各位泰语专业的小伙伴们快来看呀!今天的文章可是干货满满哦!因为今天我们要来教大家如何写泰语的报告,从开始到结尾,全部都会手把手教你哦!想要让自己泰语更上一层楼的小伙伴们千万不要错过!正在写泰语论文的小伙伴们也要认真看哦,绝对能帮到你。


วิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์
报告撰 写方法 完整版


การเขียนรายงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการเรียนของนักเรียนที่จะต้องมีการจัดวางรูปแบบและโครงสร้างของบทความให้ถูกต้อง ซึ่งการเขียนรายงานที่ถูกต้องควรมีรูปแบบ ดังนี้
写报告要求 各位学生所使用的格式和结构全部都是正确的,正确的格式应该包含如下内容:

 • ปกใส (กระดาษใส ขนาด A4 ปกป้องการเปียกน้ำ หรือเลอะสิ่งสกปรก)
 •  明封皮(透明纸,A4大小,用来防水和防止其他污渍)
 • ปกนอก
 •  封面
 • หน้ารองปก (กระดาษเปล่า)
 • 封面的下 一页(空白页)
 • หน้าปกใน (รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว)
 • 内封面(内容 和外封面一样,但是应使用白色的纸)
 • คำนำ
 •  
 • สารบัญ
 •  
 • เนื้อเรื่อ ง โดยประกอบด้วย บทนำ ส่วนเนื้อหา บทสรุป
 • 正文,包 括引言、正式内容和总结
 • บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง
 •  用文献
 • ภาคผนวก
 •  
 • รองปกหลัง (กระดาษเปล่า)
 •  封面的前一页(空白页)
 • ปกใน รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว
 • 后封 面,内容和封面一样,但使用白纸
 • ปกใส เหมือนด้านหน้า
 • 透明 封皮,和正面一样

รู้จักรูปแบบรายงานคร่าวๆ แล้ว คราวนี้เรามาดูชัดๆ ทีละส่วน ควรเขียนอย่างไร น้องๆ จะได้สามารถนำไปใช้กับรายงานได้ถูกต้อง
知道了 大概的格式,现在来清楚地看一下每部分应该写什么吧!各位小伙伴们可以参考去写出正确的报告。
ปกนอก
外封 


เลือกกระดาษที่มีความหนาหรือแข็งพอสมควร และสี ลวดลาย ก็ควรเหมาะกับเนื้อหาภายในเล่ม ซึ่งวิธีการเขียนปกรายงาน ประกอบด้วย
选择有一定厚度和硬度的纸张,纸张的颜色、花纹也应该和报告的内容相符合,写外封面的方法如下:(ps:关于字号的内容小伙伴们仅供参考哦,可以根 据实际情况调整)

1.ชื่อเรื่องรายงาน โดยให้อยู่กึ่งกลางกระดาษพอดี ใช้ขนาดอักษร 26 ตัวหนา
1.报告名称 ,排版在封面的正中间,可以选择26号加粗字体

2.ชื่อ – นามสกุลของผู้ทำรายงาน อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ แต่ถ้าเป็นรายงานกลุ่ม ก็ให้น้องๆ ใส่ชื่อทุกคน โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ใช้ขนาดอักษร 22
2.报告作者 的姓名,排版在页面正中间,如果是小组报告,需要根据字母排序列出所有人的名字,选用22号字体

3.ชั้น – เลขที่ เช่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … ห้อง เลขที่ ใช้ขนาดอักษร 22
3.写明 班级和年级,使用22号字体

4.เสนอรายงาน ชื่ออาจารย์ ใช้ขนาดอักษร 22
4.教 师的姓名,使用22号字体

5.ชื่อรายวิชา ชื่อโรงเรียน หรือสถาบัน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา ใช้ขนาดอักษร 20
5.注明科 目、学校名称、学期、学年等信息,使用20号字体
การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อจัดหน้ารายงาน
报告页 面页边距的调整(仅供参考)

 • ซ้าย ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
 •  侧1.5寸
 • ขวา ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว
 •  侧1寸
 • บน ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
 •  部1.5寸
 • ล่าง ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว
 •  部1寸
  หมายเหตุ 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร
 • 注:1寸等于2.54厘米


