又是一年毕业季,刚刚经受完高考洗(bào)礼(jī)的准大一新生们,你们知道学长学姐们经常挂在嘴边的"เปอร์" "ไทร์" "เมกอัป"这些词都是什么意思吗?想要尽快融入大学生活,这些“行话”你可得收好喽~


ดรอป (Drop)
退课


หมายถึง การถอนกระบวนวิชา ส่วนมากจะใช้ในกรณีที่นักศึกษาได้คะแนนสอบช่วงกลางภาคไม่น่าพึงพอใจ ก็จะไปยื่นคำขอถอนกระบวนวิชา เป็นการทับศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า "Drop"
意为取消课程。主要用于因选修课的期中成绩不理想, 需要提交退课申请的情况,是英文单词“Drop”的音译。


เปอร์ (Super Senior)
超高年级


หมายถึง นักศึกษาที่ใช้เวลาในการเรียนเกินกว่าหลักสูตรกำหนด เช่น หลักสูตรปกติกำหนดมาให้สามารถจบได้ใน 8 ภาคการศึกษา (4 ปี) ถ้านักศึกษาคนนั้นอยู่มาแล้ว 5 ปี ก็จะถูกเรียกว่า "ปีเปอร์" หรือถ้าใช้เวลา 6 ปีในการเรียนจบ ก็สามารถบอกได้ว่า "เรียนจบนะ แต่เปอร์ไป 2 ปี"
意为完成课程的时间超出了正常学制的规定。例如,正常学制规定一门课程要在八个学期(四年)之内学完。但如果用了五年的时间才学完,就叫做“超年”。而如果用了六年的时间才完成学业,则可以说“毕业了,但超了两年”。
ไทร์ (Retire)
退学


หมายถึง การถูกทำให้พ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์
意为因学分总平均绩点不达标而被开除学籍。


แอดมือ (Add)
选课


หมายถึง การขอลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ประจำวิชาโดยตรง ซึ่งปกติแล้วนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาที่จำกัด ทำให้นักศึกษาบางคนที่ต้องการลงทะเบียนให้ได้ ขอลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ประจำวิชาโดยตรง
意为直接向任课老师申请选修课程。通常学生必须通过课程注册和评分系统进行线上选课,但由于这种选课方式受到一定的条件和时间限制,一些学生为了顺利注册课程,便直接向该课程的任课老师申请选修。


เซ็ก (Section)
(课程)节


หมายถึง การแบ่งวิชาเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ในระบบลงทะเบียนจะกำกับด้วยตัวเลข 001, 002, 003 แต่บางครั้งนักศึกษาก็จะเรียกแต่ละเซ็กด้วยชื่ออาจารย์ผู้สอน
意为将一门课程分解成几节,在课程注册系统中标注001节、002节、003节,但有时学生们也会用代课老师的姓名来称呼各节课程。มีน (Mean)
平均分


หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ มักใช้เป็นค่ากลางเพื่อดูว่าเราทำข้อสอบได้ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่ ในกรณีที่นักศึกษาพูดคุยถึงคะแนนสอบกับเพื่อน ๆ แต่ไม่อยากระบุตัวเลขที่เจาะจง ก็มักจะใช้มีนเป็นตัวอ้างอิง เช่น "ตกมีน" แปลว่าได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย หรือ "มือแตะมีน ตีนแตะ F" แปลว่าคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย แต่ก็ยังถือสอบผ่าน
意为考试成绩的平均分,作为一个中间数,与大多数人水平相比,用于衡量我们在考试中的表现如何。 当与同学们谈论自己的考试成绩,但又不想透露具体的分数时, 就可以用“低于平均”来敷衍,表示成绩低于平均分数。还可以说“手够平均,脚踩F”,表示得分低于平均水平,但还不至于挂科。

เมกอัป (Make Up Class)
补课


หมายถึง การนัดสอนเพิ่มนอกเวลา ไม่ใช่การนัดสอนแต่งหน้าแต่อย่างใด มักใช้ในกรณีที่อาจารย์ไม่สามารถมาสอนได้ หรือมีเหตุจำเป็น ทำให้ต้องนัดนักศึกษามาเรียนนอกเวลาเรียนปกติ ก็จะเรียกว่า "การนัดเมกอัป"
意为预约补课,可不是预约教化妆哦~常用于老师因特殊原因不能来上课,不得不预约学生利用课余时间开课的情况,称之为“补课”。


แอดไวเซอร์ (Adviser)
课程顾问


หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งถ้าเทียบกับระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ก็เหมือนกับ "อาจารย์ประจำชั้น" เพราะการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น ไม่ได้มีการแบ่งนักศึกษาออกเป็นห้องเรียน แต่ละคนมีตารางเรียนที่แตกต่างกัน
“课程顾问”相当于小学或者中学的“班主任”。因为在高等教育中不会将学生分班,每名学生都有不同的课程表(所以只有针对某门课程的“课程顾问”,而没有针对固定班级的“班主任”)。
衷心祝愿大家不用“ดรอป”,不被“ไทร์”,成功“แอดมือ”,“มือแตะA+ ตีนแตะ A”,享受大学生活~顺利完成学业哦!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。