• 泰语每日一词: หนาม“刺”(Day 1576)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]刺” 例: ลวดหนาม 带刺铁丝网 กุหลาบไร้หนาม 无刺的玫瑰 พืชมีหนาม 带刺的植物 มีหนามแหลม  有尖尖的刺 ฝันเห็น หนามตำเท้า 梦到被刺扎到脚 หนามยอกเอาหนามบ่ง 以毒攻毒 ทำไมทุเรียนต้องมีหนาม 为什么榴莲会有刺? ทุเรียนไร้หนาม มีอยู่จริง 真的有无刺榴莲。 เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา 她用针把他脚上的刺挑出来。 กระบองเพชรชนิดนี้มีหนาม แต่หนามนั้นมันไม่แหลมคมเหมือนพันธุ์อื่น 这种仙人掌有刺,但是它的刺不像其他品种的那么尖。 ความรักก็เหมือนดอกกุหลาบถึงแม้มันจะสวยงาม แต่มันก็มีหนามแหลมคม  爱情就像带刺的玫瑰,虽然很美,可是它也有尖尖利刺。 词汇: กุหลาบ玫瑰   พืช植物  แหลม尖

 • 泰语每日一词:เริ่มต้น“开始”(Day 1564)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词;动词]最初的,开始的;开始,开头;出发” 例: จุดเริ่มต้น 出发点,起点,开端 เริ่มต้นใหม่ 重新开始 เริ่มต้นเล่นหุ้น 开始玩股票 กลับสู่จุดเริ่มต้น 回到起点 เริ่มต้นได้จากลงมือทำสิ่งเล็กๆ  动手从小事做起 อยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคน 想要和某人重新开始 เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ 仅仅刚开始,你就要退缩了吗? เที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 356 บาท 单程356泰铢起 ค่าบริการในการขนส่งเริ่มต้นที่ 25 บาท  运输服务费25泰铢起步 ลืมอดีตของคุณไป ให้อภัยตัวเอง และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 忘记你的过去、原谅自己,重新开始。 หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก 千里之行,始于足下

 • 泰语每日一词:บริการ“服务”(Day 1560)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]服务” 例: บริการซักรีด 洗衣服务 บริการรูมเซอร์วิส 客房服务 บริการหลังการขาย 售后服务 ค่าบริการ 服务费 บริการส่งถึงที่ 送货到家服务 เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมง 24小时营业

 • 泰语每日一词:แก้ไข“解决”(Day 1556)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]订正,修订;改善,整顿;解决” 例: แก้ไขปรับปรุง 调整 แก้ไขปัญหา 解决问题 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 增订本 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 2007年增订 ทักษะในการแก้ไขปัญหา 解决问题的技巧

 • 泰语每日一词:ระหว่าง“之间”(Day 1551)

  人和未来之间该如何选择? ร้านของเขาตั้งอยู่ระหว่างถนนพระราม 3 ซอย 39 และซอย 41  他的店位于拉玛三世路39巷和41巷之间。 ระหว่าง “เงินดี” กับ “งานที่ชอบ” คุณจะเลือกอะไร 在高工资的工作和喜欢的工作之间,你会选择什么? ระหว่างงานกับครอบครัวอะไรสำคัญกว่ากัน 工泰语入门语作和家庭之哪个更重要? 词汇: เติบโต 成长   ประเทศ 国家   การค้า 贸易    พฤษภาคม 5月   บ้านนอก 乡下     ความสัมพันธ์ 关系    อนาคต 未来  ตั้งอยู่ 位于   ถนน 路   ซอย 巷子    เลือก 选择    สำคัญ 重要 发音声调分析: ระหว่าง 是由  [ร + -ะ ] + [ห + ว+ + -า + ง + -่]  7个部分组成的。 ระหว่าง [ระ-หฺว่าง] 有2个音节:ระ、หฺว่าง。 ระ  低辅音 + 短元音 → 第4调 หฺว่าง 相当于高辅音 + 长元音  + 清尾音 + 第2调 → 第2调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:กติกา“规则”(Day 1541)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]规则,规章;公约” 例: กติกาการแข่งขัน 比赛规则 กฎกติกา 规章制度 กติกาสัญญา 公约 กติกาฟุตบอล 足球规则,足球比赛规则  กติกาการเล่นวอลเล่ย์บอล 排球比赛规则 กติกาการแข่งขันมวยไทย  泰拳比赛规则 คนที่ทำตามกติกา  遵守规则的人 ทำผิดกติกา 犯规 ปฏิบัติตามกฎกติกาของการแข่งขัน 按照比赛规则执行 นักกีฬาจำเป็นต้องเล่นตามกติกาการแข่งขัน 运动员要按照规则进行比赛。 นักกีฬาทำผิดกติกาเลยเสียแต้ม 运动员犯规所以失分了。 ไอทีเอฟยืนยันเปลี่ยนกติกาเทนนิส ในโอลิมปิก ITF宣布改变奥运网球规则 กีฬาทุกชนิดย่อมมีกติกาในการเล่น 每一项体育运动都有自己的规则。 词汇: แข่งขัน比赛

