只有经历过社会的毒打,才能懂得职场生活的举步维艰。职场如战场,业务能力只是一把称手的兵器,想打一场胜仗仅靠兵器是远远不够的,还需要作战的智慧——“情商”。一个业务能力强且拥有高情商的人,必定能在职场破千军斩万马。


ในการทำงาน เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับความเครียดและความกดดันจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ดังนั้น เราก็ควรมีทักษะในการจัดการกับอารมณ์ หรือที่เรียกว่า EQ (Emotional Quotient) ซึ่งกลายเป็นคุณสมบัติสำคัญในการทำงานในยุคปัจจุบันไปแล้ว เพราะจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมืออาชีพ และมั่นคงในการทำงาน

在工作过程中,我们难免会从周围的大小事中感受到压力。因此,我们每个人都应该掌握情绪管理的技巧,这已然成为了如今职场中一项相当重要的能力。有效的情绪管理能够帮助我们提高工作的专业性并在职场中站稳脚跟。

EQ หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเอง และยังรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นอีกด้วย เพราะการแสดงออกทางอารมณ์นั้นมีผลต่อผู้อื่นที่ต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งจะให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นความฉลาดทางสังคมในการเข้าหาผู้อื่นก็ได้ จึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างทางอารมณ์ เพื่อจะบริหารจัดการความคิดและการกระทำต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
EQ或称为“情绪智商”,是指一个人自我情绪管理以及管理他人情绪的能力。因为有效的情绪表达能够对其他同事产生正面影响,从而帮助我们愉快地与他人共事,这类情绪表达也可称为“社交智慧”。所以,我们有必要掌握分辨不同情绪的能力,以妥善管理自身情绪。

ดังนั้น EQ จึงมีความสำคัญกับการทำงาน เพราะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เรารับมือและเผชิญหน้ากับปัญหาได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายนอกได้ แต่เราควบคุมตนเองได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นผู้นำหรือพนักงาน พร้อมที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน โดย EQ ที่จำเป็นต้องมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
因此,情商在职场中的重要性不言而喻。高情商能够帮我们更好地应对各种问题,虽无法掌控外部环境,但我们能够管理好自身。此外,高情商还能帮我们塑造起领导者的高大形象或员工的良好形象,从而实现个人的职业发展。以下五大情商能够助我们提高工作效率:1. การตระหนักรู้ในตัวเอง (Self-Awareness)
1. 自我意识

เป็นความสามารถในการเข้าใจและรับรู้อารมณ์ของตนเอง ว่าแท้จริงแล้วเราเป็นคนแบบไหน อะไรคือข้อดีของเรา และอะไรเป็นข้อด้อยที่ควรปรับปรุงแก้ไข ต้องรู้ตัวเองว่าหากมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง จะมีการแสดงออกอย่างไร เพราะอารมณ์มีผลต่อพฤติกรรมที่เราจะปฏิบัติต่อผู้อื่น ดังนั้น เราควรฝึกฝนให้ตนเองมีสติ รู้เท่าทันตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อหาทางจัดการกับตัวเองให้ได้
“自我意识”指觉知和理解自身情绪的能力,能够使我们对自我有一个清晰的认知,明白自身的优点以及需改进的缺点。我们必须要清楚当自身情绪发生变化时会如何表现出来,这是因为情绪能够影响我们对待他人的行为。为此,我们应该训练自己始终保持理智和对自我的敏锐,以便处理好自身情绪。

2. การควบคุมตนเอง (Self-Regulation)
2. 自我调控

สืบเนื่องมาจากการตระหนักรู้ตัวเอง ในเมื่อการแสดงออกของเราจะมีผลกระทบต่อผู้อื่น  เราจึงต้องควบคุมตนเองให้ได้ เพื่อที่จะไม่แสดงอาการในทางลบต่อหน้าผู้อื่น ซึ่งคนที่สามารถควบคุมตนเองได้ถือว่าเป็นคนที่ทำงานอย่างมืออาชีพ และสร้างความน่าเชื่อถือได้ ทำให้เรามีความยืดหยุ่น ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดี และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอ การฝึกการควบคุมอารมณ์ตนเองนี้จะต้องพยายามใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
接下来便是“自我调控”。当我们的情绪表达对他人造成了负面影响,我们就必须要进行自我调控,以免在他人面前情绪失控。一个能够自我调控的人,其工作将更加专业和可靠。“自我调控”能使我们灵活地适应各种变化,并随时做好准备。我们在训练控制自身情绪时要多使用理性,而非感性。

3. การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy)
3. 同理心

“เอาใจเขามาใส่ใจเรา” คือ ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น หากคนที่เราร่วมงานด้วยอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดี สังเกตจากภาษากาย น้ำเสียง แววตา เมื่อเห็นดังนั้นก็ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแบ่งเบาหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ พร้อมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นเมื่อเกิดปัญหา และเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์นั้น ๆ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะทำให้เราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีให้กับคนอื่น ๆ
“将心比心”是一种感知他人情绪的能力。如果同事情绪低落,我们可以从其肢体语言、语气和眼神中得以察觉并给予重视,帮其排解负面情绪或展现我们的“同理心”。当出现问题时,我们要认真去倾听,以做出适当的举动。拥有“同理心”能够使我们成为一名好同事。4. การอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Social Skills)
4. 社交技能

เมื่อเราสามารถเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ ปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราและเพื่อนร่วมงานเป็นไปได้ด้วยดี ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดี ลดบรรยากาศกระอักกระอ่วน และยังทำให้ใคร ๆ ก็อยากที่จะร่วมงานด้วย ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเริ่มต้นได้จากการเป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น รู้จักความเกรงใจ รวมถึงกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจผู้อื่นบ้างตามโอกาส
当我们能够理解他人的情绪时,正确对待他人将有助于使我们与同事间的关系变得更加亲密,也能营造出良好的工作氛围并缓解尴尬。此外,还能使更多人想要和我们共事。掌握“社交技能”的第一步在于做一名好的倾听者,懂得尊重他人、顾及他人感受以及适时地称赞和鼓励他人。

5. การมีแรงจูงใจ (Motivation)
5. 充满热情

การเป็นคนที่มีแรงจูงใจ มีเป้าหมาย มีพลังมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ และพร้อมที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการทำงาน ทำงานได้อย่างกระตือรือร้น และยังส่งต่อพลังบวกนี้ไปถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ได้ด้วย การสร้างแรงจูงใจในตัวเอง เราต้องหมั่นสร้างกำลังใจและให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอ ไม่บั่นทอนตัวเองด้วยความคิดในแง่ลบ แต่ให้คิดบวกอยู่เสมอว่า “ฉันทำได้”
一个充满热情、有目标和毅力的人始终做好了不断自我开发的准备,体现在其对工作的“随时待命”以及激情中,这份激情也能感染到其他同事。要想让自己充满热情,我们要时常鼓励自己,不让消极想法来“侵蚀”自我,并始终告诉自己“我能行”。


 “情商管理大师”做起来!以后再面对职场中的大小事,就能更加得心应手。

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,图片来自图虫,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。