想必大家都知道,泰国虽然发展没有中国快,但幸福指数却非常的高,而这一切都归功与他们的“父亲”九世王陛下,因为九世王的言传身教,才使得泰国民众拥有如此高的幸福感,也因此他们愈加的爱戴他们的“父亲”。

1.คนดี
1.好人

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”
“在一个国家里,既有好人也有坏人,没有谁能让所有人都变成好人。所以要使得一个国家稳定和谐,不是把每一个人都变成好人,而是提倡做好人,让好人治理国家,并管控坏人,使其没有权力去让我们的国家处于水深火热之中。”

2.อนาคตทำนายได้
未来可以预测

“ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้ แล้วการทำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันว่า ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน”
“今天在我们生活所发生的一切,此前必定有来源,来源可称为‘因’,而后发生的事称为 ‘果’,你如今所感知到的结果,将又成为其他事情产生的‘因’,而这又使得你感觉到必须要做一些事,此后你所采取的行动又将成为其他事情的起因,如此循环往复,永无休止。所以常言说三思而后行,就是 指要考虑好自己的行为和后果。我们大多数人常常觉得我们无法知晓未来会是怎样,但事实上我们一样可以预知到一部分,因为未来就是你如今的所作所为而结下的果。”

3.ความดี
3.善良

“การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี”
“好事虽然难做而且很久之后才能看到结果,但是这是要我们每个人都必须坚持的。因为做坏事很容易,邪恶会在不知不觉间就迅猛发展,取代善良。所以每个人在积累善德时必须用心且全力以赴去做去坚持。”

4.การทำงาน
4.工作

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”
“有机会工作的时候,就应该尽心去做,而不是预设出各种条件去妨碍工作。真正会工作的人,不论从事何种职业一定都能做好。而且越用心努力越诚实,越能在工作中取得巨大的成功。”

5.คุณธรรมของคน
5.人的德行

“ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์ ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป”
“第一点是诚实;第二点是懂得克制自己,使自己的行为时刻都是诚实善良的;第三点是忍 耐,控制住自己不去越过诚实善良的界限;第四点是不作恶不欺诈,懂得为了集体利益牺牲个人的一点小利。如果每个人都努力培养并将这四种德行保持下去,将能使国民幸福安乐,让国家更好的发展下去。”

6.แก้ปัญหาด้วยปัญญา
6.用智慧解决问题

“ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล
“每一个问题,不论大小,都有解决的办法,只要会想以及正确的执行。会想,并不是用算盘或电脑去代替我们思考”

เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์
“因为虽然我们现今的世界是如此的发达,但也还没有某种神奇的工具,能完美地解决各种问题。”

การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้น
“为了防止大意疏忽以及各种偏见的发生,思考判断问题时必须理智,也就是用平时的理性去思考。”

ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน”
“理智地去考虑各种问题才是正确的做法,它能使得我们清晰的看到事情的起因结果。”


7. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
7.人生有舍有得

“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้”
“我们的人生只有获取是不可能的,我们的人生必须有舍有得,也就是说无论是现在和将来,当我们得到了某一样东西时,也得想着要努力付出。付出可以使集体和国家更加团结,使集体和国家人民互相信任,尽最大努力用一颗真诚慷慨的心去互帮互助。”

8.พูดจริง ทำจริง
8.说到做到

“ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม”
“真正稳重的人说到做到,所以不仅仅能收获成功,还会受到来自各方的敬仰和称赞。说到做到就是实说实干,这是提高个人声望还能让集体更加和谐、团结向上的重要因素。”

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。