 • 泰语每日一词:อารมณ์“心情”(Day 1540)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]心情,感情,情绪,心境;性情,脾气” 例: อารมณ์ดี 心情好 อารมณ์ขัน 幽默感,风趣 อารมณ์เสีย 发脾气,脾气不好 ต้องรู้จักสะกดอารมณ์ 要懂得控制情绪 ทำไมเราถึงอารมณ์เสียบ่อยๆ 为什么我们会经常发脾气

 • 泰语每日一词:บริจาค“捐”(Day 1514)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]捐献,捐赠,赠送,献给” 例: บริจาคเงิน 捐钱,捐款 บริจาคโลหิต 献血 บริจาคอวัยวะ 器官捐献 บริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 捐口罩和酒精凝胶(免洗

 • 泰语每日一词:ลูกน้อง“下属”(Day 1519)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]下属,部下,手下” 例: ลูกน้องที่ตั้งใจทำงาน 认真工作的下属 ลูกน้องแบบไหนที่เจ้านายไว้ใจ 老板信任哪种下属? ลูกน้องแบบไหนที่หัวหน้าไม่ปลื้ม 领导不喜欢哪种下属? บริหารลูกน้องอย่างไร 如何管理下属? ให้ลูกน้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 让下属有表达自己想法的机会 ทำยังไงให้ลูกน้องอยู่กับเรานานๆ 怎么做才能让下属一直跟着我们? ท่านเคยเป็นนายพลมาก่อนจึงมีลูกน้องเยอะแยะ 他曾经是一名将军所以有很多部下。 เขาไม่มีลูกน้องเข้าหาเพราะปั้นยศเสียเหลือเกิน 他没有下属去拜访,因为他太摆架子

 • 泰语每日一词:ตัวผู้“公的”(Day 1510)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词,名词](植物或动物)公的,雄的” 例: ไก่ตัวผู้ 公鸡 ไก่ตัวผู้หนึ่งตัว 一只公鸡   แมวตัวผู้ 公猫 วัวตัวผู้ 公牛 สัตว์ตัวผู้ 雄性动物 ดอกตัวผู้ 雄花 ลูกไก่ตัวนี้ ตัวเมียหรือตัวผู้นะ 这只小鸡是母的还是公的呀? สุนัขตัวผู้เมื่อถูกตอนแล้วจะอ้วนกว่าเดิมมาก 公犬做完绝育手术后会比以前胖很多。 ถ้าเลี้ยงหมาได้ 1 ตัว เราควรจะเลี้ยงตัวเมียหรือตัวผู้ 如果可以养一只狗,我应该养母狗还是养公狗? เขามีลูกแมวสามตัว...ตัวผู้หนึ่ง ตัวเมียสอง 他有三只小猫,一直公的,两只母的。 ไก่ตัวผู้สองตัวกำลังตีกัน 两只公鸡正在打架 "ข้าวมันไก่" เอาไก่ตัวผู้หรือไก่ตัวเมียมาทำ “海南鸡饭