泰国传统节日:春耕节

难度:适中  作者:沪江泰语  来源:kapook   阅读:2695
编辑点评:每个地方的风俗文化都给我们不一样的感觉,外国的传统节日风俗文化等等都保存得很好哦,不相信?我们来感受一下泰国的春耕节吧,看看是不是很有意思啊?

每个地方的风俗文化都给我们不一样的感觉,外国的传统节日风俗文化等等都保存得很好哦,不相信?我们来感受一下泰国的春耕节吧,看看是不是很有意思啊?

หากเอ่ยชื่อ "วันพืชมงคล" แล้วเชื่อว่าหลายคนคงยิ้มแก้มปริเลยทีเดียว เพราะจะได้หยุดเรียน หยุดงาน พักผ่อนอยู่ที่บ้าน เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่จะมีสักกี่คนรู้รายละเอียด รู้ความหมาย หรือรู้ความเป็นมาเป็นไปของ "วันพืชมงคล" อย่างแท้จริง เอาเป็นว่าเราไปเจาะลึกประวัติและความเป็นมาของ "วันพืชมงคล" กันดีกว่า...
倘若提及春耕节的名字,相信很多人都会眉开眼笑了,因为不用上学,不用上班,可以在家休息。由于春耕节是公休日,但是有几个人会知道它的细节,它的意义,真正的理解春耕节的来龙去脉,下面我们来深究一下历史和“春耕节”的来历吧。 


นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน
自1966年以来,议院通过决议把春耕节设定为国家假日,还是年度的农民日,这都是为了让农民记住农业的重要性,并参加春耕仪式为自己的职业增添吉祥。

วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
春耕节,规定了由国王来主持春耕典礼,这是为增加国家的吉利和农民信心的泰国传统节日。通过举办春耕节典礼来纪念农业对泰国经济的重要性。该节日自阿瑜陀耶王朝后期时就传承下来了,这个典礼在皇家广场举办,这个典礼由播撒吉祥谷物仪式和国王主持的春耕典礼两个典礼组成。

พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และ ให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
播撒谷物仪式就是播撒各种谷物的种子,例如:粳米、糯米、小米、玉米、豆、芝麻、芋头、薯类等。目的是让这些谷物种子无病无害,让来年它们茁壮生长,硕果累累。

พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
春耕典礼是耕田撒播种子仪式的开始,这是劳作和耕种季节已经开始的信号。

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ และจะทรงจำศีลเงียบ 3 วัน ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
春耕典礼是自素可泰王朝以来泰国就有的传统节日。在那个时期国王并没有亲自耕作,只是以主席的身份出席春耕典礼而已,到了阿瑜陀耶王朝时,国王没有以主席身份出席典礼,但是会授权给他人,让他代国王行使权力。守戒3天,这个仪式一直沿用到阿瑜陀耶王朝后期。

ต่อมา สมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่าง ๆ ทุกพิธี ดังนั้น "พระราชพิธีพืชมงคล" จึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ"
后来,在曼谷王朝一世皇时期就下令让高层公务员领导代替国王出席春耕典礼。四世皇时期时就命令在每个典礼仪式中加入礼佛仪式,因此“播撒谷物仪式”就从那时候开始诞生了,由于与春耕仪式一起举行,后来就有一个总称为“春耕播种典礼”。

ดังนั้น จึงพอจะสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้ได้ว่า พิธีแรกนามุ่งหมายที่จะให้เป็ตัวอย่างแก่ราษฎร เพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา อันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาแต่ช้านาน สืบมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น เพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้น เป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และการเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย
因此,我们可以总结一下设定春耕节这一节日的目的了,春耕节是为了给农民设定一个榜样,引导他们更加有信心的劳作。农民是泰国自古以来的主要职业,传承至今依然不变。因为农业主要是以耕田为主,它是人民生活和泰国每个时期经济的主要部分

เมื่อเสร็จจากการไถแล้วพระโคก็จะได้รับการป้อนพระกระยาหารและเครื่องดื่ม 7 ชนิด คือ เมล็ดข้าว ถั่ว ข้าวโพด หญ้า เมล็ดงา น้ำและเหล้า ไม่ว่าพระโคจะเลือกกินหรือดื่มสิ่งใด ก็ทายว่าปีนี้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่พระโคเลือกนั้น
在耕犁仪式结束后,黄牛就享用7种膳食,即:谷粒、大豆、玉米、草、芝麻、水和酒,不管黄牛将吃或者喝哪种食物,人们都会猜想着耕牛选的那种食物一定会有大丰收。
เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ประชาชนจะพากันแย่งเก็บเมล็ดข้าวที่หว่านโดยพระยาแรกนา เพราะว่าเมล็ดข้าวนี้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง ชาวนาก็จะใช้เมล็ดข้าวนี้ผสมกับเมล็ดข้าวของตน เพื่อให้พืชผลในปีที่จะมาถึงนี้อุดมสมบูรณ์
仪式结束以后,人民纷纷 抢着捡起春耕大臣洒在地上的种子,因为他们相信这些种子是神奇之物,将会给捡到这些种子的人带来繁荣与吉祥。农民也会把这些种子与自己的混合在一起,希望来年的农作物收获累累硕果。
 
词汇:
ปริ萌芽、绽裂         พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (国王主持的)春耕典礼
อาณัติสัญญาณ信号    จำศีล守戒
สนามหลวง
皇家广场   เกษตรกร农民
สืบ传承                 มงคล吉祥
หว่าน
播撒              พิธี仪式
ไถนา耕田              สิทธิ权力
ประธาน主席           ข้าราชการ公务员
สรุป总结                ราษฎร 人民
ศักดิ์สิทธิ์神奇、神圣 สิริมงคล吉祥
 พืชผล农作物
 
每个地方的风俗文化都给我们不一样的感觉,外国的传统节日风俗文化等等都保存得很好哦,不相信?我们来感受一下泰国的春耕节吧,看看是不是很有意思啊? http://i1.w.hjfile.cn/topic/wenhua2773.jpg
  [泰语编辑:芒果汁   2013年09月20日]
3
参与越多,收获越多!

您可能还感兴趣的泰语文章

文化泰语专题集

想看更多与文化相关的文章?那就到主题集里瞧瞧,罗列更多与该主题相关文章,让你了解文化的方方面面。
  • 在泰国让外国人难以理解的9大怪事

    泰国是一个美丽奇特,又有魅力的国家,总是会有很多奇人异事,让人难以理解。如果能看懂这些常见而又不可思议的泰国现象,你的泰国之旅将会更有意思。我们一起来看看在外国人看来,泰国的9大怪事。
  • 泰国学生校服--泰国一道清新的风景线

    提到泰国校服,不少人的第一印象就是:衬衫太贴身、迷你裙太性感;但是不是所有的校服都是这样的!其实也有很多青春洋溢的泰国校服哦~不性感,但是很纯真呢白衬衣,百褶裙,衬托出妹纸滴温柔笑容~每件校服上都
  • 小伙伴们玩起来吧~泰国传统小游戏

    玩腻了电子游戏?疲于网游、手游?是否偶尔想念小时候和小伙伴们一起玩耍的欢乐时光?是否还记得传统的小游戏?那种源于自然,归于自然的欢乐是否已难能可贵?来吧!我们一起来重温一下这些小游戏,来看看泰语
评论:

为本文提供文章录音,通过审核时可获得 100沪元。录音帮助

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议:

请在下方输入本文的翻译,通过审核后可获得100沪元。

51yesCode