相信时下最被人们热议的话题中一定有疫苗这个话题,当前新冠病毒肆虐,很多人都在等着疫苗救命,现在泰国社会上也充斥着各种关于疫苗的新闻。今天,我们就带大家了解一下关于疫苗的故事。


ปี 2337 ขณะที่ทวีปยุโรปกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไข้ทรพิษ จนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก นายแพทย์เอดเวิร์ด เจนเนอร์ (Edward Jenner) สังเกตเห็นว่า หญิงที่รีดนมวัวที่เคยติดโรคฝีดาษวัว (cowpox) แล้วจะไม่เป็นไข้ทรพิษ จึงได้เริ่มการค้นคว้าทดลองจนเป็นที่มาของ “วัคซีนเข็มแรก” ในโลก
1794年,整个欧洲正 在经历着天花的肆虐,死亡人数巨大,尤其是儿童,一名叫做爱德华·詹纳的医生注意到,曾经患过牛痘的挤奶女工不会感染天花,于是就开始进行相关的实验研 究,这就是世界上第一支疫苗的诞生。


(图源:视觉中国)

นายแพทย์เจนเนอร์ จึงได้ทดลองนำหนองจากแผลฝีดาษวัวของหญิงรีดนมวัวดังกล่าวไปทดลองกับสัตว์หลายชนิดจนมีผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ต่อมาในวันที่ 14 พฤษภาคม ปี 2339 จึงทดลองในคนเป็นครั้งแรกกับเด็กชายอายุ 8 ปี โดยการกรีดผิวหนังที่แขนแล้วนําหนองฝีดาษวัวใส่ลงไป จากนั้นอีกประมาณ 2 เดือน นายแพทย์เจนเนอร์นําเอาหนองฝีจากผู้ป่วยไข้ทรพิษไปทดลองสะกิดที่ผิวหนังของเด็กชายรายเดิม ผลปรากฏว่าเด็กชายผู้นั้นไม่ติดโรคไข้ทรพิษ
爱德华·詹纳医生从患有牛痘的挤奶女工的伤口上提取出脓液,在多种动物上进行了实验,取得了令人满意的成果。于是,在1796年5月14日首次在一个8岁 男孩身上进行了人体试验,划开手臂的皮肤放入牛痘脓液,过了两个月之后,医生将天花患者的脓液植入到男孩手臂感染牛痘的地方,发现这个男孩没有感染天花。

หลังทําการทดสอบวิธีการดังกล่าวอีกหลายครั้ง ทั้งปรับปรุงการเตรียมหนองฝีให้มีประสิทธิภาพ จนมั่นใจว่าวิธีการดังกล่าวสามารถป้องกันไข้ทรพิษได้ จึงได้นํารายงานผลการทดลองเสนอต่อ ราชสมาคมแห่งลอนดอน (Royal Society of London) แต่กลับถูกส่งคืนอย่างไม่สนใจ
在进行了多次上述 实验之后,调整准备了足够活性的脓液,他确定这样的方法可以帮助人们避免感染天花,于是将实验结果提交至了伦敦皇家学会,但却惨遭退回。

นายแพทย์เจนเนอร์จึงตัดสินใจตีพิมพ์ผลการศึกษาดังกล่าวด้วยทุนส่วนตัวออกเผยแพร่ ซึ่งยังคงถูกคัดค้านจากวงการแพทย์ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องหลอกลวง โดยมีการเชื่อมโยงกับกรณีของเลดี้ แมรี เวิร์ทเลย์ มองตากู (Lady Mary Wortley Montagu) ที่นําความรู้การปลูกฝีจากชาวจีนไปเผยแพร่ในประเทศอังกฤษเพื่อป้องกันไข้ทรพิษเมื่อปี 2264 แต่มีผู้ที่ได้รับการปลูกฝีบางรายป่วยเป็นไข้ทรพิษและเสียชีวิต
爱德华·詹纳医生决定用自己私人的资金对研究结果进行发表宣传,但他还遭受了当时医学界的反对,因为认为他是在骗人,还把他和玛丽·蒙塔古·沃特利夫人于1721年将从中国借鉴的种痘技术在英国宣传预防天花,但是导致有些病例感染天花甚至死亡的故事联系在一起。


(图源:视觉中国)

