• 泰语每日一词:สรุป“่总结”(Day 1709)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]总结,归纳,概括” 例: ข้อสรุป 结论 ดังนั้นสรุปได้ว่า... 因此可以得出结论... อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า... 别仓促下结论认为... ทั้งหมดนี้กล่าวโดยสรุปก็คือ... 总的说起来就是... สรุปว่า มะเขือเทศ เป็นผักหรือผลไม้ 所以西红柿到底是蔬菜还是水果? ขออนุญาตสรุปสั้น ๆ  请允许我做个简短的总结 เขากล่าวสรุปในตอนท้ายว่าจีนในวันข้างหน้ามีหนทางแจ่มใสแทบทุกด้าน 他在最后总结道未来的中国几乎每个方泰语入门语面的前途都一片光明。 รวบรวมคำแนะนำจากคุณหมอและพยาบาล มาสรุปเป็น 6 วิธี 汇集了医生和护士的建议,总结成了6个方法 词汇: ดังนั้น因此   มะเขือเทศ西红柿   ผัก蔬菜   ผลไม้水果  สั้น短

 • 泰语每日一词:สาร“่物质”(Day 1699)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]文件,刊物,书籍;物质;本质,实体” 例: เอกสาร 文件 สื่อสาร 沟通,通讯 วารสาร 期刊 โทรสาร 传真 สารพิษ 有毒物质,毒素 สารเคมี 化学物质 สารอาหาร 营养物,养分 ขาดสารอาหาร 缺乏营养 สารกันบูด 苯甲酸钠

 • 泰语每日一词:เว้น“่免除”(Day 1715)

  泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]间隔,留空;排除,免除,放弃,停止” 例: ยกเว้น 除外,例外,豁免 ข้อยกเว้น 例外(名词) ไม่มีข้อยกเว้น 没有例外 วันเว้นวัน 每隔一天 วันเว้นสองวัน 每隔两天 เว้นจาก 除...以外 เว้นแต่ 除非,除外,除...以外 เว้นวรรค 留空 เว้นระยะ 留间隔 ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิต 免除信用卡年费 ฉันจะไป เว้นแต่ฝนตก 除非下雨,不然我会去的。 ขโมยทุกอย่าง ไม่เว้นแม้แต่ถังขยะ 什么都偷,就连垃圾桶也不放过。 ช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาเรื่อยๆ แทบจะวันเว้นวันเลย 最近一直都有雨,几乎是每隔一天就会下雨。 นักข่าวชิงจังหวะที่เขาเว้นระยะการพูดยิงคำถามด้วยความว่องไว 记者迅速抓住他说话的间隙提问

 • 泰语每日一词:“่历史”(Day 1695)

  泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]历史” 例: นักประวัติศาสตร์ 历史学家 ประวัติศาสตร์โลก 世界历史 ประวัติศาสตร์ประเทศจีน 中国历史 ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 历史重演 ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 悠久的历史 ก่อนประวัติศาสตร์ 史前的,有文字记载以前的 สึนามิร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ 历史上最严重的海啸 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 素可泰历史公园 ฮ่องเต้องค์ไหนที่หน้าตาดีที่สุดในประวัติศาสตร์จีน 中国历史上最好看的皇帝是谁 หนึ่งในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี 有着上千年历史的地方之一 อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 别让历史重演

 • 泰语每日一词:ปลิว“่飘”(Day 1701)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]飘,飞扬,飘扬” 例: ปลิวสะบัด 飘,飘摇 ปลิวกระจาย 飘散 ใบปลิว 传单 แจกใบปลิว 发传单 ใบปลิว 100 ใบ 100张传单 ออกแบบใบปลิว 设计传单 ใบไม้ที่ปลิดปลิว 吹落的树叶[泰剧名

 • 泰语每日一词:ผลไม้ “่水果”(Day 1694)

  泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]水果” 例: น้ำผลไม้ 果汁 สวนผลไม้ 果园 น้ำผลไม้คั้นสด 鲜榨果汁 ผลไม้ไทย 泰国水果 ผลไม้นอกฤดู 反季水果 ผลไม้เมืองร้อน 热带水果 เค้กผลไม้ 水果蛋糕 ผลไม้กระป๋อง 水果罐头 ผลไม้ที่ยังไม่สุก 还没熟的水果 ในฤดูหนาวที่ผักและผลไม้หายาก 在水果和蔬菜都难以获取的冬天 มังคุดเป็นผลไม้ที่เขาชอบที่สุด 山竹是他最喜欢的水果。 ผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ 水果富含维生素和矿物质。 ผลไม้ลูกใหญ่ ๆ แพงมาก ลูกขนาดนี้ถูกกว่า 个头大的水果很贵,这样大小的比较便宜。 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตผลไม้เมืองร้อนรายสำคัญของโลก 泰国是世界上重要的热带水果产地

 • 跟泰国人学发地道的泰语辅音(配辅音表)

  泰语辅音一共有42个,其中中辅音9个、高辅音10个、低辅音23个,各类辅音均有自己的拼音规则,而每个字母都有对应的词汇,这些对应词汇具有区分辅音的意义,因为在泰语中辅音相泰语辅音一共有42个,其中中辅音9个、高辅音10个、低辅音23个,各类辅音均有自己的拼音规则,而每个字母似的泰语辅音有很多个,为了区分到底是哪一个字母,就特意配上对应的词汇,以帮助大家区分辅音字母。例如:ศ ษ ส 的发音是一样,但是大家却可以根据后面的ศ ศาลา、ษ ฤษี 、ส เสือ 来区分听到的辅音字母。 嫌上面的辅音表不够生动可爱,那么,你就选下面这一种吧,把它作为桌面,天天看,还怕记不住? 姐妹篇:点击查看“跟泰国人学发地道的泰语元音(配元音表)”>>>

 • 泰语每日一词:อุณหภูมิ“่温度”(Day 1676)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]温度” 例: อุณหภูมิต่ำสุด 最低温 อุณหภูมิลดลง 温度下降 อุณหภูมิอากาศ 气温 ปรอทวัดอุณหภูมิ 温度计 วัดอุณหภูมิร่างกาย 量体温 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเตาอบ  烤箱温度计 อุณหภูมิยอดดอยเหลือ 0 องศาฯ 山顶的气温只有0摄氏度 วันนี้อุณหภูมิสูงสุดเท่าไร 今天最泰语入门语高温多少度? จากนั้นหลายพื้นที่อุณหภูมิจะอุ่นขึ้น 在那之后,多地气温将会上升。 อุณหภูมิร่างกายปกติของคนเราควรอยู่ที่เท่าไหร่ 人的正常体温应该是多少度? เปิดแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่จึงประหยัดค่าไฟมากที่สุด 空调开多少度最省电? 词汇: ต่ำสุด最低  ลดลง降低  อากาศ天气   ร่างกาย身体  เตาอบ烤箱

 • 泰语每日一词:สุภาพ “่斯文”(Day 1697)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[副词]礼貌,彬彬有礼,文雅,斯文,有教养” 例: สุภาพบุรุษ 绅士,有教养的男子 ไม่สุภาพ 粗鲁的,不礼貌的 สุภาพเรียบร้อย 彬彬有礼 คำสุภาพ 礼貌用语 คำสุภาพที่ใช้บ่อย 常用礼貌用语 พูดจาไม่สุภาพ 说话不礼貌

 • 泰语每日一词:ความเร็ว“่速度”(Day 1674)

  泰语入门语