• 带有字母ใ的所有泰语单词

  泰语中带有 ใ 这个元音的单词一共只有20个,记住了这20个,其他带ai 发音的字母外有2首诗是包含这所有的20个单词的,我们也来读读看吧。 ใฝ่ใจให้ทานนี้ นอกในมีแลใหม่ใส ใครใคร่แลยองใย อันใดใช้อย่าใหลหลง ใส่กลสะใภ้ใบ้ ทั้งต่ำใต้และใหญ่ยง ใกล้ใบแลใช่จง ใช้ให้คงคำบังคับ *** ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง บ้าใบ้ถือใยบัว หูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอย่าละเลี่ยง ยี่สิบม้วนจำจงดี

  2013-12-01

  泰语 单词 字母

 • 趣味解释:为什么泰语辅音字母พ排在ฟ前面呢?

  你知道为什么泰语辅音字母พ排在ฟ前面吗?这样排列是有什么用意吗?下面我们来通过一张有趣的图片来讲解一下为什么泰语辅音字母พ排在ฟ前面吧。 泰语辅音字母พ是泰语辅音中第30个字母;而ฟ是第31个字母,这样排列是有什么用意吗? 上图有趣地解泰语辅音字母พ排在ฟ前面吗?这样排列是有什么用意吗?下面我们来通过一张有趣的图片来讲解一下为什么泰语释道:เพราะว่าพ่อต้องมาก่อนแฟน 因为,爸爸พ่อ 必然比 恋人แฟน 更重要, 也可以说,爸爸พ่อ 必然比 恋人แฟน 先出现在我们身边, 所以พ่อ排在แฟน前面,因此พ也排在ฟ前面\(^o^)/~ รักพ่อนะคะ 爱爸爸哦~ 词汇学习: เหตุผล理由,原因 เพราะ因为 พ่อ爸爸 ต้อง必须 ก่อน在...之前 แฟน男(女)朋友  ค่า即ค่ะ,语助词 本文由沪江泰语整理和翻译,转载请注明出处。

 • 泰语字母故事(3) 水牛等人 ควายคอยคน

  泰语里面一共有44个辅音字母了吧~而且每个字母都有不同的发音和写法。除此之外,每个字母到了ไก่和ไข่,接下来我们来看看有关ค.ควสย的故事吧~~ [en]ควายคอยคน[/en][cn]水牛等人[/cn] [en]ควายนั่งแคะคาง คอยคนอยู่ข้างคู เมื่อคนมา ควายก็คึกคัก คนใหัควายไถนาอยู่ข้างคู คให้ควายไถนาจนค่ำ  ค่ำคืน ค้างคาวออกกินในถิ่นควาย ควายมองค้างคาวที่บินคึดคัด  แต้ควายไม้คึกคักเหมือนเคย เพราะคนให้ไถนาจนถึงค่ำ[/en][cn]水牛坐着捏玩着下巴,等待着人来田边,当人来的时候,水牛就欢腾。人让水牛在田里犁田,一直犁田到傍晚。晚上,蝙蝠飞出来,在水牛的地盘觅食。水牛看着飞得热闹的蝙蝠,但自己没有以前那么欢腾了,因为人只让它犁田到傍晚而已。[/cn] 词汇学习: ควาย                水牛 นั่ง                   坐 แคะคาง             捏玩下巴 ข้างคู                田边 เมื่อ                  当...时候

 • 快速学会书写和读出泰语辅音字母

  字母歌曲读得太快,想一次性知道泰语的辅音字母有哪些,怎么书写,怎么读?今天小编就给你找来了下面的泰语行人长胡须 ส เสือ ดาว คะนอง 老虎山大王 ห หีบ ใส่ ผ้า 箱子装衣裳 ฬ จุฬา ท่าผยอง 五角风筝飞 อ อ่าง เนือง นอง 盆里溢满水 ฮ นกฮูก ตา โต 猫头鹰大眼               声明:以上内容为沪江泰语原创,转载请说明。 点击查看泰语元音发音表>>  教你如何快速正确地练习打泰语>>>  快速学会书写和读出泰语辅音字母>>>  泰语入门教材《玛尼和她的朋友们 》第一课>>>  泰语辅音发音表  快速学会书写和读出泰语辅音字母  泰语入门 初学者必读  初学者如何学好泰语?  初学者必备:泰语字母

 • 泰语字母新释义(中泰对照)

  泰语字母

 • 寓言故事巧记泰语字母排序,你能记下来吗?

