• 泰语每日一词:อันตราย“危险”(Day 1256)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]危险,险阻” 例: คนอันตราย危险人物 เสี่ยงอันตราย冒险 เขตอันตราย危险地带 มันอันตรายมาก 那十分危险。 อันตรายไฟฟ้าแรงสูง 高压危险 เดินป่าตอนกลางคืน อันตรายมาก 晚上在森林中行走是很危险的。 คนขับยังต้องระวังไม่ให้คนโดยสารเป็นอันตราย 驾驶员要小心不让乘客有危险。 การเล่นโทรศัพท์ในขณะขับรถ อันตรายกว่าการเมาแล้วขับจริงหรือ 开车的时候玩手机真的比酒驾更危险吗? เราไม่สามารถขี่รถโดยใช้มือเดียวได้ในขณะที่ฝนตกหนัก ๆเพราะว่ามันอันตรายมาก 下大雨的时候我们不能单手骑车因为那非常危险。 词汇: เขต地带 ไฟฟ้า电 สูง高 ตอนกลางคืน夜晚 ขับ驾驶 ระวัง小心 เล่น玩 โทรศัพท์手机

 • 泰语每日一词:ประดิษฐ์“่发明”(Day 1253)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]发明,创造” 例: ประดิษฐ์กรรม发明,创造(名词) นักประดิษฐ์发明家 ผู้ประดิษฐ์发明者,创造者 สี่ยอดสิ่งประดิษฐ์ของจีน 中国四大发明 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  废物利用发明 สิ่งประดิษฐ์แห่งปี 年度发明  ดอกไม้ประดิษฐ์ช่อนี้เหมือนจริงมาก 这束人造花看起来非常像真的。 ทอมัส แอลวา เอดิสัน เป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกัน 托马斯·阿尔瓦·爱迪生是美国的商人和发明家。 ความจำเป็นในการดำรงชีวิตทำให้มีการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 生活的需要促使人们发明了各种各样的生活用品。 词汇: สี่四  จีน中国  วัสดุ物资  ปี年 ดอกไม้花  ช่อ束  เหมือน像

 • 泰语每日一词:กลุ่ม“组”,“团”(Day 1257)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词,量词]团;集团,组,伙” 例: กลุ่มดาว星团 จับกลุ่ม结伙,结成一组 กลุ่มแต่ละกลุ่ม每一组 กลุ่มประเทศ国家集团 กล่มประเทศบริกส์金砖国家集团 กลุ่มประเทศ G20 G20国家集团 ระหว่างเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่ม G20 在参加G20峰会期间 เข้าร่วมกลุ่มนี้加入这个社团 ฝึกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน 分组练习,每组两人 ทุกคนสามารถมองเห็นกลุ่มนี้ 每个人都能看到这个社团 กลุ่มเขามีสมาชิก แสนกว่าคน แล้วได้มีแอดมินท่านหนึ่ง เปลี่ยนจากกลุ่ม สาธารณะ เป็น ลับ   他的社团有十多万成员,有一个管理员把社团由公开变为了私密。  词汇: ดาว星星 แต่ละ每一 ประเทศ国家 ระหว่าง在...之间 เข้าร่วม参加

 • 泰语每日一词:อธิบาย“解释”,“说明”(Day 1251)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]解释,说明” 例: คำอธิบาย解释,说明,说明性文字 อธิบายให้ชัดเจน解释清楚 อธิบายไม่ถูก 解释不清楚,说不明白 ไม่อยากฟังคำอธิบายอะไรอีก 不想再听什么解释

 • 泰语每日一词:แกล้ง“装”,“假装”(Day 1236)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]刁难,为难,捉弄;装,假装” 例: แกล้งหลับ装睡 แกล้งป่วย装病 แกล้งตกน้ำ假装掉进水里 อย่าแกล้งเขา 不要刁难他。 เขาแกล้งน้องจนร้องไห้ 他把弟弟捉弄到哭了起来。 เขาแกล้งทำเป็นปวดฟัน 他假装牙疼。 เขาแกล้งป่วยเพื่อเลี่ยงงาน 他装病以逃避工作。 ลิงชอบแกล้งคน 猴子喜欢捉弄人。 เคยแกล้งทำเป็นพูดภาษาไทยไม่เป็นไหม 你曾经假装过不会说泰语吗? 词汇: หลับ睡着 ป่วย生病 ตก掉 อย่า别 ร้องไห้哭泣 ปวดฟัน牙痛 ลิง猴子 ชอบ喜欢 ไม่เป็น不会  发音声调分析: แกล้ง 是由 กล + แ-  + ง  + -้  4个部分组成的。 แกล้ง [แกฺล้ง] 有1个音节:แกฺล้ง。 แกฺล้ง 复合辅音(中)+ 长元音 + 清尾音 + 第3调  → 第3调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:สมบูรณ์“完满”(Day 1254)

