• 泰语每日一词:หรี่“眯眼”(Day 1611)

  看得更清楚? ถ้าจะติด แนะนำหลอด แอลอีดี แบบหรี่ได้ 如果要装,建议装可调亮度的LED灯。 ถ้าต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสง 如果一见到光眼睛就会眯着 ทำไมกินอะไรเปรี้ยวๆแล้วต้องหรี่ตา 为什么吃了什么酸酸的东西之后会眯眼? หรี่ตาแล้วชัดขึ้น น่าจะเป็นเฉพาะคนสายตาสั้น 眯眼时看得更清楚,应该只是对于近视的人来说会这样。 汇: ตา眼睛    แสง光  สวิทซ์开关   หลอดไฟ灯管    ชัด清楚   แนะนำ推荐   เปรี้ยว酸    สายตาสั้น近视   发音声调分析: หรี่ตา 由 ห + ร +  -ี +  -่  4个部分组成 หรี่ตา [หรี่] 有1个音节:หรี่。 หรี่  相当于高辅音 + 长元音 + 第2调 → 第2调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:รู้เรื่อง“懂得”(Day 1608)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]明白,懂;获知;知事理” 例: ไม่รู้เรื่อง 不知道,不懂 อ่านไม่รู้เรื่อง 看不懂 ฟังรู้เรื่องไหม 能听懂吗? พูดกันไม่รู้เรื่อง 彼此说不通 เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง  学不太明白

 • 泰语每日一词:อาวุธ“武器”(Day 1598)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]武器,武装,装备” 例: อาวุธยุทธภัณฑ์ 装备,军备,武装 กำลังอาวุธ 武装,武装力量 อาวุธเคมี 化学武器 พกอาวุธ 携带武器 ทหารอาวุธครบมือ  全副武装的士兵 อาวุธที่มีเทคโนโลยีสูง 高科技武器 อาวุธที่ถูกฝังดิน 被埋在土里的武器 อาวุธยุคสงครามโลก 2 二战时期的武器 อาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลก 世界上最先进的武器 ปัญญาเป็นอาวุธที่แหลมคมที่สุด 智慧是最锋利的武器。 ทำไมไทยต้องซื้ออาวุธจากประเทศอื่น 为什么泰国要从其他国家购买武器? ไทยสามารถผลิตอาวุธหนักได้หรือยัง 泰国可以自己生产重型武器了吗? 汇: เคมี化学    พก携带  ทหาร士兵  เทคโนโลยี科技   ฝัง埋    สงคราม战争  ที่สุด最

 • 泰语每日一词:สภาพ“情况”,(Day 1605)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名]情况,状况,状态,情形,情景” 例: สภาพร่างกาย 身体状况 สภาพทั่วไป 般情况,般性 สภาพคล่อง 市场流通性 สภาพผิดปกติ 反常,异常情况 สภาพแวดล้อม 环境,周围环境 สภาพแวดล้อมภายนอก 外部环境

 • 泰语每日一词:ควร“应该”(Day 1165)

