• 这些词你都能写对?!泰国人表示不(pèi)服!(中辅音篇)

  和汉语一样,泰语也算是难学的语种之一。听、说、读、写中,尤其是最后这个”写“,更是难上加难。这么多的元音、辅音、声调和符号,别说是我们这些外国人了,就连泰国人自己都难免犯错。今天,我们就收集到了一大波泰国人都容易写错的泰语词汇,附上正确的写法和中文释义,擦亮你的电眼,一起来玩找不同吧! คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย(หมวดพยัญชนะกลาง) 易错泰语词汇(中辅音序列) หมวด ก 正确写法 错误写法 中文释义 กะเพรา กระเพรา 罗勒,零陵香 กะเทย กระเทย 双性人  กรีฑา กรีทา 体育运动 กะทันหัน กระทันหัน 仓促;突然 เกม เกมส์ 游戏 กาลเทศะ กาละเทศะ 时宜 เกสร เกษร 花蕊 เกียรติ เกียรติ์ 荣誉 กงสุล กงศุล 领事 หมวด จ 正确写法 错误写法 中文释义 จงกรม จงกลม (僧侣)走动 จักจั่น จั๊กจั่น 蝉 จักสาน จักรสาน (用竹或藤)编织 เจตจำนง เจตจำนงค์ 心愿 เจียระไน เจียรไน 雕琢 หมวด ด 正确写法 错误写法 中文释义 ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จันทร์ 檀香花 ดำรง ดำรงค์ 维持 หมวด ต 正确写法 错误写法 中文释义 ตำรับ ตำหรับ 食谱;处方;专著 ไต้ฝุ่น ใต้ฝุ่น 台风 ไตรยางศ์ ไตรยางค์ 三部分 ไต้หวัน ใต้หวัน 台湾 ตักบาตร ตักบาต 斋僧 ตัวโน้ต ตัวโน๊ต 音符 หมวด บ 正确写法 错误写法 中文释义 บิณฑบาต บิณฑบาตร 斋钵 เบญจเพส เบญจเพศ 二十五 เบรก เบรค 刹车 บอระเพ็ด บอระเพชร 心叶青牛胆 บันดาล บรรดาล 发生;创造 บันได บรรได/บันใด 楼梯 บันเทิง บรรเทิง 娱乐 บันลือ บรรลือ 远扬 บาดทะยัก บาททะยัก/บาดทยัก 破伤风 บำเหน็จ บำเน็จ 津贴 บุคลากร บุคคลากร 工作人员 เบนซิน เบนซิล 汽油 บรรทัด บันทัด 直线;格;行 หมวด ป 正确写法 错误写法 中文释义 ปฏิกิริยา ปฏิกริยา 反应 ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศก์ (任职等前的)培训 ประดิดประดอย ประดิษฐ์ประดอย 精心制作;精致 ประณีต ปราณีต 精致 หมวด อ 正确写法 错误写法 中文释义 อารมณ์ อารมย์ 情绪 อนุญาต อนุญาติ 允许 อัญชัน อัญชัญ 深蓝色;紫蓝色 อานิสงส์ อานิสงฆ์ 功德 อาเจียน อาเจียร 呕吐 ไอศกรีม ไอศครีม 冰淇淋 怎么样?看出这些细微的差别了吗?你有没有犯过相同的错误呢?连这些词都能写对的话,泰国人都语一样,泰语也算是难学的语种之一。听、说、读、写中,尤其是最后这个”写“,更是难上加难。这么多的元音、辅音要对你刮目相看了呢!暂且消化消化,下期内容将带来“易错泰语词汇之高辅音篇”,敬请期待哦~ 声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

 • 泰语每日一词:อักษร“字母”,“书面”(Day 1767)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]文字,书面;字母,辅音字母” 例: อักษรสูง 高辅音 อักษรกลาง 中辅音 อักษรควบแท้ 真复合辅音 ตัวอักษรไทย 泰语字母 อักษรย่อ 缩写字 อักษรตัวใหญ่ 大写字母 อักษรตัวแรก 第一个字母

