ไวพจน์是什么词?同学:这题我会!近义词!注意:它有近义词的意思,但不仅仅是近义词哦!


"ไวพจน์"字典释义:近义词,同义词;同音异义词ภาษาไทยมีคำศัพท์หลายคำ ที่แม้จะเขียนต่างกัน ออกเสียงต่างกัน แต่กลับมีความหมายเดียวกัน ขึ้นอยู่กับระดับภาษาและบริบทในการใช้ ซึ่งตามหลักไวยากรณ์จะเรียกคำเหล่านั้นว่า "คําไวพจน์" โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับคำไวพจน์ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น
泰语里有很多词,虽然写法不同,发音不同,但意义相同,当然这取决于语言水平和使用环境。这些词在语法上被称为"คําไวพจน์",可以分为好几类。本文将带你了解一些日常生活的"คําไวพจน์"。


"คำไวพจน์" มีความหมายว่าอย่างไร แบ่งได้กี่ประเภท?
“คำไวพจน์”是什么意思?可以分为几类?


คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า "คำพ้อง" เช่น รอ และ คอย, คน และ มนุษย์, บ้าน และ เรือน เป็นต้น
“คำไวพจน์”指意思完全相同或非常相似,但书写和发音不同的词,也称为“同义词”,如รอ(等待)和คอย、คน(人)和มนุษย์、บ้าน(房子,家)和เรือน等


ประเภทของคำไวพจน์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยต้องสังเกตบริบทการใช้คำๆ นั้นควบคู่ไปด้วย ดังนี้
要注意使用的语境,同义词可分为以下3类:


1. คำพ้องรูป
หมายถึง คำที่เขียนเหมือนกัน แต่อาจจะออกเสียงต่างกัน ความหมายต่างกัน 
ตัวอย่าง
คำว่า "เพลา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ ได้แก่
- เพลา : แกนสำหรับสอดดุมเกวียน
- เพ-ลา : กาล, เวลา, คราว
1.同形词(同形异音异义词)
指写法相同,但可能发音不同,意思不同的词。如:
“เพลา”这个词可以有两种读法:
เพฺลา:用于将车轮安装在车辆上的轴组件 (字典上还有另外2个意思:一种纤维纸;轻轻地)
เพ-ลา:时候,时间。


2. คำพ้องเสียง
หมายถึง คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน ความหมายต่างกัน
ตัวอย่าง
- คำว่า "อิฐ" อ่านว่า อิด หมายถึง ดินเผาสำหรับก่อสร้าง
- คำว่า "อิด" อ่านว่า อิด หมายถึง เหนื่อยใจ, อ่อนใจ
2. 同音词(同音异形异义词)
指发音相同,但写法不同,意思不同的词。如:
- “อิฐ”这个词读作 อิด,意思是建筑要用到的粘土。
- “อิฐ”也读  อิด,但意思是累了,气馁。


3. คำพ้องความ
หมายถึง คำที่ความหมายเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน ออกเสียงต่างกัน
ตัวอย่าง
คำว่า "พระอาทิตย์" มีหลายคำที่มีความหมายสื่อถึงพระอาทิตย์ เช่น
- ตะวัน
- สุริยา
3. 同义词(同义异形异音词)
指意思相同,但写法不同,发音不同的词。如:
单词“พระอาทิตย์”(太阳)这个词,就有好几个同义词,如
- ตะวัน
- สุริยาคำไวพจน์ ประเภทพ้องความหมาย เป็นคำที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน และคำเหล่านี้มักจะปรากฏในรูปแบบของบทกลอน วรรณกรรม รวมถึงงานเขียนประเภทต่างๆ การที่เราเข้าใจและรู้ความหมายของคำไวพจน์ จะช่วยให้มีความเข้าใจข้อความที่ผู้พูด ผู้เขียน ต้องการจะสื่อสารได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
“คำไวพจน์”同义词类在日常生活中很常见,它们经常出现在诗歌、文学以及各种类型的作品里面。知道并理解同义词,有助于更清楚地理解说话者想要传达的信息。


总结来说,“คำไวพจน์”有三层含义:同形异音异义词;同音异形异义词;同义异形异义词。但最常用的还是同义异形异义词,简称同义词!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自thairath,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。