  该做 ไม่ควรใส่不该穿 ควรพักผ่อน应该休息 ควรไปหาหมอ应该去看医生 ผักที่ควรกินสด应该生吃的蔬菜 ควรดื่มน้ำให้ได้วันละสองลิตร 每天应该喝两升水 รู้ว่าไม่ควรทานมาก  แต่... 知道不应该吃太多,但是... สิ่งควรทำและไม่ควรทำ 该做的和不该做的 ยานี้ควรกินหลังอาหาร 这药应该饭后吃。 เราควรทำอย่างไร  我们应该怎么办? 汇: ทำ做 ใส่穿 พักผ่อน休息 หาหมอ看医生 ผัก蔬菜 ดื่มน้ำ喝水 ลิตร升 ยา药 ทำอย่างไร怎么办 发音声调分析: ควร 是由  คว + -ัว + ร  3个部分组成的。 ควร [ควน] 有1个音节:ควน。 ควน 复合辅音(低) + 长元音 + 清尾音  → 第1调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:กรอบ“脆”(Day 1163)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]框;[副词]脆,酥” 例: กรอบประตู门框 กรอบรูป相框 กรอบแว่น镜框 ขนมปังกรอบ薄脆饼干 ข้าวโพดกรอบ玉米脆片,炸玉米片 หมูกรอบ脆皮猪肉 น้ำมันที่ใช้ทอดหมูกรอบ 用来炸脆皮猪肉的油 วิธีทำหมูกรอบ脆皮猪肉的制作方法 ผัดกคะน้าหมูกรอบ脆皮猪肉炒芥蓝 กรอบแว่นอันนี้ทำด้วยอะไร 这镜框是用什么做的? กรอบแว่นทำไมแพงจัง จำเป็นต้องซื้อกรอบที่มียี่ห้อไหม 镜框为什么那么贵?有必要买牌子的镜框吗? กรอบรูปที่ทำจากไม้สักมีราคาแพงมาก 用柚木做的相框非常贵。 汇: ประตู门 รูป相片 ข้าวโพด玉米 หมู猪 น้ำมัน油  ทอด炸 วิธี方法 ด้วย用 แพง贵 ซื้อ买 ยี่ห้อ牌子 ไม้สัก柚木  发音声调分析: กรอบ 是由  กร + -อ + บ  3个部分组成的。 กรอบ [กรอบ] 有1个音节:กรอบ。 กรอบ 复合辅音(中) + 长元音 + 浊尾音  → 第2调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:สามัคคี“团结”(Day 1160)

  能让大家再次团结起来? เขาบอกว่าอยากเห็นคนไทยสามัคคีกัน เพื่อให้ประเทศชาติสงบสุข 他说想要看到泰国人为了国家的安定幸福而团结起来。 ลูก ๆ ของเขาไม่ถูกกัน ไม่มีความสามัคคีกันเลย 他的孩子们相处得不好,一点也不团结。 ความสามัคคีนี่สำคัญที่สุดในการทำงานเป็นทีมจริง ๆ 在团队工作里团结真的是最重要的。 汇: เพื่อ为了 พลัง力量 ยังไง怎样 ครั้ง次 เห็น看到 คนไทย泰国人 สำคัญ重要 ที่สุด最 ทีม队 จริง ๆ 真的 发音声调分析: สามัคคี 是由

 • 泰语每日一词: หนาม“刺”(Day 1576)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]刺” 例: ลวดหนาม 带刺铁丝网 กุหลาบไร้หนาม 无刺的玫瑰 พืชมีหนาม 带刺的植物 มีหนามแหลม  有尖尖的刺 ฝันเห็น หนามตำเท้า 梦到被刺扎到脚 หนามยอกเอาหนามบ่ง 以毒攻毒 ทำไมทุเรียนต้องมีหนาม 为什么榴莲会有刺? ทุเรียนไร้หนาม มีอยู่จริง 真的有无刺榴莲。 เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา 她用针把他脚上的刺挑出来。 กระบองเพชรชนิดนี้มีหนาม แต่หนามนั้นมันไม่แหลมคมเหมือนพันธุ์อื่น 这种仙人掌有刺,但是它的刺不像其他品种的那么尖。 ความรักก็เหมือนดอกกุหลาบถึงแม้มันจะสวยงาม แต่มันก็มีหนามแหลมคม  爱情就像带刺的玫瑰,虽然很美,可是它也有尖尖利刺。 汇: กุหลาบ玫瑰   พืช植物  แหลม尖

 • 泰语每日一词:พูดคุย“交谈”(Day 1549)

 • 泰语每日一词:แก้ไข“解决”(Day 1556)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动]订正,修订;改善,整顿;解决” 例: แก้ไขปรับปรุง 调整 แก้ไขปัญหา 解决问题 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 增订本 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 2007年增订 ทักษะในการแก้ไขปัญหา 解决问题的技巧