• 超摇滚的泰语字母歌

  使用 ฉ ฉิ่ง ตี ดัง 小钹响叮当 ช ช้าง วิ่ง หนี 小象急急跑 ซ โซ่ ล่าม ดี 铁链拴语言学习者反应,在学字母阶段是非常乏味的。不断地重复同一个字母住了 ฌ กะเฌอ คู่ กัน 与树成双对 ญ หญิง โสภา 女人最俊美 ฎ ชฎา สวม พลัน 尖顶冠戴上 ฏ ปฏัก หุน หัน 棍子赶牛忙 ฐ ฐาน เข้า มา รอง 座子拿来垫 ฑ นางมณโฑ หน้า ขาว 曼陀女脸白 ฒ ผู้เฒ่า เดิน ย่อง 老人步蹒跚 ณ เณร ใม่ มอง 小和尚不看 ด เด็ก ต้อง นิมนต์ 小孩要敬僧 ต เต่า หล้ง ตุง 乌龟背凸起 ถ ถุง แบก ขน 袋子来搬运 ท ทหาร อดทน 军人有耐力 ธ ธง คน นิยม 人要崇拜旗 น หนู ขวัก ไขว่ 老鼠乱哄哄 บ ใบไม้ ทับถม 叶子堆积厚 ป ปลา ตา กลม 鱼眼圆又圆 ผ ผึ้ง ทำ รัง 蜜蜂来筑窝 ฝ ฝา ทนทาน 盖子久经用 พ พาน วาง ตั้ง 高脚盘放着 ฟ ฟัน สะอาด จัง 牙齿真干净 ภ สำเภา กาง ใบ 帆船扬起帆 ม ม้า คึก คัก 骏马齐欢腾 ย ยักษ์ เขี้ยว ใหญ่ 巨人大獠牙 ร เรือ พาย ไป 小船赶紧划 ล ลิง ไต่ ราว 猴子爬上杆 ว แหวน ลง ยา 戒指上珐琅 ศ ศาลา เงียบ เหงา 凉亭冷冷清 ษ ฤษี หนวด ยาว 修行人长胡须 ส เสือ ดาว คะนอง 老虎山大王 ห หีบ ใส่ ผ้า 箱子装衣裳 ฬ จุฬา ท่าผยอง 五角风筝飞 อ อ่าง เนือง นอง 盆里溢满水 ฮ นกฮูก ตา โต 猫头鹰大眼              

 • 倒着念意思也一样的词 | 字母(ข ง)系列

  例: ถ้าเงินถึงไม่มีปัญหาแน่นอน ถ้าถึงเงินไม่มีปัญหาแน่นอน 钱到位,肯定就没问题了。   事实证明,上期猜想的辅音必须一样论是“谬误”,不过可以补充一点:辅音相同的如ขวายขวน其实是属于叠词了。   这些词都只能靠一点点积累,小本本记下来吧~   声明:本文由沪江泰语编译整理,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。  

 • 五分钟掌握泰语 帮你系统梳理泰语字母&发音规则&声调

  会用两种方式总结拼读规则。 泰语中有三类辅音: 1.低辅音:ค,ฅ,ฆ,ง,ช,ซ,ฌ,ญ,ฑ,ฒ,ณ,ท,ธ,น,พ,ฟ,ภ,ม,ย,ร,ล,ว,ฬ,ฮ 2.中辅音:ก,จ,ฎ,ฏ,ด,ต,บ,ป,อ 3.高辅音:ข,ฃ,ฉ,ฐ,ถ,ผ,ฝ,ศ,ษ,ส,ห 中高辅音口诀: 中辅音:ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง 鸡啄小儿死于水缸口 高辅音:ผี ฝาก ถุง ข้าวสาร ให้ ฉัน 鬼赠糙米袋于我 记住中高辅音之后,剩下的都是低辅音啦。 泰语中有两类元音: 1.短元音: -ั, -ิ, -ุ, -ึ 和 ฤ,以及包括 ะ 和-็的。 2.长元音:其他的全部。 泰语中有两类音节: 1.闭音节:以短元音或浊尾音(ptk/bdg)结尾的。 2.开音节:其他的全部。 3.注意,特殊元音(อำ, ไอ, ใอ 和 เอา)拼读的时候当作长元音处理。尽管他们发音的时候一般发短音,不过也有特例。 泰语中有四个声调符号: 1.-่ :一般表示较低的声调(标记L) 2.-้ : 一般表示下降的声调(标记F) 3.-๊ : 一般表示较高的声调(标记H) 4.-๋ : 一般表示上扬的声调(标记R) By小编:这段其实比较废话,大家直接看泰语的过程中绕不开的一个坎。今天跟着小编一起用辅音、元音、开闭音图片吧。 泰语拼读规则其实是—— 有调号的时候: 跟着调号读。 *特例:低辅音读调号后一调。 没有调号的时候: 开音节发第一调。(*特例:高辅音发第五调。) 闭音节发第二调。(*特例:低辅音长三短四。) 接下来是拼读规则表: 因为图片比较大,大家点击下载吧>>https://f1.hjfile.cn/file/201410/中thai-tone-chart-kris.jpg

