“耳朵里塞着小喇叭,躲在被窝里看漫画,虽然我还在象牙塔,我多么想一夜长大。”记得第一次遇见“象牙塔”这个词,就是从这首《酸酸甜甜就是我》中看到的。今天,就来学习一下用泰语怎么表达“象牙塔”这个词吧!


“พวกอยู่หอคอยงาช้างจะเข้าใจปัญหาคนยากจนได้อย่างไร”
“象牙塔里的人怎么能理解那些苦难人民的痛处?”

ตัวอย่างการใช้งานสำนวนจากเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของคำว่า “หอคอยงาช้าง” ที่หลายคนคุ้นเคยกันดี ซึ่งคำว่า “หอคอยงาช้าง” นั้นมีที่มาจากในภาษาอังกฤษ ว่า Ivory Tower
这个被人熟知的“หอคอยงาช้าง”的例子是从皇家学术院网站中摘取,而“หอคอยงาช้าง”这个词来自于英语中的“Ivory Tower(象牙塔)”。

หรือคำว่า หอคอย หมายถึง เรือนสูงที่ทำไว้สำหรับดูสิ่งที่อยู่สูง หรือสำหรับคอยระวังสังเกตการณ์ เช่น หอคอยดูดาว. ในสมัยโบราณ เมืองต่าง ๆ จะมีหอคอยสำหรับดูข้าศึก ส่วนคำว่า งาช้าง เมื่อใช้ในความเปรียบจะหมายถึง สิ่งที่มีค่า มีราคา ของดีเป็นพิเศษ เพราะงาช้างเป็นของหายากและมีราคาแพงเมื่อเทียบกับเขาหรือกระดูกของสัตว์อื่น
也可以说“หอคอยงาช้าง”来源于泰语中的“หอคอย”一词,意思是为了看高处的事物而建造的高房,或者是用来观测事物的建筑,比如,天文台。古时候,每座城都会有瞭望台,以瞭望敌情。至于“งาช้าง”一词,如果用于比喻事物,意思就是有价值的事物、宝物、特别好的东西,因为象牙很难找,而且比其他动物的角或骨头要贵。

ดังนั้นสำนวน หอคอยงาช้าง มักจะใช้เมื่อพูดถึงผู้ที่ไม่สนใจสภาพปัญหาหรือความต้องการของคนทั่วไป ไม่รับรู้หรือไม่ได้นึกถึงสภาพที่แท้จริงของสังคม เป็นตัวแทนของคนที่ไม่เข้าใจ หรืออยู่ห่างไกลจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้สัมผัสปัญหาเหล่านั้นอย่างแท้จริง มักใช้เป็นความหมายในแง่ลบ
所以,“หอคอยงาช้าง”常被用来形容那些不关心问题状况或者周边人需求的人,他们不知道也不去想社会真实的状况,没有真正去了解那些问题,是远离问题中心或者不理解情况的代言人。这个词常用于贬义。

คำว่า “หอคอยงาช้าง” ในประเทศไทยมักใช้บ่อยในความหมายของการพูดถึงนักวิชาการ ปัญญาชน หรือผู้มีบทบาทในความเป็นผู้นำ ที่ไม่เข้าใจถึงปัญหา หรือชิ้นงานวิจัย-งานวิชาการต่าง ๆ ที่ออกมาแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ความเป็นจริง ซึ่งในความหมายนี้ จึงไม่ค่อยมีใครอยากถูกเอ่ยด้วยสำนวนนี้เท่าใดนัก
在泰国,每当提及学者、知识分子或者领导人物时,对于这些不理解问题、又或是尽管发表了学术研究文章但是没有真正地解决形势问题的人,就会经常用“หอคอยงาช้าง”这个词来形容,所以没有谁愿意听到别人用这个词来提到自己。


(图源:视觉中国)

หอคอยงาช้าง ในยุคใหม่
新时期的象牙塔


ในยุคใหม่ต่อมาที่ปรากฎการใช้งาน พบในงานเขียนต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส เช่น บทกวี “Pensées d’Aoıt, à M. Villemain” ของ Charles Augustin Sainte-Beuve ในปี 1837 โดยใช้คำว่า “tour d’ivoire” หรือมีความหมายเดียวกับ Ivory Tower หรือ หอคอยงาช้างนั่นเอง
新时期之后,“象牙塔”一词在许多法国作品中出现,例如,1837年Charles Augustin Sainte-Beuve所写的诗歌《Pensées d’Aoıt, à M. Villemain》中使用了“tour d’ivoire”一词,这与“ Ivory Tower”、“หอคอยงาช้าง”是一个意思。

ต่อมาพบในนวนิยายที่ใช้ชื่อว่า The Ivory Tower ของ James Henry ในช่วงปี ค.ศ. 1914 ซึ่งนวนิยายเล่มนี้ ยังไม่จบ แต่ James Henry ผู้เขียนก็เสียชีวิตไปเสียก่อน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เปรียบเปรย – เยาะเย้ย และมีความหมายในเชิงลบ ที่เปรียบได้ว่า งาช้างเป็นวัสดุก่อสร้างที่สูงส่ง แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถนำมาทำได้จริง
之后,“象牙塔”一词又在1914年James Henry的小说《The Ivory Tower》中发现。这本小说还没有完结,作者James Henry就去世了。小说内容暗含讽刺,意义比较消极,可以这样比喻,象牙是一种贵重的建筑材料,但最后也无法真正拿来使用。

หลังจากนั้น การใช้สำนวน “หอคอยงาช้าง” จึงเริ่มค่อยกลายมาเป็นความหมายในแง่ลบ และมีการใช้งานกันแพร่หลาย โดยเฉพาะในแวดวงวิชาการ ในกลุ่มสถาบันการศึกษา และมีใช้งานแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ
从那以后,“หอคอยงาช้าง”就开始变为贬义,并被普及传播,特别是在学术圈、教育界研究院,这个词被逐渐地广泛使用。


大家学到了吗?ps:造句时要记得这个成语常用于贬义噢!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自mthai,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。