大家学习了这么久泰语,有专门学习过泰语里的比喻句吗?知不知道泰语里的“本体”“喻体”都怎么说呢?泰国人又喜欢怎么来打比喻呢?今天,泰语君就带大家来总结一下泰语里的比喻句,快学起来吧!
อุปมา อุปไมย คืออะไร?
喻体、本体是 什么?


คำอุปมาอุปไมยในภาษาไทย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง ในเชิงเปรียบเทียบ เปรียบเปรย (ทั้งในทางดีและทางร้าย) ซึ่งมักจะมีคำว่า เป็น เหมือน อย่าง เท่า ราวกับ ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมหรือคำวลีอยู่ในประโยค เพื่อให้เห็นภาพเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น เช่น หากจะพูดว่า “ขรุขระมาก” การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้มีรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
泰语里的喻体和本体是一类熟语,是比较类的(正面和负面的),一般会有เป็น(是) เหมือน(好比) อย่าง(…的样子) เท่า(…的样子) ราวกับ(好像)等标志词,用来连接句子中 的短语,让人更加地清楚的看到画面,也可以让表达更加优美,比如,如果说“特别崎岖不平”,所表达的意思还不清楚,画面也不清晰,但如果比喻说“就像青柠檬皮一样崎岖不平”或者“像月球表面一样崎岖不平”,就会让表达更加形象生动。
ความแตกต่างของ อุปมา อุปไมย
喻体和本体 的区别


อุปมา คือ สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบเทียบ
喻体是拿来比喻的事物或 内容

อุปไมย คือ สิ่งหรือข้อความที่ถูกเปรียบเทียบ
本体是被比 喻的事物或内容
ตัวอย่างคำอุปมาอุปไมย
比喻句例 


– สวยราวนางฟ้า(像仙女一样美)

อุปมา คือ “นางฟ้า” และ อุปไมย คือ “สวย”
喻体是“仙女”,本体 是“美”。

– ขมเหมือนบอระเพ็ด(像心叶青 牛胆一样苦)

อุปมา คือ “บอระเพ็ด” และ อุปไมย คือ “ขม”
喻体是“心叶青牛胆”,本体 是“苦”。

– ดุเหมือนเสือ(凶得像老 虎一样)

อุปมา คือ “เสือ” และ อุปไมย คือ “ดุ”
喻体是“老虎”,本体 是“凶”。

สังเกตไหมว่า โครงสร้างของ “อุปมาอุปไมย” คือ อุปไมย + คำระบุอุปมา เช่น เหมือน, ราว, ดัง, ดั่ง, เป็น, แค่ ฯลฯ + อุปมา
注意到比喻句的结构是 本体+喻体标志词 เหมือน, ราว, ดัง, ดั่ง, เป็น, แค่ ฯลฯ +喻体
หลักการจำอุปมาอุปไมย
比喻句的原 


คือ จำแค่ “อุปมา” ว่าคือการยกสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบ ถ้าจำทั้ง 2 อย่าง อาจเกิดความสับสนได้
只要记得“喻体”是其他拿来做比喻 的事物。如果同时记两个词可能会搞混。


ตัวอย่าง คำอุปมาอุปไมยอื่นๆ พร้อมความหมาย
其他例句

-กรอบเหมือนข้าวเกรียบ ความหมาย เปราะ,แตกหักง่ายเหมือนข้าวเกรียบ
-像锅巴一样脆。意思是脆、就像锅巴一样 容易折断

-กินเหมือนหมู อยู่เหมือนหมา ความหมาย กินไม่เรียบร้อย,มูมมาม,กินอยู่ไม่เป็นระเบียบ
-像猪一样吃,像狗一样活。意思是吃得不体面、邋里 邋遢、吃得没规矩。

-ขรุขระเหมือนผิวดวงจันทร์ ความหมาย (ผิว) ไม่เรียบ
-就像月球表面一样崎岖不平。意思是(皮 肤)不光滑。

-ขาวราวกับไข่ปอก ความหมาย ผิวขาวสวยเหมือนไข่ต้มที่ปอกเปลือกแล้ว
-白得就像是剥皮的鸡蛋。意思是白 得就好像是刚剥皮的煮鸡蛋一样。

-ขี้เกียจจนตัวเป็นขน ความหมาย ขี้เกียจมาก
-懒得都要长毛了。意思是非常 懒惰。

-ความรู้แค่หางอึ่ง ความหมาย มีความรู้น้อยมาก แค่หางของอึ่งซึ่งสั้นมาก
-知识只有蛤蟆尾巴的一半。意思是知识非常少,蛤蟆尾巴 的一半非常短。
-งงเป็นไก่ตาแตก ความหมาย ไม่เข้าใจอะไรเลย,ไม่รู้จริง 
-无知得就像一只眼睛破掉的鸡。意思是什么都不懂,真的无知。

-ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ความหมาย ทำได้ง่ายจริงๆ
-简单得就像剥 香蕉吃一样。意思是做起来很简单。

-จมูกไวเหมือนมด ความหมาย รู้เรื่องต่างๆ ได้เร็ว
-鼻子就像蚂蚁一样 灵敏。意思是消息非常灵通。

-ใจกว้างราวกับแม่น้ำ ความหมาย เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
-心胸像河流一样 宽广。意思是是一个非常心胸宽广的人。

-ใช้เงินเป็นเบี้ย ความหมาย ใช้เงินฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่ายเหมือนเงินไม่มีค่า
-把钱当利息用。意思是花钱大手大脚,好比钱财没 有价值一样。

-ตีนเท่าฝาหอย ความหมาย เท้าเล็กมากเท่าฝาหอย (เป็นเชิงดูหมิ่นว่ายังเด็ก )
-脚小得就像蚌壳一样。意思是脚很小,像蚌壳一样(嘲 笑对方还小)
-ทำงานตัวเป็นเกลียว ความหมาย ขยันมาก
-工作得就像陀螺一样。意思是非常刻 苦勤奋。

-ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ความหมาย ทำเป็นนิ่งเฉย ไม่รู้ร้อนรู้หนาว, ไม่รู้สึกอะไรเลย
-做不知道热的金子。意思是作出淡定、不知 道冷暖、没任何感觉的样子。

-ที่เท่าแมวดิ้นตาย ความหมาย มีที่ดินน้อย
-地方小得就像猫挣扎一样。意思 是地方很小。

-บริสุทธิ์เหมือนหยาดน้ำค้าง ความหมาย ไม่มีมลทิน
-像露水滴一样成熟。意思 是没有瑕疵。

-ปากจัดราวกับกรรไกร ความหมาย ด่าไม่หยุด
-嘴巴像剪刀一样锋利。意思是 骂得不停。

-ไม้ใกล้ฝั่ง ความหมาย แก่มากแล้ว
-离岸边很近的木头。意思是很年迈了。

泰语里的比喻句,你都 get 到了吗?


声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自mthai,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。