• 泰语每日一词:เฉลี่ย“่平均”(Day 1722)

 • 泰语每日一词:เสนอ“่提议”,“提出”(Day 1713)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]提出,提供;提议,建议” 例: ข้อเสนอ 提议,建议(名词) เสนอชื่อ 提名,推荐,任命,指派 เสนอตัว 自告奋勇,挺身而出 ใบเสนอราคา 报价单 เสนอหน้า 冒昧,自行撞入 ที่ประชุมเสนอให้  会上提议

 • 泰语每日一词:แนบ“่紧贴”,“附”(Day 1720)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]紧挨,紧靠,紧贴;压,附” 例: เอกสารแนบ 附件 แนบเนียน 巧妙,逼真 แนบท้าย 把…附(在…上) เนื้อแนบเนื้อ 肌肤接触 แนบลำตัว 紧贴身体 นอนหงาย หลังแนบกับพื้น 平躺,背贴地

 • 泰语每日一词:เสื่อม“่衰退”(Day 1718)

  音下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]衰退,退化,衰落,堕落;腐烂,变坏;贬低,失灵” 例: ความเสื่อม 衰退,退化(名词) เสื่อมเสีย 败坏,损失,损坏 เสื่อมเสียชื่อเสียง 败坏名声 กระดูกเสื่อม 骨质疏松 เสื่อมคุณภาพ 质量下降 เสื่อมค่า(货币)贬值 การเสื่อมค่าของเงินบาท 泰铢贬值 เสื่อมสภาพ 变坏,恶化,退化 ความจำเสื่อมชั่วคราว 暂时性失忆 โรคสมองเสื่อม 老年痴呆症 ผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมรายนั้นกำลัง... 那位老年痴呆症患者正在... วิตามินอีช่วยในการป้องกันความจำเสื่อม 维他命E有助于预防健忘症。 มิตรภาพเสื่อมคลายลง 友谊渐渐变淡 การเก็บสต๊อคนานเกินไป อาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพได้ 商品存放得太久可能会

 • 泰语每日一词:อ้าง“่借口”,“援引”(Day 1719)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]引用,引证,援引;借口,托词” 例: ข้ออ้าง 借口(名词) แอบอ้าง 假借,盗用 อ้างว้าง 寂寞,孤寂;荒凉,渺无人烟 อ้างอิง 援引,引证;供参考 หนังสืออ้างอิง 参考书 ข้ออ้างลางาน 请假托词,请假

 • 泰语每日一词:สัญลักษณ์“่象征”(Day 1692)

  我们可能永远都只是能听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]象征,符号,代号” 例: ตราสัญลักษณ์ 标识, 标记,商标 สัญลักษณ์มงคล 吉祥象征 สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง 繁荣的象征 สัญลักษณ์อาเซียน 东盟组织的标志

 • 泰语每日一词:เว้น“่免除”(Day 1715)

  音下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]间隔,留空;排除,免除,放弃,停止” 例: ยกเว้น 除外,例外,豁免 ข้อยกเว้น 例外(名词) ไม่มีข้อยกเว้น 没有例外 วันเว้นวัน 每隔一天 วันเว้นสองวัน 每隔两天 เว้นจาก 除...以外 เว้นแต่ 除非,除外,除...以外 เว้นวรรค 留空 เว้นระยะ 留间隔 ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิต 免除信用卡年费 ฉันจะไป เว้นแต่ฝนตก 除非下雨,不然我会去的。 ขโมยทุกอย่าง ไม่เว้นแม้แต่ถังขยะ 什么都偷,就连垃圾桶也不放过。 ช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาเรื่อยๆ แทบจะวันเว้นวันเลย 最近一直都有雨,几乎是每隔一天就会下雨。 นักข่าวชิงจังหวะที่เขาเว้นระยะการพูดยิงคำถามด้วยความว่องไว 记者迅速抓住他说话的间隙提问

 • 泰语每日一词:บรรทุก“่运输”(Day 1708)

 • 泰语每日一词:ไม้ “่树木”,“木材”(Day 1712)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词;量词]树木;木材,木头,木料;串” 例: กิ่งไม้  树枝 ป่าไม้ 树林 ดอกไม้ 花 ดอกไม้บาน 花开 ผลไม้ 水果 ต้นไม้ 树,树木 ต้นไม้ 2 ต้น 两棵树 ไม้ไผ่ 竹子 ตะเกียบไม้ 木筷

 • 泰语每日一词:หลง “่沉迷”,“记不起”(Day 1710)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]忘记,记不起;沉迷,沉醉,沉溺” 例: หลงรัก 迷恋 หลงทาง 迷路 หลงตัวเอง 自恋 แมวที่หลงทาง 迷路的猫 หลงทางในป่า 在森林里迷了路 ไม่ต้องห่วงว่าจะหลงทางอีกต่อไป  不用担心会再迷路