7月6日,泰国下议院会议提出《民商法典》修订建议,会议后秘书办发布公告征取全泰国民众的意见,自此,“婚姻平等(同性登记)”登榜泰国热搜话题,7月8日,总理府发言人也对此公布了修订草案,我们来看看泰语版公告是怎样的吧。

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย ครม. ไฟเขียว พ.ร.บ.คู่ชีวิต คู่รักเพศเดียวกัน สามารถจดทะเบียนกันได้

总理府副发言人透露内阁亮绿灯公布了《伴侣法案》,内容提到同性婚姻伴侣可以注册成为互相的合法配偶。

8 ก.ค. 63 เพจเฟซบุ๊กของ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ข้อความว่า  ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม

2020年7月8日,总理办公室副发言人拉差达·塔纳迪雷克女士在Facebook个人主页发布消息称,内阁批准《伴侣法案》,同时司法部亦提出了对《民商法典》的编译修订草案。

ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แล้ว โดยมีหลักเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติและให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

国务委员会审议了该法案草案,该草案旨在使各种性别、性取向的人群都将得到平等、公正的保护,不区别对待,能在社会上有尊严的生活。

สาระสำคัญ ของร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต มีดังนี้

《伴侣法案》草案中的重要内容如下:

1. “คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิด และได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม พ.ร.บ. นี้

-“伴侣”指的是两个原生性别相同的人根据该法令注册而成同性的伴侣;

2. กำหนดให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจ พิจารณาพิพากษาคดีตาม พ.ร.บ. นี้

-规定有权审判未成年人和家庭纠纷等案件的法院,有权根据该法令审判相关案件;

3. กำหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยินยอม มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ และทั้งสองฝ่ายมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย

-只有在双方自愿、双方均年满17周岁,以及双方或其中一方为泰国国籍的情况下,才能进行同性婚姻伴侣登记;

4. กำหนดให้ในกรณีที่ผู้เยาว์จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ปกครอง หรือศาล รวมทั้งกำหนดให้ผู้เยาว์ย่อมบรรลุ นิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิต

-如遇未成年人登记成为伴侣的情况,则双方必须获得父母、养父母、监护人或法院的同意,要求未成年人登记时必须达到法定年龄;

5. กำหนดให้คู่ชีวิตมีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา (มาตรา 3 และ 5 (2) และมีอำนาจดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา (มาตรา 29) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

-根据《刑事诉讼法》中规定,同性的伴侣具有与丈夫或妻子即异性配偶相同的权力(第3和第5(2)条),能够像丈夫或妻子即异性配偶一样代表去世的一方进行诉讼(第29条);

6. กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต โดยแบ่งเป็นสินส่วนตัว และทรัพย์สินร่วมกัน

-规定伴侣间相关财产问题,即划分为私有财产和共同财产;

7. คู่ชีวิตสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ รวมทั้งคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจะจดทะเบียน รับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมของตน ด้วยก็ได้

-伴侣可以领养小孩,如果其中一方已经有领养的孩子,另一方也可以登记收养,作为共同抚养的养子。

8. เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิและหน้าที่ เช่นเดียวกับคู่สมรสตามบทบัญญัติใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

-伴侣其中一方去世以后,另一方享有《民商法典》婚姻法中规定的财产权利和义务。

9. กำหนดให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคู่สมรส (มาตรา1606 1652 1563) ครอบครัว และบุตรบุญธรรม มาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลม

-根据《民商法典》关于异性配偶(第1606 1652 1563条)、家庭、养子的相关条例规定,对(同性)伴侣一样成立。

ในส่วนของ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีสาระสำคัญ ดังนี้

对《民商法典》修正草案,有以下几项重要调整:

1. กำหนดให้ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมี “คู่สมรส” หรือ “คู่ชีวิต” อยู่ไม่ได้

-配偶任何一方无论其是男性还是女性,在自身已经有登记配偶或伴侣的情况下不得重复婚姻登记;

2. กำหนดให้เหตุฟ้องหย่า รวมถึงกรณีสามีหรือภรรยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่น ฉัน “คู่ชีวิต”

-对诉讼离婚的规定,理由可以包含丈夫或妻子抚养或出轨第三方;

3. กำหนดให้สิทธิรับค่าเลี้ยงชีพในกรณีหย่าหมดไป ถ้าฝ่ายที่รับค่าเลี้ยงชีพสมรสใหม่ หรือจดทะเบียนคู่ชีวิต