 • 浅谈泰语中的清浊辅音

  今天和大家聊一聊泰语中的清浊辅音。 首先从英语导入吧。“th”,它泰语中的清浊辅音。 首先从英语导入吧。“th”,它可以有两种发音,比如this中的“ð”和thin中的“θ”。仔细体会下这两个词发音的不同。当发this的时候,声带是振动的,而发thin的时候,声带不振动。不明白?你可以发音的时候,用手指抵住喉咙感受一下。把注意力集中到th上面,不要急着发元音。 在英语里还有一些对比的清浊辅音,比如s和z(sit vs zit),f和v(fan vs van),ch和j(chain vs Jane)。 泰语中只有两个浊辅音,但即使是两个,也让很多人头疼了。บ和ด(ฎ)。 以下表格所列出的单词请反复朗读,感受差别。 清辅音: ป ไป ปาก ปลา ต ไต ตา ตาย ก ไก่ กิน เก้า 浊辅音 บ บ่าย บน ด เด็ก ด้วย ดำ 尤其要指出的是,泰语中的ก是清辅音。 相关阅读: 浅谈泰语中的英语外来语 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语辅音和元音拼读规则:低辅音篇

  泰语的读音,其实很容易,只要懂得它特有的拼音规则就好。首先是要判断出这个辅音是中辅音,高辅音三和第四三个声调。如: คา ค่า ค้า คู คู่ คู้ 2)低辅音与短元音拼合的音节无声调时发发第四声调。少数加声调符号的音节,也是遵循”标二读三“,标三读四”的原则。如:  คุ แคะ คะ ค่ะ 3)低辅音与长、短元音拼合并带有ง น ม(清尾音)的音节有第一、第三和第四三个声调。如: คัน คั่น คั้น ค้าง คอง 4)低辅音与长元音拼合并带有ก ด บ(浊尾音)的音节发第三声调。如: คาด คืบ ควบ 5)低辅音和短元音拼合并带有ก ด บ 尾音的音节发第四声调。如: คิด คบ คุก 低辅音的拼音规则表     声调 音节组成部分 第一声调 第三声调 第四声调 低辅音+长元音 คา ค่า ค้า 低辅音+短元音     คะ 低辅音+长、短元音+ง น ม尾音 คาน คัน ค่าน คั่น ค้าน คั้น 低辅音+长元音+ก ด บ尾音   คาด   低辅音+短元音+ก ด บ尾音     คัด 相关文章推荐: 泰语辅音和元音拼读规则:中辅音篇>>> 泰语辅音和元音拼读规则:高辅音篇>>>

 • 泰语中辅音发音要领

  在有困难的可以用手把自己的下巴往下拉,嘿嘿,多练习发几遍就准确了! ก 发音要领:舌后部抬起贴软腭,然后突然离开,气流冲出口腔,音色近似于英语中的/g/。 จ 发音要领:舌身贴硬腭构成障碍,气流从舌面与硬腭间爆发摩擦而出。不会发的同学可以类比一下中文中“姐“的发音。 ด、ฎ 发音要领:这两个辅音是浊辅音,发音相同,要领是:舌尖轻地上齿龈,双唇迅速张开,让气流冲出口腔,声带振动。发不准的同学可以类比一下“得到”中“得”的发音。 ต、ฏ 发音要领:这两个是清辅音,也发相同的音。其发音要领是:舌尖轻抵上齿龈,双唇迅速张开,让气流冲出口腔,声带不振动。千万要记住不能振动声带哦~不然就成为浊辅音了!!发不准的同学可以类比一下中文中轻声“的“的发音。 บ 发音要领:浊辅音,发音时,双唇闭拢,口腔充满气,猛张双唇,让气流破唇而出,声带振动。 ป 发音要领:清辅音,发音时,双唇闭拢,口腔充满气,猛张双唇,让气流破唇而出,声带不泰语辅音分为三类:低辅音、中辅音和高辅音。其中,中辅音的发音振动。 在这里,如果是上海的同学就很容易辨别ป、บ的清浊之分啦~!可以尝试用上海话说”冰箱”和“瓶子”,“冰”对应的是清的ป,“瓶”对应的当然就是浊的บ啦,这也是我个人当初学习时的经验,嘿嘿~!

