不知道各位小伙伴有没有留意过泰国人的姓氏,其中不乏一些看起来很有意思的姓氏,小编就有见过姓ใช้ไม่หมด的泰国人。相比大家都很奇怪,为什么会有这么可爱的姓氏呢?今天我们就来聊聊泰国人姓氏的故事。


เดิมทีคนไทยไม่มี “นามสกุล” มีเพียงชื่อเรียกเท่านั้น นามสกุล เพิ่งมีใช้เมื่อสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้มีการตั้งนามสกุล และมีการพระราชทานนามสกุลให้แก่หลายครอบครัวที่เรียกว่า นามสกุลพระราชทาน
以前泰国人没 有姓氏,只有用作称呼的名字,泰国人的姓氏是曼谷王朝拉玛六世时期才有的,国王还为很多家庭御赐了姓氏,称为“御赐姓氏”。

ส่วนประชาชนทั่วไปที่ตั้งนามสกุลเองมีธรรมเนียมนิยมดังนี้ ตั้งตามชื่อบรรพบุรุษ (ปู่ ย่า ตา หรือยาย), ตั้งตามราชทินนามของตน หรือบรรพบุรุษ, ตั้งตามสถานชื่อตำบลที่อยู่อาศัย เป็นต้น
普通民众选择姓氏有 如下方法,比如根据祖先的名字(祖父、祖母、外祖父或外祖母),根据自己或祖先的御赐爵位、自己所居住乡镇的名字等等。


(图源 IG:djpetjah)

นามสกุลของชาวโคราช สมัยแรกๆ ก็มีลักษณะดังกล่าว คือบ่งชี้ภูมิประเทศของถิ่นกำเนิดเป็นสำคัญ ดูได้จาก “ส่วนท้าย” ของนามสกุล
呵叻人刚 开始的姓氏也有上述的特征,体现出自己出生地重要的地理特征,可以从姓氏的末尾看出来。

ดังต่อไปนี้
 如下:

1.“กลาง” เดิมคือ มณฑลลาวกลาง เช่น นามสกุล ขอใยกลาง, จงจุลกลาง
1. /klaang1/ “中间 ”以前是Lao Klang省,比如Khoryaiklang、Chongchunklang这样的姓氏。


พระยากำธรพายัพทิศ ได้พิจารณาว่าสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอทับที่วัดร้างอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อสถานที่จึงได้เสนอขอเปลี่ยนจากอำเภอกลาง เป็นอำเภอโนนวัด ต่อมา พ.ศ. 2487 นายชม วัลลิภากร เป็นนายอำเภอโนนวัด ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอโนนวัด เป็นอำเภอโนนสูง สืบถึงปัจจุบัน
Phraya Kamthornphayapthit考虑到县办公处位置和荒废的寺庙重叠,为了和地名能够呼应,就将县名从Klang县改称了Nonwat县。后来1944年,Chom Wanliphakorn担任Nonwat县的县长,将县名改为Nonsuong县,一直沿用到今天。


2.“กระโทก” ในอดีตมีฐานะเป็นด่าน คือด่านกระโทก เช่น นามสกุล ข้องกระโทก, โฮกระโทก
2. /kra2thook3/ 以 前是关卡,是Krathok关卡,例如Khongkrathok、Hokrathok这样的姓氏。


ต่อมามีราชการพิจารณาว่า คำว่า “กระโทก” มีสำเนียงและความหมายไม่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามความหมายเชิงประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึง “วีรกรรม” ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ที่ทรงรบได้ชัยชนะ ณ ที่แห่งนี้จึงได้เปลี่ยนนามอำเภอใหม่ว่า “อำเภอโชคชัย”
后来,有官员认为“Krathok”这个词有口音,并且意义也不合适,为了让后辈的人产生纪念吞武里大帝战胜缅军的意识,出于这个历史原因将该地方改名为Chokchai县。


(图源 IG:bellacampen)

3.“ขุนทด” หมายถึง “ด่าน” มีขุนทดเป็นผู้ปกครองดูแล เช่น นามสกุล พาทขุนทด, ผูกขุนทด
3. /khun5thot4/ 意思 是有人看管的“关卡”,比如Phatkhunthot、Phukkhunthot的姓氏。


สันนิษฐานว่าเป็นช่วงของแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระยายมราชให้เป็นผู้ปกครองดูแล “ด่าน” นี้เป็นด่านแรก ยังมีหน้าที่เก็บภาษีอากรส่งให้เมืองนคราชสีมา
猜测可能是在阿 瑜陀耶纳莱王时期,由Phrayayomrat任命了第一个看管关卡的人,还承担向呵叻府交送所收的税费。


