就在昨日(2020年6月9日),法政大学和尖竹汶府都相继公布性向尊重的相关法律规定并正式实施。这是泰国的革新,是对性别尊重的大迈步,在世界范围内也属大胆尝试。

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศอย่างเป็นทางการให้นักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศวิถีได้ทั้งการแต่งเข้าชั้นเรียน สอบวัดผล เข้าฝึกปฏิบัติงาน เข้ารับปริญญาบัตร รวมถึงรูปภาพที่ใช้ในการจัดส่งติดต่องานทั่วไป มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.นี้
泰国法政大学正式宣布,学生不管是上课、考试、实习、领取学位证,甚至是日常工作所需的照片,都可以按照自身的性别取向着装打扮。此公告从6月9日开始生效。

8 มิ.ย.2563 เฟซบุ๊กเพจ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563 ลงนามโดย ร.ศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2020年6月8日,法政大学学生会在Facebook上公布了泰国法政大学校长兼副教授 Gasinee Witoonchart 女士签署的主题为“2020年关于性取向与生理性别不符的学生着装规定”的公告,具体内容如下:

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ และเพื่อคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกลบหลู่เกียรติ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตนผ่านทางการพูดจา ท่าทาง การแต่งกาย ลักษณะร่างกาย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใด ตามหลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
根据日惹《关于国际人权法中的性取向和性别认同》的原则,需要为性取向与生理性别不符的学生制定着装指导意见,以防止因性取向或性别认同而受到歧视,无论个人的性取向或性别认同如何,都要保护他们以免受个人荣誉、声誉和尊严的损害,保护他们在言论、姿态、着装、身体特征所展现出来的自由权。
(日惹原则,是指一系列与性倾向和性别认同相关的国际人权法律之应用的原则。这些原则致力集中所有国家都必须遵守的国际法律标准。它们导向一个不一样的未来——人人生而自由,人与人的人格平等,人与生俱来的权利能得以实现。)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบและโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.2558 และข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2549 ที่ยังคงมีผลใช้บังคับตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 อธิบดีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
根据《2015年法政大学法案》第39条第1款以及《法政大学条例》第3项关于使用学术礼服和学术徽章的特征,类型,种类,组成部分以及使用条件和使用场合的条例,以及2006年《法政大学学生着装规定》的第12条(这些规定在2015年法政大学法案第108条第2款下仍然有效),校长发布了以下公告:

1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563”
此项公告名称为《2020年法政大学关于性取向与生理性别不符的学生着装规定》

2.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
此项公告于公布后第二天生效(即2020年6月9日)。

3.ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด ถือเป็นความผิดวินัย
鉴于(需尊敬)人类的尊严和性别平等权力,法政大学的工作人员应当公正对待性取向与生理性别不符的学生。诽谤、侮辱、歧视、压迫、霸凌该群体学生是违规行为。

4.นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด/มีสิทธิแต่งกายและ/จัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาในงานทั่วไป เครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธี หรือเครื่องแบบเฉพาะของคณะ /เพื่อเข้าชั้นเรียน เข้าสอบวัดผล เข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามเพศวิถีของตนได้ / โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา
只要穿衣整洁规范,按照法政大学的学生衣着规定执行,性取向与生理性别不符的学生在法政大学上课、考试、实习或跟任何部门沟通,都有权利选择自身认定的性别来着装打扮,选择对应的普通校服、礼仪制服和学院制服,有权使用自身认定性别的服装拍摄照片(提交工作/学习申请)。

5.ผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
只要穿衣整洁规范,符合法政大学规定的关于学术礼服和学术徽章的特征,类型,种类,组成部分以及使用条件和使用场合的条例,性取向与生理性别不符的学生在领取博士、硕士、学士、副学士证书时,有权选择自身认定的性别学士服出席证书颁发仪式或提交相应照片。

6.ห้ามมิให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน ออกประกาศ ระเบียบ หรือกำหนด แนวปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด
严禁校内各单位及内部组织刻意针对性取向与生理性别不符的学生衣着装扮,而颁布不公平的公告或规定,以及各种歧视行为。

