大家都知道泰国是一个佛教之国,今天来讲讲星期佛。据说一个星期的不同时刻对应着不同的守护神,快来看看你的守护神是哪一尊吧。


(图源:科豪)

พระประจำวันเกิด มาดูกัน พระประจำวันเกิดของเราเป็นปางไหน พร้อมคาถาบูชา สำหรับคนเกิดวันทั้ง 7 คือ คนเกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน/วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์
一起来看看星期佛吧,分别对应一个星期七天内出生的人,有周日、周一、周二、周三白天/周三黑夜、周四、周五和周六。来找找哪一尊是自己的守护神和对应的经文吧。

ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ชาวไทยนิยมบูชาพระประวันเกิดกันเป็นจำนวนมาก เพราะถือว่าพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เป็นดั่งสัญลักษณ์ของแต่ละวัน และถือว่าการบูชาพระประจำวันเกิดเป็นมงคลอันสูงยิ่งอีกประการหนึ่ง โดยบางคนก็บูชาเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือปัดเป่าให้รอดพ้นภัยพิบัติ ซึ่งพระประจำวันเกิดของทั้ง 7 วัน จะเป็นองค์ไหน มีความเป็นมาที่น่าสนใจแค่ไหน เรามีข้อมูลมาฝากแล้ว
从古至今,很多泰国人都会拜星期佛,因为他们相信不同的佛都是一个星期不同天的象征,同时也相信拜佛是一件很高尚的吉祥事,一些人也是为了消灾避祸而拜星期佛。我们一起来看看,星期佛到底有哪几尊,有着怎样的来历吧。


(星期佛-经文带读)

 

1. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิด คือ ปางถวายเนตร

星期天守护佛:成道佛

ลักษณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองข้างเพ่งไปข้างหน้า ทอดพระเนตรดูต้นศรีโพธิ์พฤกษ์ พระหัตถ์ทั้งสองลงมาประสานกันอยู่ข้างหน้าระหว่างพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในอาการสังวร
佛像特点:这尊佛像处于站立姿势,神情是两只眼睛都微微睁开,凝视着远方的菩提树,佛像的双手合十状交叉,自然下垂在双腿前,右手前端盖在左手上,处于警惕的状态。

经文内容: อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหะมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

สวดวันละ 6 จบ จะมีความรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล
每天念6次,将会有繁荣和幸福一直陪伴着你。

2. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระประจำวันเกิด คือ ปางห้ามญาติ
星期一守护佛:平定佛

ลักษณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปปางนี้นอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาทรงห้าม
佛像特点:立佛,双手提起到胸前,手伸出掌心向前。佛像做出禁止的手势。
(平定佛的另外一种姿势,是佛手一只展开向上,手掌呈推状,另一只自然垂放。)

经文内容:ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

สวดวันละ 15 จบ จะมีความสุข ความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง
每天念15次,将会有幸福陪伴你,让你远离一切疾病。

3. ผู้ที่เกิดวันอังคาร พระประจำวันเกิด คือ ปางไสยาสน์
星期二守护佛:涅槃佛

ลักษณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถบรรทมตะแคงขวา เมื่อคราวจะปรินิพพาน หลับพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดทายไปตามพระวรกายเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาหงายวางอยู่ที่พื้นข้างพระวรกาย พระบาทซ้ายทับพระบาทขวาลักษณะตั้งซ้อนกัน
佛像特点:这尊佛像呈现的是朝右边侧卧的姿势。是因为当他涅槃的时候,闭着双眼,他的头部枕在枕头上,左手顺着身体左边摆放,右手触地支撑着身体。佛像的双足重叠,左足在上,右足在下。

经文内容:ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

สวดวันละ 8 จบ จะเกิดผลดี
每天念8次,会有好事发生。

4.1 ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พระประจำวันเกิด คือ ปางอุ้มบาตร

星期三白昼守护佛:托钵佛

ลักษณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืน ส้นพระบาททั้งสองชิดติดกัน พระหัตถ์ทั้งสองข้างชิดกัน พระหัตถ์ทั้งสองยกประคองบาตรราวสะเอว มีบาตรอยู่ฝ่าพระหัตถ์ในท่าประคอง
佛像特点:这尊佛像处于站立的体态,两只脚的脚后跟并在一起,双手靠近,手掌托钵于腰间。

经文内容:สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณัก เขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

สวดวันละ 17 จบจะมีความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
每天念17次,幸福美好将会逐渐增多。

4.2 ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พระประจำวันเกิด คือ ปางป่าเลไลย์
星期三黑夜守护佛:隐居佛
(黑夜的定义有两种:① 周三18:00-周四6:00 ② 周三 18:00-周三24:00。根据个人信仰定义,不限制。)

ลักษณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลา ห้อยพระบาททั้งสองข้างลง ทอดพระบาทเล็กน้อย พระหัตถ์ซ้ายคว่ำวางบนพระชานุซ้าย พระหัตถ์ขวาหงายวางบนพระชานุขวาเป็นกิริยาทรงรับ มีช้างหมอบถือน้ำยื่นถวาย และมีลิงหมอบถือรวงผึ้งถวายอยู่ข้างหน้า
佛像特点:这尊佛像处于一种半坐的姿势,半坐于碣石上,双脚垂下稍稍舒展,左手翻过来放在左腿上,右手掌心朝外,呈一种接物的姿势。佛前有一只跪拜着的大象托水供奉,和一只跪拜的猴子举蜂窝供奉。

经文内容:กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

สวดวันละ 12 จบ จะมีความเจริญสุขสวัสดี
每天念12次,将会拥有无上美好。

5. ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวันเกิด คือ ปางตรัสรู้ หรือปางสมาธิ
星期四守护佛:禅定佛

ลักษณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกัน บนพระเพลา คือพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย
佛像特点:这尊佛像的姿势处于盘腿而坐的状态,两只手重叠着放在一起,轻放于大腿上方,右手盖在左手上,右脚搭在左侧小腿上。

经文内容:อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะ มะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริ ยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชะตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัย หัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

สวดวันละ 19 จบ จะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
每天念19次,幸福昌明将会逐渐到来。

6. ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระประจำวันเกิด คือ ปางรำพึง
星期五守护佛:沉思佛

ลักษณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานยกขึ้นประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาททั้งสองประทับยืนชิดติดกัน
佛像特点:这尊佛像处于站立的姿势,两只手交叉向上扶在胸口前,右手盖在左手上,两只脚并拢站立。

经文内容:อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปริตตันตัมภะณามะ เห

สวดวันละ 21 จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน 

每天念21次,幸福长久陪伴在你身边。

 

7. ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พระประจำวันเกิด คือ ปางนาคปรก
星期六守护佛:龙神守护佛

ลักษณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ ทรงหงายพระหัตถ์ทั้งสองแบวางซ้อนกัน บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้าย มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องพระเศียร
佛像特点:这尊佛像的姿势是盘腿而坐,双手交叠垂放于腿上,右手放在左手上,头背部有娜迦展开守护。

经文内容:ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ คัพภัสสะ ฯ

สวดวันละ 10 จบ จะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน
每天念10次,幸福将会萦绕着你,好事也会一直发生在你身上

 

大家都找到自己出生星期对应的佛了吧!赶快来看看上图这8尊佛的合影,看看你能认出来吗?

声明:本文由沪江泰语编译整理,未经允许禁止转载。如有不妥,敬请指正。