• 泰语每日一词:เถอะ“吧”(Day 1395)

  走吧  ช่างเขาเถอะ 随他吧,随他的便 พาเขาไปโรงพยาบาลเถอะ 带她去医院吧 มาเรียนภาษาไทยกันเถอะ 一起来学泰语吧 ไปลอยกระทงด้วยกันเถอะ 一起去放水灯吧 ใช่ แต่ทีนี้เรามาดูกันเถอะว่ามันได้ผลไหม 对,不过现在我们来泰语入门语看看它到底有没有用吧? เราแยกกันตรงนี้เถอะ ขืนไปด้วยกันคงไม่รอด 勉强下去应该也不会有好结果,我们就此分道扬镳吧。 รีบตอบเขาไปเถอะ 快回复他吧,赶紧回复他吧 词汇: มา来  ไป走  รีบ赶紧  โรงพยาบาล医院  เรียน学  ภาษา语言  กระทง水灯  แยกกัน分开  ตรงนี้这里  ขืน勉强 发音声调分析: เถอะ 是由 ถ + เ-อะ   2个部分组成的。 เถอะ [เถอะ] 有1个音节:เถอะ。 เถอะ  高辅音 + 短元音 → 第2调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ค่าย“阵营”(Day 1409)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]营,营地,阵营,集团” 例: เข้าค่าย 去野营,去露营 ค่ายฤดูร้อน 夏令营 ค่ายฤดูร้อนภาษาจีน 中文夏令营 ตั้งค่าย 安营 ค่ายลูกเสือ 童子军营地 ค่ายของศัตรู 敌营 ค่ายพักชั่วคราว 临时性营房,营地

 • 泰语每日一词:เช่า“租”,“租赁”(Day 1410)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]租,租赁” 例: ค่าเช่า租金 เช่าช่วง转租 ผู้เช่า房客,租户 เก็บค่าเช่า收租 ค่าเช่า เดือนละ 2800 บาท 租金每个月2800泰铢 หนังสือสัญญาเช่าบ้าน 房屋租赁合同 จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 提前支付租金 คุณมีบ้านให้เช่าบ้างไหม 你有房子出租吗? บ้านในซอยอารีให้เช่าแล้วหรือยัง 在Ari巷的房子租出去了吗? ต้องทำสัญญาเช่ากี่ปี 要签几年的租赁合同? ฝรั่งที่ต้องการเช่าคอนโดฯมีอยู่เยอะ 需要租公寓的西方人很多。 เขาเช่าพระองค์นี้ในราคาสูงถึง 200,000 บาท 他以高达20万泰铢的价格购买了这尊佛像。 พนักงานที่บริษัทส่วนใหญ่เช่าบ้านอยู่กันทั้งนั้น  公司员工大多都是租房子住的。 词汇

 • 泰语每日一词:กาก“渣”(Day 1407)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]渣,渣滓,残渣” 例: กากอ้อย甘蔗渣 กากหมู猪油渣 กากถั่วเหลือง黄豆渣 กากอุตสาหกรรม工业废料 กากอุตสาหกรรมอันตราย 有害废弃物,有害废料 คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม 工业废料处理手册

 • 泰语每日一词:สามี“丈夫”(Day 1404)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]丈夫” 例: สามีที่เจ้าชู้ 花心的丈夫 สามีแห่งชาติ 国民老公 สามีที่รักภรรยามาก ๆ 非常爱妻子的丈夫 สามีเขาทุ่มเทให้กับงานมาก 她的丈夫对工作非常投入 สามีที่ดีควรเป็นอย่างไร 一个好的丈夫应该是怎样的? เธอไม่รู้ว่าสามีมีภรรยาน้อย 她不知道丈夫有情人。 เธอโดนสามีซ้อมหลายหนแล้ว แต่ก็ไม่เคยคิดจะเลิกกับสามี 她被丈夫家暴过很多次,但却没想过要离开他。 สามีเขาาเป็นคนญี่ปุ่น 她的丈夫是日本人。 สามีไม่ช่วยเลี้ยงลูก ทำแต่งาน เล่นแต่โทรศัพท์ ควรทำไงดี 丈夫不帮忙带孩子,成天除了上班就是玩手机,该怎么办? 词汇: เจ้าชู้花心 ภรรยา妻子 ทุ่มเท投入 ควร应该 อย่างไร怎样 โดน被 หน次 ไม่เคย不曾

 • 泰语每日一词:อักเสบ“发炎”(Day 1405)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]炎,发炎” 例: จมูกอักเสบ 鼻炎 โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ 过敏性鼻炎 ตับอักเสบ 肝炎 ลำไส้อักเสบ 肠炎 ไส้ติ่งอักเสบ 阑尾炎 เยื่อหุ้มฟันอักเสบ 牙周炎 เหงือกอักเสบ 牙龈炎

 • 泰语每日一词:รั้ว“篱笆”,“栅栏”(Day 1402)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]篱笆,栅栏” 例: รั้วต้นไม้ 树篱 เครื่องตัดแต่งรั้วต้นไม้ 树篱修剪机 รั้วกั้น 围栏,栏杆,栅栏 กั้นรั้ว (用栅栏、篱笆或围栏) 围住,隔开 รั้วไม้ไผ่ 竹栅栏,竹篱笆 ข้ามรั้ว 跨栏 วิ่งข้ามรั้ว 110

 • 泰语每日一词:ล่วง“超过”,“触犯”(Day 1403)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]过,超过,逾越;侵犯,触犯” 例: ล่วงหน้า 提前 ล่วงรู้ 事先知道,发觉 ทำล่วงหน้า 提前做 บอกล่วงหน้า 提前说 ล่วงเวลา 超时 ทำงานล่วงเวลา 加班 ค่าล่วงเวลา 加班费 ล่วงละเมิด 侵犯

 • 泰语每日一词:ขอบ“边缘”(Day 1406)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]边,边缘,边沿” 例: ขอบตา 眼眶 ที่เขียนขอบตา 眼线笔 สระว่ายน้ำไร้ขอบ 无边泳池 ขอบเตียง 床沿 ขอบโต๊ะ 桌边,桌子边缘 ขอบฟ้า 地平线;天边,天际,天涯 ไกลจรดขอบฟ้า 远在天边 ขอบเขต 界限,范围;边界

 • 泰语每日一词:คาย“吐”(Day 1408)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词;副词]吐,吐露;散发,发出;;粗糙,不光滑” 例: คายทิ้ง 吐出 คายความลับ 透露秘密 คายตัว 身痒 คายความร้อน 散发热量,散热 กลืนไม่เข้าคายไม่ออก 咽不下吐不出