搜索

热搜词

清除
 • 泰语每日一词:หลอด“่管”(Day 1682)

  หลอด 两管血 ยาสีฟัน 3 หลอด 三支牙膏 หลอดไฟหรี่แสงได้ 3 ระดับ 亮度有三档可以调节的灯 เพื่อลดปริมาณการใช้หลอด 为了减少吸管的使用量 ไม่เคยใช้หลอดของ 7-11 เลย 没有用过7-11的吸管 ถ้าจะติด แนะนำหลอด แอลอีดี แบบหรี่ได้ 如果要装,建议装可调亮度的LED灯。 หลอดไฟแบบไหนที่ช่วยประหยัดไฟมากที่สุด 哪种灯泡最省

 • 泰语每日一词:ฤดู“季节”(Day 1624)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]季节” 例:  ฤดูกาล 时节,时令,时期 ฤดูใบไม้ร่วง 秋季,秋天 ฤดูหนาว 冬季,冬天,凉季 ฤดูแล้ง 旱季 นอกฤดู 反季节 ทุเรียนนอกฤดู 反季榴莲 ผลไม้นอกฤดู 反季水果 ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว 入冬

 • 泰语每日一词:เหมาะ“่适合”(Day 1688)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词,副词]适合,适宜” 例: เหมาะสำหรับ 适合,适用于 เหมาะสม 合适,适当,恰当,确切 เหมาะกับคุณมาก 非常适合你 อาชีพที่เหมาะกับคุณที่สุด 最适合你的职业 เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณไม่มาก 适合预算不多的人 เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 适合糖尿病患者  เลือกแว่นให้เหมาะกับรูปหน้า  选择适合自己的脸型的眼镜 คุณเหมาะกับงานแบบไหน 你适合哪种工作? ตอบคำถามทั้ง 21 ข้อ เพื่อดูว่าอาชีพอะไรเหมาะกับคุณที่สุด 来回答这21个问题,看看最适合你的职业是什么 รายการต่อไปนี้ เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 接下来的节目内容只适合18岁以上的观众

 • 泰语每日一词:เดา“่猜”,“猜测”(Day 1687)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]猜,猜想,猜测,揣测” 例: เดาถูก 猜对 เดาไม่ผิด 没猜错 เดาสวด 瞎猜,胡乱猜 ลองเดาดู 猜猜看 เดาใจยาก 心思难猜 เดาแทบไม่ออก 差点儿猜不出来 เดาได้ไม่ยากว่า... 不难猜出

 • 泰语每日一词:บุคคล“่个人”,“人物”(Day 1684)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]人,人物;个人,私人” 例: บุคคลที่สาม 第三方,第三人 บุคคลภายนอก 外人, (组织、行业) 外部的人 นิติบุคคล 法人 บุคคลธรรมดา 自然人 ส่วนบุคคล 个人的,私人的 ทรัพย์สินส่วนบุคคล 个人财产,私人财产 สิทธิส่วนบุคคล 个人权利 ฝ่ายบุคคล 人事部 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 人事部经理 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  泰国《个人信息保护法》 เมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์  当双方满18岁时 บุคคลภายนอกห้ามเข้า 外来人员禁止入内 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม 公司将不会向第三方公开客户的个人信息 ความขยันหมั่นเพียร เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิต  勤奋刻苦是让人进步、取得成功的重要因素之一。 สมัยเรียนก็อยากทำงานฝ่ายบุคคล แต่พอจบมา ดันไปได้งานอีกอย่างด้วยความจำเป็น 上学的时候想去人事部工作,但是毕业后由于其他不得已的原因去

 • 泰语每日一词:เปรียบ“่比较”(Day 1691)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]比,比较;好比” 例: เปรียบเทียบ 对比,比较 เปรียบเสมือน 好比,犹如 เสียเปรียบ 吃亏,占劣势 ได้เปรียบ 占便宜,占优势 เอาเปรียบ... 占...便宜 ผู้ยอมเสียเปรียบ  肯吃亏的人 ผู้ใหญ่ที่เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง 如同第二父母的长辈 ชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทาง 人生好比是一场旅行 คนมาก่อนได้เปรียบกว่าคนมาหลังหรือ 先来者比后到的人更占优势吗? เอาราคานี้ไปเปรียบเทียบกับร้านอื่นๆ 把这个价钱和其他店的对比 คุณเคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครไหม 你是否曾拿自己与他人作比较? พ่อแม่ชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่น 父母喜欢拿我跟别人家的孩子比较

