了解泰国的小伙伴们一定听过泰国的另一个名字,那就是暹罗,大家在读历史相关资料的时候应该经常能够见到暹罗这个名字,这是不是会让你“泰国”“暹罗”傻傻分不清楚呢?今天,我们就来带大家了解一下现代泰国国名的一些小知识,一起看看吧!


“ไท” เป็นชื่อของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาตระกูลไท รวมถึงกลุ่มชนบางส่วนในภาคอีสานของอินเดีย (อาหม) ที่ปัจจุบันมิได้พูดภาษาตระกูลไทแล้ว และชาวไทยในประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ใช้ภาษาตระกูลไทเช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประเทศ “สยาม” กลายมาเป็นประเทศ ไทย ด้วยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต้องการเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ “เชื้อชาติ” ของคนในประเทศ
台语族是以台语为母语的 民族,包括印度东北部的阿洪姆族人,现在他们已经不再使用台语了;泰国的泰族人也是台语族的一个分支,这也是使“暹罗”更名为“泰国”的一个原因,当时的总理銮披汶为了迎合“民族主义”思想,将“暹罗”更名为“泰国”。คำแถลงต่อสภาในปี พ.ศ. 2482 ของจอมพล ป. หรือ พลตรี หลวงพิบูลสงคราม ตามยศถาบรรดาศักดิ์ในขณะนั้น ถึงเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อประเทศมีอยู่ว่า
当时的总理銮披汶少将 (当时的军衔)在1939年向国会发布公告,阐明了变更国名的原因:

“…นามประเทศของเราที่ใช้เรียกกันอยู่ทุกวันนี้ ก็ได้ด้วยความเคยชิน หรือได้จดจำเรียกกันต่อๆ มา และได้พยายามให้เจ้าหน้าที่ค้นในทางประวัติศาสตร์ก็ไม่ปรากฏว่า ใครเป็นคนที่ได้ตั้งขึ้นคราวแรก และตั้งแต่ครั้งใดก็ไม่ทราบ เป็นแต่ว่าเราได้เรียกมาเรื่อยๆ เรียกว่าประเทศสยาม และคำว่า ประเทศสยามนั้น ก็มักจะใช้แต่ในวงราชการ และนอกจากนั้นก็ในวงของชาวต่างประเทศเป็นส่วนมาก ส่วนประชาชนคนไทยของเราโดยทั่วไป เฉพาะอย่างยิ่งตามชนบทด้วยแล้ว เราจะไม่ค่อยใช้คำว่า ประเทศสยาม เราใช้คำว่าไทย…”
“…我们目前使用的国名(暹罗),已经形成习惯,又或是被记录下来而代代相传,历史学方面的专家也无从考证这个名字的由来,首次叫这个名字的人是谁也无从得知,最先使用的时间也无法查明,只不过是我们就把国家叫做暹罗而已,而且暹罗这个国名一般也只在政府层面使用,其次就是在国外使用,大部分的普通国民 ,尤其是乡村地区的民众,所使用的称呼是‘泰国’。”


“…การที่เราได้เปลี่ยนให้ขนานนามว่า ประเทศไทยนั้น ก็เพราะเหตุว่าได้พิจารณาดูเป็นส่วนมากแล้วนามประเทศนั้น เขามักเรียกกันตามเชื้อชาติของชาติที่อยู่ในประเทศนั้น เพราะฉะนั้นของเราก็เห็นว่าเป็นการขัดกันอยู่ เรามีเชื้อชาติเป็นชาติไทย แต่ชื่อประเทศของเราเป็นประเทศสยาม จึงมีนามเป็นสองอย่าง ดังนี้ ส่วนมากในนานาประเทศเขาไม่ใช้กัน…”
“…我们之所以需要给国家更名,是因为考虑到大部分国家命名均是根据国民的民族所属而定的,因此,我们也不应该违背这一原则,我们是泰族,但是国名却是暹罗, 这是不一致的,所以大部分国家的国名都不是这样的…”
อีกเหตุผลสำคัญของจอมพล ป. ที่ “สยาม” จำต้องเปลี่ยนเป็น “ไทย” ก็เพราะเกรงว่า หากยังคงชื่อสยามไว้ ภายหลังอาจมีชนชาติอื่นอพยพเข้ามามากขึ้นแล้ว “ประเทศสยาม” อาจถูกชนชาตินั้นๆ อ้างเอาได้ว่า ประเทศนี้เป็นของตน อย่างไรก็ดี คำแถลงของจอมพล ป. ไม่ได้บอกถึงเหตุผลว่าทำไมคำว่า “ไทย” ใน ชนชาติไทยที่ตนอ้างถึงจึงต้องมี “ย” ด้วย
銮披汶更改国名的另 一个原因就是担心如果一直使用“暹罗”的话,以后可能会有其他民族移民到暹罗之后,对这片土地宣兵夺主。无论如何,銮披汶的公告仍然没有解释出泰国的“泰”ไทย 中会出现ย/y/这个字母的原因。แต่เบาะแสอันเป็นสาเหตุนั้น ปรากฏอยู่ในบทความ “เนื่องด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย สมภพ ภิรมย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรที่กล่าวว่า ก่อนจะมีตกลงใช้คำว่า “ไทย” เป็นชื่อประเทศแทนคำว่า “สยาม” นั้น ได้มีการถกเถียงกันในสภามาก่อน โดยผู้ที่สนับให้ใช้คำว่า “ไทย” มี “ย” เป็นผู้ชนะในการลงมติไปด้วยคะแนนเสียง 64 ต่อ 57 ด้วยเหตุผลว่า
其中原因又在前艺术部 部长 Somphop Phirom 的文章《泰民族的历史》中有所提及:在使用“泰国”代替“暹罗”之前,在国会产生了很大的争论,支持使用带有 ย/y/ 字母的泰国 ไทย 以64票对57票获得了投票表决的胜利。

