泰国吸引世界各地游客的一大原因就是独具特色的宗教文化,各式各样精美的寺庙随处可见,其中供奉着卧佛的寺庙更是经典中的经典,卧佛像以其独特的形式吸引着大家的目光,也成了虔诚的人们争相跪拜的对象。今天,我们就带大家去看看泰国的十大卧佛,一起领略佛教文化的魅力。


1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
1. 曼谷 卧佛寺
ประดิษฐานในพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในคราวปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2375 เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ที่มีลักษณะงดงามโดยเฉพาะศิลปะการประดับมุกที่ฝ่าพระบาท และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งยังนับเนื่องอยู่ในคติการไหว้พระ 9 วัด ของพุทธศาสนิกชน โดยมีคติว่าจะได้ร่มเย็นเป็นสุข
供奉于卧佛殿,是曼谷王朝时期的佛像,用砖和石灰建成,外表镀金,是由拉玛三世在1832年下令在卧佛寺中建立的,是曼谷最大的卧佛像,外表美观,佛足上还 有珍珠装饰,是泰国和外国佛教徒心中的圣物。传说跪拜9座佛教寺庙就能获得幸福安康,这座寺庙就是其中之一。


2. วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
2. 曼谷  Wat Rachathiwat 寺


พระนอนวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ประดิษฐานอยู่ ณ ห้องประชุมตึกไชยันต์ บนชั้น 6 ของอาคารไชยันต์ ในโรงเรียนวัดราชาธิวาส ซึ่งสร้างขั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ออกแบบโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ งดงามด้วยศิลปะประยุกต์แบบกรีก เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริด พระวรกายคล้ายคนทั่วไป กล่าวคือดูมีความสมจริง จีวรพลิ้วไหวเป็นริ้ว พระพักตร์หลับนิ่งสงบ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์พระนอนที่สวยที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว
Wat Rachathiwat 寺的卧佛供奉于 Wat Rachathiwat 寺学校 Chaiyan 楼六层的会议室当中,在拉玛六世时期建立,由那里沙拉·努瓦迪翁王子设计,突出希腊艺术风格的美 丽,是一座青铜铸造的佛像,佛像身型类似人形,非常真实,佛衣飘逸,双目紧闭,非常安详,可以说是泰国最美丽的卧佛像之一了。


3. วัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรี
3. 佛丕府 Wat Phra Phutta Saiyat 寺
ตั้งอยู่บนถนนคีรีรัถยา เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานสร้างที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานกันว่าเป็นวัดที่มีมาแต่สมัยอยุธยา ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ อายุกว่า 400 ปี เดิมสร้างไว้กลางแจ้ง ต่อมาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลังคาสังกะสีคลุมไว้ เมื่อคราวเสด็จประพาสยังพระนครคีรี และในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลังคาคลุมองค์พระนอนใหม่ พร้อมทำผนังรอบองค์พระดังที่เห็นในปัจจุบัน
位于 Khiri Rathaya 路上,是一座建造年代不明的古寺,据推测可能是阿瑜陀耶时期建造的,寺庙内供奉着超过400年历史的卧佛像,原来佛像是露天的,后来拉玛四世曾下 令建立锌制的屋檐进行遮挡,拉玛五世时期下令翻新了屋檐,还建造了大家现在看到的墙壁。


4. วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง
4. 红统府 Wat Khun Inthapramun 寺
ตั้งอยู่ที่ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง ไฮไลต์สำคัญของวัดก็คือ "พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศ" ซึ่งแต่เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ถูกไฟไหม้หักพังไปเหลือแต่องค์พระ มีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม แลดูสงบเยือกเย็น เป็นที่น่าเลื่อมใสของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่นับถือศรัทธา รวมถึงพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาสักการบูชา เช่น พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จฯ ในปี พ.ศ. 2296, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จฯ ในปี พ.ศ. 2421 และ พ.ศ. 2451 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ มาถวายผ้าพระกฐินในปี พ.ศ. 2515 และเสด็จฯ มานมัสการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2518
位于红统府 Phothong 县 Inthapramuo 镇,这座寺庙的亮点是“全泰国最大和最长的卧佛像”,原先曾供奉在佛舍内,但是后来佛舍被大火烧毁,只剩下佛像。佛像非常精美,佛祖面带笑容,看起来安逸祥和,是佛教信徒们信奉的对象。多任泰国国王,包括波隆摩阁国王于1753年,拉玛五世于1878年、1908年和拉玛九世于1972年、1975年都曾经前往祭拜。


5. วัดโลกยสุธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. 阿 瑜陀耶府 洛卡雅苏塔兰寺
ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ทรงเครื่ององค์ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ของอยุธยา ก่ออิฐถือปูน ที่พระเศียรมีดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน ส่วนการที่ได้จะได้มาเห็นองค์พระสวมจีวรสีส้มขนาดใหญ่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าช่วงที่ผ่านมานั้นมีผู้ตัดมาถวายหรือไม่ ซึ่งก็เกิดแล้วแต่โอกาส โดยทุก ๆ ปี ในช่วงเดือนเมษายนจะมีการจัดงานบุญนมัสการพระพุทธไสยาสน์และห่มผ้าหลวงพ่อ ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้เข้ามาร่วมงานและทำบุญด้วยกันนั่นเอง
位于阿瑜陀耶县 Pratuchai 镇,是一座在阿瑜陀耶中期建立的古寺,寺内供奉着阿瑜陀耶最大的一尊卧佛,是砖和石灰建成的,佛头有莲花承接,佛祖重叠形成角度,佛指等长。能不能看到佛像深橙色的佛衣需要看当时有没有人供奉,每年的四月会举行祭拜卧佛的功德仪式,会为僧侣贡献僧衣,信仰佛教的人可以来参加和做功德。


6. วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. 阿瑜陀 耶府 Wat Yai Chaimongkol 寺
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่สุดวัดหนึ่ง ความน่าสนใจอยู่ที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อใช้เป็นที่สักการบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี พ.ศ. 2508 นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ วัดยังมีมีสวนหย่อมที่สวยงามเอาไว้ให้พักผ่อนอีกด้วย
位于阿瑜陀 耶县 Khlong Suan Phlu 镇,是一座深受游客喜爱的一座寺庙,值得关注的是它反映出的阿瑜陀耶王朝的历史,还有惹人注目的建筑,还供奉了一座卧佛,是纳黎萱大帝在位时期作为一个祭祀和举行宗教仪式的场所而建立的。1965年进行了修缮,寺庙周围还有美丽的园子可供休息。


7. วัดพระนอน จังหวัดสุพรรณบุรี
7. 素 攀武里府卧佛寺
ตั้งอยู่ที่ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ ภายในมีพระพุทธไสยาสน์สลักจากหิน โดยจุดเด่นของพระพุทธรูปองค์นี้แปลกว่าที่อื่นตรงที่เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในลักษณะนอนหงาย ยาวประมาณ 2 เมตร คล้ายกับพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้บริเวณโดยรอบวัดยังมีการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ผลและไม้ประดับ ทำให้วัดดูร่มรื่นสวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เชิดหน้าชูตาแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี
位于素攀府直辖县 Phihan Daeng 镇,是乌通王时期的一座古寺,里面供奉着石雕卧佛,佛像异于其他佛像的亮点是以正面朝上的姿势仰卧,长约2米,类似于佛陀涅槃地印度拘尸那揭罗城的卧佛像。寺庙周围种满了树木、果树和盆景,寺庙非常阴凉且漂亮,是素攀武里府一个非常不错的休闲之地。