  大家是不是一直很头疼泰语字母的排列顺序呢?难道真的要死记硬背吗?来泰语字母的排列顺序呢?难道真的要死记硬背吗?来看看泰国人给孩子们做的一个寓言吧,用有趣的小故事把泰语字母的顺序给带出来了。快来听听看你都听出来了几个字母呢? 泰语字母顺序: ก ไก่ 鸡 ข ไข่ 蛋 ค ควาย 水牛 ฆ ระฆัง 钟 ง งู 蛇 จ จาน 盘子 ฉ ฉิ่ง 小钹 镲 ช ช้าง 大象 ซ โซ่ 铁链 ฌ กะเฌอ/เฌอ 灌木 ญ หญิง 女人 ฎ ชฎา 尖顶冠 ฏ ปฏัก 刺棒 ฐ ฐาูน 坛、台、座 ฑ มนโฑ 曼陀 ฒ ผู้เฒ่า 老者 ณ เณร 沙弥 ด เด็ก 小孩 ต เต่า 乌龟 ถ ถุง 袋子 ท ทหาร 军人 ธ ธง 旗子 น หนู 我 บ ใบไม้ 树叶 ป ปลา 鱼 ผ ผึ้ง 蜜蜂 ฝ ฝา 盖子 พ พาน 高脚杯 ฟ ฟัน 牙齿 ภ สำเภา 帆船 ม ม้า 马 ย ยักษ์ 魔鬼 ร เรือ 船 ล ลิง 猴子 ว แหวน 戒指 ศ ศาลา 亭子 ษ ฤษี 隐士 ส เสือ 老虎 ห หีบ 箱子 ฬ จุฬา 风筝 อ อ่าง 盆 ฮ นกฮูก 猫头鹰 声明:沪江网高度重视知识产权保护,发现本网站发布的信息包含有侵犯其著作权的链接内容时,请联系我们,我们将做相应处理。

 • 【泰语入门】每日泰语字母 第十八课

  对应的国际音标应该f。 我们说过结合之前的英语对照和国际音标的标注我们可以看出在泰语直译写成英文的时和国际音标的注音并不是等同的,但ฝ ฟ国际音标是f直泰语字母,我们之前说过泰语字母分为元音和辅音,辅音字母译成英文时也是f,比如ฝา这个单词,直译英文是fa,ฟา直译英文也是fa。     另外ฝ ฟ做尾音的情况,为บ的尾音直译英文等于p,这两个单词做尾音的时候特别少,但如果也到它做尾音的情况我们就归类与บ-p。 结合这个字母我们要认识几个简单的单词 ฝ ฝา盖子 ฟ ฟัน牙齿         我们的学习要善始善终,持之以恒,才能有所收获,同学们不要泄气,跟着老师一点一点的学习,一定会有很好的泰语基础,以后泰语就轻轻松松啦! 更多《每日泰语字母》>>>   请结合本网站的教材《玛尼和她的朋友们》来学习,上面有更多词汇和发音,你可以有更多空间来的扩充学习!