แม้ผลงานของในนายแพทย์เจนเนอร์จะถูกปฏิสเธจากวงการแพทย์ แต่กลับได้รับความนิยมจากประชาชน ประชาชนจำนวนมากให้ความเชื่อถือวิธีการของเขาว่าสามารถป้องกันไข้ทรพิษได้จริง การยอมรับขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ ในที่สุด รัฐสภาอังกฤษก็รับรองผลงานของนายแพทย์เจนเนอรเมื่อปี 2343 นายแพทย์เจนเนอร์เรียกหนองฝีวัวนั้นว่า “vaccine-วัคซีน” ซึ่งมาจากภาษาละตินว่า vacca แปลว่าวัว และเรียกวิธีการป้องกันโรคดังกล่าวว่า vaccination ยังใช้กันอย่างแพร่หลายถึงปัจจุบัน
虽然爱德华·詹 纳的成果被医学界否认,但是却受到了民众们的追捧,很多人都认为他的做法真的可以预防天花,最终他的做法被越来越多的人所接受,英国国会也在1800年接受了他的实验成果,爱德华·詹纳将牛痘脓水为vaccine,来自拉丁语vacca‘牛’,将这种预防传染病的方式为vaccination,并一直沿用至今。

ภายหลังก็มีการพัฒนาวัคซีนเรื่อยมา เช่น หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) ค้นพบวิธีการทําให้เชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่มาทําให้อ่อนฤทธิ์และใช้เป็นวัคซีนเป็นครั้งแรก, โจเซฟ ลิสเตอร์ (Joseph Lister) ริเริ่มนำ antiseptic มาใช้ในทางการแพทย์ทําให้เกิดการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อตายในระยะเวลาต่อมา ฯลฯ
后来,疫苗又不断被发展,路 易·巴斯德首次发明了活性病菌疫苗接种的方法,约瑟夫·李斯特开始在医疗中使用抗菌剂,促进了后来灭活疫苗的产生。

วัคซีนในไทยเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ปี 2378 โดยหมอบลัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) เป็นผู้นําเข้ามาเผยแพร่ เมื่อรัชกาลที่ 3 ทรงทราบ จึงรับสั่งให้หมอหลวงมาฝึกปลูกฝีกับหมอบลัดเลย์ และได้พระราชทานเงินรางวัลให้กับหมอบลัดเลย์และหมอหลวงที่ฝึกปลูกฝี
泰国的疫苗始于拉玛三世,1835年12月2日接种了第一针剂预防天花的疫苗,由丹·比奇·布拉德利引进并传播,当拉玛三世得知后,就立即命令皇家医生和布拉德利学习疫苗接种,还为布拉德利和其他会接种疫苗的皇家医生提供了资金奖励。

โดยในระยะแรกต้องนำเข้าพันธุ์หนองฝีจากสหรัฐฯ ภายหลังหมอบลัดเลย์ได้ใช้การปลูกฝีด้วยวิธีการ variolation โดยการนําเอาหนองฝีจากผู้ป่วยไข้ทรพิษมาทําการปลูกฝี ซึ่งเป็นวิธีการที่ชาวจีนค้นพบ หากพบว่าการปลูกฝีด้วยวิธีดังกล่าวยังมีอันตราย จึงกลับมาใช้การนําพันธุ์หนองฝีวัวจากสหรัฐเช่นเดิม โดยคิดเงินค่าปลูกฝีคนละ 1 บาท (มีเงื่อนไขให้กลับมาติดตามตรวจดูผล หากฝีขึ้นดีจะคืนเงินให้ 50 สตางค์) โดยเงินที่ได้มาก็นําไปซื้อพันธุ์หนองฝีวัวมาใช้ต่อไป
开始的时候需要从美国进口脓液品种, 后来布拉德利采用了中国人发现的采集天花患者脓液的天花接种方式,但是发现这样的方法仍然有一定的危险性,所以就继续从美国进口脓液,疫苗接种的收费是每人1泰铢(需要跟踪接种结果,如果牛痘长得好会退还50士丹),所收的钱用于进口牛痘脓液。

แม้ว่าปฏิบัติการดังกล่าวจะประสบความสําเร็จแต่ยังคงมีปัญหาว่าพันธุ์หนองฝีวัวต้องนำเข้าจากสหรัฐฯ ใช้เวลาเดินทางนานถึง 9 เดือน ทำให้หนองฝีเสื่อมคุณภาพ รัชกาลที่ 5 จึงมีพระราชดำริให้คิดทำหนองฝีขึ้นใช้เอง กระทรวงธรรมการจึงส่งนายแพทย์ของไทยไปศึกษาดูงานเรื่องดังกล่าวที่ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ พระบำบัดสรรพโรค หรือนายแพทย์แฮนซ์ อดัมเซ็น (Hans Adamsen) และหลวงวิฆเนศน์ประสิทธิวิทย์ (อัทย์ หสิตะเวช)
虽然这样的方法卓有成效,但是从美国进口脓液需要9个月的时间,导致脓液的质量受损。拉玛五世就下令自行制造脓液,教育部Hans Adamsen医生和At Hasitawet去菲律宾观看学习 疫苗技术。