8. วัดพระนอน จังหวัดแพร่
8. 帕府  卧佛寺
ตั้งอยู่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ ตัวพระอุโบสถเป็นการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมระหว่างเชียงแสน สุโขทัย และอยุธยาตอนปลายที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ประดับสวยงามด้วยหางหงส์ ช่อฟ้า ใบระกา ที่แกะสลักด้วยไม้ลวดลายงดงาม วิหารตกแต่งชายคาด้วยไม้ฉลุโดยรอบ ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ลงรักปิดทองทั้งองค์ นับเป็นโบราณสถานงดงาม ทั้งยังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของของบรรดาพุทธศานิกชนทุกหมู่เหล่า
位于帕府直辖县的 Naiwiang 镇,佛殿的建筑风格完美融合了清盛、素可泰和阿瑜陀耶晚期的风格,有用木头雕刻出精美的天鹅尾、龙凤角作为装饰,佛舍由四面环绕的镂空屋檐装饰,内部供奉着卧佛,是一座石 灰塑像,佛像全身镀金,是一个非常美观的文物,还是很多虔诚的佛教徒敬重的场所。


9. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จังหวัดแพร่
9. 帕 府 Wat Phrathat Suthon Mongkhon Khiri 寺
ตั้งอยู่ที่อำเภอเด่นชัย งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นที่รวมงานศิลปะและจำลองงานศิลป์ชั้นยอดของล้านนาจากหลายแหล่งหลายจังหวัด ทั้งในไทยและสิบสองปันนาในมณฑลยูนานของจีน ไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรมบนฝาผนังระเบียงคต เป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติ รวมถึงพระพุธไสยาสน์ พระพุทธศิลป์แบบเมียนมา ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าวัด และสิงห์คู่เชิงราวบันไดพญานาค ซึ่งเป็นทางเดินขึ้นสู่พระธาตุ ล้วนแล้วสวยงามวิจิตรเกินคำบรรยาย
位于 Denchai 县,有着精美的建筑风格,汇集了多个府的顶级兰纳艺术风格,既包括泰国国内,也包括中国云南的西双版纳风格,既有精美的壁画艺术,讲述 了当地的佛本生故事和佛陀诞生的故事,还有一座缅甸风格的卧佛像,在寺庙前面耸立,包括两侧的石狮子和纳迦楼梯,一切的艺术都难以用语言描述。


10. วัดพระนอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10. 夜 丰颂府卧佛寺
ตั้งอยู่เชิงดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นโดยพญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืององค์แรกของแม่ฮ่องสอน ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบเมียนมา ทั้งนี้มูลเหตุในการสร้างพระพุทธไสยาสน์ ทั้งหมด 2 ประการ ได้แก่ ประการแรกเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน และประการที่สอง คือพญาสิงหนาทราชา ท่านเป็นผู้เกิดวันอังคาร จึงสร้างองค์ไสยาสน์ขึ้นให้เป็นพระประธานคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองแม่ฮ่องสอน แต่ก็สร้างไม่แล้วเสร็จ เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองแถวชายแดนไม่คอยสงบ และพอพญาสิงหนาทราชาถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2427 เจ้านางเมี๊ยะขึ้นครองเมืองแทน จึงสร้างองค์พระนอนต่อจนสำเร็จ และจัดงานฉลองครั้งยิ่งใหญ่
寺庙位于夜丰颂府直辖县 Doi Kongmu 山脚下,由夜丰颂城的第一位城主建立,内部供奉着一座卧佛,以缅甸的艺术风格著称,建造这座卧佛像的原因有两点,首先是为了纪念夜丰颂城主,其次是因为夜丰颂城主出生在周二,所以建造了卧佛像来保卫夜丰颂的城民,但是并没有完成建造,因为边境的形势不稳定,当城主在1884年逝世后,另一位城主继续完成了寺庙的建造,并举行了盛大的庆祝仪式。


哪位小伙伴去过泰国的卧佛寺呢?评论区里告诉我们吧!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自kaook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。