คำนำ
 引言


เล่าถึงวัตถุประสงค์ ทำขึ้นเพื่ออะไร รายงานเล่มนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้าง และขอบเขตของเนื้อหา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านอย่างไร และไม่ควรเขียนยาวหรือสั้นเกินไป
描述报告的目的 ,是为什么而做的,本篇报告有什么重要性,包括内容的范围、报告对读者的作用,不应该过长或过短。

โดยส่วนนี้ให้พิมพ์คำว่า “คำนำ” ด้วยอักษรขนาดใหญ่ ไว้กลางหน้ากระดาษ เว้นระยะให้ห่างจากขอบบน 2 นิ้ว เมื่อจบข้อความให้ ลงชื่อ และ นามสกุลของผู้เขียน ลงท้ายด้วยคำว่า “ผู้จัดทำ” และวันที่แบบย่อ เช่น 1 ม.ค. 2562
先用大字体写出“引言 ”二字,排版在页面的中间,和页面的上边距设置为2寸,内容结束后加上作者的姓名,最后以加上“制作者”的字样和日期。สารบัญ
 


ขึ้นต้นด้วยด้วยคำว่า “สารบัญ” ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่กลางหน้ากระดาษโดยเว้นห่างจากขอบบนลงมา 2 นิ้ว ถัดลงมาด้านซ้ายใส่เป็นชื่อเรื่อง/หัวข้อใหญ่ ส่วนด้านขวาเป็นหน้า ไว้สำหรับบอกเลขหน้าที่ตรงกับเนื้อหาเนื้อหา
先用大 字体在页面中间打出“目录”二字,和页面的上边距保持2寸,下面的内容左边是标题,右边是页码,让页码和内容保持一致。
เนื้อหา
 


ควรเริ่มต้นเรื่องด้วย บทนำ (Introduction) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในรายงาน ชี้แจงให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของเนื้อเรื่องที่ได้ค้นคว้ามา
应该 以引言部分开始,以增加报告的可看性,让读者对报告的内容有一个大致的了解。

ต่อด้วย ส่วนเนื้อหา (Body of Paper) อาจจะแบ่งเป็นตอน โดยเน้นประเด็นหลักๆ ที่สำคัญ เพื่อให้เข้าใจประเด็นได้ง่าย ต่อเนื่อง และสอดคล้องกัน
接下来 是正文部分,可以分段来写,列出重要的要点,让读者更清楚连贯地了解内容。

สุดท้าย บทสรุปหรือสรุป (Conclusion) ให้เขียนสรุปประเด็นสำคัญจากการค้นคว้ามาทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร
最后是结论, 将研究报告的全部内容总结成要点。


บรรณานุกรม
引用 文献


บอกถึงที่มาของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทุกชนิด ทั้งหนังสือ อินเตอร์เน็ต เอกสาร ข่าว ฯลฯ ซึ่งการเขียนบรรณานุกรมต้องเขียนให้มีแบบแผนชัดเจน ตามรูปแบบการอ้างอิงบรรณานุกรมแบบต่างๆ เช่น
标明书记 、网络、文件、新闻等各种资料的来源,引用文献一定要格式清晰正确,各种文献的写法如下:

หนังสือภาษาไทย
 语书籍


ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / สถานที่พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / / ปีพิมพ์.
作者. / / 书名 . / / 版次. / / 出版地 / : / 出版社, / / 出版年份.

หนังสือแปล
 


ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / แปลโดย ชื่อผู้แปล. / / สถานที่พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / / ปีพิมพ์.
作者.  / / 书名. / / 译者姓名. / / 出版地 / : / 出版社, / / 出版年份.


(具体格式按照每个学校的要求适当调整)

ภาคผนวก
 


เป็นการเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามความเหมาะสม และให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีขึ้น เช่น สถิติ รูปภาพ แบบสอบถาม เป็นต้น
是根据情况增加报告内容的完整性的,是帮助读者更好地理解报告内容的,可以是数据、图片、问卷等等。


大家都学会了吗?快去写自己的报告(论文)吧!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自mthai,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。