 • 泰语中的尾音及可做尾音的字母(浊尾音篇)

  和泰语的语法相比,泰语尾音对于初学者来说更为困难,看到各种各样的尾音,你是不是有点迷茫了呢?现在小编从清尾音和浊尾音入手,把尾音整体分为两部分,把尾音简单化,一起来学习吧~ 一、泰语尾音的整体概况。 泰语中有六种尾音,即清尾音 -ง -น -ม 和浊尾音 -ก -ด -บ。以-ง 作尾音的称作แม่กง,以-น作尾音的称作แม่กน,以此类推还有แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ。没有尾音的开音节称作แม่ก.กา  二、泰语尾音的特殊化。 泰语由于受外来语的影响,也有用其他辅音字母做尾音的现象。它们的发音仍分别归入以上六类尾音之中。这一课首先来看一下浊尾音的归属情况。 1

 • 泰语每日一词:ลำโพง“音箱”(Day 2135)

  ? เวลาโทรออกหรือมีคนโทรเข้ามาถ้าไม่ได้เปิดลำโพง จะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย 给别人打电话或是有人打进来时,如果不开扬声器,就不怎么能听到声音 词汇: พก携带 ภายนอก外面 คุย聊   โน้ตบุ๊ค笔记本 พัง崩塌 เดียว单  เบา轻  คุณภาพเ质量  ก็เลย所以  ยี่ห้อ牌子  ทดสอบ测试  เพลง歌 发音声调分析: ลำโพง是由 ล + -ำ + พ + โ- + ง  5个部分组成的。 ลำโพง[ลำ-โพง] 有2个音节:ลำ、โพง。 ลำ 低辅音 + 特殊元音 → 第1调 โพง 低辅音 + 长元音 + 清尾音 → 第1调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 人妖的กะเทย总写成กระเทย×?你需要一份泰语易错词汇指南