 • 泰语辅音的中高低辅音的划分

  我们今天给大家补充一点关于泰语泰文的基础知识。泰文是个拼音文字,由元音和辅音和音调组成的。首先我们先学习的是辅音字母,辅音一共有44个,常用的有42个,另外2个现在我们已经不泰语泰文的基础知识。泰文是个拼音文字,由元音和辅音和音用了。那么42个辅音还分为了三类,中、高、低辅音。我们就先来看一下泰语中高低辅音的划分。 我们一起了解一下中高低辅音的划分(我们就排除不常用的两个辅音ฃ、ฅ): 中辅音:ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ 高辅音:ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 低辅音:ค ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ   泰语中虽有42个常用的辅音字母,但实际的辅音只有21个,因为有很多发音

 • 为什么ก.ไก่要排在第一 答案在这里

  泰语的44个辅音字母

 • 泰语辅音和元音拼读规则:高辅音篇

  想要准确而容易地发出泰语的读音,其实很容易,只要懂得它特有的拼音规则就好。首先是要判断出这个辅音是中辅音,高辅音还是低辅音,然后对照中,高,低辅音的拼音规则,这泰语的读音,其实很容易,只要懂得它特有的拼音规则就好。首先是要判断出这个辅音是中辅音,高辅音个字就可以简单地读出来了。现在首先来看下高辅音的拼音规则! 高辅音有七个音素,十个中高辅音字母。它们是: ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห  高辅音本身读第五调。在拼读中有第二、第三和第五三个声调。形成不同声调的规则如下: 1)高辅音与长元音拼合的音节有二、三和五三个声调。(如果没有声调符号则是发第五声调)如: ขา ข่า ข้า 2)高辅音与短元音拼合的音节发第二声调。如:  ขะ ฉุ หะ  3)高辅音与长、短元音拼合

 • 泰语辅音和元音拼读规则:中辅音篇

  想要准确而容易地发出泰语的读音,其实很容易,只要懂得它特泰语的读音,其实很容易,只要懂得它特有的拼音规则就好。首先是要判断出这个辅音是中辅音,高辅音还是低辅音,然后对照中,高,低辅音的拼音规则,这个字就可以简单地读出来了。现在首先来看下中辅音的拼音规则! 中辅音有七个音素,九个中辅音字母。它们的习惯排列次序是: ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ 1)中辅音与长元音拼合的音节有五个声调。(如果没有声调符号则是发第一声调)如: กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า 2)中辅音与短元音拼合的音节发第二声调。如:  จะ  ปิ อุ 只有个别其他声调的词,大多是外来词或象声词、语气词之类。如: จ้ะ จ๊ะ โต๊ะ 3)中辅音

 • 【卡通泰语】超萌动画教学-辅音字母歌

  【字幕】 小男孩:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10唉,还有一个ก 跑哪去了?这个盒子应该有11个的啊。            是不是在这个盒子里呢?            啊,这是什么蛋啊,这么大。            吓我一跳,你是什么啊? 小企鹅:天亮了啊,我睡得真香。你是周吗?别大惊小怪,我叫BB,是你伯伯从美国寄过来的。 小男孩:哦,BB,你不是泰语讲的很流利吗?为什么伯伯้还把你送来跟我学泰语呢? 小企鹅:我只知道一点点啦,读和写都不行的。 小男孩:哦,这样啊。如果你想读和写,必须要先学会泰语的44个辅音呐。在学之前我们先来看一段视频,跟我学... 泰语的辅音字母有: