• 泰语中的高棉语构词法

  泰语中的高棉语构词法 การส้ราวคำตามวิธีของภาษาเขมร ภาษาเขมรมีวิธีส้รางคำหลายวิธี เมื่อเรารับคำเขมรมาใช้ เราก็นำวิธีส้รางคำของภาษาเขมรมาใช้ รวมทั้งรับปรับปรุงศัพท์เสร็จแล้วมาใช้ด้วย 高棉语在构词上有很多方法,当我们用到高棉语

  2011-07-29

  泰语语法 高棉语

 • 泰语的你好怎么写?

  你好的泰语说法: สวัสดี-sawatdee 日常说你好,需泰语说法要在句末加上结尾词: 女性:สวัสดีค่ะ (sawatdee-ka) 男性:สวัสดีครับ (sawatdee-krab) 所以,坊间戏谑“刷我的卡”,“刷我的”即sawatdee,而“卡”,来自女性专用结尾词 ค่ะ-ka。男性专用结尾词是 ครับ-krab,所以不说“卡”要说“卡布”。 怎么样,你学会了用泰语说你好了吗?   “你好吗” 用泰语如何回答? 泰语的“祝你好运”怎么说? 泰语的新年快乐怎么说?怎么写?

 • 你好用泰语怎么说?

  泰语的“你好”,即 สวัสดี-sawatdee 日常说你好,需泰语要在句末加上结尾词: 女性:สวัสดีค่ะ (sawatdee-ka) 男性:สวัสดีครับ (sawatdee-krab) 所以,坊间戏谑“刷我的卡”,“刷我的”即sawatdee,而“卡”,来自女性专用结尾词 ค่ะ-ka。男性专用结尾词是 ครับ-krab,所以不说“卡”要说“卡布”。 “你好吗” 用泰语如何回答? 泰语的“祝你好运”怎么说? 泰语的新年快乐怎么说?怎么写?

 • 你好的泰语表达

  用表达泰语“你好”,即 สวัสดี-sawatdee 日常说你好,需泰语要在句末加上结尾词: 女性:สวัสดีค่ะ (sawatdee-ka) 男性:สวัสดีครับ (sawatdee-krab) 所以,坊间戏谑“刷我的卡”,“刷我的”即sawatdee,而“卡”,来自女性专用结尾词 ค่ะ-ka。男性专用结尾词是 ครับ-krab,所以不说“卡”要说“卡布”。 怎么样,你学会了用泰语说你好了吗?   常用泰语: “你好吗” 用泰语如何回答? 泰语的“祝你好运”怎么说? 泰语的新年快乐怎么说?怎么写?

 • 泰国儿歌:泰语数字歌

  初学泰语的同学是不是总是记不住泰语的数字怎么说呢,教你速记泰语的数字,非常的有趣又容易记住哦,快点来一起学起来这首数字歌,随口就能说出数字哦! https://v.qq.com/x/page/r0148t5znp6.html [en]มาเรามานับเลข[/en][cn]来我们来数数[/cn] [en]นับเลขนับเลขเรามา[/en][cn]数数数数我们一起来[/cn] [en]เรามานั่งนับเลข[/en][cn]我们坐下来数数[/cn] [en]เอ้า.........[/en][cn]嗷[/cn] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [en

 • 听儿歌学泰语:จับปูดำ 抓青蟹

  还记得小时候我们天天念在口里的儿歌吗?儿歌好记又好玩,还能帮助我们发音,认识泰语。今天,我们来跟着泰国的儿歌来学泰语,学会唱这首儿歌,还怕不会说吗? (图源:粟米) https://v.qq.com/x/page/t0957a4qhrn.html จับปูดำ ขยำปูนา 抓青蟹,舂田蟹 จับปูม้า คว้าปูทะเล 抓花蟹,逮海蟹 สนุกจริงเลย ช๊ะเลยนอนเปล 真开心,来睡吊床 จะโอละเห่นอนเปล หลับไป 哄哄吊床睡着了 จะโอละเห่นอนเปล หลับไป 哄哄吊床睡着了 词汇分析: ปูดำ 榄绿青蟹(梭子蟹科

 • 泰语每日一词:รู้เรื่อง“懂得”(Day 1608)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]明白,懂;获知;知事理” 例: ไม่รู้เรื่อง 不知道,不懂 อ่านไม่รู้เรื่อง 看不懂 ฟังรู้เรื่องไหม 能听懂吗? พูดกันไม่รู้เรื่อง 彼此说不通 เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง  学不太明白

 • 泰语每日一词:อาวุธ“武器”(Day 1598)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]武器,武装,装备” 例: อาวุธยุทธภัณฑ์ 装备,军备,武装 กำลังอาวุธ 武装,武装力量 อาวุธเคมี 化学武器 พกอาวุธ 携带武器 ทหารอาวุธครบมือ  全副武装的士兵 อาวุธที่มีเทคโนโลยีสูง 高科技武器 อาวุธที่ถูกฝังดิน 被埋在土里的武器 อาวุธยุคสงครามโลก 2 二战时期的武器 อาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลก 世界上最先进的武器 ปัญญาเป็นอาวุธที่แหลมคมที่สุด 智慧是最锋利的武器。 ทำไมไทยต้องซื้ออาวุธจากประเทศอื่น 为什么泰国要从其他国家购买武器? ไทยสามารถผลิตอาวุธหนักได้หรือยัง 泰国可以自己生产重型武器了吗? 词汇: เคมี化学    พก携带  ทหาร士兵  เทคโนโลยี科技   ฝัง埋    สงคราม战争  ที่สุด最

 • 泰语每日一词:สภาพ“情况”,(Day 1605)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]情况,状况,状态,情形,情景” 例: สภาพร่างกาย 身体状况 สภาพทั่วไป 一般情况,一般性 สภาพคล่อง 市场流通性 สภาพผิดปกติ 反常,异常情况 สภาพแวดล้อม 环境,周围环境 สภาพแวดล้อมภายนอก 外部环境

 • 泰语每日一词:แก้ไข“解决”(Day 1556)

  ? เมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดสำเร็จ ข้อผิดพลาดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตคุณ 当一个错误得以改正,它就会变成你人生中成功的一部分。 ในการทำงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  在工作中,解决眼前的问题是一件无法避免的事。 词汇: ปัญหา问题  ฉบับ版本  เพิ่มเติม增加  ทักษะ技能   ข้อมูล资料  ประสบ遇到    วิตกกังวล忧虑   สำเร็จ成功  ส่วน部分  发音声调分析: แก้ไข 是由  [ก + แ- + -้] + [ข + ไ-  ] 5个部分组成的。 แก้ไข [แก้-ไข] 有2个音节:แก้、ไข 。 แก้ 中辅音 + 长元音 + 第3调 → 第3调 ไข  高辅音 + 特殊元音 → 第5调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。