相信关注泰媒的小伙伴们会经常看到某某泰国学生又被老师强行剪头的新闻,小编也曾在疑惑不解中感叹可怜的泰国学生怎么拥有自己发型的权利都没有,就在今年,泰国的学生党终于翻身农奴把歌唱,泰国教育部在召开“学生诉求评估委员会会议”后决定,对学生发型规定进行改革,允许学生按照意愿自由留长发或短发,禁止强制给学生剪头。我们一起来看看吧~

6พ.ย.63-คกก.แก้ไขปัญหาทรงผมนักเรียร คาะ แก้ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผม เปิดทาง ให้ นร.จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ หาก รร.ต้องการออกระเบียบ ต้องผ่านกระบวนการรับฟังความเห็น ส่วนเรื่องเครื่องแบบ “สมเกียรติ” เผย กม.เปิดกว้าง ส่ง หนังสือซักซ้อม สร้างความเข้าใจให้รร.
2020年11月6日,教育部打破了原来关于学生发型的规定,在学生发型问题上施行了放宽政策,留长发还是短发都可以,如果学校需要制定详细规定的话,就必须经过听证程序。至于“学生的面子(校服)”问题,则要广发倡议书,建立学生对学校的理解。นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) ในฐานะประธานคณะทำงานยกร่างระเบียบทรงผมนักเรียน  กล่าวผลประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนนักเรียน นักศึกษาของ ศธ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. .. และพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งมีข้อสรุปว่า ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 3 ส่วน คือ 

国家发展研究所所长(TDRI)Somkiat Tangkitvanich 先生担任学生发型起草小组主席,讨论了“学生诉求评估委员会会议”的结果,教育部的学生表示该会议拟订了教育部关于学生发型规定的条例草案,同时也分析了学生校服着装的问题,得出的结论是修订教育部关于2020年学生理发的规定,共分为三个部分:

1.ในส่วนของบทนำและคำปรารภ ว่า ต้องการจะปรับแก้ระเบียบดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม รวมทั้งการป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและรองรับในความหลากหลาย
1. 在前言和介绍部分,调整涉及规定以符合当前情况。维护人权、人的尊严、参与权包括避免不公平的性别歧视。

2.การแก้ไข ระเบียบข้อที่ 4 ที่เดิมมีการแยกเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่แตกต่างกัน จึงต้องมีปรับใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศ ที่ระบุว่า นักเรียนจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย
2. 修订第4号法规,最初是将男女学生发型区别对待。因此对其进行修改以避免性别歧视,指出学生留长发短发都可以。如果是留长发,请留符合学生身份的长发并保持整洁。

และ 3.ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7  ของระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 7 ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนแล้วแต่กรณี และผู้แทนของนักเรียนจำนวนเท่ากับจำนวนคณะกรรมการ สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนที่สถานศึกษานั้นพึงมีก่อนการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้
3. 取消《 2020年学生发型规定》第7条中的信息,而改用以下内容代替:“在不违反第4条的前提下,按照第7条在不违反本规定的情况下允许教育机构应制定与学生发型相关的规定。视情况而定由学校董事会或私立学校管理委员会共同批准,学生代表人数应与董事会人数相同。在实施第一步之前,该教育机构或私立学校应进行如下操作:

1.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ผู้แทนครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ในบริเวณสถานศึกษา
1. 为学生、教师代表、教育人士、家长代表和当地社区代表安排听证会,并在学校范围内发布上述会议的结果。

2.ให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน
2. 以发展学生良好人格为重,坚持适合性原则。

3. ให้คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักเรียน ทั้งนี้ให้นำแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมนักเรียนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมจัดพิมพ์แนวปฏิบัติเรื่องทรงผมแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป ซึ่งการปรับในเรื่องนี้จะสร้างการมีส่วนร่วมให้การพิจารณาเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้เอง และหากระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรงผมของโรงเรียนใดไม่สอดคล้องกับการปรับแก้ดังกล่าว ถือว่าระเบียบนั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้
3. 考虑到学生的性别平等。在这方面,请按照学生发型指南以具体施行,同时印发发型准则给相关人员以供确认,在这方面的调整将使学生参与进来更多地考虑这些发型规定,学校不能自己说了算。如果哪个学校的发型规定与此修订不符则判定其无效。”

นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า จากนี้ ศธ.จะจัดทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ เรื่องการทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยส่งเสริมให้ตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมสังเกตการณ์การออกระเบียบของคณะกรรมการโรงเรียน และจะมีการเสนอตัวอย่างของโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเรื่องนี้เป็นอย่างดี ประเด็นสุดท้าย ในกรณีที่พบว่านักเรียนทำทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบ โรงเรียนจะต้องดำเนินการชี้แจงและให้ปรับปรุงแก้ไขก่อน ไม่ให้ใช้วิธีลงโทษที่นอกเหนือจากระเบียบ ศธ. เช่น การกล้อนผมไม่สามารถทำได้ เป็นต้น ส่งไปให้โรงเรียนทั่วประเทศ”ประธานคณะทำงานยกร่างระเบียบทรงผมนักเรียน กล่าว
Somkiat主席继续说:“从现在开始,教育部将出一本计划书,以强调3个重点,即:使学生最大程度参与其中,鼓励学生代表参与到学校董事会规定的制定中;提供部分有过这方面管理经验的学校如何正确管理此事的案例;最后一点,如果学生的发型不符合规定,学校必须先告知并督促其进行改正,不允许使用教育部规定以外的惩罚方法,像是给学生剪头这种惩罚方法等等,是不被允许的,全国每一个学校皆是如此。”


(老师用尺量女学生头发长度,剪去超出部分)


นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นเรื่องเครื่องแบบ ที่ประชุมมองว่ายังมีความจำเป็นและมีความเหมาะสม อีกทั้งในเรื่องนี้ยังมีกฎหมายที่กำหนดไว้ อย่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 และระเบียบ ศธ. ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน กำกับอยู่ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวมีความยืดหยุ่นเพียงพอสามารถประยุกต์ใช้ได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการปฏิบัติของในหลายโรงเรียนที่ยังไม่ทราบว่า กฎหมายที่การเปิดช่องไว้ให้สามารถดำเนินการได้ คือ ระเบียบ ข้อ 15 ที่ระบุว่าสถานศึกษาใด จะกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารหรือแต่งชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดลำลอง ชุดฝึกงาน ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์ หรือชุดอื่นๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ ในวันใดให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดโดยคำนึงถึงความประหยัดและความเหมาะสม และข้อ 16 ในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษให้สถานศึกษาพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความเหมาะสม 

至于制服问题,Somkiat 主席说,会议上认为学生是有必要穿校服的,因为校服符合学生的身份。此外,还有《学生制服法》(2008年)的法律以及教育部关于针对该会议的学生制服的规定。教育部针对学生制服的会议表示这部法律足够灵活,可以适用当前的情况。但是问题可能出在许多尚不了解可以施行此项法律的学校,规定第15条有指出哪些教育机构的学生将被要求穿着女童子军制服,红十字会青年服,军校学生服,或穿着传统泰式服装,休闲服,训练服,运动服,舞蹈服或其他制服以代替校服。考虑到经济性和适用性,具体情况由校方决定;而第16条,在必要或特殊原因的情况下,允许教育机构酌情考虑取消强制穿着学生制服的规定。

ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอให้มีการทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเรื่องดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ระเบียบนี้ในการกำหนดเรื่องการแต่งกายของนักเรียนอย่างยืดหยุ่น ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้หากโรงเรียนต้องการออกระเบียบที่แตกต่างจากกฎหมายดังกล่าวก็จะต้องผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม จากนี้ทางคณะกรรมการจะสรุปผลการประชุมเพื่อเสนอให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

因此,会议提出写一本计划书以解释上述问题,鼓励学校使用此规定来灵活调整学生的着装要求。全国各地的学校均一视同仁,如果学校要发布与上述法规不同的规则,则必须经过听取各方意见的过程,无论如何,从现在开始委员会将总结会议的结果,并提供给教育部部长Natthaphon Teepasuwanrom先生以考虑采取下一步行动。
 

(泰国一名老师亲自操刀,给一名留长发的女生强行剪发,留下丑陋的发型以示惩罚)

附:《教育部在2020年关于学生发型的规定》全文

ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563   
《教育部在2020年关于学生发型的规定》

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓”
第一条:本规定名为“教育部关于2020年学生发型的规定”。

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
第二条:本规在政府公报上发布后的第二日起生效。

ข้อ 3 ในระเบียบนี้“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
第三条:在规定中“学生”意为目前在教育机构学习的人。

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“教育机构”是指提供基础教育且隶属于教育部的教育机构,非正规教育机构除外。 “教育机构负责人”是指在教育方面具有权力,职责或目标的教育机构主任或负责人。 

ข้อ 4 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้ 
第四条:学生需履行以下关于发型的规定

 • นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย   
  男学生留长发短发都可以,如果是侧面和后面想要留长,不要超过后脖子,额头和头顶的头发应保持适当而整洁。
 • นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย   
  女学生留长发短发都可以,如果是长发,请往后束好,保持整洁。

ข้อ 5 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้
第五条:学生严禁以下行为

 • ดัดผม   
  烫发
 • ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม   
  染发
 • ไว้หนวดหรือเครา   
  留胡须
 • การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย   
  任何不符合学生身份的行为,例:把头剪成图案或者花纹的行为。

ข้อ 6 ความในข้อ 4 และข้อ 5 มิให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต
第六条:第四条和第五条不适用于因宗教原因或教育机构活动需要而留发的学生,学校负责人有权考虑并决定是否予以批准。

ข้อ 7 ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น
第七条:在符合第四条的前提下,允许教育机构在获得学校委员会或学校管理委员会的批准后,制定针对学生理发的规定,保证特定的学生不与本规则相冲突抵触。实施过程的第一步,应遵循适合学生良好人格发展的原则,有包括学生、教育机构、父母和当地社区在内的参与。

ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
第八条:教育部常任秘书将负责本条规定的推行,并对本法规有关的问题有最终解释和评论的权力。

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกระเบียบโดย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2020年3月30日由教育部长 Natthaphon Teepasuwan 发布。

ระเบียบ การไว้ทรงผมของนักเรียนใหม่ของทางกระทรวงศึกษาธิการ นั้นอนุญาตให้นักเรียนทั้งชายและหญิงสามารถไว้ผมยาวได้ตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย แต่ห้ามดัดผม ย้อมผม หรือ ไว้หนวดเครา ตลอดไปจนถึงการตัดแต่งทรงผม เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลายต่างๆ โดยระเบียบดังกล่าว ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) เป็นต้นไป
教育部学生发型新规允许所有男女学生留长发(合适且整洁),但禁止烫发,染发,留胡须或把发型剪成具有象征性的图案或花纹,上述规定自2020年5月2日(在政府公报上发布的第二天)起生效。

 

看到这里有没有觉得泰国在教育方面还是挺传统挺讲究的呢?不过这次学生发型新规出台后对泰国学生们特别是想留长头发的男生们着实是一个好消息了,你怎么看呢?欢迎在评论区留言哦~

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。