 • 【泰语入门】每日泰语字母 第十七课

  送气,พ ภ送气,我们对比一下送气不送气。        我们就对照国际音标来学习。根据发音方法归类ผ พ ภ 双唇塞音、清音、送气。它对应的国际音标应该ph。 我们说过结合之前的英语对照和国际音标的标注我们可以看出在泰语直译写成英文的时和国际音标的注音并不是等同的,但ผ พ ภ国际音标是ph直译成英文时也是ph,比如ผา这个单词,国际音标是phã,直译英文是pha.     另外ผ พ ภ做尾音的情况,为บ的尾音直译英文等于p,如ศัพ,直译成英文就是sap;ภาพ直泰语字母,我们之前说过泰语字母分为元音和辅音,辅音字母译成英文为phap。 结合这个字母我们要认识几个简单的单词 ผ ผึ้ง蜜蜂 พ พาน 高脚盘子 ภ สำเภา船帆     我们的学习要善始善终,持之以恒,才能有所收获,同学们不要泄气,跟着老师一点一点的学习,一定会有很好的泰语基础,以后泰语就轻轻松松啦! 更多《每日泰语字母》>>>   请结合本网站的教材《玛尼和她的朋友们》来学习,上面有更多词汇和发音,你可以有更多空间来的扩充学习!

 • 【泰语入门】每日泰语字母 第二十二课

  过了基础的语音知识以后我们就开始泰语字母,我们之前说过泰语字母分为元音和辅音,辅音字母一共44个,其中ฃ ฅ现在已经不常用了,常用的有42个辅音字母。那么我们按照辅音名称的顺序来一一讲解辅音字母,进入我们真正的《每日泰语字母》... 先来看看我们的全部的泰语辅音字母表: 今天我们要学习的是高辅音 ห 和低辅音 ฮ ,这两个也是发音相近的对应的音。 我们先来看看笔顺图! 发音方法:    ห ฮ 声门擦音。舌身后移,气流通过声门时发生摩擦形成此音。其中ห 是高辅音音调上扬,ฮ 是低辅音音调平调。发这个音的时候,口张开,舌身后移,气流通过声门时有轻微摩擦其发音类似于ho的音,只是高低辅音音调上有别。    我们就对照国际音标来学习。根据发音方法归类ห ฮ 声门擦音。它对应的国际音标应该h。直译成英文时也是h,比如 หา这个单词,直译英文是ha.     ห ฮ很少有做尾音的情况。 结合这个字母我们要认识几个简单的单词 ห หีบ 箱子 ฮ นกฮูก 猫头鹰 หัว 头 หัวเราะ 笑     学习完这两个辅音,我们就学习完了所有的泰语辅音字母了。我们学泰语字母,我们之前说过泰语字母分为元音和辅音,辅音字母会了单个的发音和写法之后,我们要来总结和分类记忆高中低辅音,理顺我们的学习思路,那么这些内容我们就留给下一课吧! 更多《每日泰语字母》>>>   请结合本网站的教材《玛尼和她的朋友们》来学习,上面有更多词汇和发音,你可以有更多空间来的扩充学习!

 • 【泰语入门】每日泰语字母 第十九课

     学过了基础的语音知识以后我们就开始泰语字母,我们之前说过泰语字母分为元音和辅音,辅音字母一共44个,其中ฃ ฅ现在已经不常用了,常用的有42个辅音字母。那么我们按照辅音名称的顺序来一一讲解辅音字母,进入我们真正的《每日泰语字母》... 先来看看我们的全部的泰语辅音字母表: 今天我们要学习的是一个简单的低辅音ม,这个低辅音比较容易区分没有对应的高辅音不容易混淆。 我们先来看看笔顺图! 发音方法:   ม双唇擦音,发音部位与ป相同,但是气流从鼻腔泄出。对比一下:        我们就对照国际音标来学习。根据发音方法归类ม双唇擦音。它对应的国际音标应该m。ม国际音标是f直泰语字母,我们之前说过泰语字母分为元音和辅音,辅音字母译成英文时也是m,比如มา这个单词,直译英文是ma.     另外ม做尾音的情况,为ม的尾音,直译英文等于m,比如ดาม这个单词对应的英文直译就是dam。 结合这个字母我们要认识几个简单的单词 ม้า 马 มาก 许多;很 ไม้ 树;木棍       我们的学习要善始善终,持之以恒,才能有所收获,同学们不要泄气,跟着老师一点一点的学习,一定会有很好的泰语基础,以后泰语就轻轻松松啦! 更多《每日泰语字母》>>>   请结合本网站的教材《玛尼和她的朋友们》来学习,上面有更多词汇和发音,你可以有更多空间来的扩充学习!