  泰语入门语整地,完全地 สมบูรณ์แบบ完美 สมบูรณ์รุ่งเรือง繁荣,成功,发达 ยึดติดความสมบูรณ์แบบ完美主义 ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 信息不全,不完整的资料 มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 自然资源丰富 เขามาจากครอบครัวที่สมบูรณ์ 他来自一个完整的家庭。 ภาพยนตร์เรื่องนี้จบไม่สมบูรณ์ 这部电影的结尾并不完美。 โลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ 这世上没有什么是完美的。 词汇: อุดม丰富 อย่าง地 ข้อมูล信息 ธรรมชาติ自然 มาจาก来自 ครอบครัว家庭 ภาพยนตร์电影  โลก世界  发音声调分析: สมบูรณ์ 是由  [ส + โ-ะ + ม]+ [บ + -ู + ร + ณ + -์]  8个部分组成的。 สมบูรณ์ [สม-บูน] 有2个音节:สม、บูน。 สม  高辅音 + 短元音 + 清尾音 → 第5调 บูน 中辅音 + 长元音 + 清尾音 → 第1调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:เหม็น“臭”(Day 1255)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词]臭” 例: เหม็นคาว腥臭 เหม็นบูด变馊发臭 เหม็นเปรี้ยว酸臭 เหม็นอับ霉臭 ตดเหม็น臭屁 กลิ่นเหม็น臭味 ปากเหม็น口臭 สาเหตุที่ทำให้ปากเหม็น 口臭的起因 กลิ่นอะไร เหม็นมาก 什么味道?好臭

 • 泰语每日一词:กลาย“变”(Day 1247)

  泰语入门语成了好事 กลายเป็นคนแปลกหน้ากันในวันนี้ 今天变成了陌生人 10 วิธีเลี้ยงลูกชายให้กลายเป็นสุภาพบุรุษ 把儿子培养成绅士的10个方法 ทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ 为什么会变成这样? ทำไมสุดท้ายเราถึงกลายเป็นคนที่เราเคยเกลียดมากที่สุด 为什么最后我们变成了曾经自己最讨厌的样子?  เมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดสำเร็จ ข้อผิดพลาดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตคุณ 当一个错误得以改正,它就会变成你人生中成功的一部分。 词汇

 • 泰语每日一词:กล้าม“肌肉”(Day 1252)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]肌肉,筋肉” 例: กล้ามเนื้อ肌肉 ยาฉีดกล้ามเนื้อ肌肉注射剂 กล้ามเนื้อตา眼肌 กล้ามเนื้อหัวใจ心肌 กล้ามเนื้อขา腿部肌肉 ปวดกล้ามเนื้อ肌肉疼痛 กล้ามเนื้อเป็นมัดๆ 一块块的肌肉

 • 泰语每日一词:อนามัย“卫生”(Day 1246)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]卫生,保健,健康” 例: กรมอนามัย卫生厅,卫生司 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 公共卫生部卫生司 องค์การอนามัยโลก 世界卫生组织 อนามัยช่องปาก口腔卫生 ผ้าอนามัย卫生巾,卫生棉 ผ้าอนามัยแบบสอด卫生棉条 หน้ากากอนามัย卫生口罩 ตะเกียบอนามัย卫生筷 ตะเกียบอนามัย 40 คู่ 40双卫生筷 ตะเกียบอนามัย ปลอดภัยจริงหรือ 卫生筷真的安全吗? องค์การอนามัยโลกเตือนว่าบุหรี่คร่าชีวิตผู้คนถึง 8 ล้านคนในแต่ละปี 世界卫生组织发出警告,全球每年有800万人因吸烟死亡。 词汇: กระทรวง部  องค์组织 โลก世界 ช่องปาก口腔 ผ้า布 สอด插 หน้ากาก口罩 ตะเกียบ筷子 คู่双 ปลอดภัย安全 เตือน警告 ล้าน百万   发音声调