• 泰语每日一词:อุณหภูมิ“่温度”(Day 1676)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]温度” 例: อุณหภูมิต่ำสุด 最低温 อุณหภูมิลดลง 温度下降 อุณหภูมิอากาศ 气温 ปรอทวัดอุณหภูมิ 温度计 วัดอุณหภูมิร่างกาย 量体温 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเตาอบ  烤箱温度计 อุณหภูมิยอดดอยเหลือ 0 องศาฯ 山顶的气温只有0摄氏度 วันนี้อุณหภูมิสูงสุดเท่าไร 今天最泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词高温多少度? จากนั้นหลายพื้นที่อุณหภูมิจะอุ่นขึ้น 在那之后,多地气温将会上升。 อุณหภูมิร่างกายปกติของคนเราควรอยู่ที่เท่าไหร่ 人的正常体温应该是多少度? เปิดแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่จึงประหยัดค่าไฟมากที่สุด 空调开多少度最省电? 汇: ต่ำสุด最低  ลดลง降低  อากาศ天气   ร่างกาย身体  เตาอบ烤箱

 • 泰语每日一词:“่历史”(Day 1696)

  泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]历史” 例: นักประวัติศาสตร์ 历史学家 ประวัติศาสตร์โลก 世界历史 ประวัติศาสตร์ประเทศจีน 中国历史 ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 历史重演 ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 悠久的历史 ก่อนประวัติศาสตร์ 史前的,有文字记载以前的 สึนามิร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ 历史上最严重的海啸 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 素可泰历史公园 ฮ่องเต้องค์ไหนที่หน้าตาดีที่สุดในประวัติศาสตร์จีน 中国历史上最好看的皇帝是谁 หนึ่งในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี 有着上千年历史的地方之 อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 别让历史重演

 • 泰语每日一词:ความเร็ว“่速度”(Day 1674)

  泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词

 • 泰语每日一词:เหล่านี้“这些”(Day 1640)

  泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[代词]这些” 例: เพลงเหล่านี้ 这些歌曲 ปัญหาเหล่านี้ 这些问题 เคล็ดลับเหล่านี้ 这些秘诀 ข้อมูลเหล่านี้ 这些资料 ถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้  如果无法解决这些问题  เอาความคิดเหล่านี้เข้าไปใช้ในชีวิต 把这些想法用到生活中去 ยกเลิกกฎระเบียบเหล่านี้ 取消这些规定 ห้ามทานยาเหล่านี้ก่อนขับรถ 开车前禁止服用这些药。 เธอเก็บดอกไม้เหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร 她摘这些花来布置餐桌。 รถเก่าๆ เหล่านี้ยังวิ่งได้อยู่ 这些旧车还能跑。 ฟังเพลงเหล่านี้แล้ว รู้สึกยังไง 听了这些歌之后你有什么感受? จำคำเหล่านี้แล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะ 记好这些然后别忘了

 • 泰语每日一词:เปรียบ“่比较”(Day 1691)

  泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]比,比较;好比” 例: เปรียบเทียบ 对比,比较 เปรียบเสมือน 好比,犹如 เสียเปรียบ 吃亏,占劣势 ได้เปรียบ 占便宜,占优势 เอาเปรียบ... 占...便宜 ผู้ยอมเสียเปรียบ  肯吃亏的人 ผู้ใหญ่ที่เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง 如同第二父母的长辈 ชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทาง 人生好比是一场旅行 คนมาก่อนได้เปรียบกว่าคนมาหลังหรือ 先来者比后到的人更占优势吗? เอาราคานี้ไปเปรียบเทียบกับร้านอื่นๆ 把这个价钱和其他店的对比 คุณเคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครไหม 你是否曾拿自己与他人作比较? พ่อแม่ชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่น 父母喜欢拿我跟别人家的孩子比较

 • 泰语每日一词:ผลไม้ “่水果”(Day 1694)

  泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]水果” 例: น้ำผลไม้ 果汁 สวนผลไม้ 果园 น้ำผลไม้คั้นสด 鲜榨果汁 ผลไม้ไทย 泰国水果 ผลไม้นอกฤดู 反季水果 ผลไม้เมืองร้อน 热带水果 เค้กผลไม้ 水果蛋糕 ผลไม้กระป๋อง 水果罐头 ผลไม้ที่ยังไม่สุก 还没熟的水果 ในฤดูหนาวที่ผักและผลไม้หายาก 在水果和蔬菜都难以获取的冬天 มังคุดเป็นผลไม้ที่เขาชอบที่สุด 山竹是他最喜欢的水果。 ผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ 水果富含维生素和矿物质。 ผลไม้ลูกใหญ่ ๆ แพงมาก ลูกขนาดนี้ถูกกว่า 个头大的水果很贵,这样大小的比较便宜。 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตผลไม้เมืองร้อนรายสำคัญของโลก 泰国是世界上重要的热带水果产地

 • 泰语每日一词:ระบบ“่系统”(Day 1658)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名][名]体系,方法;制度,体制;系统” 例: ระบบประสาท 神经系统 ระบบขับถ่าย 排泄系统 ระบบภูมิคุ้มกัน 免疫系统 โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 呼吸系统疾病 ระบบสังคม 社会制度

 • 泰语每日一词:ปัจจุบัน“่目前”(Day 1667)

  泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]现在,目前,当前” 例: ปัจจุบันนี้ 目前,现在,眼下 ปัจจุบันกาล  现在时 ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง  现在进行时 ภรรยาคนปัจจุบัน 现任妻子 สังคมไทยปัจจุบัน 当今泰国社会 อยู่กับปัจจุบัน 活在当下 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 从过去到现在 ปัญหาปัจจุบันคือ... 当下的问题是... อดีตเป็นไง ไม่สำคัญ แค่ปัจจุบัน ฉันนั้นจะยืนข้างเธอ 过去是怎样并不重要,重要的是现在我会站在你身旁。 ในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการแล้ว 泰国目前已经正式提供5G服务。 ปริญญาตรีในปัจจุบันยังสำคัญไหม 现在的本科学历还重要吗

 • 泰语每日一词:สิบ“่十”(Day 1664)

  泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[数词]十” 例: สิบตำรวจตรี (警察)下士 สิบตรี (军)下士 สิบเอก (军)上士 สิบเอ็ด 11 สองร้อยยี่สิบเอ็ด 221 สิบล้าน 一千万 หลักสิบ 十位数 สิบโมงเช้า 上午10点 สองทุ่มสิบนาที 晚上8点10分 เดือนที่สิบ 第10个月 สิบสองเดือน 12个月 เหรียญสิบบาท 10铢硬币 ถุงละสิบบาท 每袋10铢 เมื่อหลายสิบปีก่อน 几十年前 โทรไปสิบกว่าครั้งแล้ว 打了十多次电话过去 สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น 眼见为实 เรามากันสิบกว่าคน 我们十多人起来的 สิบตรีคนนั้นเป็นลูกน้องของพ่อเขา 那位下士是他爸爸的部下。 เวลาโกรธ นับหนึ่งถึงสิบก่อนจะพูด 生气的时候从数到十然后再

 • 泰语每日一词:รู้เรื่อง“懂得”(Day 1608)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]明白,懂;获知;知事理” 例: ไม่รู้เรื่อง 不知道,不懂 อ่านไม่รู้เรื่อง 看不懂 ฟังรู้เรื่องไหม 能听懂吗? พูดกันไม่รู้เรื่อง 彼此说不通 เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง  学不太明白