• 泰语每日一词:ชั้น“层”(Day 1654)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[量词,名词]层,级,班;层次;级,等级;架子” 例: เพื่อนร่วมชั้น 同班同学 ชั้นนำ 领先的 ชั้นที่สอง 二楼,二级 ชั้นประหยัด (飞机)经济舱 ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ 商务舱机票 ศาลชั้นต้น 初级法院 ชั้นบน 楼上 ชั้นล่าง 楼下 ชั้นกลาง 中级 ชั้นใน 内层 เสื้อชั้นใน 内衣 ชั้นวางของ 置物架 ชั้นวางผ้าขนหนู 毛巾架 ชั้นวางสบู่ 肥皂盒 บ้านที่มี 2 ชั้น 两层楼的房子 ลานจอดรถชั้นใต้ดิน 地下停车场 ตึกเรียน 6 ชั้นนี้ 这栋六层楼的教学楼 เปลี่ยนครูประจำชั้นทุกปี 每年都换班主任 เรียนอยู่ชั้นไหน 在读几年级? ชั้นบนมีห้องนอนสามห้องห้องน้ำหนึ่งห้อง 楼上有三间卧室,一间卫生间

 • 泰语每日一词:รู้เรื่อง“懂得”(Day 1608)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]明白,懂;获知;知事理” 例: ไม่รู้เรื่อง 不知道,不懂 อ่านไม่รู้เรื่อง 看不懂 ฟังรู้เรื่องไหม 能听懂吗? พูดกันไม่รู้เรื่อง 彼此说不通 เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง  学不太明白

 • 甜言蜜语用泰语说给ta听

  浪漫告别“陈词滥调”,泰语版甜言蜜语,用心铭记,将专属的那个TA温柔环绕~~~(以下男生版,女生使用需把ผม替换为ฉัน)    ผมต้องการให้คุณจำไว้เสมอว่า ถึงแม้ความคิดคำนึงของผมจะไม่ได้แสดงออกมาเสมอๆ แต่ผมรักคุณ และผมจะรักเสมอ มากกว่าที่คุณจะรู้ได้ 我要你记住 尽管我的想法不常常流露 但我爱你,永远爱你 我对你的爱远胜你所了解的一切

 • 泰语每日一词:หรี่“眯眼”(Day 1611)

  泰语入门语看得更清楚? ถ้าจะติด แนะนำหลอด แอลอีดี แบบหรี่ได้ 如果要装,建议装可调亮度的LED灯。 ถ้าต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสง 如果一见到光眼睛就会眯着 ทำไมกินอะไรเปรี้ยวๆแล้วต้องหรี่ตา 为什么吃了什么酸酸的东西之后会眯眼? หรี่ตาแล้วชัดขึ้น น่าจะเป็นเฉพาะคนสายตาสั้น 眯眼时看得更清楚,应该只是对于近视的人来说会这样。 词汇: ตา眼睛    แสง光  สวิทซ์开关   หลอดไฟ灯管    ชัด清楚   แนะนำ推荐   เปรี้ยว酸    สายตาสั้น近视   发音声调分析: หรี่ตา 由 ห + ร +  -ี +  -่  4个部分组成 หรี่ตา [หรี่] 有1个音节:หรี่。 หรี่  相当于高辅音 + 长元音 + 第2调 → 第2调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:อาวุธ“武器”(Day 1598)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]武器,武装,装备” 例: อาวุธยุทธภัณฑ์ 装备,军备,武装 กำลังอาวุธ 武装,武装力量 อาวุธเคมี 化学武器 พกอาวุธ 携带武器 ทหารอาวุธครบมือ  全副武装的士兵 อาวุธที่มีเทคโนโลยีสูง 高科技武器 อาวุธที่ถูกฝังดิน 被埋在土里的武器 อาวุธยุคสงครามโลก 2 二战时期的武器 อาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลก 世界上最先进的武器 ปัญญาเป็นอาวุธที่แหลมคมที่สุด 智慧是最锋利的武器。 ทำไมไทยต้องซื้ออาวุธจากประเทศอื่น 为什么泰国要从其他国家购买武器? ไทยสามารถผลิตอาวุธหนักได้หรือยัง 泰国可以自己生产重型武器了吗? 词汇: เคมี化学    พก携带  ทหาร士兵  เทคโนโลยี科技   ฝัง埋    สงคราม战争  ที่สุด最

