• 泰语每日一词:สัตว์“动物”(Day 1173)

  学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]动物” 例: สวนสัตว์动物园 สัตว์ป่า野生动物 สัตว์เลี้ยง家养动物,家养宠物 สัตว์น้ำ水生动物 สัตว์บก陆生动物 ล่าสัตว์猎捕动物 สัตว์ร้าย凶猛的动物 สัตว์กินเนื้อ食肉动物 สัตว์กินพืช食草动物 น้ำมันสัตว์动物脂肪,动物油 เลี้ยงสัตว์养动物 แอบเลี้ยงสัตว์ภายในคอนโด 在公寓偷偷养动物 พรุ่งนี้เขาจะพาลูกชายไปเที่ยวสวนสัตว์ 他明天带儿子去动物园玩。 แมวเป็นสัตว์ที่น่ารักเลี้ยงง่าย 猫是一种又可爱又好养的动物。 词汇: เลี้ยง养 น้ำ水 บก陆地 กิน吃 เนื้อ肉 แอบ偷 คอนโด公寓 พรุ่งนี้明天 พา带 ลูกชาย儿子 แมว猫  น่ารัก可爱   发音声调分析: สัตว์ 是由  ส + -ะ + ต + ว+ -้ 5个部分组成的。 สัตว์ [สัด] 有1个音节:สัด。 สัด 高辅音 + 短元音 + 浊尾音  → 第2调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:พืช“植物”(Day 1172)

  学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]植物,作物,树种,树木” 例: วันพืชมงคล泰国春耕节 น้ำมันพืช植物油 พืชพันธุ์植物种子,树种 พืชเศรษฐกิจ经济作物 พืชผล农作物 พืชน้ำ水生植物 พืชไร่旱地作物 พืชอวบน้ำ多肉植物,多肉 พืชดัดแปรพันธุกรรม转基因植物 น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ  植物油2汤匙 น้ำมันหมู VS น้ำมันพืช กินอย่างไหนดี 猪油VS植物油,吃哪种好? อากาศแห้งแล้งจะทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด 干旱的天气让农民种的农作物都死光了。 词汇: น้ำมัน油 เศรษฐกิจ经济 น้ำ水 ช้อนโต๊ะ汤匙 น้ำมันหมู猪油  อากาศ天气 แห้งแล้ง干旱  ชาวนา农民 ปลูก种 หมด全部 发音声调分析: พืช 是由  พ + -ื + ช  3个部分组成的。 พืช [พืด] 有1个音节:พืด。 พืด 低辅音 + 长元音 + 浊尾音  → 第3调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ทรง“式样”,“体型”(Day 1169)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都学完了泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]体型;形状,式样;[动词]保持;稳住; 前缀,冠在动词前使其变为王室用语” 例: ทรงกระบอก筒状 รูปทรง身材,身段,体型,体态 ยกทรง文胸 บ้านทรงไทย泰式房屋 ทรงผม发型 เปลี่ยนทรงผมใหม่换新发型 ทรงทราบ[王]获悉,获知 ทรงยืน[王

 • 泰语每日一词:บุญ“功德”,“善行”(Day 1170)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]功德,善行,善德;福,福气,福分” 例: ทำบุญ做功德,行善 บุญคุณ恩德,恩情 ตอบแทนบุญคุณ报答恩情 เพลิงบุญ 《道德的火焰》(泰剧名) รู้บาปบุญคุณโทษ明辨是非善恶 บุญธรรม养的,非亲生的 แม่บุญธรรม养母 คนมีบุญ有福的人

 • 泰语每日一词:เปลือก“皮”,“表面”(Day 1171)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都学完了泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词](树木水果薯类等的)皮,(坚果贝壳蛋类等的)壳;表面,外表” 例: เปลือกหนา皮厚 ปอกเปลือก剥皮 มีดปอกเปลือก去皮器,削皮器 เปลือกกล้วย香蕉皮 เปลือกส้ม橘子皮 เปลือกหอย贝壳