-伴侣离婚后,若接受生活费的一方再婚,另一方有权不再为对方支付生活费。

มากไปกว่านั้น ครม.เห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่ร่าง พ.ร.บ. รวม 2 ฉบับในเรื่องนี้ มีผลใช้บังคับแล้ว

此外,内阁批准在这两个草案生效之后,由司法部根据《宪法》第77条来安排对法律执行的有效性进行评估。

รวมทั้งให้ร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ พิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของคู่ชีวิต ให้มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริง

包括与其他部门共同商议(上述调整带来的)影响并修改相关法律,以便为同性的伴侣的权利和义务提供保障,公平公正,对于参照现行法律履行的权利义务上,做到真正地不区别对待。

ร่างพ.ร.บ คู่ชีวิตถือเป็นก้าวย่างสำคัญของสังคมไทยในการส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมของคนทุกเพศ เป็นการรับรองสิทธิ์ในการก่อตั้งครอบครัวของคู่รักที่มีเพศเดียวกันให้เป็นคู่ชีวิต

《伴侣法案》草案是泰国社会在促进各性别平等方面的重要一步,它也为同性婚姻伴侣在建立家庭方面的权利提供了保障。

และเป็นเครื่องมือทางกฏหมายในการจัดการกับความสัมพันธ์ทางครอบครัวได้เช่นเดียวกับคู่สมรส ครอบคลุมการจดทะเบียนและการเลิกการเป็นคู่ชีวิต สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ชีวิต การจัดการทรัพย์สิน การรับบุตรบุญธรรมและมรดก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

并且跟异性婚姻一样是管理家庭关系的法律工具,涵盖了伴侣的婚姻登记、伴侣关系的终止、伴侣之间的权利和义务、财产管理、领养与继承等各个方面的问题,以便促进LGBT家庭关系的和谐并和社会发展状况相协调。

อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย ส่วนสิทธิอื่นๆ ที่อาจจะยังไม่มีเท่ากับการจดทะเบียนคู่สมรสชาย-หญิง เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ก็จะมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ต่อไป รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

同时,这也符合《国家人权计划》的目标。至于其他权利,暂时还不完全同等于异性配偶的登记,但在法律生效以后,将再次进行评估,以便使其适应各种情况,包括为改进其他相关法律提供参考等。


泰国对第三性的保护一直在推进,从6月9日泰国法政大学允许学生根据自己的性向穿衣,男生也可以穿校裙(大进步!法政大学+尖竹汶给第三性开绿灯,可随心性着装,若有歧视属违规)后,现在内阁还通过了同性婚姻草案。

而此草案通过后才短短1天,民众纷纷支持,但也有一些不一样的声音#ไม่เอาพรบคู่ชีวิต(不要伴侣法案),甚至出现在了话题热搜里。

注意泰语原文,草案中对同性使用的是“คู่ชีวิต”即伴侣,而异性使用的是“คู่สมรส”即配偶,对于刻意区分概念的做法让很多民众不满,说这无疑是特意将同性的伴侣分层对待了。

另外,上文也提到“伴侣”能获得同等“配偶”的部分权利,但依旧有部分权利是同性的“伴侣”无法享有的,如:

-สวิสดิการอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มอบให้คู่สมรส
政府和地方授予(异性)配偶的福利
- ตัดสินใจรักษาพยาบาลหรือเซ็นต์อนุญาต เมื่อคู่ชีวิตต้องรักษาฉุกเฉิน
在伴侣需要紧急救治时,为其决定接受治疗签字的权利
- สิทธิจัดการศพคู่ชีวิต
安置逝去伴侣遗体的权利
- สิทธิในการรับสวัสดิการรักษาพยาบาลของคู่ชีวิตอีกฝ่ายที่รับราชการ
获得伴侣医疗福利的权利
- สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ เหมือนคู่สมรส
像(异性)配偶一样获得税费减免的权利
- สิทธิในการอุ้มบุญ
代孕的权利
- สิทธิในกองทุนประกันสังคม และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของคู่ชีวิต
伴侣的社保福利,及政府退休金的福利
- สิทธิของคู่ชีวิตต่างชาติ ในการขอเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทย ตามกฎหมายสัญชาติ หลังจดทะเบียน
婚姻登记后,非泰国国籍的伴侣,申请转为泰国国籍的权利

 

政府还在继续征求民众的意见,后续是否能通过民众的肯定,最后法案是否能真正通过并执行或者继续变更,依旧没有定论,对此,你怎么看待呢?

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,未经允许禁止转载。如有不妥,敬请指正。