搜索

热搜词

清除
 • 泰语每日一词:หลุด“失”,“脱落”(Day 1760)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]松开,脱,脱落,掉落;解脱,摆脱;失(口/手)” 例: หลุดปาก 失言,失口;脱口而出 หลุดมือ 失手 เชือกหลุด 绳子松开了 กระดุมเสื้อหลุด 衣服上扣子掉了 หลุดปากพูดสิ่งที่ไม่ควรพูด  随口说出不该说的事 เขาหลุดปากพูดไปว่า... 他失口说出... บางครั้งเราก็หลุดปากพูดโดยไม่ทันคิด 有时候我们没经过思考就脱口而出。 ลมแรงมากมือถือแทบหลุดมือ 风很大,手机快从手上掉下去了 เชือกผูกรองเท้าของเขาหลุด 他的鞋带松开了。 โอกาสทองได้หลุดลอยไปแล้ว 黄金时机已经溜走了。 พระเอกเท่มากเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนเลย 男主非常酷,像是动画里走出来的 词汇:  ปาก嘴    เชือก绳子   ควร应该   ไม่ทัน来不及   ลม风   แทบ几乎

 • 泰语每日一词:เร่ง“加速”,“催促”(Day 1756)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义:  “[动词]加快,加速,赶快,赶紧;催促” 例: เร่งความเร็ว 加速,加快 เร่งด่วน 紧急的,急迫的,迫切的 อย่างเร่งด่วน 紧急地,急迫地 เร่งรัด 催促,逼迫;加紧 เร่งรีบ 急忙,赶快 ชั่วโมงเร่งด่วน(上下班)高峰期

 • 泰语每日一词:ฉาก“幕”,“场景”(Day 1757)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义:  “[名词]直角;幕;场,场景;布景,背景” 例: มุมฉาก 直角 ปิดฉาก 闭幕,结束 ฉากหลัง 背景,幕布 ฉากกั้นห้อง 屏风 ฉากที่น้ำคุยกับกระดุม 小水和纽扣说话的场景 ชอบฉากร้องไห้ของพี่แอน 喜欢P'Ann的哭戏

 • 泰语每日一词:บรรยากาศ“气氛”(Day 1755)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]大气,大气层;空气;气氛,风气” 例: ความดันบรรยากาศ 气压,大气压 บรรยากาศที่ทำงาน 办公室风气 สร้างบรรยากาศ 营造氛围 ทำลายบรรยากาศ 破坏气氛,破坏风气 บรรยากาศที่คึกคัก 活跃的气氛

 • 泰语每日一词:ประเพณี“习俗”(Day 1762)

  我们可能永远都只是能听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]风俗,习俗,礼教,传统” 例: ประเพณีไทย 泰国风俗,泰国传统 ประเพณีการบวชพระ 出家习俗 ประเพณีไทยอันงดงาม 美好的泰国风俗 ประเพณีลอยกระทง 漂水灯习俗 ประเพณีตรุษจีนในประเทศไทย 在泰国

 • 泰语每日一词:ฟ้อง“告状”,“起诉”(Day 1758)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]告状,告发;控告,起诉” 例: ฟ้องร้อง 控告,告状 ผู้ฟ้องร้อง 控告人,控诉人 ฟ้องแม่ 跟妈妈告状 ไม่กล้าไปฟ้องครู 不敢去向老师告状 ขั้นตอนการฟ้องหย่า 离婚诉讼程序 ว่าจ้างทนายเพื่อทำคดีฟ้องหย่าแบ่งทรัพย์สิน 请律师打离婚和财产分割官司 ถูกฟ้องร้องกรณีละเมิดความลับทางการค้า  被控告侵犯商业秘密 เขามักจะไปฟ้องแม่ว่าเพื่อนๆ ที่โรงเรียนชอบแกล้งเขา 他常跟妈妈告状说学校里的同学喜欢捉弄他。 โทรไปปรึกษาทนายเขาบอกว่าฟ้องไปก็ไม่คุ้ม 打电话去咨询律师,律师说告了也不值 เราสามารถฟ้องเจ้าของรถและคนขับเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ไหมคะ 我可以起诉车主和驾驶员要求赔偿吗? 词汇