 • 原唱满意:泰国“卓依婷”翻唱《Honesty》,播放量破25万

  唱了 Pink Sweat$ 的歌曲《Honesty》。 เพลง "Honesty" ในเวอร์ชั่นใหม่ได้ถูกนำมาเรียบเรียงใหม่ให้ดนตรีช้าลง และแอลลี่ได้ใช้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดเพลงนี้ จนทำให้การคัฟเวอร์ของเธอมีความแตกต่างจากผลงานต้นฉบับอย่างชัดเจน  歌曲《Honesty》的新版本经重新编曲制作,缓慢的音乐节奏加上Ally用独特的声音去演唱这首歌,以致呈现出来的效果和原唱完全不一样。 >>戳我去欣赏Pink Sweat$的原唱版&Ally翻唱版本 เมื่อแฟนๆ ได้ฟังเพลง "Honesty" ในเวอร์ชั่นของแอลลี่ หลายคนได้เข้ามาชื่นชมการร้องเพลงของเธอ ในขณะที่บางคนก็มองว่าเวอร์ชั่นของเธอนั้นมีจังหวะดนตรีที่ช้าไป โดยล่าสุดตัวคลิปวิดีโอเองก็มียอดวิวผ่าน 2 แสน 5 หมื่นวิวไปแล้ว และ Pink Sweat$ ก็ได้ลงคลิปของแอลลี่ในอินสตาแกรมสตอรี่ตัวเองด้วย 当粉丝听到Ally版的《Honesty》时,很多人都来赞美她的歌声,但也有一些人觉得她的版本节奏太

 • 泰语每日一词:กฎหมาย“法律”(Day 1680)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]法,法律” 例: ร่างกฎหมาย 法案 ถูกกฎหมาย 合法 ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 不合法的 กฎหมายแพ่ง 民法 กฎหมายพาณิชย์ 商法 กฎหมายอาญา 刑法 กฎหมายแรงงาน 劳动法

 • 泰语每日一词:ศตวรรษ“่世纪”(Day 1681)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]世纪” 例: ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 在19世纪初 ก้าวเข้าไปสู่ศตวรรษที่ 21 走进21世纪 ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 21世纪的挑战 50 ซีรีส์โรเเมนติกเกาหลี ชั้นเยี่ยมเเห่งศตวรรษที่ 21 21世纪最棒的50部浪漫韩剧 ชุดผู้หญิงตะวันตกช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ถึงต้นศตวรรษที่ 19 18世纪末到19世纪初西方女子的服饰 ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 在过去的这个世纪,人们对计算机方面的需求迅速增长。 วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 双龙寺位于清迈素贴山山顶,始建于19

 • 泰语每日一词:ทุน“่资金”(Day 1683)

  演对这部剧的投资很大。   แม้ต้นทุนจะแพง แต่จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 10 เดือน 虽然本钱高,但是可以在10个月内回本。 ฉันว่าเขาต้องหวังประโยชน์อะไรจากเธอ ไม่อย่างนั้นเขาจะทุ่มทุนอย่างนี้ทำไม 我觉得他一定是想从你身上得到什么好处,不然他为什么要投入这么多? อยากจะเปิดบริษัททัวร์เล็กๆ อยากทราบว่าทุนจดทะเบียนขั้นต่ำเท่าไหร่ 想要开一家小小的旅游公司,想了解一下最低注册资本是多少? 词汇: สำรอง预备   ขาด缺  พิจารณา考虑  รอบคอบ周到   ผู้กำกับ导演  แม้虽然    หวัง希望   จดทะเบียน注册 发音声调分析: ทุน 是由  ท + -ุ + น  3个部分组成的。 ทุน [ทุน] 有1个音节:ทุน。 ทุน  低辅音 + 短元音 + 清尾音 → 第1调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。