• 泰语每日一词:ล้อม“围”(Day 1339)

  泰语入门语音下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]包围,围,围绕” 例: วงล้อม包围圈 ล้อมรั้ว围篱笆 ล้อมรอบ围住,围绕,环绕 แวดล้อม围绕,环绕 สิ่งแวดล้อม环境 ล้อมวง围成圈,围拢 นั่งล้อมวงกินข้าว 围成圈坐着吃饭 นั่งล้อมวงกันอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วง 围坐在芒果树下 สิ่งแวดล้อมทางการตลาด市场营销环境 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 自然资源和环境部 บริเวณรอบถ้ำล้อมรอบไปด้วยต้นไม้อันเขียวชอุ่ม 岩洞周围被绿树环绕。 ไม่ช้าเราก็ออกมายังทุ่งน้อย ๆ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สูง 很快我们将来到一块小小的被高高的树木包围的原野。 词汇: รั้ว篱笆 นั่ง坐 กินข้าว吃饭 ใต้下方  มะม่วง芒果 ตลาด市场 ทรัพยากร资源 ธรรมชาติ自然 ถ้ำ岩洞 ต้นไม้树 สูง高 发音声调分析: ล้อม 是由  ล + -อ + ม  + -้ 4个部分组成的。 ล้อม [ล้อม] 有1个音节:ล้อม。 ล้อม 低辅音 + 长元音+ 清尾音 + 第3调 → 第4调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ม้วน“卷”,“筒”(Day 1336)

  泰语入门语音下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词;量词]卷,捆,筒” 例: กระดาษชำระแบบม้วน卷筒纸 กระดาษทิชชูม้วน卷筒纸 กระดาษทิชชูม้วน หนา 2 ชั้น 32 ม้วน 卷筒纸 双层 32卷装 กระดาษ 2 ม้วน 两卷纸 เทป 1 ม้วน一卷胶带,一卷磁带 ผ้าม้วนหนึ่ง一卷布 ม่านม้วน卷帘 เครื่องม้วนผม卷发棒,卷发器 เครื่องม้วนอัตโนมัติ自动卷发器 ม้วนผมด้วยตัวเอง 自己卷头发  เอาเสื้อผ้าไปม้วนให้ดี 把衣服卷好 ม้วนเสื้อยืดประหยัดเนื้อที่กระเป๋าเดินทาง 把T恤卷起来以节省行李箱空间 เขาบอกว่า ที่เมืองนอก ทิชชูม้วนใช้เฉพาะในหัองน้ำ 他说在国外,卷筒纸只用在洗手间。 词汇: กระดาษ纸  ชั้น层 ผ้า布 ม่าน帘 อัตโนมัติ自动 ตัวเอง自己

 • 泰语每日一词:ย้อน“回溯”,“折回”(Day 1337)

  泰语入门语音下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]折回,回转,回溯;回驳” 例: ย้อนกลับ回头,折回 ย้อนแสง逆光,顶光 ถ่ายรูปย้อนแสง逆光拍照 ย้อนอดีต回溯过去 ย้อนหลัง返回,追溯,回溯 ดูละครย้อนหลัง 看电视剧的重播 เขาย้อนพ่อแม่อยู่บ่อย ๆ  他经常跟父母回嘴。 การถ่ายภาพย้อนแสง ให้สวย ทำยังไง 逆光拍照,怎样拍才会好看? เขาย้อนเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้ง  他又一次折回了村子。 ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ 我开的车已经快到目的地了,但是必须得返回家里因为把重要的文件忘在家了。 词汇: แสง光 ถ่ายรูป拍照 ดูละคร看电视剧 บ่อย ๆ 经常 หมู่บ้าน村庄 อีกครั้ง又一次 ขับรถ开车  จุดหมาย目的地 ลืม忘 เอกสาร文件 สำคัญ重要 发音声调分析: ย้อน 是由  ย + -อ + น  + -้ 4个部分组成的。 ย้อน [ย้อน] 有1个音节:ย้อน。 ย้อน 低辅音 + 长元音+ 清尾音 + 第3调 → 第4调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ภาระ“责任”,“负担”(Day 1335)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]责任,任务,义务;担子,负担” 例: ภาระหนัก重担 แบกภาระ承担责任,挑担子 ภาระหน้าที่责任,职责,义务 ภาระหน้าที่อันรีบด่วน迫切任务 หนีภาระหน้าที่逃避责任 แบ่งเบาภาระ减轻负担 ไม่สามารถแบกรับภาระนี้ไว้คนเดียว 无法独自胜任这项职责 เพราะไม่อยากเป็นภาระให้ใคร 因为不想成为谁的负担。 อายุ 26 แบกภาระครอบครัวทุกอย่างคนเดียว เหนื่อยมาก 26岁,家里所泰语入门语音有的负担都压在我一个人肩上,很累。 เขามีภาระต้องผ่อนชำระค่าเช่าบ้านกับธนาคารทุกๆ เดือน 他每个月都要向银行分期支付房租。 หวังว่ามันจะไม่เป็นภาระให้คุณมากจนเกินไป 希望这不会给你带来太多负担。 词汇: แบก负担 หนี逃避 คนเดียว独自 เพราะ因为

