相信很多小伙伴都可以背出自己学校的校训,但是有人注意过吗,自己学校的校徽上都有哪些颜色?我们常说清华紫、北大红,其实,许多大学都有自己的专属颜色。一起来看看一些泰国大学的专属颜色是什么吧!เพราะในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นมีเรื่องราวมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นสังคมและวัฒนธรรมภายในก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งนั่นรวมไปถึง สีประจำของมหาวิทยาลัย ด้วย แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีที่มาและสีประจำมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันออกไป เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่า สีประจำมหาวิทยาลัย ของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นสีอะไร แล้วความหมายของแต่ละสีนั้นมีความหมายว่าอย่างไร?
每所大学都会有自己独一无二的故事,所以大学里的小社会与文化也会各不相同,这其中也包括它们各自的专属颜色。大学都有着不一样的起源以及不同的颜色,我们一起来看看每所大学的专属颜色以及这些颜色都具有怎样的意义吧!


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
朱拉隆功大学
สีชมพู เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล ได้เสนอว่าชื่อของมหาวิทยาลัย คือ พระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระบรมราชสมภพในวันอังคารและโปรดเกล้าฯ ให้ใช้สีชมพูเป็นสีประจำพระองค์ จึงสมควรอัญเชิญสีประจำพระองค์เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคล
粉色是朱拉隆功大学的专属颜色。Sumonchat Sawasdikul教授介绍说,学校的名字是拉玛五世的本名。而拉玛五世在星期二出生,所以御赐粉色作为拉玛五世的专属色。因此,为了表示尊重以及希望吉祥如意,就以拉玛五世的专属色作为朱拉隆功大学的专属色。


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
国立法政大学สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเหลือง-แดง การเลือกสีเหลืองกับแดงนี้ ไม่มีหลักฐานเด่นชัด เพียงแต่ทราบว่า บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้เลือก ซึ่งอาจมาจากความต้องการเอาสีเหลือง ซึ่งเป็นสีของศาสนา เหมือนดังธรรมจักรกับสีแดง ซึ่งแสดงความเข้มข้นคือ เลือด ดังปรากฏในเพลงของขุนวิจิตรมาตราว่า "เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้"
国立法政大学的专属颜色是黄色-红色。其实,并没有明确的证据去解释为什么选择黄色与红色,仅知道这所大学的重要人士——比里·帕侬荣(曾任泰国总理)是选择颜色的人。所以,这个选择可能只是需要使用黄色,而黄色代表着宗教,同样地,也需要如同法轮上的红,即血一样的深红色。正如Khun Wichitmatra在歌中所写,“我们的黄色是本质的美德,我们的红色是奉献的热血。”


มหาวิทยาลัยมหิดล
玛希隆大学สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีน้ำเงิน เป็นสีแห่งความเป็นราชขัติยนุกูลแห่งบรมราชวงศ์ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2512
玛希隆大学的颜色为蓝色,而蓝色象征着王室。诗纳卡琳王妃于1969年6月23日赐予玛希隆大学蓝色。


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
农业大学สีประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือ สีเขียวใบไม้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
农业大学的专属颜色是绿色,这是根据总理府的公示而定的,即根据2009年7月13日签署的《1939年国家标志法》去规定官方标志。


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
诗纳卡宁威洛大学สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีเทาและสีแดง สีเทา คือ สีของสมอง หมายถึง ความคิดหรือสติปัญญา สีแดง สีของเลือด หมายถึง ความกล้าหาญ สีเทา-แดง จึงหมายถึง มีความกล้าหาญที่จะคิด และมีความคิดอย่างกล้าหาญ
诗纳卡宁威洛大学的专属颜色是灰色与红色。灰色,大脑的颜色,指的是思想与智慧;红色,血液的颜色,意味着勇敢。所以灰色-红色就代表着要勇敢地去思考,也要有勇敢的思想。


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
清迈大学สีประจำมหาวิทยาลัย คือ “สีม่วงดอกรัก” ซึ่งเป็นสีผสมของสี MAGENTA กับ สี CYAN ในอัตราส่วน 60:40 โดยมีรหัสสีในระบบ CMYK เป็น M60 C40 หรือรหัสสีในระบบ RGB เป็น R158 G118 B180 และภาพสีเขียว ขอบวงกลม กำหนดให้ใช้สีเขียว (Virlidian) โดยมีรหัสสีในระบบ CMYK เป็น C83 M36 Y100 K29 หรือรหัสสีในระบบ RGB เป็น R40 G100 B40
清迈大学的专属颜色为“牛角瓜紫”,以60:40的比例混合了洋红色与青色,在印刷四分色模式中色号为M60 C40,在三原色光模式中,色号为R158 G118 B180。而绿色的圆圈部分,使用的是铬绿色,在印刷四分色模式中色号为C83 M36 Y100 K29,在三原色光模式中,色号为R40 G100 B40。


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
孔敬大学
สีดินแดง อันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมินามของพื้นที่ซึ่งเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดงหรือที่เรียกว่า "มอดินแดง" อันซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย “มอ” ในความหมายของภาคอีสาน หมายถึงพื้นที่เนินดินสูงที่มีสีแดง อีกนัยหนึ่งมอดินแดง ก็คือ สมญานามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คนรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นมหาวิทยาลัย ที่มีดินสีแดงเป็นส่วนใหญ่
红土色,能让人联想到这片连绵起伏的红色丘陵地的特色以及名称,同时,孔敬大学也位于这片土地之上。“มอ”在东北部的意思是红色的高丘陵地,而“มอดินแดง”也是孔敬大学的小名。众所周知,孔敬大学的土地大部分为红色。


你的学校专属色是什么颜色呢?或者你认为自己的学校更像是什么颜色,不妨一起来分享吧!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。