  泰语字母较多,而网络用语不管在哪个国家都很泛滥,就算土生土长的泰国人写泰语时,也不乏拼写的错误。今天泰语君将从四个方面给大家列出易错单词以及正确的写法,还有中文释义哦,快来区泰语字母较多,而网络用语不管在哪个国家都很泛滥,就算土生土长的泰国人写泰语时,也不乏拼写的错误。今天泰语分好! 说明:下方单词,错误写法在左,正确写法在中间。 พยัญชนะ คำควบกล้ำ 辅音、复合辅音 กระเทย       - กะเทย        人妖/变性人 อินเตอร์เน็ต - อินเทอร์เน็ต 网络 กระเพรา     - กะเพรา        罗勒叶 กระทันหัน   - กะทันหัน     忽然 แกงกระหรี่  - แกงกะหรี่     咖喱汤 ปะแป้ง       - ประแป้ง       扑粉 ปลากระพง  - ปลากะพง    尖吻鲈 ไอศครีม     - ไอศกรีม       冰淇淋 ริดรอน       - ลิดรอน         剥夺 บุคคลากร  - บุคลากร        人才/人力 ตัวสะกด  尾音 อนุญาติ     - อนุญาต    允许 ซีรี่ย์          - ซีรีส์         连续剧 มุขตลก     - มุกตลก     搞笑技巧/笑料 สังเกตุ      - สังเกต       观察 เฟสบุค     - เฟซบุ๊ก      Facebook(脸书) อีเมล์       - อีเมล         E-mail(邮箱) คอมเม้นท์ - คอมเมนต์  Comment(评论) ปรากฎ     - ปรากฏ       显示/呈现 กฏหมาย  - กฎหมาย     法律 ออฟฟิซ   - ออฟฟิศ      Office(某办公软件) สระ วรรณยุกต์  声调 นะค่ะ      - นะคะ หรือ น่ะค่ะ (语气词) หลงไหล - หลงใหล               沉迷 ทะยอย   - ทยอย                   陆续 ศรีษะ     - ศีรษะ                    脑袋 คุ้กกี้      - คุกกี้                      曲奇 ใต้ฝุ่น    - ไต้ฝุ่น                    台风 สเน่ห์     - เสน่ห์                    魅力 ฉนั้น      - ฉะนั้น                    因此 โควต้า   - โควตา                 Quota(限额) ก๋วยจั๊บ   - กวยจั๊บ                  粿汁 สำนวน คำประสม  习语、复合词 กงกรรมกงเกวียน   - กงเกวียนกำเกวียน  因果报应 เลือดกลบปาก       - เลือดกบปาก         满口鲜血 ผีซ้ำด้ามพลอย      - ผีซ้ำด้ำพลอย        祸不单行 พิธีรีตรอง              - พิธีรีตอง              仪式/形式化的 ต่าง ๆ นา ๆ           - ต่าง ๆ นานา         各种各样 สู้จนยิบตา             - สู้จนเย็บตา          誓死抗争 ผลัดวันประกันพรุ่ง  - ผัดวันประกันพรุ่ง   拖延 แก้ผ้าเอาหน้ารอด  - ขายผ้าเอาหน้ารอด 舍财求誉 แปรพรรค             - แปรพักตร์             背叛 ลูกเด็กเล็กแดง      - ลูกเล็กเด็กแดง      小宝宝 通过以上我们可以看到,原来有这么多单词被大家经常写错,小伙伴们在记单词的时候可要注意啦。   声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自wongnai,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

  2022-01-19

  泰语学习

 • 泰语每日一词:ไวยากรณ์“语法”(Day 2290)

  泰语入门语音

 • 泰语中级语法:变成高辅音的泰语辅音字母

  在泰语中,有8个低辅音字母前加了不发音字母" ห "后便变成高辅音。这8个辅音字母是: ง ญ น ม ย ร ล ว -------------------------------------------------------------------------------- 请看下列例词: หง - หงอก ngorg 白头发 - หงอย ngoi 凋谢;凋零;沮丧 - เหงือก ngeauk 橡皮糖,口香糖 芳思·小语种 chinawaiyu.com หญ - หญ้า yaa 草 - หญิง ying 女性;雌性 หน - หนัก nug 重的 - หนา naa 厚

 • 泰语中的尾音及可做尾音的字母(清尾音篇)

  和泰语的语法相比,泰语尾音对于初学者来说更为困难,看到各种各样的尾音,你是不是有点迷茫了呢?现在小编从清尾音和浊尾音入手,把尾音整体分为两部分,把尾音简单化,一起来学习吧~ 一、泰语尾音的整体概况。 泰语中有六种尾音,即清尾音 -ง -น -ม 和浊尾音 -ก -ด -บ。以-ง 作尾音的称作แม่กง,以-น作尾音的称作แม่กน,以此类推还有แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ。没有尾音的开音节称作แม่ก.กา  二、泰语尾音的特殊化。 泰语由于受外来语的影响,也有用其他辅音字母做尾音的现象。它们的发音仍分别归入以上六类尾音之中。这一课首先来看一下清尾音的归属情况。 1

 • 倒着念意思也一样的词 | 字母(ฉ)系列

  相互=互相,代替=替代,积累=累积......中文里面有很多倒着念意思也一样的词,泰语里面也有嘿嘿,快来康康都有哪些~今日更新!字母