搜索

热搜词

清除
 • 泰语每日一词:สรุป“่总结”(Day 1709)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]总结,归纳,概括” 例: ข้อสรุป 结论 ดังนั้นสรุปได้ว่า... 因此可以得出结论... อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า... 别仓促下结论认为... ทั้งหมดนี้กล่าวโดยสรุปก็คือ... 总的说起来就是... สรุปว่า มะเขือเทศ เป็นผักหรือผลไม้ 所以西红柿到底是蔬菜还是水果? ขออนุญาตสรุปสั้น ๆ  请允许我做个简短的总结 เขากล่าวสรุปในตอนท้ายว่าจีนในวันข้างหน้ามีหนทางแจ่มใสแทบทุกด้าน 他在最后总结道未来的中国几乎每个方面的前途都一片光明。 รวบรวมคำแนะนำจากคุณหมอและพยาบาล มาสรุปเป็น 6 วิธี 汇集了医生和护士的建议,总结成了6个方法 词汇: ดังนั้น因此   มะเขือเทศ西红柿   ผัก蔬菜   ผลไม้水果  สั้น短

 • 泰语每日一词:ศัตรู“่敌人”(Day 1717)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]敌人,仇人,仇敌” 例: ค่ายของศัตรู 敌营 ทำลายศัตรู 消灭敌人 ศัตรูพืช 害虫,农业病虫害 นับจากศัตรูได้ชัยชนะแล้ว 从敌人赢了开始 ...ให้เราสองฝ่ายต้องเป็นศัตรูกัน  ...让我们双方成为了敌人 ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 病虫害的防护和治理 เขาถึงตายด้วยน้ำมือของศัตรู 他死于仇敌的之手。 เขามีศัตรูอยู่ทุกหนทุกแห่ง 到处都有他的敌人。 ความสะดวกสบายเป็นศัตรูของความสำเร็จ 安逸是成功的敌人。 ในปัจจุบัน พื้นที่ทำนาลดน้อยลง และศัตรูพืชมีมากขึ้น 现在耕地变少,农作物病虫害更多了。 ๒ ตระกูลนี้เป็นศัตรูกันมาหลายชั่วคนแล้ว 这两大家族已经当了几代人的敌人了。 词汇: ค่าย阵营

 • 泰语每日一词:อ้าง“่借口”,“援引”(Day 1719)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]引用,引证,援引;借口,托词” 例: ข้ออ้าง 借口(名词) แอบอ้าง 假借,盗用 อ้างว้าง 寂寞,孤寂;荒凉,渺无人烟 อ้างอิง 援引,引证;供参考 หนังสืออ้างอิง 参考书 ข้ออ้างลางาน 请假托词,请假

 • 泰语每日一词:กระแส“่流”,“循环”(Day 1716)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词](液体、气体等的)流;循环,流通;消息” 例: กระแสน้ำ 水流 กระแสลดน้ำหนัก 减肥潮 กระแสไฟ 电流 ไฟฟ้ากระแสตรง 直流电 ไฟฟ้ากระแสสลับ 交流电 กระแสน้ำมหาสมุทร 洋流 กระแสโลหิต 血液循环 ติดเชื้อในกระแสเลือด 败血症 กระแสรายวัน 活期 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 活期账户 เกาะกระแส...借...炒作 สร้างกระแสต่างๆ  引发了各种潮流 กระแสตอบรับดีเกินคาด 反响超出预期 ไม่ทำตามกระแส 不跟潮流 กระแสชุดไทยมาแรง 泰服潮强势来袭。 มีกระแสข่าวร่ำลือกันในสังคมออนไลน์เป็นเวลาหลายเดือน 有消息在网上流传了好几个月 เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 这台

 • 泰语每日一词:แนบ“่紧贴”,“附”(Day 1720)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]紧挨,紧靠,紧贴;压,附” 例: เอกสารแนบ 附件 แนบเนียน 巧妙,逼真 แนบท้าย 把…附(在…上) เนื้อแนบเนื้อ 肌肤接触 แนบลำตัว 紧贴身体 นอนหงาย หลังแนบกับพื้น 平躺,背贴地

 • 泰语每日一词:บัญชี “่账户”(Day 1711)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]簿册,账簿;花名册,名单;账,账目;账户;会计” 例: ตรวจบัญชี 查账 สมุดบัญชี 账本,账簿 หมายเลขบัญชี 账号 บัญชีรายชื่อ 名单,花名册 บัญชีดำ 黑名单 ขึ้นบัญชีดำ 上黑名单 เปิดบัญชี 开户,开立

 • 泰语每日一词:เว้น“่免除”(Day 1715)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]间隔,留空;排除,免除,放弃,停止” 例: ยกเว้น 除外,例外,豁免 ข้อยกเว้น 例外(名词) ไม่มีข้อยกเว้น 没有例外 วันเว้นวัน 每隔一天 วันเว้นสองวัน 每隔两天 เว้นจาก 除...以外 เว้นแต่ 除非,除外,除...以外 เว้นวรรค 留空 เว้นระยะ 留间隔 ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิต 免除信用卡年费 ฉันจะไป เว้นแต่ฝนตก 除非下雨,不然我会去的。 ขโมยทุกอย่าง ไม่เว้นแม้แต่ถังขยะ 什么都偷,就连垃圾桶也不放过。 ช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาเรื่อยๆ แทบจะวันเว้นวันเลย 最近一直都有雨,几乎是每隔一天就会下雨。 นักข่าวชิงจังหวะที่เขาเว้นระยะการพูดยิงคำถามด้วยความว่องไว 记者迅速抓住他说话的间隙提问

 • 泰语每日一词:หลง “่沉迷”,“记不起”(Day 1710)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]忘记,记不起;沉迷,沉醉,沉溺” 例: หลงรัก 迷恋 หลงทาง 迷路 หลงตัวเอง 自恋 แมวที่หลงทาง 迷路的猫 หลงทางในป่า 在森林里迷了路 ไม่ต้องห่วงว่าจะหลงทางอีกต่อไป  不用担心会再迷路

 • 泰语每日一词:กระจาย“่分散”(Day 1714)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]分散,散开,扩散;传播,播送” 例: การกระจายความเสี่ยง 分散风险 กระจายเสียง 广播,播音 สถานีวิทยุกระจายเสียง 广播电台 แพร่กระจาย 散开,传播 กระจายอำนาจ 分散,下方(权力

 • 泰语每日一词:เสื่อม“่衰退”(Day 1718)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]衰退,退化,衰落,堕落;腐烂,变坏;贬低,失灵” 例: ความเสื่อม 衰退,退化(名词) เสื่อมเสีย 败坏,损失,损坏 เสื่อมเสียชื่อเสียง 败坏名声 กระดูกเสื่อม 骨质疏松 เสื่อมคุณภาพ 质量下降 เสื่อมค่า(货币)贬值 การเสื่อมค่าของเงินบาท 泰铢贬值 เสื่อมสภาพ 变坏,恶化,退化 ความจำเสื่อมชั่วคราว 暂时性失忆 โรคสมองเสื่อม 老年痴呆症 ผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมรายนั้นกำลัง... 那位老年痴呆症患者正在... วิตามินอีช่วยในการป้องกันความจำเสื่อม 维他命E有助于预防健忘症。 มิตรภาพเสื่อมคลายลง 友谊渐渐变淡 การเก็บสต๊อคนานเกินไป อาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพได้ 商品存放得太久可能会