 • 泰语每日一词:สภาพ“情况”,(Day 1605)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]情况,状况,状态,情形,情景” 例: สภาพร่างกาย 身体状况 สภาพทั่วไป 一般情况,一般性 สภาพคล่อง 市场流通性 สภาพผิดปกติ 反常,异常情况 สภาพแวดล้อม 环境,周围环境 สภาพแวดล้อมภายนอก 外部环境

 • 泰国儿歌:泰语数字歌

  初学泰语的同学是不是总是记不住泰语的数字怎么说呢,教你速记泰语的数字,非常的有趣又容易记住哦,快点来一起学起来这首数字歌,随口就能说出数字哦! https://v.qq.com/x/page/r0148t5znp6.html [en]มาเรามานับเลข[/en][cn]来我们来数数[/cn] [en]นับเลขนับเลขเรามา[/en][cn]数数数数我们一起来[/cn] [en]เรามานั่งนับเลข[/en][cn]我们坐下来数数[/cn] [en]เอ้า.........[/en][cn]嗷[/cn] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [en

 • 泰语每日一词:เริ่มต้น“开始”(Day 1564)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词;动词]最初的,开始的;开始,开头;出发” 例: จุดเริ่มต้น 出发点,起点,开端 เริ่มต้นใหม่ 重新开始 เริ่มต้นเล่นหุ้น 开始玩股票 กลับสู่จุดเริ่มต้น 回到起点 เริ่มต้นได้จากลงมือทำสิ่งเล็กๆ  动手从小事做起 อยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคน 想要和某人重新开始 เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ 仅仅刚开始,你就要退缩了吗? เที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 356 บาท 单程356泰铢起 ค่าบริการในการขนส่งเริ่มต้นที่ 25 บาท  运输服务费25泰铢起步 ลืมอดีตของคุณไป ให้อภัยตัวเอง และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 忘记你的过去、原谅自己,重新开始。 หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก 千里之行,始于足下

 • 泰语精彩公开课:《基础泰语1》第7课

  如果你已经学完泰语字母及拼读规则,那就跟着bobo和小奈在复习一下《基础泰语1》的同时,挑战下泰语歌词的朗读吧。今天是《基泰1》第7课及《她》(课外)的回顾。   <br /> 课堂小笔记: 1. 本节课的内容是复合元音,既然是复合元音,便意味着是由两个元音组合而成,发音的时候舌位和口型需由第一个元音向第二个元音自然滑动,前一个元音清晰而较长,后一个元音较模糊且较短。 2. 读复合元音的时候同样注意下每个元音的发音,对准口型,不要偷懒哦~ <br

 • 泰语每日一词: หนาม“刺”(Day 1576)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]刺” 例: ลวดหนาม 带刺铁丝网 กุหลาบไร้หนาม 无刺的玫瑰 พืชมีหนาม 带刺的植物 มีหนามแหลม  有尖尖的刺 ฝันเห็น หนามตำเท้า 梦到被刺扎到脚 หนามยอกเอาหนามบ่ง 以毒攻毒 ทำไมทุเรียนต้องมีหนาม 为什么榴莲会有刺? ทุเรียนไร้หนาม มีอยู่จริง 真的有无刺榴莲。 เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา 她用针把他脚上的刺挑出来。 กระบองเพชรชนิดนี้มีหนาม แต่หนามนั้นมันไม่แหลมคมเหมือนพันธุ์อื่น 这种仙人掌有刺,但是它的刺不像其他品种的那么尖。 ความรักก็เหมือนดอกกุหลาบถึงแม้มันจะสวยงาม แต่มันก็มีหนามแหลมคม  爱情就像带刺的玫瑰,虽然很美,可是它也有尖尖利刺。 词汇: กุหลาบ玫瑰   พืช植物  แหลม尖