• 泰语每日一词:ชำระ “่付”,“清理”(Day 1666)

  学完了泰语入门语完了。 เราไม่สามารถชำระหนี้สิน  我们无力偿还债务。 เดือนที่แล้วเธอไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เลย 上个月她没有向债主还款。 เขามีภาระต้องผ่อนชำระค่าเช่าบ้านกับธนาคารทุกๆ เดือน 他每个月都要向银行分期支付房租。 词汇: หนี้债   ค่าไฟฟ้า电费  ภาษี税  กระดาษ纸  ตุน囤   แผล伤口  สบู่肥皂  หมด完   ภาระ负担  ค่าเช่าบ้าน房租  发音声调分析: ชำระ 是由  ช + -ำ + ร + -ะ  4个部分组成的 ชำระ [ชำ-ระ] 有1个音节:สูน。 ชำ 低辅音 + 特殊元音 → 第1调 ระ  低辅音 + 短元音 → 第4调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ร้อย“่串”,“百”(Day 1663)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都学完了泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词;数词]穿,串,编串;百” 例: ร้อยพวงมาลัย 串花环 ร้อยตรี 少尉 แปดร้อย 800 แบ๊งก์ร้อย 一百铢面值的钞票 ร้อยเปอร์เซ็นต์ 百分百 ร้อยละ 百分之 ร้อยละ 40 百分之四十

 • 泰语每日一词:กติกา“规则”(Day 1541)

  学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]规则,规章;公约” 例: กติกาการแข่งขัน 比赛规则 กฎกติกา 规章制度 กติกาสัญญา 公约 กติกาฟุตบอล 足球规则,足球比赛规则  กติกาการเล่นวอลเล่ย์บอล 排球比赛规则 กติกาการแข่งขันมวยไทย  泰拳比赛规则 คนที่ทำตามกติกา  遵守规则的人 ทำผิดกติกา 犯规 ปฏิบัติตามกฎกติกาของการแข่งขัน 按照比赛规则执行 นักกีฬาจำเป็นต้องเล่นตามกติกาการแข่งขัน 运动员要按照规则进行比赛。 นักกีฬาทำผิดกติกาเลยเสียแต้ม 运动员犯规所以失分了。 ไอทีเอฟยืนยันเปลี่ยนกติกาเทนนิส ในโอลิมปิก ITF宣布改变奥运网球规则 กีฬาทุกชนิดย่อมมีกติกาในการเล่น 每一项体育运动都有自己的规则。 词汇: แข่งขัน比赛

 • 泰语每日一词:อย่างน้อย“่至少”(Day 1673)

  我们可能永远都只是能听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都学完了泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “至少” 例: อย่างน้อย 5 เท่า 至少5倍 ต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก 1 ปี 要再花至少一年的时间 อย่างน้อยวันละครั้ง 至少每天一次 อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉันอยู่นะ 至少你还有我

 • 泰语每日一词: หนาม“刺”(Day 1576)

  学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]刺” 例: ลวดหนาม 带刺铁丝网 กุหลาบไร้หนาม 无刺的玫瑰 พืชมีหนาม 带刺的植物 มีหนามแหลม  有尖尖的刺 ฝันเห็น หนามตำเท้า 梦到被刺扎到脚 หนามยอกเอาหนามบ่ง 以毒攻毒 ทำไมทุเรียนต้องมีหนาม 为什么榴莲会有刺? ทุเรียนไร้หนาม มีอยู่จริง 真的有无刺榴莲。 เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา 她用针把他脚上的刺挑出来。 กระบองเพชรชนิดนี้มีหนาม แต่หนามนั้นมันไม่แหลมคมเหมือนพันธุ์อื่น 这种仙人掌有刺,但是它的刺不像其他品种的那么尖。 ความรักก็เหมือนดอกกุหลาบถึงแม้มันจะสวยงาม แต่มันก็มีหนามแหลมคม  爱情就像带刺的玫瑰,虽然很美,可是它也有尖尖利刺。 词汇: กุหลาบ玫瑰   พืช植物  แหลม尖

