• 泰语每日一词:ล่าม“翻译”(Day 1419)

  泰语入门语译者” 例: ล่ามภาษาญี่ปุ่น 日语翻译 ล่ามภาษาไทย 泰语翻译 รับสมัครล่ามภาษาไทย 1อัตรา 招聘一名泰语翻译 สามารถหาล่ามให้ได้ 可以帮忙找翻译 รับสมัครล่ามภาษาจีน 1 ตำแหน่ง ชั่วโมงละ 600 บาท   招聘一名中文翻译,600泰铢/小时 คนที่จะทำงานเป็นล่ามจะต้องเรียนจบอะไร 要想当翻译得是什么专业毕业? นักท่องเที่ยวบอกผ่านล่ามให้นักข่าวหยุดสัมภาษณ์ 游客通过翻译告诉记者让记者停止采访。 ถ้าคุณต้องการล่ามสามารถติดต่อผมได้ 如果你需要翻译,可以联系我。 คนเป็นล่ามจะต้องแปลทุกคำพูดเลยหรือไม่ 译者是否要把每字每句都翻译出

 • 泰语每日一词:ชาน“渣子”,“延伸部分”(Day 1451)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]渣子;边缘部分,延伸部分” 例: ชานอ้อย 甘蔗渣  ชานเมือง 市郊,郊区 ชานชาลา 月台,站台 ไปยืนรอที่ชานชาลา 去月台站着等 ชานชาลาสถานีรถไฟ 火车站站台 ขณะที่รถไฟฟ้ากำลังเข้าสู่ชานชาลา 正当火车进站台的时候 เรื่องควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อบ้านชานเมือง 决泰语入门语定在郊区买房前应该知道的事 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองรอบกรุงเทพ 位于曼谷郊区的村庄 สามารถซื้อตั๋วได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วหน้าชานชาลาที่ 2 可以在第二站台前面的售票处买票 คายชานอ้อยทิ้งใต้โต๊ะ 把甘蔗渣吐到桌子下面 เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานีและชานชาลา 警察来到车站和站台进行安全检查

 • 泰语每日一词:ร่าง“身”,“草稿”(Day 1446)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词;动词]体,身,形;草稿,草案;起草,打草稿,草拟” 例: ร่างกาย 身体 ตรวจร่างกาย 检查身体 รูปร่าง 身体,身材,形体 เอวบางร่างน้อย 苗条的,纤细的 ร่างเล็ก 小个子的 ร่างกฎหมาย 法案 ร่างสัญญา 合同草案,起草合同

 • 泰语每日一词:เกะกะ“乱七八糟”(Day 1448)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词]杂乱,乱七八糟;碍事,碍手碍脚” 例: วางของเกะกะ 东西乱放 กะกะเกเร 惹事生非,挑起事端 สิ่งของที่เกะกะสายตา เก็บทิ้งให้หมด 碍眼的东西,全丢掉。 จอดรถเกะกะขวางทางคนอื่น 车子乱停挡住别人的路 มีคนคนหนึ่งยืนเกะกะทางเดินอยู่ 有个人站着挡住了过道 อย่ามายืนเกะกะอยู่ตรงนี้ 别来这里站着碍事 มีหนังสือวางกองเกะกะเต็มโต๊ะ 桌子上胡乱堆满了书 หลายคนยังชอบเก็บของไว้ใต้เตียง แม้จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะไม่เกะกะสายตา แต่... 很多人喜欢把东西放到床泰语入门语底下,虽然看起来是整齐了,因为不碍眼,但是... 词汇: วาง放   ของ东西  สายตา视线  ทิ้ง 丢  จอดรถ停车  คนอื่น别人  ยืน站  อย่า别

 • 泰语每日一词:คุม“控制”,“管理”(Day 1450)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]看管,管理,管辖;节制,控制” 例: คุมงาน 监工 คุมสอบ 监考 คุมมัน 控油 คุมมันได้ดีเด่น 控油能力出色 คุมมันได้ถึง 12 ชั่วโมง 控油时间长达12小时 ควบคุม 管理,控制;监管,管制 แผนกควบคุมคุณภาพ 品控部门 อยู่เหนือการควบคุม  超出控制范围 ควบคุมอาหารตามที่หมอสั่ง 根据医生的要泰语入门语求去控制饮食  ไปดูกันว่าคุชชั่นที่คุมมันดีๆ มีอะไรบ้าง 一起去看看好用的控油气垫有哪些 นี่คือครีมกันแดดที่อยู่มายาวนาน  เห็นสาวๆ ที่เป็นสิวชอบใช้ และบอกว่าคุมมันได้ดีมาก 这是很早之前就已经出了的防晒霜,看长痘的女孩子们喜欢用并且表示控油能力非常不错。 词汇: สอบ考试   มัน油  ชั่วโมง小时  แผนก部    คุณภาพ质量  หมอ医生