“‘ไทย มี ย เปรียบเหมือนผู้หญิงที่ดัดคลื่นแต้มลิปสติค เขียนคิ้ว ส่วนไทย ไม่มี ย เปรียบเหมือนผู้หญิงที่งามโดยธรรมชาติ แต่ไม่ได้ตกแต่ง’ จาก น.ส.พ. สุภาพบุรุษ 30 กันยายน 2482 (จากหนังสือชุดประวัติศาสตร์ไทย “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2” โดย แถมสุข นุ่มนนท์ หน้า 33)”
“带有字母 ย /y/ 的 ไทย,就好比是花了口红描了眉毛的女性,没有字母 ย/y/ 的 ไท,就好像是一个天然的美女但是没有经过修饰。节选自1939年9月30日报纸《绅士》(引用自泰国历史丛书《第二次世界大战中的泰国》,作者 Thaemsuk Nunnon,33页)”

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ สมภพกล่าวว่าตน “รู้สึกงงและจะขับขันก็ทำไม่ได้ถนัดได้เพียงปลงอนิจจัง” ก่อนกล่าวว่า การจะใช้คำว่า “ไท หรือ ไทย” นั้น “ควรต้องอาศัยหลักภาษาศาสตร์ หลักอักษรศาสตร์ และหลักนิรุกติศาสตร์ เป็นข้อพิจารณาเป็นข้อตัดสินตกลงใจทางวิชาการ มิใช่การออกเสียงเอาชนะกันในสภาผู้แทนราษฎร”
对于上述原因,Somphop Phirom 说自己“感到不解和好笑,事实应该不是这个样子的”,他表示是用 ไท 还是 ไทย,必须考虑到语言学或文学的原则,是经过学术 考虑后做出的决定,而不是国会中讨论争辩产生的胜利。”ภายหลังการเปลี่ยนชื่อประเทศ ราชบัณฑิตยสถานจึงได้บัญญัติความหมายของคำว่า “ไท” และ “ไทย” ไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 โดยให้คำว่า “ไท” แปลว่า “ไทย” ได้หนึ่งความหมาย และ “ผู้เป็นใหญ่” ในอีกหนึ่งความหมาย ส่วนคำว่า “ไทย” แปลว่า “ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…; ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส;…”
后来关于 国名的修改,1950年皇家学术委员会字典收录了这两个词,ไท 的意思是“ไทย”,但是只有一层含义,那就是“伟大的人”,而 ไทย 的意思是“东南亚一个民族和国家的名字”、“自由、不依附于他人”。

ซึ่งการให้ความหมายของราชบัณฑิต ดูจะขัดกับความรู้สึกคนทั่วไปที่มักใช้คำว่า “ไท” แทนความหมายถึงการมีอิสรภาพ และการไม่เป็นทาสมากกว่า คำว่า “ไทย”
皇家学术委员会的词义解释和普通人的感觉有所出入,大家经常在用 ไท 这个词来表达自由、不隶属于他人的意思,而不是用 ไทย 这个词。
所以,国家改名国国家因素导向名?泰国后的背后的故事你了解了吗?

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。