• 往日的歌手红星,如今选择遁入佛门……

  外事而忘记了自己内心所需。 พร้อมกับฝากคำสอนของ พระอาจารย์สิวะ แตรสังข์ มามอบให้กับทุกคน เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย ระบุว่า "การเรียนรู้วิชาใจ จะทำให้เรารู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเองและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น" 同时她还以Siwa大师的教导“学习心法能让我们更理解自己的内心,成为更完美的人。”赠予大家,希望大家能够好好过日子。 声明:本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 泰语每日一词:อันตราย“危险”(Day 1256)

  学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]危险,险阻” 例: คนอันตราย危险人物 เสี่ยงอันตราย冒险 เขตอันตราย危险地带 มันอันตรายมาก 那十分危险。 อันตรายไฟฟ้าแรงสูง 高压危险 เดินป่าตอนกลางคืน อันตรายมาก 晚上在森林中行走是很危险的。 คนขับยังต้องระวังไม่ให้คนโดยสารเป็นอันตราย 驾驶员要小心不让乘客有危险。 การเล่นโทรศัพท์ในขณะขับรถ อันตรายกว่าการเมาแล้วขับจริงหรือ 开车的时候玩手机真的比酒驾更危险吗? เราไม่สามารถขี่รถโดยใช้มือเดียวได้ในขณะที่ฝนตกหนัก ๆเพราะว่ามันอันตรายมาก 下大雨的时候我们不能单手骑车因为那非常危险。 词汇: เขต地带 ไฟฟ้า电 สูง高 ตอนกลางคืน夜晚 ขับ驾驶 ระวัง小心 เล่น玩 โทรศัพท์手机

 • 泰语每日一词:ปริญญา“学位”(Day 1243)

  学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]学位” 例: ปริญญาเอก博士学位 ปริญญาโท硕士学位 ปริญญาตรี学士学位 ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ 工商管理硕士学位 ปริญญากิตติมศักดิ์名誉学位 ปริญญาบัตร学位证书 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 学位证书颁发仪式 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  硕士学位论文 เขากลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเดิมที่จบปริญญาตรี 他回到他获得学士学位的大学教书。 เขาได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกา 她得到了政府资助去美国攻读博士学位。 词汇: บริหาร管理  กิตติมศักดิ์名誉 บัตร证  อาจารย์老师 สอน教  มหาวิทยาลัย大学 เดิม原  ทุน资金 รัฐบาล政府 อเมริกา美国 发音声调分析: ปริญญา 是由

 • 泰语每日一词:ประดิษฐ์“่发明”(Day 1253)

  学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]发明,创造” 例: ประดิษฐ์กรรม发明,创造(名词) นักประดิษฐ์发明家 ผู้ประดิษฐ์发明者,创造者 สี่ยอดสิ่งประดิษฐ์ของจีน 中国四大发明 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  废物利用发明 สิ่งประดิษฐ์แห่งปี 年度发明  ดอกไม้ประดิษฐ์ช่อนี้เหมือนจริงมาก 这束人造花看起来非常像真的。 ทอมัส แอลวา เอดิสัน เป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกัน 托马斯·阿尔瓦·爱迪生是美国的商人和发明家。 ความจำเป็นในการดำรงชีวิตทำให้มีการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 生活的需要促使人们发明了各种各样的生活用品。 词汇: สี่四  จีน中国  วัสดุ物资  ปี年 ดอกไม้花  ช่อ束  เหมือน像

 • 泰语每日一词:กลุ่ม“组”,“团”(Day 1257)

  学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词,量词]团;集团,组,伙” 例: กลุ่มดาว星团 จับกลุ่ม结伙,结成一组 กลุ่มแต่ละกลุ่ม每一组 กลุ่มประเทศ国家集团 กล่มประเทศบริกส์金砖国家集团 กลุ่มประเทศ G20 G20国家集团 ระหว่างเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่ม G20 在参加G20峰会期间 เข้าร่วมกลุ่มนี้加入这个社团 ฝึกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน 分组练习,每组两人 ทุกคนสามารถมองเห็นกลุ่มนี้ 每个人都能看到这个社团 กลุ่มเขามีสมาชิก แสนกว่าคน แล้วได้มีแอดมินท่านหนึ่ง เปลี่ยนจากกลุ่ม สาธารณะ เป็น ลับ   他的社团有十多万成员,有一个管理员把社团由公开变为了私密。  词汇: ดาว星星 แต่ละ每一 ประเทศ国家 ระหว่าง在...之间 เข้าร่วม参加

