搜索

热搜词

清除
 • 泰语每日一词:รู้เรื่อง“懂得”(Day 1608)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]明白,懂;获知;知事理” 例: ไม่รู้เรื่อง 不知道,不懂 อ่านไม่รู้เรื่อง 看不懂 ฟังรู้เรื่องไหม 能听懂吗? พูดกันไม่รู้เรื่อง 彼此说不通 เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง  学不太明白

 • 泰语每日一词:กิโลเมตร“千米”(Day1613)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]千米,公里” 例: ตารางกิโลเมตร 平方公里,平方千米 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 千米每小时 วันละ 30 กิโลเมตร 每天30千米 อยู่ห่างจากปากซอยหนึ่งกิโลเมตร 离巷子口一公里远

 • 泰语每日一词:ประมาท“疏忽”,“大意”(Day 1609)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]疏忽,大意,忽略;蔑视,轻视” 例: ประมาทไม่ได้ 无法忽视,不能大意 หมิ่นประมาท 蔑视,藐视,亵渎,侮辱 ไม่มีใครกล้าประมาทเขาได้ 没人敢低估他。 เวลาขับรถอย่าประมาท 开车的时候不要疏忽大意

 • 泰语每日一词:ประสงค์ “意图”(Day 1616)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]想要,打算,企图,意图,目的” 例: ประสงค์ร้าย 恶意,不怀好意 ประสงค์ดี 好意,善意 สมประสงค์ 实现愿望 วัตถุประสงค์ 目的,宗旨 จุดประสงค์ 意图,目的 ผู้ไม่ประสงค์ดี 不怀好意的人 คนไทยในอังกฤษที่ประสงค์กลับไทย 在英国的想回国的泰国人 คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานต้องมีวีซ่า... 想要工作的外国人必须得有....签证 ไม่ประสงค์จะกักตัวในสถานที่ซึ่งรัฐบาลจัดให้ 不想在政府安排的地方隔离 วัตถุประสงค์และการดำเนินโครงการ 计划的目的和实施情况 สำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรีย 对于想要申请奥地利签证的人

 • 泰语每日一词:เกียรติ“光荣”(Day 1606)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]光荣,荣誉,名誉,光彩,体面;尊敬,尊贵” 例: เกียรติยศ 光荣,荣誉,声誉 เกียรติภูมิ 威信,威望,名声 มีเกียรติ 光荣的,光彩的 เกียรตินิยม(大学里的优等生)荣誉 เกียรตินิยมอันดับ 2 二等荣誉

 • 泰语每日一词:ธรรมดา“普通”(Day1617)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词]普通,一般,平常,通常,平凡” 例: ไม่ธรรมดา 不平凡 คนธรรมดา 普通人,平凡的人 เรื่องธรรมดา 平常的事 หน้าตาธรรมดา 长相普通 ไม่ปกติธรรมดา 不寻常的 ผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดา 相貌普通的女子

 • 泰语每日一词:สภาพ“情况”,(Day 1605)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]情况,状况,状态,情形,情景” 例: สภาพร่างกาย 身体状况 สภาพทั่วไป 一般情况,一般性 สภาพคล่อง 市场流通性 สภาพผิดปกติ 反常,异常情况 สภาพแวดล้อม 环境,周围环境 สภาพแวดล้อมภายนอก 外部环境

 • 泰语每日一词:สติ“理智”,“意识”(Day 1610)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]知觉,意识,神志;理智,理性;清醒” 例: มีสติอยู่ 有意识 เสียสติ 失去理智 สงบสติอารมณ์ 平定,镇定下来 หมดสติ 无知觉的,无意识的 คืนสติ 清醒,苏醒过来 ระหว่างที่คนไข้ยังมีสติอยู่ 在病人意识清醒的状态下

 • 泰语每日一词:ทุกที “每次”(Day 1615)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词]每次,每回,每每” 例: เป็นแบบนี้ทุกที 每次都是这样 พูดแบบนี้ทุกที 每次都这样说 ล้างรถทีไร ฝนตกทุกที 每次一洗车就下雨。 ดูทีไรก็ยิ้มทุกที 每次看到脸上都会露出笑容 ไม่รับสายทุกทีที่โทรไปหาเธอ 每次给你打电话你都不接 จับหนังสือทีไรเป็นง่วงทุกที 不管什么时候拿起书,都会开始犯困想睡觉。 เวลาฉันนอนไม่หลับแล้วแม่กอดแบบนี้นะ หลับทุกที 每回睡不着的时候,妈妈这样抱着我,我就能睡着了。 เวลาไปเที่ยวทีไรเป็นต้องถ่ายรูปกลับมาเยอะแยะทุกที 每次出去玩都会拍一大堆照片回来。 ทำไมเวลาโมโหมากๆแล้วชอบร้องไห้ทุกทีเลย 为什么每次很生气的时候都会想哭? 词汇: แบบนี้这样   ล้างรถ 洗车   ฝนตก下雨   ยิ้ม微笑

 • 泰语每日一词:อบอ้าว“闷”(Day 1612)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词]闷,闷热” 例: ร้อนอบอ้าว 闷热 อากาศร้อนอบอ้าว 天气闷热 อากาศที่ร้อนอบอ้าวแบบนี้ 这样闷热的天气 วันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมาก 今天天气很闷热