• 泰语中的高棉语构词法

  泰语中的高棉语构词法 การส้ราวคำตามวิธีของภาษาเขมร ภาษาเขมรมีวิธีส้รางคำหลายวิธี เมื่อเรารับคำเขมรมาใช้ เราก็นำวิธีส้รางคำของภาษาเขมรมาใช้ รวมทั้งรับปรับปรุงศัพท์เสร็จแล้วมาใช้ด้วย 高棉语在构词上有很多方法,当我们用到高棉语

  2011-07-29

  泰语语法 高棉语

 • 泰语的你好怎么写?

  你好的泰语说法: สวัสดี-sawatdee 日常说你好,需泰语说法要在句末加上结尾词: 女性:สวัสดีค่ะ (sawatdee-ka) 男性:สวัสดีครับ (sawatdee-krab) 所以,坊间戏谑“刷我的卡”,“刷我的”即sawatdee,而“卡”,来自女性专用结尾词 ค่ะ-ka。男性专用结尾词是 ครับ-krab,所以不说“卡”要说“卡布”。 怎么样,你学会了用泰语说你好了吗?   “你好吗” 用泰语如何回答? 泰语的“祝你好运”怎么说? 泰语的新年快乐怎么说?怎么写?

 • 你好用泰语怎么说?

  泰语的“你好”,即 สวัสดี-sawatdee 日常说你好,需泰语要在句末加上结尾词: 女性:สวัสดีค่ะ (sawatdee-ka) 男性:สวัสดีครับ (sawatdee-krab) 所以,坊间戏谑“刷我的卡”,“刷我的”即sawatdee,而“卡”,来自女性专用结尾词 ค่ะ-ka。男性专用结尾词是 ครับ-krab,所以不说“卡”要说“卡布”。 “你好吗” 用泰语如何回答? 泰语的“祝你好运”怎么说? 泰语的新年快乐怎么说?怎么写?

 • 泰语每日一词:สรุป“่总结”(Day 1709)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]总结,归纳,概括” 例: ข้อสรุป 结论 ดังนั้นสรุปได้ว่า... 因此可以得出结论... อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า... 别仓促下结论认为... ทั้งหมดนี้กล่าวโดยสรุปก็คือ... 总的说起来就是... สรุปว่า มะเขือเทศ เป็นผักหรือผลไม้ 所以西红柿到底是蔬菜还是水果? ขออนุญาตสรุปสั้น ๆ  请允许我做个简短的总结 เขากล่าวสรุปในตอนท้ายว่าจีนในวันข้างหน้ามีหนทางแจ่มใสแทบทุกด้าน 他在最后总结道未来的中国几乎每个方泰语入门语面的前途都一片光明。 รวบรวมคำแนะนำจากคุณหมอและพยาบาล มาสรุปเป็น 6 วิธี 汇集了医生和护士的建议,总结成了6个方法 词汇: ดังนั้น因此   มะเขือเทศ西红柿   ผัก蔬菜   ผลไม้水果  สั้น短

 • 泰语每日一词:บรรทุก“่运输”(Day 1708)

  泰语入门语

 • 泰语每日一词:สาร“่物质”(Day 1699)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]文件,刊物,书籍;物质;本质,实体” 例: เอกสาร 文件 สื่อสาร 沟通,通讯 วารสาร 期刊 โทรสาร 传真 สารพิษ 有毒物质,毒素 สารเคมี 化学物质 สารอาหาร 营养物,养分 ขาดสารอาหาร 缺乏营养 สารกันบูด 苯甲酸钠

 • 泰语每日一词:“่历史”(Day 1695)

  泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]历史” 例: นักประวัติศาสตร์ 历史学家 ประวัติศาสตร์โลก 世界历史 ประวัติศาสตร์ประเทศจีน 中国历史 ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 历史重演 ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 悠久的历史 ก่อนประวัติศาสตร์ 史前的,有文字记载以前的 สึนามิร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ 历史上最严重的海啸 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 素可泰历史公园 ฮ่องเต้องค์ไหนที่หน้าตาดีที่สุดในประวัติศาสตร์จีน 中国历史上最好看的皇帝是谁 หนึ่งในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี 有着上千年历史的地方之一 อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 别让历史重演

 • 泰语每日一词:ระบบ“่系统”(Day 1658)

  发挥作用 Tik Tok เข้าสู่ระบบไม่ได้ 无法登录Tik Tok(海外版抖音) 词汇: ประสาท神经  ขับถ่าย排泄  ภูมิคุ้มกัน免疫力   หายใจ呼吸  สังคม社会   กำจัด除去  ตำแหน่ง位置   โลก世界   ระยะ距离   ควบคุม控制 发音声调分析: ระบบ 是由 [ร + -ะ] + [บ + โ-ะ + บ] 5个部分组成的 ระบบ [ระ-บบ] 有2个音节:ระ、บบ。 ระ 低辅音+ 短元音 → 第4调 บบ 中辅音 + 短元音 +  浊尾音  → 第2调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:เว้น“่免除”(Day 1715)

  泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]间隔,留空;排除,免除,放弃,停止” 例: ยกเว้น 除外,例外,豁免 ข้อยกเว้น 例外(名词) ไม่มีข้อยกเว้น 没有例外 วันเว้นวัน 每隔一天 วันเว้นสองวัน 每隔两天 เว้นจาก 除...以外 เว้นแต่ 除非,除外,除...以外 เว้นวรรค 留空 เว้นระยะ 留间隔 ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิต 免除信用卡年费 ฉันจะไป เว้นแต่ฝนตก 除非下雨,不然我会去的。 ขโมยทุกอย่าง ไม่เว้นแม้แต่ถังขยะ 什么都偷,就连垃圾桶也不放过。 ช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาเรื่อยๆ แทบจะวันเว้นวันเลย 最近一直都有雨,几乎是每隔一天就会下雨。 นักข่าวชิงจังหวะที่เขาเว้นระยะการพูดยิงคำถามด้วยความว่องไว 记者迅速抓住他说话的间隙提问

 • 泰语每日一词:อุณหภูมิ“่温度”(Day 1676)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]温度” 例: อุณหภูมิต่ำสุด 最低温 อุณหภูมิลดลง 温度下降 อุณหภูมิอากาศ 气温 ปรอทวัดอุณหภูมิ 温度计 วัดอุณหภูมิร่างกาย 量体温 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเตาอบ  烤箱温度计 อุณหภูมิยอดดอยเหลือ 0 องศาฯ 山顶的气温只有0摄氏度 วันนี้อุณหภูมิสูงสุดเท่าไร 今天最泰语入门语高温多少度? จากนั้นหลายพื้นที่อุณหภูมิจะอุ่นขึ้น 在那之后,多地气温将会上升。 อุณหภูมิร่างกายปกติของคนเราควรอยู่ที่เท่าไหร่ 人的正常体温应该是多少度? เปิดแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่จึงประหยัดค่าไฟมากที่สุด 空调开多少度最省电? 词汇: ต่ำสุด最低  ลดลง降低  อากาศ天气   ร่างกาย身体  เตาอบ烤箱