• 泰语中的几个假复合辅

    泰语中,假复合辅音又叫特殊复合辅音,是不按拼读规则发音的特殊例子,共有两种。它们发音字母不是本身的,而是其中一个或者另外完全不同的音。接下来给大家详细介绍哈... 假复合辅音 (一)指分别由 จ ส ศ ซ 为第一辅音,ร 为第二辅音结合而成的复合辅音,共4个 即:จร  สร  ศร  ซร 。这种辅音发音时,只发第一个辅音的音,第二个辅音不发音, 分别读作:-จ -ส -ศ -ซ 。 例词:  จริง  读作 จิง  真的     สระ 读作 สะ 洗(头),水池   เศ้รา 读作  เศ้า悲哀   ไซ้ร 读作 ไซ้ 这样、假设...的话(极少用,一般出现在诗歌

 • 泰语特殊元ฤ的拼读方法

    泰语有些词的拼读、拼写及声调比较特殊,尤其是,泰语受梵文、巴利文的影响较深,包括梵文、巴利文借词在内的相当一部分词汇,其拼写和拼读方法比常用词汇要复杂。现将特殊元音ฤ进行归纳如下,供大家参考~~ 特殊元音ฤ的拼读法则 (一)ฤ 读  รึ     在多音节词之首,自成一个音节时读 รึ   音。 例如: ฤดู  读作 รึ-ดู季节               ฤษี  读作  รึ-สี 道士,隐士 (二)ฤ 读  รึ     与ค น พ ม ท 相拼合,也读 รึ 音。 例如: วันพฤหัสฯ 读作 วัน-พรึ-หัด   星期四      พฤติกรรม 读作  พรึ-ติ-กัม   行为 (三)ฤ  读 ริ     与ก ต ท ป ส ศ  相拼合(为复合辅音并有尾音时),读 ริ 音。 例如:อังกฤษ 读作  อัง-กริด   英国        วิกฤต 读作  วิ-กริด  危机    (四) ฤ 读 ริ     置于某音节之首并有辅音时,读 ริ 音。 例如: ฤทธิ์  读作  ริด 法力               สำฤทธิ์ผน 读作  สำ-ริด-ผน 成功 (五)ฤ 读 เรอ    后面有ก作尾辅音时,读 เรอ 音,这是比较特殊的读法,只有一个词。 例如:ฤกษ์  读作  เริก 良辰,吉时       上面是特殊元音ฤ的拼读方法及相应的词汇了,总得来说有点难度,大家可以多花点时间去记一下哦~~

 • 频】泰语中多样化的打招呼

  在泰国你最常听到的打招呼是“萨瓦迪卡”。但这是一个通俗的包含“你好”“再见”两层意思的词。本篇文章中我们要学习的每个词之后都要加上“ka”和“krab”表示尊敬和礼貌。     你好/再见 sawat-dee 再见 la-gon       See you again lao jer gun good luck  chok dee     A. 你好吗? (sabai dee mai)   B.我很好 (sabai dee)*   B. 你呢? (lao khun lae)   A. 我很好. (sabai dee)*   *Quite often in Thai you don't

 • “工业”的发音及其意义

  简短的泰语词意解释的听力对于泰语初学者来说是很有用的,能帮助大家更好的理解泰语词的构成,更好地区分泰语词意。这篇关于“工业”解释的听力,可以让大家更好地了解泰语词汇的发音,也让大家了解外来词汇。 [en]อุตสาหกรรม คำว่า อุตสาหกรรม (อ่านว่า อุด-สา-หะ-กำ) หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ มักเป็นการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แรงงานและเงินทุนมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือเป็นการผลิตสิ่งของจำนวนมากเพื่อการค้าโดยทั่วไป ก็ เรียกว่าอุตสาหกรรม ได้ เช่น อุตสาหกรรมในครัวเรือน คำว่า อุตสาหกรรม มาจากคำว่า อุตสาหะ (อ่านว่า อุด-สา-หะ) ที่แปลว่า ความพยายาม, ความพากเพียร กับคำว่า กรรม ที่แปลว่า การกระทำ แปลตามรูปศัพท์ว่า การกระทำด้วยความพยายาม พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติว่า คำ อุตสาหกรรม ให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า industry ซึ่งหมายถึง ความอุตสาหะขยันหมั่นเพียร และหมายถึง งานที่ต้องใช้คนจำนวนมากและใช้เทคโนโลยี ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.[/en] 声明:音视频均来自互联网链接,仅供学习使用。本网站自身不存储、控制、修改被链接的内容。"沪江网"高度重视知识产权保护。当如发现本网站发布的信息包含有侵犯其著作权的链接内容时,请联系我们,我们将依法采取措施移除相关内容或屏蔽相关链接。

