• 泰语每日一词:รายการ“่节目”(Day 1651)

  学完了泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]节目;项目,事项,目录” 例: รายการสินค้า 商品目录 รายการอาหาร 菜单 รายการแสดง 演出节目单 รายการวิทยุ 广播节目 รายการสด 直播节目 รายการทีวีสุดฮิต 最火的电视节目 พิธีกรรายการโทรทัศน์ 电视节目主持人 รายการข่าวย้อนหลัง 新闻节目重播 กรอกรายการให้ครบ 把表填完 เพลงในรายการหนึ่ง 一档节目里的歌 5 รายการทีวียอดเยี่ยมที่คุณเคยดูมา 你看过的最好看的5档电视节目 รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัย 接下来的节目为普通类节目,适合各年龄段人群收看 词汇: สินค้า商品  อาหาร食物  แสดง表演   โทรทัศน์电视  พิธีกร主持人  ข่าว新闻   ย้อนหลัง回溯    กรอก填

 • 泰语每日一词:ยุติธรรม “公平”(Day1669)

  学完了泰语入门语平地裁决案件 มันไม่ยุติธรรมเลย 那不公平。 เขาบอกว่า ไม่มีความยุติธรรมในโลกนี้หรอก 他说,这世界根本没有公平可言。 ทุกอย่างต้องยุติธรรมและโปร่งใส 一切都要公平透明。 คุณเคยเจอความไม่ยุติธรรมบ้างไหม 你曾遇到过不公平的事吗? ความยุติธรรมมีอยู่แค่ในละครจริงไหม 公平只存在在电视剧里吗? คุณจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม 你会得到高质量、价格公道的服务。 词汇: ตัดสิน裁判   คดี案件   โลก世界   ทุกอย่าง一切   โปร่งใส透明

 • 泰语每日一词:พิสูจน์ “证明”(Day1668)

  我们可能永远都只是能听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都学完了泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]证明,证实,验证” 例: พิสูจน์ตัวเอง 证明自己 พิสูจน์ความบริสุทธิ์  证明无辜,证明无罪,证明清白 พิสูจน์ความสามารถ 证明能力 เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานนี้ 为了证实这个假设

 • 泰语每日一词:พก“携带”(Day1644)

  本子 พัดลมพกพาขนาดเล็ก 便携小风扇 เตารีดไอน้ำแบบพกพา 便携蒸汽小熨斗 อย่าลืมพกร่ม  别忘了带伞。 10 สิ่งของ ที่ควรพกติดตัว เมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ 国外旅行必备的10件物品 เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกเงินสดก็ได้    现在不用带现金也可以。 คนสูงวัยจึงวางสมุดพกเล่มนั้นไว้ข้างๆเธอ 老人就把那本小学完了泰语入门语本子放在她身边。 ไปเที่ยวต่างประเทศควรพกพาสปอร์ตติดตัวตลอด ใช่ไหม 到国外旅游应该一直都随身带着护照,对吗? 词汇:  สะดวก方便  ร่ม伞  อาวุธ武器   สมุด本子  พัดลม风扇  ขนาดเล็ก小型  เตารีด熨斗

 • 泰语每日一词:ระหว่าง“之间”(Day 1551)

  人和未来之间该如何选择? ร้านของเขาตั้งอยู่ระหว่างถนนพระราม 3 ซอย 39 และซอย 41  他的店位于拉玛三世路39巷和41巷之间。 ระหว่าง “เงินดี” กับ “งานที่ชอบ” คุณจะเลือกอะไร 在高工资的工作和喜欢的工作之间,你会选择什么? ระหว่างงานกับครอบครัวอะไรสำคัญกว่ากัน 工学完了泰语入门语作和家庭之哪个更重要? 词汇: เติบโต 成长   ประเทศ 国家   การค้า 贸易    พฤษภาคม 5月   บ้านนอก 乡下     ความสัมพันธ์ 关系    อนาคต 未来  ตั้งอยู่ 位于   ถนน 路   ซอย 巷子    เลือก 选择    สำคัญ 重要 发音声调分析: ระหว่าง 是由  [ร + -ะ ] + [ห + ว+ + -า + ง + -่]  7个部分组成的。 ระหว่าง [ระ-หฺว่าง] 有2个音节:ระ、หฺว่าง。 ระ  低辅音 + 短元音 → 第4调 หฺว่าง 相当于高辅音 + 长元音  + 清尾音 + 第2调 → 第2调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:บุคคล“่个人”,“人物”(Day 1684)