 • 泰语每日一词:ฟรี“免费”(Day 1334)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词]免费” 例: แจกฟรี免费分发 ดาวน์โหลดฟรี免费下载 เรียนฟรี免费学习 กินฟรี免费吃 โหลดเกมมือถือฟรี 免费下载手机游戏 โทรและส่งข้อความฟรี 打电话和发信息免费 ให้ลูกค้าชิมฟรี 让顾客免费品尝

 • 泰语每日一词:พวง“圈”,“串”(Day 1333)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]圈,串,环,串状物” 例: พวงลูกโป่ง气球串 พวงกุญแจ钥匙链,钥匙扣 พวงกุญแจผ้า布艺钥匙包 พวงกุญแจรถยนต์汽车钥匙扣 พวงมาลัย花环;方向盘 พวงมาลัยรถยนต์方向盘 พวงหรีด花圈 องุ่น ๑ พวง一串葡萄

 • 泰语每日一词:แผน“计划”,“式样”(Day 1332)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]方案,计划,规划;式样,方式;图样,蓝图” 例: แผนการ计划,规划,方案;计谋,计策 แผนปฏิบัติงาน工作方案,行动方案 แผนภาพ图表 แผนที่地图 แผนที่ประเทศไทย泰国地图 แผนผัง(设计、施工的)图样,蓝图 วางแผน计划 แผนสำรอง备用

 • 泰语每日一词:ป้อง“拦”,“防护”(Day 1331)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]拦,挡,防护,防卫; 用手放在耳边作倾听状; 用双手放嘴边作讲话状” 例: ปกป้อง保卫,保护 ป้องกัน防卫,防护,防止,预防 ป้องกันตัว自卫 ป้องกันตัวเองจาก...保护自己免受...伤害 โปรแกรมป้องกันไวรัส防病毒软件,杀毒软件 ชายคนนั้นก็เอามือป้องปากแล้วเล่าเบา ๆ ว่า... 那名男子把手放到嘴边轻泰语入门语音声地说... เขาทำท่าป้องหูบอกไม่ได้ยิน  他把手放耳朵旁说没听到。 ทุกคนอยากจะดูแลและปกป้องคนที่เรารัก 大家都想守护自己爱的人。  แม่ทุกคนย่อมปกป้องลูกตัวเอง 每一位母亲都会保护自己的孩子。 โปรแกรมนี้ก็จะช่วยป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ให้ติดไวรัสได้ง่ายๆ 这个软件使让我们的电脑不会轻易染上病毒。 词汇

 • 泰语每日一词:แบน“扁平”,“瘪”(Day 1330)

  泰语入门语音下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词]扁,扁平;(车胎等)泄气,瘪” 例: แบนราบ平坦 ยางแบน漏了气的轮胎,瘪胎 ไขควงปากแบน一字螺丝刀 หน้าอกแบน胸部扁平 หน้าท้องแบนราบ腹部平坦 คนที่มีจมูกแบน鼻子扁平的人 ขวดแบนเพราะความดันอากาศ 气压使瓶子变扁 อยากมีหน้าท้องแบนราบดูคลิปนี้เลย 想要有平坦的腹部就看看这个clip视频。  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกแบนราบ 如果地球是平的会发生什么? ถ้ารถยางแบน นี่จะขับต่อไปได้กี่กิโลเมตร 如果车胎漏气了,还可以继续开几公里? ทำไมเด็กทารกเมื่อคลอดใหม่ ๆ จมูกมักจะแบน 为什么新生儿的鼻子往往扁的? 词汇:  ยาง轮胎 ไขควง螺丝起子 หน้าอก胸 ท้อง肚子 จมูก鼻子 ขวด瓶子 เพราะ因为 ความดันอากาศ气压  เกิด发生 อะไร什么

 • 泰语每日一词:นาม“名字”,“名词”(Day 1329)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]名词;名,名义,名称,称号” 例: คำนาม名词 นามนับได้可数名词 นามนับไม่ได้不可数名词 ลักษณนาม量词 นามสมมุติ化名 นามปากกา笔名 นามสกุล姓氏 ลงนาม签字,签名 นามบัตร名片 ในนามของคุณ以你的名义