• 泰语每日一词:อุณหภูมิ“่温度”(Day 1676)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]温度” 例: อุณหภูมิต่ำสุด 最低温 อุณหภูมิลดลง 温度下降 อุณหภูมิอากาศ 气温 ปรอทวัดอุณหภูมิ 温度计 วัดอุณหภูมิร่างกาย 量体温 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเตาอบ  烤箱温度计 อุณหภูมิยอดดอยเหลือ 0 องศาฯ 山顶的气温只有0摄氏度 วันนี้อุณหภูมิสูงสุดเท่าไร 今天最高温多少度? จากนั้นหลายพื้นที่อุณหภูมิจะอุ่นขึ้น 在那之后,多地气温将会上升。 อุณหภูมิร่างกายปกติของคนเราควรอยู่ที่เท่าไหร่ 人的正常体温应该是多少度? เปิดแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่จึงประหยัดค่าไฟมากที่สุด 空调开多少度最省电? 汇: ต่ำสุด最低  ลดลง降低  อากาศ天气   ร่างกาย身体  เตาอบ烤箱

 • 泰语每日一词:ความเร็ว“่速度”(Day 1674)

 • 泰语每日一词:เหล่านี้“这些”(Day 1640)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[代词]这些” 例: เพลงเหล่านี้ 这些歌曲 ปัญหาเหล่านี้ 这些问题 เคล็ดลับเหล่านี้ 这些秘诀 ข้อมูลเหล่านี้ 这些资料 ถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้  如果无法解决这些问题  เอาความคิดเหล่านี้เข้าไปใช้ในชีวิต 把这些想法用到生活中去 ยกเลิกกฎระเบียบเหล่านี้ 取消这些规定 ห้ามทานยาเหล่านี้ก่อนขับรถ 开车前禁止服用这些药。 เธอเก็บดอกไม้เหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร 她摘这些花来布置餐桌。 รถเก่าๆ เหล่านี้ยังวิ่งได้อยู่ 这些旧车还能跑。 ฟังเพลงเหล่านี้แล้ว รู้สึกยังไง 听了这些歌之后你有什么感受? จำคำเหล่านี้แล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะ 记好这些然后别忘了

 • 泰语每日一词:ระบบ“่系统”(Day 1658)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名][名]体系,方法;制度,体制;系统” 例: ระบบประสาท 神经系统 ระบบขับถ่าย 排泄系统 ระบบภูมิคุ้มกัน 免疫系统 โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 呼吸系统疾病 ระบบสังคม 社会制度

 • 泰语每日一词:สิบ“่十”(Day 1664)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[数词]十” 例: สิบตำรวจตรี (警察)下士 สิบตรี (军)下士 สิบเอก (军)上士 สิบเอ็ด 11 สองร้อยยี่สิบเอ็ด 221 สิบล้าน 一千万 หลักสิบ 十位数 สิบโมงเช้า 上午10点 สองทุ่มสิบนาที 晚上8点10分 เดือนที่สิบ 第10个月 สิบสองเดือน 12个月 เหรียญสิบบาท 10铢硬币 ถุงละสิบบาท 每袋10铢 เมื่อหลายสิบปีก่อน 几十年前 โทรไปสิบกว่าครั้งแล้ว 打了十多次电话过去 สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น 眼见为实 เรามากันสิบกว่าคน 我们十多人起来的 สิบตรีคนนั้นเป็นลูกน้องของพ่อเขา 那位下士是他爸爸的部下。 เวลาโกรธ นับหนึ่งถึงสิบก่อนจะพูด 生气的时候从数到十然后再

 • 泰语每日一词:รู้เรื่อง“懂得”(Day 1608)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]明白,懂;获知;知事理” 例: ไม่รู้เรื่อง 不知道,不懂 อ่านไม่รู้เรื่อง 看不懂 ฟังรู้เรื่องไหม 能听懂吗? พูดกันไม่รู้เรื่อง 彼此说不通 เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง  学不太明白