 • 暖心~双头小羊奇迹生还,主人不离不弃

  下了两只小羊,其中一只是双头双耳四眼的小公羊,另一只则是正常的小母羊。正常的那只可以自行喝奶,但是双头的那只暂时还不能站立。 สำหรับลูกแพะแปลก2 หัว ได้คลอดออกมาชาวบ้านแถวนั้นทราบข่าวต่างเดินทางไปดูโดยเฉพาะเด็กๆ เห็นตื่นเต้นมาก และมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่า เกิดมายังไม่เคยเห็นแพะที่เป็นแบบนี้เลยในชีวิต ครั้งนี้มองว่าเป็นเรื่องมงคล 得知双头羊的出生,村民们纷纷前来围观,小朋友更是看得超兴奋。大家对此事各持意见,老一辈的说从未见过这样的羊,应该是种吉兆。 นางสาววิลัย เจ้าของลูกแพะ บอกว่า ตนมีอาชีพรับจ้างและทำไร่ส่วนตัว ได้ซื้อแพะมาเลี้ยงโดยผูกไว้ใต้ถุนบ้านประมาณ5 ตัว แต่แม่แพะตัวนี้เพิ่งตกลูกและคลอดลูกท้องแรก และแปลกเกิดมี 2 หัว หู 2 ข้าง ตา 4 ดวง แต่มีลำตัวเดียว ตนก็จะดูแลให้แพะมีชีวิตรอดเหมือนกับตัวอื่นๆ ให้ได้ แต่จะรอดหรือไม่ต้องรอดูกันต่อไป 主人Wilai女士表示,她是个农民,买了5头羊圈养在家里。这两只小羊是这只母羊的头胎,没料到其中一只双头双耳四眼却只有一个身体。她表示会好好照顾这只小羊,希望它能向其他小羊一样茁壮成长,但是否能活下去就要继续观察了。 ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานสัตว์แพทย์เข้าไปช่วยแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูก็จะเป็นการดี ตอนนี้ยังไม่ได้คิดทำอะไร เพราะต้องเฝ้าดูแลแพะแปลกตัวนี้ให้เขาเดินได้ก่อน ตอนนี้ต้องนอนอยู่เฉยๆ ไม่สามารถลุกเดินได้ ทำให้ต้องเอาขวดนมป้อนให้กิน แต่อีกตัวที่คลอดมาพร้อมกันสามารถกินนมแม่ได้เดินได้ปกติ บางครั้งก็จะเดินเข้าไปหาแพะ2 หัวอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน 主人表示希望有兽医能够提供一些饲养方面的建议,她暂时没有什么打算,只是希望能让这只小羊先能站立行走。目前它只能卧着,还不能站立行走,主人也只能用奶瓶喂它喝。同胎的另一只小羊可以自行喝奶,也可以正常站立行走,时不时还会来找它的同胞双头兄弟呢。 声明:本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 甜到蛀牙~Bella和Weir又秀恩爱啦,这碗狗粮我啃了