 • 泰语每日一词:อธิบาย“解释”,“说明”(Day 1251)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都学完了泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]解释,说明” 例: คำอธิบาย解释,说明,说明性文字 อธิบายให้ชัดเจน解释清楚 อธิบายไม่ถูก 解释不清楚,说不明白 ไม่อยากฟังคำอธิบายอะไรอีก 不想再听什么解释

 • 泰语每日一词:กล้าม“肌肉”(Day 1252)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都学完了泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]肌肉,筋肉” 例: กล้ามเนื้อ肌肉 ยาฉีดกล้ามเนื้อ肌肉注射剂 กล้ามเนื้อตา眼肌 กล้ามเนื้อหัวใจ心肌 กล้ามเนื้อขา腿部肌肉 ปวดกล้ามเนื้อ肌肉疼痛 กล้ามเนื้อเป็นมัดๆ 一块块的肌肉

 • 泰语每日一词:กลาย“变”(Day 1247)

  学完了泰语入门语成了好事 กลายเป็นคนแปลกหน้ากันในวันนี้ 今天变成了陌生人 10 วิธีเลี้ยงลูกชายให้กลายเป็นสุภาพบุรุษ 把儿子培养成绅士的10个方法 ทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ 为什么会变成这样? ทำไมสุดท้ายเราถึงกลายเป็นคนที่เราเคยเกลียดมากที่สุด 为什么最后我们变成了曾经自己最讨厌的样子?  เมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดสำเร็จ ข้อผิดพลาดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตคุณ 当一个错误得以改正,它就会变成你人生中成功的一部分。 词汇

 • 泰语每日一词:อนามัย“卫生”(Day 1246)

  学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]卫生,保健,健康” 例: กรมอนามัย卫生厅,卫生司 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 公共卫生部卫生司 องค์การอนามัยโลก 世界卫生组织 อนามัยช่องปาก口腔卫生 ผ้าอนามัย卫生巾,卫生棉 ผ้าอนามัยแบบสอด卫生棉条 หน้ากากอนามัย卫生口罩 ตะเกียบอนามัย卫生筷 ตะเกียบอนามัย 40 คู่ 40双卫生筷 ตะเกียบอนามัย ปลอดภัยจริงหรือ 卫生筷真的安全吗? องค์การอนามัยโลกเตือนว่าบุหรี่คร่าชีวิตผู้คนถึง 8 ล้านคนในแต่ละปี 世界卫生组织发出警告,全球每年有800万人因吸烟死亡。 词汇: กระทรวง部  องค์组织 โลก世界 ช่องปาก口腔 ผ้า布 สอด插 หน้ากาก口罩 ตะเกียบ筷子 คู่双 ปลอดภัย安全 เตือน警告 ล้าน百万   发音声调

 • 泰语每日一词:ปรึกษา“商量”,“协商”(Day 1248)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]商量,协商,商议,磋商” 例: ที่ปรึกษา顾问 คำปรึกษา劝告, 忠告,建议 ปรึกษาหารือ商量,协商 โดยการปรึกษาหารือ通过协商 อยากจะไปปรึกษากับเขา 想要去找他商量 ไปปรึกษากับผู้จัดการ去和经理商量 เรื่องนี้ยังไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่ 这学完了泰语入门语件事还没有跟父母商量过。 ไม่รู้จะปรึกษาใครดี 不知道找谁商量才好 เรื่องการแต่งงานต้องปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ 婚姻大事得跟父母商量。 ไม่ว่าเขาเจอปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษากับผมเสมอ 无论他遇到什么问题,总是会来找我商议。 词汇: ผู้จัดการ经理 เรื่อง事  พ่อแม่父母 รู้知道 ใคร谁 แต่งงาน结婚  ไม่ว่า无论 เจอ遇见 ปัญหา问题  เสมอ往往 发音声调分析: ปรึกษา 是由  ปร + -ึ  + ก + ษ  + -า  5个部分组成的。 ปรึกษา [ปฺรึก-สา] 有2个音节:ปฺรึก、สา。 ปฺรึก 复合辅音(中)+ 短元音 + 浊尾音 → 第2调 สา   高辅音 + 长元音 → 第5调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。