学习泰国的过程中会见到很多非常专业的名词,各个领域也有自己非常独特的一些术语,这些术语往往外行人很难明白。今天我们要带大家去看看和国会议会相关的一些泰语词汇。1. การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ (No-Confidence Debate)
1. 不信任案辩 


การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ (No-Confidence Debate) คนส่วนใหญ่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “การอภิปรายไม่ไว้วางใจ” หมายถึง การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเป็นการเสนอญัตติโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มักกระทำเมื่อเห็นว่า การบริหารแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่เป็นที่ไว้วางใจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจำนวนที่รัฐธรมนูญกำหนด มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอญัตติไม่ไว้วางใจได้ ถือเป็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินวิธีหนึ่ง เป็นมาตรการที่สำคัญและยังเป็นการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
大部分人都会简称为“不信任案讨论”,展开不信任案辩论的意思是下议院议员展开辩论,有作为反对派的下议院议员进行提案,一般在内阁或总理的国家行政工 作导致不信任时会提出讨论。根据宪法规定的下议院议员有权进行不信任案提案,这是一种管理国家行政权力的方式,是非常重要的法律,是立法机构对行政机构进行制衡的一种方式。


2. องค์ประชุม (Quorum)
2. 法定 人数


หมายถึง จำนวนต่ำสุดของผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถทำให้การประชุมดำเนินต่อไปได้ ซึ่งมีผลให้การประชุมนั้นเกิดความชอบธรรมและมีผลตามกฎหมาย
意思是能保证会议正常进 行的最少参会人数,对会议是否合法有效有重要影响。

 • องค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร : ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา (ม. 120 รธน. 2560)
 • 下议院法定 参会人数:不低于全部议员数量的一半(2017年宪法第120条)
 • องค์ประชุมของวุฒิสภา : ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (ม. 120 รธน. 2560)
 • 上议院法 定参会人数:不低于全部议员数量的一半(2017年宪法第120条)
 • องค์ประชุมของกระทู้ถาม : ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา (ข้อ 25 ข้อบังคับฯ ส.ส. 2562)
 • 异议案法定  参会人数:不低于全部成员数量的五分之一(2019年下议会议员管理条例第25条)
 • องค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ : ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่ในการประชุมคณะกรรมาธิการที่จะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (ข้อ 92 ข้อบังคับฯ ส.ส. 2562)
 • 委员会法定参 会人数:不低于委员会全体成员的三分之一,在委员会需要对议案进行表决时,需要至少一半的成员参会(2019年下议会议员管理条例第92条)3. การประท้วง (ในสภาผู้แทนราษฎร)
3. 提出异议 (下议院)


หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงสัยว่าการอภิปรายของสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดที่เข้าข่าย ฟุ่มเฟือย นอกประเด็น ซ้ำซาก วนเวียน แสดงกิริยาไม่สุภาพ ใส่ร้าย เสียดสีบุคคลอื่น นำวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดงให้ที่ประชุมฟัง กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ โดยไม่จำเป็น* สมาชิกผู้ใดต้องการประท้วงให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง คำวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด
意思是下议院议员认为某一位议员存在牵连、铺张、与工作无关、重复、循环、有不文明行为、诬陷、讽刺他人、在非必要情况下在会议上拿出提及国王的物品进行展示等等,需 要提出异议的议员要站立将双手举过头顶,议会主席要允许说明情况,议会主席的判决有绝对效力。

*ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 69, 71, 72, 178
*2019年下 议会管理条例第69,71,72,178条
4. กระทู้ถาม
4. 质 


กระทู้ถาม คือ ข้อซักถามที่สมาชิกมีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ กระทู้ถามมี 3 ประเภท คือ
质询指的是对总理或内 阁工作进行询问,可以采用书面或口头均可,质询共有三种:

 • กระทู้ถามสดด้วยวาจ
 • 口头 质询
 • กระทู้ถามทั่วไป
 • 一般 质询
 • กระทู้ถามแยกเฉพาะ
 • 特别 质询5. สมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภา (Extraordinary session)
5. 特 别会议


สมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภา (Extraordinary session) หมายถึง การเปิดให้มีการประชุมสภานอกสมัยประชุมสามัญประจำปีของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา และจะไม่มีการกำหนดวันปิดสมัยประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมก็ถือเป็นการปิดสมัยประชุมวิสามัญนั้น
特别会议意 思是在每年例行会议之外举行的会议,根据2017年泰国宪法规定,要根据皇家法令举行,不规定闭会日期,会议结束日期即为特别会议关闭日期。


6. ญัตติ (Motion)
6.  议案


คือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ ญัตติ เสนอได้ทั้งเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา จะมีผู้รับรองหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม
即任何需 要在议会上表决或讨论如何推进的议题,议案可以通过书面或口头的形式提出,根据宪法或会议规定有无保证人均可。


7. พระราชกำหนด (Emergency Decree)
7. 紧急 状态令


พระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นโดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับให้ทันต่อสถานการณ์
紧急状态令是内阁 提出申请、国王签署的法令,当内阁认为国家安全、经济受到威胁或可能会发生公共灾害,此类法令在皇家条例来不及应对紧急情况时颁布。8. สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา (Ordinary session)
8. 例 行会议


หมายถึง การประชุมสามัญประจำปีของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ในหนึ่งปีมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย สมัยละ 120 วัน สมัยแรกเริ่มตั้งแต่วันที่มีการเปิดประชุมเป็นครั้งแรก ส่วนสมัยที่สองรัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และให้ถือเป็นวันเปิดสมัยประชุมสมัยที่สองของปีตลอดไปจนกว่าสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นอายุหรือครบวาระ
意思是,根据2017年宪法规定的每年固定的例行会议,每年举行两次届例行会议,每届120天,第一届在会议开幕当天开始,第二届由宪法规定下议会自行规定 起始日期,直至下议会任期圆满结束。


9. พระราชบัญญัติ (Act) / พ.ร.บ.
9. 皇 家条例


หมายถึง กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ โดยผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการนิติบัญญัติ เริ่มด้วยการเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภาเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับจนผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติมี 2 รูปแบบ คือ พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นใหม่ทั้งฉบับ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับเดิม
意思是具 有法律效力的条例,符合立法流程,由上下两院审议通过皇家条例草案,由总理递交至国王签字,最后至政府宪报宣布条例颁布。皇家条例共有两种,分别是全新皇家条例和修订皇家条例。


10. วิป  (Whip)
10.  组织秘书


หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ทำหน้าที่ควบคุมการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎร เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในพรรคการเมืองที่จะติดต่อเชื่อมโยงบรรดาสมาชิกในการทำหน้าที่อย่างเป็นเอกภาพเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเสียงและทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพรรคการเมือง เพื่อให้การดำเนินการของสภาผู้แทนราษฎรดำเนินไปอย่างราบรื่น วิป ทำหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร (วิปร่วม) คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)
意思是, 下议院议员,负责议会投票表决管控,是政党中非常重要的职位,对于联系政党成员一致履行职责,对在投票表决中获益有着重要的作用,还负责联络各个政党,为了保证下议院工作能够顺利进行。组织秘书的工作形式采取的是工作联络委员会,包括下议院共同组织秘书、反对派组织秘书和政府组织秘书。11. รัฐธรรมนูญ (Constitutional)
11. 宪法


หมายถึง กฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกติกาสูงสุดในการปกครอง ซึ่งกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และบทบาทของบุคคลต่าง ๆ รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าประเทศมีการปกครองแบบนิติรัฐ คือ เป็นการปกครองโดยกฎหมาย และในบรรดากฎหมายที่ออกมาบังคับใช้กับพลเมือง รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดหนึ่งเดียวซึ่งกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งไม่ได้
意思是,国家的最高法律,国家统治的最高规定,规定了各类人士的权利义务,宪法是民主政体的标志,标志着国家使用法制进行统治,在对国民有效力的各类法律中,宪法是处于最高级别的,其他法律不得与宪法发生冲突。


积累起来,日后说不定哪天就用上了哦~

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。