4.“จันทึก” เดิมเป็นเมืองหน้าด่านในดินแดนแถบภาคอีสาน ชื่อว่า “เมืองจันทึก” เช่น เผือกจันทึก, ฝาดจันทึก
4. /chan1thuek4/ 以前是泰国东北的关卡城池,叫做“Chantheuk城”,例如Pheuakchanthuek、Fatchanthuek的姓氏。


ต่อมาเมื่อได้ตั้งเมืองนครราชสีมาขึ้นดูแลหัวเมืองต่างๆ ทางที่ราบสูง จึงเปลี่ยนเป็นเมืองหน้าด่านเรียกว่า “ด่านจันทึก” เมื่อยกเลิกด่านแล้ว ได้เปลี่ยนเป็นอำเภอ เรียกว่า “อำเภอจันทึก” เนื่องจากบ้านจันทึกและบ้านหนองบัวตั้งอยู่ในเขตดงพญาเย็น (พญาไฟ) มีไข้ป่า (มาลาเรีย) ชุกชุม เป็นที่เกรงกลัวของข้าราชการยิ่งนัก จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่บ้านสีคิ้ว แล้วเปลี่ยนชื่ออำเภอจันทึกเป็นอำเภอสีคิ้ว จนถึงปัจจุบัน
后来将呵叻城设置为 管理高原上各个城市的主城之后,就将上述名字改名为“Chantheuk关卡”。当关卡制度被取消之后,就改名为Chantheuk县。因为Chantheuk和Nongbua所处深林,疟疾肆虐,导致官员都非常害怕,就将县办公处设立在Sikhiu,然后将Chantheuk县改名为Sikhiu县,一直沿用至今。


5.“ไธสง” มาจากคำว่า “พุทไธสง” เช่น นามสกุล น้อยไธสง, ตลุกไธสง
5. /thai1song5/ 来自‘Phutthaisong’一词,例如Noithaisong、Talukthaisong的姓氏。


เมืองพุทไธสง เป็นเมืองเก่า ต่อมาได้ร้างไป ในสมัยการปกครองแบบมณฑณขึ้นต่อเทศาภิบาลเมืองแปะ ต่อมา พ.ศ. 2342 รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯให้เพี้ยศรีปาก เป็นพระยาเสนาสงคราม เจ้าเมืองคนแรกของพุทไธสงและได้ยกฐานะเป็นอำเภอพุทไธสง ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
Phutthaisong城,是一座古城,后来变成一座废弃的城池,在省制时代隶属于Pae城。后来1799年,拉玛一世任命Phiasripak为Phrayasenasongkhram披耶,作Phutthaisong的第一任城主,还将Phutthaisong城升级为县,现在隶属于武里南府。


(图源 IG:shahkrit)

6.“สันเทียะ” เดิมเรียกว่า “แขวงสันเทียะ” เช่น นามสกุล ถนอมสันเทียะ, ขอสันเทียะ
6. /san5thia4/以前叫做‘Santhia行政区’,例如Thanomsanthia、khorsanthia等的姓氏。


เล่ากันว่าเดิมเป็นที่อยู่ของชาวกัมพูชา เพราะคำว่า “สันเทียะ” ภาษาเขมร แปลว่า ที่ต้มเกลือสินเธาว์ และมีผู้เพิ่มเติมว่า “สันเทียะ” อาจมาจากสภาพพื้นดินทั่วไปของอำเภอที่เป็นดินเค็ม หรือมาจากสภาพภูมิศาสตร์ในภาษาลาว คำว่า “สันเทียะ” แปลว่า บ้านที่ตั้งอยู่บนสันโนนที่ดินและเนื่องจากพื้นดินเป็นดินปนทราย เมื่อถึงฤดูฝนจะชื้นแฉะไปทั่วทั้งหมู่บ้าน
据说以前 是高棉人的居住地,Santhia在高棉语中的意思是煮盐的地方。还有人加以猜测,Santhia这个词可能来自有着盐碱地的县份所处的环境,或者是来自老挝语中的地理词汇,意思建在高地山脊上的房子,且地面为砂石,到雨季的时候整个村庄都会很湿润。


7.“สูงเนิน” เดิมเรียกว่า เมืองเสมา เช่น นามสกุล ดีสูงเนิน, ฝากสูงเนิน
7. /sung5noen1/ 以前叫做‘Sema城’,例如Deesungnoen、Faksungnoen的姓氏。


เมืองเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลสูงเนิน ครั้นสร้างเมืองนครราชสีมาจึงย้ายมาอยู่เมืองใหม่ เมืองเสมา จึงกลายเป็นเมืองเก่า ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นอำเภอได้ตั้งชื่อใหม่ตามชื่อที่ตั้งที่ว่าการอำเภอว่า อำเภอสูงเนิน
以前位于Sungnoen镇,当建成呵叻城之后就搬迁到了新城,Sema城就变成了旧城,后来改成了县,取了新名字为Sungnoen县。


原来泰国人的一些姓氏和地名有着这么密切的联系呀!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。