  今年的宋干节Weir特地来到Bella家拜年见家长,向Bella的家中长辈行滴水礼。粉丝们纷纷猜测他俩是不是好事近啦~这宋干节刚刚过去没多久呢,两人又出来秀恩爱啦,满屏幕都是爱呀(≧▽≦) ล่าสุดนี้เป็นคิวของฝ่าย เบลล่า ที่จะแสดงออกถึงความหวาน และความอบอุ่นในแบบของคู่รักให้แฟนๆ ที่ติดตามได้อิ่มอกอิ่มใจ โดยเป็นการอวยพรวันเกิดให้แฟนหนุ่ม ที่มีอายุครบ 34 ปี ในวันนี้ (18 เม.ย. 62) โดยเบลล่า ได้เขียนข้อความอวยพรวันเกิดว่า 这次又轮到Bella来秀恩爱了,这俩真是甜得要蛀牙啦!4月18日原来是Weir的34岁生日,Bella发了一大段甜蜜的祝福哦~ "HBD to คนนิสัยลุงที่ซนอยู่ไม่สุขที่สุด @weir19 ขอให้พี่เวียร์มีแต่ความสุข มีคนรักแบบนี้ไปเยอะๆ ได้ทำสิ่งที่ฝันไว้ทุกอย่าง แต่อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วย เราก็นะ อายุเท่านี้แล้ว (หยอกๆ) นี่เลือกรูปจากหน้าพี่เลยน๊า แม้ว่าอีกรูปน้องจะสวยกว่าก็ตาม 555 btw Happy Birthday คุณแม่พี่เวียร์ด้วยค่ะ" “生日快乐哦,这位调皮大叔@weir19 祝你幸福快乐,人见人爱,梦想成真!别忘了保重身体哦,毕竟你也上年纪了(开玩笑啦)特地为你选了这张照片,虽然另一张的我拍得更好看哈哈哈~ 祝Weir哥哥的妈咪也生日快乐哦。” แน่นอนว่าเมื่อ เบลล่า ได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวไปแล้ว ทำให้มีแฟนๆ ที่ติดตามเข้ามาแซวเป็นจำนวนมาก และเพื่อนในวงการก็ใช่ย่อย สาดข้อความหวานๆ มาแซวแบบไม่ยั้ง และหลายๆ คนนอกจากจะส่งข้อความมาร่วมอวยพร เวียร์ แล้ว ยังแอบกดดันฝ่ายชายแบบขำๆ ด้วยว่า อยากจะอวยพร พี่เวียร์ ในวันแต่งงานแล้วจ้า Bella这条帖子可是引来了粉丝们的热议啊,包括不少娱乐圈的好友们也过来调侃,满屏幕的甜蜜气息呀!大家除了祝福Weir生日快乐外,还不忘偷偷暗示他,希望他俩早日结婚哦~ 声明:本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 终究还是分了手!Aump恢复单身,两人合不来

  。” จริงๆสภาพจิตใจถือว่าโอเค? “โอเคค่ะ โอเคเลยค่ะ” 说真的,现在心情还好吧? “还好啦,还不错。” ครั้งนี้ไม่ได้เสียใจหรือเฮิร์ท? “ไม่ อั้มดีใจที่อั้มได้มีโอกาสเลือก เอาไว้อั้มไม่มีโอกาสเลือกก่อนเนอะ” 这次分手没有觉得伤心难过吗? “没有诶,反正我还有机会选择啊,还蛮开心的~等我没得选的时候再伤心吧。” 声明:本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 甜蜜来袭!雪碧妹子与男友共游日本,满满的都是爱呀~

  ! เมื่อความรักลงล็อกแล้วไร้ปัญหามาก่อกวนใจกับช่วงวันหยุดยาวๆ แบบนี้ เก้า และ เชา จึงขอเหินฟ้าพร้อมแก๊งเพื่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอย่างเปิดเผย เพราะทั้งคู่ได้ผลัดกันลงภาพคู่ของกันและกัน จนเพื่อนๆ หลายคนเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยทีเดียว 感情确定下来后,再也没有什么绯闻缠身啦。雪碧和男友趁着长假结伴来到日本游玩,还是正大光明公开的哦!两人各自在网络上分享了合照,朋友们都逗趣他俩呢~ ดอกซากุระที่ผลิดอกสวยงามเป็นสีชมพูยังต้องพ่ายแพ้ให้กับความรักสุดหวานของ เก้า กับ เชา เลยทีเดียว 盛开的粉红樱花恐怕也不及两人那粉粉的爱呀~ 事不宜迟,让我们来一起啃了这碗狗粮吧!~~\(≧▽≦)/~ 声明:本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 神秘短剧《Reminders》播出,你爱的CP齐聚一堂啦

  看看预告再去追剧吧,这个预告片可不一般,足可以脑补十万小说呦。千言万语道不尽剧中的人物刻画,还是看图说话好了。令人遐想的图片来啦,不知道看到这一幕你们会想到什么呢?   วันที่ 20 เม.ย.หนุ่มๆ จะมาพบปะเรียกน้ำย่อย ความฟินในงาน FAN MEETING REMINDERS เพราะคิดถึง ที่รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน ขอให้ชิปเปอร์ทุกคนไม่นกบัตรนะจ๊ะ 在4月20日,我们的主角们会在暹罗百丽宫会展中心举办“REMINDERS 因为想念”见面会,宝宝们可不要错过哦。 声明:本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。