 • 泰语每日一词: กรณี“情况”,“情形”(Day1670)

  学完了泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]事件,事变;事情,情形,情况” 例: กรณีพิพาท 争端 กรณีพิพาทระหว่างประเทศ 国际争端 กรณีจำเป็น 必要的情况 กรณีฉุกเฉิน 紧急情况 กรณีพิเศษ 特殊情况,特例 คู่กรณี 诉讼当事人 คู่กรณีทั้งสองฝ่าย 双方当事人 ค่าปรับกรณีผิดสัญญา  违约罚金 สิ่งที่ควรทำในกรณีนี้คือ... 在这样的情况下该做的事是... รถชนกรณีนี้ใครผิด 这种情况下的撞车是谁的责任? กรณีนี้ นายจ้างมีสิทธิไม่จ่ายค่าโอทีไหม 这种情况下雇主有权利不支付加班费吗? ในกรณีโดยสารรถตู้แล้วเกิดอุบัติเหตุ บริเวณที่นั่งส่วนไหนบาดเจ็บน้อยที่สุด 坐面包车的时候如果发生交通事故,哪个位置受到的伤害最小

 • 泰语每日一词:ตื่นเต้น “紧张”(Day 1678)

  学完了泰语入门语国外时,我感到十分激动。 เขาตื่นเต้นเกินไป และพูดผิดหลายครั้ง 他太紧张了,说错了很多次。 ผมตื่นเต้นทุกครั้งเวลาออกไปพรีเซนต์งาน 每次我要去做presentation的时候,都会觉得紧张。 词汇: น้ำเสียง语气   นอนไม่หลับ睡不着  ทุกอย่าง一切   ปกติ通常  ครั้งแรก第一次  ต่างประเทศ外国  เกินไป太,超过   พูดผิด说错 发音声调分析: ตื่นเต้น 是由以下8个部分组成的: [ต  + -ื  + น  + -่] + [ต + เ- + น + -้] ตื่นเต้น [ตื่น-เต้น] 有2个音节:ตื่น、เต้น。 ตื่น  中辅音 + 长元音 + 清尾音 + 第2调 → 第2调 เต้น 中辅音 + 长元音 + 清尾音 + 第3调 → 第3调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ศูนย์ “่零”,“中心”(Day 1665)

  学完了泰语入门语

 • 听儿歌学泰语:จับปูดำ 抓青蟹

  还记得小时候我们天天念在口里的儿歌吗?儿歌好记又好玩,还能帮助我们发音,认识泰语。今天,我们来跟着泰国的儿歌来学泰语,学会唱这首儿歌,还怕不会说吗? (图源:粟米) https://v.qq.com/x/page/t0957a4qhrn.html จับปูดำ ขยำปูนา 抓青蟹,舂田蟹 จับปูม้า คว้าปูทะเล 抓花蟹,逮海蟹 สนุกจริงเลย ช๊ะเลยนอนเปล 真开心,来睡吊床 จะโอละเห่นอนเปล หลับไป 哄哄吊床睡着了 จะโอละเห่นอนเปล หลับไป 哄哄吊床睡着了 词汇分析: ปูดำ 榄绿青蟹(梭子蟹科

 • 泰语每日一词:เหมาะ“่适合”(Day 1688)

  学完了泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词,副词]适合,适宜” 例: เหมาะสำหรับ 适合,适用于 เหมาะสม 合适,适当,恰当,确切 เหมาะกับคุณมาก 非常适合你 อาชีพที่เหมาะกับคุณที่สุด 最适合你的职业 เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณไม่มาก 适合预算不多的人 เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 适合糖尿病患者  เลือกแว่นให้เหมาะกับรูปหน้า  选择适合自己的脸型的眼镜 คุณเหมาะกับงานแบบไหน 你适合哪种工作? ตอบคำถามทั้ง 21 ข้อ เพื่อดูว่าอาชีพอะไรเหมาะกับคุณที่สุด 来回答这21个问题,看看最适合你的职业是什么 รายการต่อไปนี้ เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 接下来的节目内容只适合18岁以上的观众