  学完了泰语入门语

 • 泰语每日一词:เดา“่猜”,“猜测”(Day 1687)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都学完了泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]猜,猜想,猜测,揣测” 例: เดาถูก 猜对 เดาไม่ผิด 没猜错 เดาสวด 瞎猜,胡乱猜 ลองเดาดู 猜猜看 เดาใจยาก 心思难猜 เดาแทบไม่ออก 差点儿猜不出来 เดาได้ไม่ยากว่า... 不难猜出

 • 泰语每日一词:ตัวผู้“公的”(Day 1510)

  学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词,名词](植物或动物)公的,雄的” 例: ไก่ตัวผู้ 公鸡 ไก่ตัวผู้หนึ่งตัว 一只公鸡   แมวตัวผู้ 公猫 วัวตัวผู้ 公牛 สัตว์ตัวผู้ 雄性动物 ดอกตัวผู้ 雄花 ลูกไก่ตัวนี้ ตัวเมียหรือตัวผู้นะ 这只小鸡是母的还是公的呀? สุนัขตัวผู้เมื่อถูกตอนแล้วจะอ้วนกว่าเดิมมาก 公犬做完绝育手术后会比以前胖很多。 ถ้าเลี้ยงหมาได้ 1 ตัว เราควรจะเลี้ยงตัวเมียหรือตัวผู้ 如果可以养一只狗,我应该养母狗还是养公狗? เขามีลูกแมวสามตัว...ตัวผู้หนึ่ง ตัวเมียสอง 他有三只小猫,一直公的,两只母的。 ไก่ตัวผู้สองตัวกำลังตีกัน 两只公鸡正在打架 "ข้าวมันไก่" เอาไก่ตัวผู้หรือไก่ตัวเมียมาทำ “海南鸡饭

 • 泰语每日一词:เหตุผล“理由”,“道理”(Day 1636)

  学完了泰语入门语想有男朋友? ถ้าจะต้องมีการจบความสัมพันธ์ มีเหตุผลเยอะแยะมาก 如果要结束一段关系,理由多的是。 เหตุผลของเขาทำให้ผมเถียงไม่ขึ้น 他的理由让我无言以对。 ทั้ง 2 คนเป็นคนมีเหตุผล จึงเข้าใจกันได้ง่าย 两人都是讲道理的人,因此容易互相理解。 เหตุผลเดียวที่ทำให้เราเลิกกันได้คือเราไม่รักกัน 唯一能让我们分开的理由是我们不再相爱。 词汇: ลากิจ请事假  ลักษณะ特征   ความสัมพันธ์关系   เยอะแยะ很多  เถียง争论  เข้าใจ理解    เลิกกัน分手 发音声调分析: เหตุผล 是由 ห + เ- + ตุ + ผ+ โ-ะ + ล 6个部分组成的。 เหตุผล [เหด-ผน] 有2个音节:เหด、ผน。 เหด 高辅音 + 长元音 + 浊尾音 → 第2调 ผน  高辅音 + 短元音 + 清尾音 → 第5调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范:本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ผ่าน“过”,“经过”(Day 1655)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]经过,度过,越过,过,通过” 例: ผ่านไป 过去 เมื่อสองวันที่ผ่านมา 两天前 ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ 历经种种困难 แม้เวลาผ่านมากว่า 10 ปีแล้วก็ตาม 虽然已经过了十多年 ดูทีวีออนไลน์ช่อง 7 ฟรี สดๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  通过网络在线看7台直播 เรื่องมันผ่านไปแล้ว 事情已经过去了 รถไฟผ่านหัวหินมาแล้ว 火车已经过了华欣 กว่าจะเป็นข้าราชการ ต้องผ่านขั้นตอนสอบอะไรบ้าง 在成为公务员之前,必学完了泰语入门语须要经过哪些考试? นักท่องเที่ยวบอกผ่านล่ามให้นักข่าวหยุดสัมภาษณ์ 游客通过翻译告诉记者让记者停止采访。 รถไฟผ่านอำเภอนั้นตอนตีหนึ่งกว่า ๆ 火车在凌晨一点多的时候经过了那个县