 • 泰语每日一词:สะบัด“甩”,“抖”(Day 1445)

  泰语入门语

 • 泰语每日一词:นินทา“说闲话”(Day 1444)

  要在我背后议论我。 อย่าไปสนใจคนที่ชอบนินทาคุณลับหลัง 不泰语入门语要去在意那些喜欢在背后说你坏话的人。 พวกผู้หญิงในบริษัทชอบจับกลุ่มซุบซิบนินทากันเป็นประจำ 公司里那些女的经常喜欢聚在一堆说长道短。 ใครจะนินทาฉันด้วยเรื่องอะไร ๆ ฉันก็ไม่สนใจ  谁要在我背后说我些什么我都不在乎。 เพื่อนที่นินทาเพื่อน ยังใช้คำว่าเพื่อนได้อยู่ไหม 会在朋友背后说朋友坏话的人,还能称之为朋友吗? 词汇: โดน被    เพื่อน朋友   อย่า别   ลับหลัง暗地

 • 泰语每日一词:ขุ่น“浑浊”,“忧郁”(Day 1449)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词]模糊,不清晰;浑浊;忧郁,郁闷” 例: ขุ่นมัว 模糊,浑浊;抑郁,沮丧 ขุ่นใจ 抑郁,愤懑 ขุ่นข้อง 忧虑;郁闷;生气 ขุ่นเคือง 生气,愤怒 ขุ่นข้องหมองใจ 愤懑,气愤 น้ำประปาที่บ้านขุ่นมาก 家里的自来水十分浑浊 น้ำเริ่มใสขึ้นแต่ยังคงขุ่นมัวอยู่ 水开始变清了但也还是有些浑浊 7 คำถามสร้างความขุ่นใจให้คนได้ยิน 让人不高兴的7个问题 เรื่องเล็กๆ อย่าเอามาขุ่นใจอยู่เลย 别因为一些小事不泰语入门语开心 เรามักจะขุ่นเคืองที่ได้ยินคนนินทาเขาลับหลัง 我们往往会因为听到有人在背后说自己闲话而感到愤怒。 ผมไม่อยากขุ่นข้องหมองใจกับเพื่อนร่วมงานคนใดเลย 我不想生任何一位同事的气

 • 泰语每日一词:ประกอบ“组成”,“配”(Day 1443)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]做,作;装配,安装;组成,形成;附属,伴随;配,搭配;参考” 例: ประกอบอาชีพ 从事某种职业 ประกอบกิจการ 经营 คำประกอบ 合成词 ส่วนประกอบ 构成,成分 ประกอบด้วย 有...构成 ตัวประกอบ 配角

 • 泰语每日一词:กระดิก“摇动”(Day 1438)

  泰语入门语手指 กระดิกเท้า 抖脚 กระดิกขา 抖腿 กระดิกหู 竖起耳朵(用于狗狗) ไม่กระดิกหู 不懂(外语) กระดิกกระเดี้ย 微动,动弹 กระดิกหาง 摇尾;[喻]知恩,感恩 หมวกกระต่ายหูกระดิก 耳朵会动的兔子帽 ตอนนี้คือนิ้วเท้ากระดิกไม่ได้ 现在脚趾动弹不了。 ทำไมเราชอบกระดิกขา 为什么我们喜欢抖腿? ทำไมสุนัขต้องกระดิกหาง 为什么狗要摇尾巴? ภาษาอังกฤษฉันกระดิกหูเสียที่ไหน ถึงจะให้ไปทำงานบ้านฝรั่ง 我的英语达到什么程度才能去西方人家里工作? ผมรู้มาว่าเวลาหมาดีใจมันจะกระดิกหาง 我知道狗狗开心的时候会摇尾巴