7.ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา มีอำนาจออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
在遵守本公告,或不违反、不与本公告矛盾的前提下,负责学生事务的副校长有权颁布补充条例。

尖竹汶府尹(省长)也给性别尊重开了绿灯,允许大家可以根据性别选择衣着,要求在招聘人员或者描述岗位需求时,不得按出生性别或表现性别来限制,同时也积极推进相关文件用词及个人举止上的知识普及,防止刻意给第三性定有色标签或讥讽。

2020年6月9日,性别多样群体的人权维护者Nada Chaiyajit通过自己的脸书发布消息,根据2015年性别平等法的规定,在多位德高前辈和性别平等维护委员会成员共同努力成果的基础上,继续推动并执行长达2年之久,终于获得了今天的成绩——尖竹汶长官带领团队颁布了第一部性别平等法规。

“ก่อนหน้านี้ สภาพบังคับของมันเรียกได้ว่า แทบจะเป็นหมัน เบาเป็นขนนก จนแทบจะไม่เกิดการนำไปบังคับใช้ใดๆ เลย จนมาวันนี้เมื่อหัวขบวนเปลี่ยน...ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติตอบรับนโยบายผลักดันจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ขอให้จันทบุรีนำร่องแล้วแพร่สะพัดไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย”
“此前,这些保护可以说毫无作用,轻如鸿毛,几乎没有什么限制作用。直到今天,领导团队和立法团队的更新换代,大大推进了改革进程。希望尖竹汶的举措也能推广到泰国其他府。”


(泰国著名同志主持人Niti Chaichitathorn与大德尼交谈)

此外,人权捍卫者还发布了2015年由尖竹汶府省长维特拉·拉查斯南(Vitra Ratchasnam)先生签署的有关促进平等和消除性别不平等歧视的《性别平等法》法规, 制定了以下6个府内性别平等法规:

1.การแต่งกาย ให้บุคลากร สามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะของบุคคลตามข้อบังคับของหน่วยงาน
着装:允许工作人员根据性别着装或部门规定的性别着装。

2.การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม จัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนวนของบุคคล และอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล
安排适当的区域场所,为第三性提供满足数量需求的区域场所(如厕所、更衣间等)。

3.การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน มีการระบุคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา หรือความสามารถที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ไม่ระบุเพศโดยกำเนิด หรือเพศสภาพ/เพศภาวะ
职位发布和求职者资格,可限制是否有资格证书或与工作对应的能力,不可限制性别/性取向。

4.การใช้ถ้อย ภาษาและกิริยาท่าทาง และเอกสารต่างๆ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เหมาะสมในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตีตรา เสียดสี หรือลดทอนคุณค่าของบุคคลทุกเพศ รวมถึงเป็นการแสดงถึงอคติทางเพศที่ไม่เคารพในสิทธิและเสรีของบุคคล
注意文字语言和身体语言的使用, 增强人们对于描述个人性别认同的词汇的了解,以防止污名化,讽刺贴标签或降低所有性别的价值,以及不尊重人权和自由性倾向的偏见。

5.การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน ส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคคลทั้งเพศชาย เพศหญิง หรือผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำหนดเข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับเพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมเสมอภาคอย่างแท้จริง
为把泰国社会发展成为真正平等的社会,鼓励在招聘部门中担任各种职务的委员或人员,招募男性、女性或其他与出生性别不符的员工加入公司各部门。

6.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดในการทำงาน
预防和解决工作场所的骚扰或性骚扰问题,增强对性骚扰或性骚扰行为知识的了解。 并建立预防和解决工作场所骚扰问题的准则。


(泰国真人改编电影《美丽拳王》)

其实在这之前,泰国已经在性别认同上有更超前的接受度和举措了,但没有法律法规的约束和保护,性别问题的对待依旧处于模糊状态。但相信经过开拓者们的努力,就像尖竹汶府期待的那样,让正能量的包容、尊重、理解更多的传播扩散。