 • 泰语每日一词:อุปสรรค“阻碍”(Day 1754)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]障碍,阻碍;故障;困难” 例: ฟันฝ่าอุปสรรค 克服障碍,克服困难 อุปสรรคทางการค้า 贸易壁垒 อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 技术性贸易壁垒 ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค 不向困难认输 เผชิญกับอุปสรรคนับไม่ถ้วน 面对数不尽的障碍 ในชีวิตของคนเรา แม้จะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามา 虽然我们的生活中会出现各种各样的困难 พิสูจน์ให้เธอเห็นว่าคุณพร้อมฟันฝ่าทุกอุปสรรค 向她证明你已经做好了克服一切困难的准备 เรือที่ออกทะเลปฏิเสธคลื่นลมไม่ได้ฉันใด ชีวิตของเราปฏิเสธอุปสรรคไม่ได้ฉันนั้น 出海的船不能拒绝风浪,我们的生活也无法跳过困难

 • 泰语每日一词:โบราณ“古代”,“古老”(Day 1751)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[副词]古代,古时;古老,老式” 例: คนโบราณ 古人 สมัยโบราณ 古代 วัฒนธรรมโบราณ 古代文化 นิยายโบราณ 古代小说 นวดแผนโบราณ 古式按摩 โบราณคดี 考古 นักโบราณคดี 考古学家 โบราณสถาน 古迹

 • 泰语每日一词:งบ“预算”(Day 1753)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]预算,拨款” 例: งบประมาณ 预算 งบประมาณประจำปี 年度预算 งบการเงิน 财务预算 งบประมาณลงทุน 资本预算 งบขั้นต่ำ 最低预算 งบโฆษณา 广告预算 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท 通过公司的年度预算 ต้องดูงบตัวเองก่อนว่ามีเท่าไร 要先看看自己有多少预算 ตอนนี้มีงบไม่เกิน 8000 บาท   现在的预算不超过8000泰铢 เอางบประมาณไปพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว  把预算投入到长期的经济发展里 บ้านหลังนี้ สร้างด้วยงบประมาณสามแสนบาท 这栋房子是以30万泰铢的预算建起来的。 เขาบอกว่า ควรตัดลดงบกระทรวงสาธารณสุขเพราะคนไทยตอนนี้สุขภาพดีขึ้น 他说泰国人现在的身体健康状况比以前好了,所以应该削减卫生部的预算

 • 泰语每日一词:ชิน“习惯”,“熟悉”(Day 1761)

  惯了。 สิ่งที่เราพูดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เห็นกันเป็นประจำจนชินตาไปแล้ว 我们所说的那些都是我们司空见惯了的 เขาต้องฝึกซ้อมบ่อย ๆ เพื่อให้ชินกับเนื้อเพลง 为了熟悉歌词,他得经常练习。 เขาเคยชินกับการเป็นพี่ชายที่ต้องปกป้องดูแลน้องๆ 他已经习惯于做一个要保护要照顾弟弟妹妹的哥哥了。 ถ้าเราไปบ่อยๆเราก็คงชินและไม่กลัว 如果我们经常去,我们应该就会习惯就不会怕了。 词汇:  โสด单身   สภาพอากาศ气候  เริ่ม开始   คนเดียว一个人  ทน忍耐   ฝึกซ้อม练习  เนื้อเพลง歌词  ดูแล照顾  发音声调分析:  ชิน 是由 ช + -ิ + น 3个部分组成的 ชิน [ชิน] 有1个音节:ชิน。 ชิน 低辅音 + 短元音 + 清尾音 → 第1调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。