 • 浅谈泰语中的清浊辅

  今天和大家聊一聊泰语中的清浊辅音。 首先从英语导入吧。“th”,它音。 首先从英语导入吧。“th”,它可以有两种发音,比如this中的“ð”和thin中的“θ”。仔细体会下这两个词发音的不同。当发this的时候,声带是振动的,而发thin的时候,声带不振动。不明白?你可以发音的时候,用手指抵住喉咙感受一下。把注意力集中到th上面,不要急着。 在英语里还有一些对比的清浊辅,比如s和z(sit vs zit),f和v(fan vs van),ch和j(chain vs Jane)。 泰语中只有两个浊辅,但即使是两个,也让很多人头疼了。บ和ด(ฎ)。 以下格所列出的单词请反复朗读,感受差别。 清辅: ป ไป ปาก ปลา ต ไต ตา ตาย ก ไก่ กิน เก้า 浊辅 บ บ่าย บน ด เด็ก ด้วย ดำ 尤其要指出的是,泰语中的ก是清辅。 相关阅读: 浅谈泰语中的英语外来语 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 跟泰国人学地道的泰语辅(配辅

  泰语辅音一共有42个,其中中辅音9个、高辅音10个、低辅音23个,各类辅音均有自己的拼音规则,而每个字母都有对应的词汇,这些对应词汇具有区分辅音的意义,因为在泰语中辅音相音一共有42个,其中中辅音9个、高辅音10个、低辅音23个,各类辅音均有自己的拼音似的泰语辅音有很多个,为了区分到底是哪一个字母,就特意配上对应的词汇,以帮助大家区分辅音字母。例如:ศ ษ ส 的发音是一样,但是大家却可以根据后面的ศ ศาลา、ษ ฤษี 、ส เสือ 来区分听到的辅音字母。 嫌上面的辅不够生动可爱,那么,你就选下面这一种吧,把它作为桌面,天天看,还怕记不住? 姐妹篇:点击查看“跟泰国人学地道的泰语元(配元)”>>>

 • 泰语辅" ร "的特殊读法

  当我们学习泰语发音时,据大多数学者反映泰语辅" ร "是最难。那么你了解吗?泰语辅 "ร"在不同的情况下,发音是不一样的,那么让笔者带你了解下吧! 在 泰语 语法中,通常情况下,字母“ร ”(ror rua)位于单词词首时发音为"ร"而位于词尾时为"น" 即"n"。不过,在如下的情况中,它的发音有所不同。 (1) 当单个" ร "字母作为尾,并且中间没有元时,它的发音为"-อน"即"orn"。比如: 单词: 读作: 中文意思: พร porn 祝福 อักษร auk-sorn 字母 นคร na-korn 城市 ละคร la-korn 戏剧, 剧集

 • 泰语中的尾及可做尾的字母(浊尾篇)

  和泰语的语法相比,泰语尾音对于初学者来说更为困难,看到各种各样的尾音,你是不是有点迷茫了呢?现在小编从清尾音和浊尾音入手,把尾音整体分为两部分,把尾音简单化,一起来学习吧~ 一、泰语尾音的整体概况。 泰语中有六种尾音,即清尾音 -ง -น -ม 和浊尾音 -ก -ด -บ。以-ง 作尾音的称作แม่กง,以-น作尾音的称作แม่กน,以此类推还有แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ。没有尾音的开音节称作แม่ก.กา  二、泰语尾音的特殊化。 泰语由于受外来语的影响,也有用其他辅字母做尾的现象。它们的发音仍分别归入以上六类尾之中。这一课首先来看一下浊尾的归属情况。 1

 • 超可爱泰语儿歌42个辅字母

  音的意义,举例说明:我们知道泰语中有发音相同的辅音

 • 泰语中的尾及可做尾的字母(清尾篇)

  和泰语的语法相比,泰语尾音对于初学者来说更为困难,看到各种各样的尾音,你是不是有点迷茫了呢?现在小编从清尾音和浊尾音入手,把尾音整体分为两部分,把尾音简单化,一起来学习吧~ 一、泰语尾音的整体概况。 泰语中有六种尾音,即清尾音 -ง -น -ม 和浊尾音 -ก -ด -บ。以-ง 作尾音的称作แม่กง,以-น作尾音的称作แม่กน,以此类推还有แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ。没有尾音的开音节称作แม่ก.กา  二、泰语尾音的特殊化。 泰语由于受外来语的影响,也有用其他辅字母做尾的现象。它们的发音仍分别归入以上六类尾之中。这一课首先来看一下清尾的归属情况。 1