เมื่อทั้งสองท่านกลับมาเมืองไทยก็มีการทำพันธุ์หนองฝีครั้งแรกที่สำนักงานบริเวณสี่กั๊กพระยาศรี (สี่แยกพระยาศรี) ต่อมากระทรวงธรรมการเสนอให้รัฐบาลจัดตั้ง “กอเวอนเมนต์ซีร่ำแลโบแร็ตโตรี”สำหรับผลิตพันธุ์หนองฝีขึ้นใช้ปลูกป้องกันไข้ทรพิษภายในประเทศ ก่อนจะได้ย้ายสถานผลิตพันธุ์หนองฝีไปตั้งที่ตำบลห้วยจรเข้ จังหวัดนครปฐม
他们二位回来时候,泰国就在Si  Kak Phraya Sri附近的办事处首次开始制作脓液。后来,教育部提议让政府建立国家免疫血清实验室,专门生产国内预防天花的牛痘疫苗,后来实验室搬迁到了佛统府的Huai Chorakhe镇。ต่อมาในปี 2454 หม่อมเจ้าหญิงบันลุศิริสาร ดิสกุล พระธิดาในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ถูกสุนัขบ้ากัดจนถึงสิ้นชีพิตักษัย สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นําความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต รัชกาลที่ 6 เพื่อจัดตั้งสถานที่ดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
1911年,丹龙·拉差努 帕的女儿被疯狗咬伤,最终身亡,丹龙·拉差努帕将此事禀奏了国王,为的是请求拉玛六世御赐资金,最终促进建成了泰国第一个狂犬病疫苗接种场所。

ในการนี้ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานเงินอดุหนุนเป็นปฐมฤกษ์ โดยให้ใช้ตึกหลวงที่ถนนบํารุงเมืองเป็นสถานที่ทําการชั่วคราวเรียกวา “ปาสตุระสภา”เปิดทำการ 26 เมษายน ปี 2456 และให้ย้ายกิจการทําพันธุ์หนองฝีและทําวัคซีนอื่นที่อยู่ทางจังหวัดนครปฐม มาดําเนินการอยู่ด้วยกัน เดือนสิงหาคม ปี 2460 เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานปาสเตอร์”
在这次事件中,绍瓦帕·蓬西太后御赐了资金,还将Bamrungmuang路附近的皇家大楼御赐称为临时办事处,1913年4月26日投入使用,命名为“Pasturasapha”,还把在佛统府进行的天花疫苗及其他疫苗研究也迁移到此处,1917年8月更名为“巴斯德研究所”。

ต่อมา สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 24 พฤษภาคม ปี 2463 รัชกาลที่ 6 มีพระราชประสงค์จะสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศพระราชชนนี จึงทรงอุทิศที่ดิน 46 ไร่ ริมถนนพระราม 4 บริเวณใกล้ ๆ กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 258,000 บาท มอบให้สภากาชาดไทย สำหรับสร้างอาคารใหญ่หลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่ทำการแห่งใหม่ของสถานปาสเตอร์ ขนานนามว่า “ตึกสภานายิกา”
后来,绍瓦 帕·蓬西太后去世,在1920年5月24日举行的葬礼上,拉玛六世为了纪念太后在国民健康事业做出的功绩,向朱拉隆功医院御赐了Rama4路边的46莱土地,向泰国红十字会捐赠258,000泰铢的私人财产,为的是建立泰国新的巴斯德办事处,命名为“Sapha Yanika”。

ภายรัชกาลที่ 6 พระราชทานนามใหม่สถานที่ใหม่ว่า “สถานเสาวภา” แทนสถานปาสเตอร์ และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ปี 2465 กิจการทั้งหมดของสถานปาสเตอร์ ถนนบำรุงเมือง ย้ายมาดำเนินการที่ทำการใหม่ทั้งหมด
拉玛六世将巴斯德办事处更名为“ Saowapha 研究所”,在1922年12月7日亲临首开现场,Bamrungmuang路的巴斯德研究所的所有工作都转移到了新的工作场地。


全中国人免费接种疫苗,相信大家一定都感到安全和幸福吧!还没有接种的小伙伴不要再等啦!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。