• 泰语每日一词:หรี่“眯眼”(Day 1611)

  泰语入门语看得更清楚? ถ้าจะติด แนะนำหลอด แอลอีดี แบบหรี่ได้ 如果要装,建议装可调亮度的LED灯。 ถ้าต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสง 如果一见到光眼睛就会眯着 ทำไมกินอะไรเปรี้ยวๆแล้วต้องหรี่ตา 为什么吃了什么酸酸的东西之后会眯眼? หรี่ตาแล้วชัดขึ้น น่าจะเป็นเฉพาะคนสายตาสั้น 眯眼时看得更清楚,应该只是对于近视的人来说会这样。 词汇: ตา眼睛    แสง光  สวิทซ์开关   หลอดไฟ灯管    ชัด清楚   แนะนำ推荐   เปรี้ยว酸    สายตาสั้น近视   发音声调分析: หรี่ตา 由 ห + ร +  -ี +  -่  4个部分组成 หรี่ตา [หรี่] 有1个音节:หรี่。 หรี่  相当于高辅音 + 长元音 + 第2调 → 第2调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:เหล่านี้“这些”(Day 1640)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[代词]这些” 例: เพลงเหล่านี้ 这些歌曲 ปัญหาเหล่านี้ 这些问题 เคล็ดลับเหล่านี้ 这些秘诀 ข้อมูลเหล่านี้ 这些资料 ถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้  如果无法解决这些问题  เอาความคิดเหล่านี้เข้าไปใช้ในชีวิต 把这些想法用到生活中去 ยกเลิกกฎระเบียบเหล่านี้ 取消这些规定 ห้ามทานยาเหล่านี้ก่อนขับรถ 开车前禁止服用这些药。 เธอเก็บดอกไม้เหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร 她摘这些花来布置餐桌。 รถเก่าๆ เหล่านี้ยังวิ่งได้อยู่ 这些旧车还能跑。 ฟังเพลงเหล่านี้แล้ว รู้สึกยังไง 听了这些歌之后你有什么感受? จำคำเหล่านี้แล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะ 记好这些词然后别忘了

 • 泰语每日一词:รู้เรื่อง“懂得”(Day 1608)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]明白,懂;获知;知事理” 例: ไม่รู้เรื่อง 不知道,不懂 อ่านไม่รู้เรื่อง 看不懂 ฟังรู้เรื่องไหม 能听懂吗? พูดกันไม่รู้เรื่อง 彼此说不通 เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง  学不太明白

 • 泰语每日一词:อาวุธ“武器”(Day 1598)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]武器,武装,装备” 例: อาวุธยุทธภัณฑ์ 装备,军备,武装 กำลังอาวุธ 武装,武装力量 อาวุธเคมี 化学武器 พกอาวุธ 携带武器 ทหารอาวุธครบมือ  全副武装的士兵 อาวุธที่มีเทคโนโลยีสูง 高科技武器 อาวุธที่ถูกฝังดิน 被埋在土里的武器 อาวุธยุคสงครามโลก 2 二战时期的武器 อาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลก 世界上最先进的武器 ปัญญาเป็นอาวุธที่แหลมคมที่สุด 智慧是最锋利的武器。 ทำไมไทยต้องซื้ออาวุธจากประเทศอื่น 为什么泰国要从其他国家购买武器? ไทยสามารถผลิตอาวุธหนักได้หรือยัง 泰国可以自己生产重型武器了吗? 词汇: เคมี化学    พก携带  ทหาร士兵  เทคโนโลยี科技   ฝัง埋    สงคราม战争  ที่สุด最

 • 泰语每日一词:สภาพ“情况”,(Day 1605)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]情况,状况,状态,情形,情景” 例: สภาพร่างกาย 身体状况 สภาพทั่วไป 一般情况,一般性 สภาพคล่อง 市场流通性 สภาพผิดปกติ 反常,异常情况 สภาพแวดล้อม 环境,周围环境 สภาพแวดล้อมภายนอก 外部环境

 • 泰语每日一词:พูดคุย“交谈”(Day 1549)

  泰语入门语

 • 泰语每日一词:ผู้ขาย“卖方”(Day 1548)

  泰语入门语

 • 泰语每日一词:แก้ไข“解决”(Day 1556)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]订正,修订;改善,整顿;解决” 例: แก้ไขปรับปรุง 调整 แก้ไขปัญหา 解决问题 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 增订本 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 2007年增订 ทักษะในการแก้ไขปัญหา 解决问题的技巧

 • 泰语每日一词: หนาม“刺”(Day 1576)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]刺” 例: ลวดหนาม 带刺铁丝网 กุหลาบไร้หนาม 无刺的玫瑰 พืชมีหนาม 带刺的植物 มีหนามแหลม  有尖尖的刺 ฝันเห็น หนามตำเท้า 梦到被刺扎到脚 หนามยอกเอาหนามบ่ง 以毒攻毒 ทำไมทุเรียนต้องมีหนาม 为什么榴莲会有刺? ทุเรียนไร้หนาม มีอยู่จริง 真的有无刺榴莲。 เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา 她用针把他脚上的刺挑出来。 กระบองเพชรชนิดนี้มีหนาม แต่หนามนั้นมันไม่แหลมคมเหมือนพันธุ์อื่น 这种仙人掌有刺,但是它的刺不像其他品种的那么尖。 ความรักก็เหมือนดอกกุหลาบถึงแม้มันจะสวยงาม แต่มันก็มีหนามแหลมคม  爱情就像带刺的玫瑰,虽然很美,可是它也有尖尖利刺。 词汇: กุหลาบ玫瑰   พืช植物  แหลม尖

 • 泰语每日一词:เริ่มต้น“开始”(Day 1564)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词;动词]最初的,开始的;开始,开头;出发” 例: จุดเริ่มต้น 出发点,起点,开端 เริ่มต้นใหม่ 重新开始 เริ่มต้นเล่นหุ้น 开始玩股票 กลับสู่จุดเริ่มต้น 回到起点 เริ่มต้นได้จากลงมือทำสิ่งเล็กๆ  动手从小事做起 อยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคน 想要和某人重新开始 เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ 仅仅刚开始,你就要退缩了吗? เที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 356 บาท 单程356泰铢起 ค่าบริการในการขนส่งเริ่มต้นที่ 25 บาท  运输服务费25泰铢起步 ลืมอดีตของคุณไป ให้อภัยตัวเอง และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 忘记你的过去、原谅自己,重新开始。 หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก 千里之行,始于足下