 • 泰语每日一词:เปรียบ“่比较”(Day 1691)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]比,比较;好比” 例: เปรียบเทียบ 对比,比较 เปรียบเสมือน 好比,犹如 เสียเปรียบ 吃亏,占劣势 ได้เปรียบ 占便宜,占优势 เอาเปรียบ... 占...便宜 ผู้ยอมเสียเปรียบ  肯吃亏的人 ผู้ใหญ่ที่เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง 如同第二父母的长辈 ชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทาง 人生好比是一场旅行 คนมาก่อนได้เปรียบกว่าคนมาหลังหรือ 先来者比后到的人更占优势吗? เอาราคานี้ไปเปรียบเทียบกับร้านอื่นๆ 把这个价钱和其他店的对比 คุณเคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครไหม 你是否曾拿自己与他人作比较? พ่อแม่ชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่น 父母喜欢拿我跟别人家的孩子比较

 • 泰语每日一词:หิมะ“่雪”(Day 1661)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]雪” 例: ปั้นตุ๊กตาหิมะ 堆雪人 พายุหิมะ 暴风雪 หิมะตก下雪 หิมะตกหนัก 雪下得大 หิมะถล่ม 雪崩 เล่นหิมะ 玩雪 กวาดหิมะ 扫雪 รถกวาดหิมะ 扫雪车 ภูเขาหิมะมังกรหยก 玉龙雪山 ถูกปกคลุมด้วยหิมะ 被雪覆盖 เมื่อเวลาหิมะหยุดตก 当雪停下来的时候 6 ประเทศน่าไปเล่นหิมะในเอเชีย 值得去玩雪的6个亚洲国家 ดูหิมะที่ไหนถูกสุด 去哪看雪最便宜? ทำไมละลายหิมะด้วยเกลือ 为什么用盐来化雪? หลังจากที่หิมะหยุดตกก็จะทำให้เรากลับมารู้สึกหนาว 雪停了之后就会让我们觉得冷。 ตอนนั้นหิมะตกหนักมาก 那时候雪下得很大。 汇: ตก下   ถล่ม崩塌  กวาด扫    ภูเขา山   ถูก被;便宜

 • 泰语每日一词:อาวุธ“武器”(Day 1598)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]武器,武装,装备” 例: อาวุธยุทธภัณฑ์ 装备,军备,武装 กำลังอาวุธ 武装,武装力量 อาวุธเคมี 化学武器 พกอาวุธ 携带武器 ทหารอาวุธครบมือ  全副武装的士兵 อาวุธที่มีเทคโนโลยีสูง 高科技武器 อาวุธที่ถูกฝังดิน 被埋在土里的武器 อาวุธยุคสงครามโลก 2 二战时期的武器 อาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลก 世界上最先进的武器 ปัญญาเป็นอาวุธที่แหลมคมที่สุด 智慧是最锋利的武器。 ทำไมไทยต้องซื้ออาวุธจากประเทศอื่น 为什么泰国要从其他国家购买武器? ไทยสามารถผลิตอาวุธหนักได้หรือยัง 泰国可以自己生产重型武器了吗? 汇: เคมี化学    พก携带  ทหาร士兵  เทคโนโลยี科技   ฝัง埋    สงคราม战争  ที่สุด最

 • 泰语每日一词:ชั้น“层”(Day 1654)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[量词,名词]层,级,班;层次;级,等级;架子” 例: เพื่อนร่วมชั้น 同班同学 ชั้นนำ 领先的 ชั้นที่สอง 二楼,二级 ชั้นประหยัด (飞机)经济舱 ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ 商务舱机票 ศาลชั้นต้น 初级法院 ชั้นบน 楼上 ชั้นล่าง 楼下 ชั้นกลาง 中级 ชั้นใน 内层 เสื้อชั้นใน 内衣 ชั้นวางของ 置物架 ชั้นวางผ้าขนหนู 毛巾架 ชั้นวางสบู่ 肥皂盒 บ้านที่มี 2 ชั้น 两层楼的房子 ลานจอดรถชั้นใต้ดิน 地下停车场 ตึกเรียน 6 ชั้นนี้ 这栋六层楼的教学楼 เปลี่ยนครูประจำชั้นทุกปี 每年都换班主任 เรียนอยู่ชั้นไหน 在读几年级? ชั้นบนมีห้องนอนสามห้องห้องน้ำหนึ่งห้อง 楼上有三间卧室,间卫生间