每年的7月29日是泰国的国家泰语日,这个节日的设立也是为了提醒所有人泰语学习的重要性,也会有各种和泰语相关的活动,喜欢泰语的小伙伴们一定不要错过哦!


29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ เพราะเป็นภาษาไทยเป็นประจำชาติมากว่า 700 ปีเเล้ว ดังนั้นเราควรอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษา เราทุกคนควรช่วยกันรักษาภาษาไทย และใช้พูด-อ่าน-เขียนกันอย่างถูกต้อง
每年的7月29日是国家泰语日,也是每个泰国人应该感到自豪的节日,因为泰语作为泰国的国家语言已经有超过700年的历史了,因此我们应该保护泰语, 并不断传承,让我们的子孙得以学习泰语,我们每个人都应该保护泰语,正确地说、读、写泰语。ความเป็นมาของ วันภาษาไทยแห่งชาติ
国家 泰语日的来历


วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า
国家泰语日是每年的7月29日,为的是纪念1962年7月29日普密蓬阿杜德国王和专家学者在朱拉隆功大学文学院参与的题为“泰语词汇使用问题”的讨论,国 王提到其中的一段话是:

“เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”
“我们很幸运自古以来就有自己的语言,所以应该去保护它,在保护语言方面也有很多问题,其中一个就是保持发音的纯正,发音要清晰准确,另一个就是使用方法上的纯正,也就是用词汇构成句子的方法,这是一个重要的问题,第三个问题就是泰语在词汇上的丰富性,我们以为词汇不够丰富,不断收录新的词汇 来使用,新出现的词在学术方面有一定的重要性,但是一些简单的词汇也是有存在的价值的,我们应该使用已经存在的老词汇,而不是创造出一些繁杂的新词汇。”รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญตั้งแต่ พ.ศ. 2542
政府在1999年宣布7月29日为重要节日


ในโอกาสต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังได้ทรงแสดงความสนพระราชหฤทัย และความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส เช่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ที่ได้ทรงมีพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า
后来,拉玛九世 在多个场合表明了自己对泰语使用的担忧和关心,比如在1969年七月朱拉隆功大学学位证书颁发仪式中,他提到:

“ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้คำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนือง ๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ”
“现在我们发现,词汇的使用开始冗杂,并且和词汇真实的含义不符,发音也和正确的发音规则不一致。如果任由这样的话,我们的语言就会衰败,我们的国家有自己的语 言是一件非常值得骄傲的事情,也是非常有价值的遗产,我们每个人都有责任去保护和传承。因此,希望所有的学生和毕业生以及老师们要一起保护和发展泰语,泰语是保证我们民族发展繁荣的工具和保证。”วัตถุประสงค์ในการจัด วันภาษาไทยแห่งชาติ มีดังต่อไปนี้
设立国家 泰语日有如下目的:


1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
1.为了纪 念普密蓬阿杜德国王在哲学和泰语方面的贡献,纪念国王对泰语的关心和为泰语使用所提出的想法;

2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
2.为了纪 念1999年普密蓬阿杜德国王60岁诞辰;

3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
3.激励和 唤起全体泰国人让他们意识到泰语的重要性和价值,让所有人共同保护发展作为泰国人无价之宝的泰语;

4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ให้มีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
4.为了增加 泰语在学术和职业方面使用的效率,包括提升各个等级的教育机构中泰语教学的效果;

5. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชนทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ
5.为了 让全国包括政府和民间都能有机会举办各种形式向民众宣传泰语的活动,保护泰语作为国家语言和国民交流工具的地位。ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการมี วันภาษาไทยแห่งชาติ
设立国 家泰语日的作用:


1.วันภาษาไทยแห่งชาติ จะทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย และร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน เผยแพร่ และเน้นย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ “ภาษาประจำชาติ” ของคนไทยทุกคน และร่วมมือกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องงดงามอยู่เสมอ
1.国家泰语日可以让政府及民间机构,尤其是教育部下属机构和各个大学认识到泰语的重要性,共同举办活动,让全国人民认识到“国家语言”的重要性,共 同保护泰语,使之不断得到正确地使用;

2. บุคคลในวงวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษา และวงการสื่อสาร ช่วยกันกวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม มิให้ผันแปรเปลี่ยนแปลง จนเกิดความเสียหายแก่คุณลักษณะของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
2.各行业和泰 语有关系的人员,尤其是教育界和传媒界的人士,共同关注正确使用泰语,不让其任意改变以至于影响泰语国家语言的形象;

3. ผลสืบเนื่องในระยะยาว คาดว่าปวงชนชาวไทยทั่วประเทศจะตื่นตัวและสนใจที่จะร่วมกันฟื้นฟู ทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
3.长期的作 用是能够让全泰国人都能够觉醒并共同恢复、关注、发展和保护泰语,让其永远作为泰国的国家象征和重要的文化财富而存在。


กิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ
国家泰语日的活动


กิจกรรมในวันนี้ ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา, หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ, การอภิปรายทางวิชาการ, การประกวดแต่งคำประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา การเล่านิทาน เป็นต้น
在当天的活动包括学校、政府机构和私人机构举办的各种活动,包括展览、学术讨论、各种诗歌创作、白话文等体裁写作、唱歌、讲故事的比赛等等。


各位小伙伴们一定要坚持学习泰语哦!泰语君和你们同在!速速!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自mthai,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。