我们大多数人知道的应该就是:大学以前叫“ครู”,大学开始叫“อาจารย์”。但是小编发现自己的外教似乎不太喜欢同学们叫她“อาจารย์”,为什么呢?一起去探索一下

มีหลายคนสงสัยว่า "ครู"กับ"อาจารย์"เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และทำหน้าที่เป็นเช่นไร เผื่อเวลาจะเรียกขานนามจะได้เรียกให้ถูก ไม่เขิน เจ้าตัวก็ทำตัวถูก(ไม่ตัวลอย หรือตัวลีบพึมพำตามหลัง) ก็เลยอยากอธิบายไว้พอสังเขป
很多人疑惑:“ครู”和“อาจารย์”有什么相似或不同之处? 他们的职责分别是什么? 该怎么称呼才对,才不会尴尬?下面简单解释一下。

บุคคลที่ดีมีคุณภาพย่อมไม่ง่ายที่จะก่อเกิดขึ้นมาได้ โดยขาดการอบรมสั่งสอน ซึ่งนอกจากจะได้รับการสั่งสอนโดยพ่อแม่บุพการี ยังควรที่จะได้รับการอบรมจากผู้เป็นครูบาอาจารย์ด้วย โดยคำว่า “ครู” ที่เรามักใช้เรียกกันบ่อย ๆ นั้น มาจากคำว่า คุรุ ที่เป็นคำในภาษาสันสกฤต และครุ หรือ คุรุ จากภาษาบาลี ก่อนที่ชาวไทยจะอ่านออกเสียงไปในทางสระอู จนกลายเป็นคำว่า ครู ที่ใช้กันในทุกวันนี้นั่นเอง
由于缺乏教育,高素质人才往往很少。除了父母的养育外,还需要老师的教导。我们常说的“ครู”来自梵语“คุรุ”或巴利语“ครุ”或“คุรุ”,泰国人发音时把元音“ุ”发成“ ู”,所以演变成“ครู”,沿用至今。

《皇家学院词典》中“ครู”一词的含义

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของคำว่า ครู ว่า เป็นผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้อบรมสั่งสอนศิษย์ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ นอกจากนี้คำว่าครู ยังหมายถึงบุคคลที่แนะนำถ่ายทอดทักษะ หรือแบ่งปันวิธีปฏิบัติให้ ตลอดจนการให้แนวทางในการทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างอาชีพให้กับตนเอง
1999年版《皇家学院词典》中“ครู”是:有责任或被指派培养和教导学生,并将知识传授给学生的人。另外,“ครู”也指传授技能、实践经验以及各个领域工作方法思路,以便学生运用到工作的人。

นอกจากนี้นิยามของคำว่า ครู หรือ อาจารย์ นั้น ยังมีผู้ให้นิยามความหมายที่หลากหลายตามคุณสมบัติที่ครูที่ดีมีคุณภาพล้วนต้องมีกัน ซึ่งต่างก็ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกันดังต่อไปนี้
此外,根据好老师的必备素质,“ครู”和“อาจารย์”还有多种定义,相似点如下:

คือ ผู้ที่ให้ความรู้อย่างไม่จำกัด และยังสามารถมอบความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ได้ทุกที่ทุกเวลา ขณะเดียวกัน ผู้ทำหน้าที่เป็นครูยังต้องเปี่ยมไปด้วยความรู้ติดตัว รวมถึงยังต้องรู้จักขวนขวายหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สะสมมาไว้เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาที่รอบด้านให้แก่ ศิษย์ ได้ และครูที่ดีจะต้องไม่มีการปิดบังความรู้ เพราะต้องรู้จักคำนึงถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู
是教给学生无限知识,并且还可以随时随地教导学生的人。同时老师也必须知识渊博,甚至还要积累新知识,以便传授全面的知识给学生。好老师不能有所保留,必须懂得老师的职业精神。

คือ ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ และมีประสบการณ์ที่มีประโยชน์สั่งสมไว้ มีระดับการศึกษาที่น่าเชื่อถือหรือดีเป็นพิเศษ หรืออาจมีทั้งประสบการณ์และการศึกษาที่เข้มข้นในสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อเป็นตัวการันตีว่าจะช่วยให้ผู้เป็นศิษย์ เกิดความเจริญก้าวหน้าได้ในอนาคตอย่างแน่นอน
是知识渊博,积累了有用的经验,受过高等教育并且学历得到认证可信,或者可能在特定领域既有经验又受过严格教育,以确保能帮学生发展进步的人。 

ผู้ที่ประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเอง โดยมีหน้าที่ในการสอนเป็นหลัก โดยมักใช้คำว่า ครู กับผู้สอนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
以教师为主业,靠教学谋生的人。“ครู”通常用于称呼大学或高等教育机构以下的教师。 

ครู หมายถึง ผู้มีความหนักแน่นทางด้านจิตใจ ต่อการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ได้ดี โดยจะต้องมีความอดทนทางด้านจิตใจและมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของตนให้ลุล่วง
“ครู”指具有心态良好,能教好学生的人。 他们必须有耐心和决心来完成他们的职责。

คือ ผู้ที่คู่ควรแก่การเคารพของศิษย์ อันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมให้ศิษย์ได้เห็น
是值得学生尊敬,可作为社会榜样、学生榜样的人。

佛陀比丘给的“อาจารย์”的定义

อาจารย์ ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่นิยมเรียกควบคู่ กับ ครู เพราะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน โดยความหมายของคำว่า “อาจารย์” ตามความหมายของท่าน พุทธทาสภิกขุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบลักษณะความหมายทั้งในอดีตและปัจจุบัน คือ
“อาจารย์”是另一个与“ครู”一样常被用来称呼教师的词,这两个词的含义相近。著名现代高僧佛陀比丘将“อาจารย์”的含义分为古义和今义两种:

ความหมายดั้งเดิม หมายถึง ผู้ฝึกสอนที่มีหน้าที่ในการอบรมเรื่องมารยาทและเป็นผู้ควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินัยควบคู่ไปด้วย และเป็นผู้รักษาระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
古义指负责教授礼仪,管理纪律并维护学校规章制度的人。

ความหมายปัจจุบัน หมายถึง ผู้มีฐานะระดับสูงในวิชาชีพหรือชั้นหนึ่งของผู้เป็นครู
现在指在专业上有很高水平或业界数一数二的老师。

ในปัจจุบันเรามักจะใช้ชื่อเรียกผู้ฝึกสอนว่า ครู หรือ อาจารย์ สลับปะปนกันไป แต่ไม่ว่าจะเรียกผู้ฝึกสอนด้วยนามว่าอะไร ทั้งสองคำนี้ต่างก็ล้วนมีความหมายเดียวกันคือ บุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่เผชิญมาถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ ได้ศึกษาและสร้างความเชี่ยวชาญให้กับตนเองไปประกอบอาชีพ หรือสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ซึ่งบุคคลที่ทำอย่างนี้ได้นับเป็นครูบาอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพแล้ว
现在,我们一般会混用“ครู”或“อาจารย์”,但无论怎么称呼,这两个词都有相同的含义,即:负责传播知识和经验给学生,以便学生获取并建立专业知识体系去就业或提升自己。做到这一点,就算是一位成功的教师了。 

       

但据泰国老师描述

ชอบคำว่า "ครู" มากกว่าค่ะ
更喜欢被叫“ครู”

เวลาลูกศิษย์เรียกคุณครูจะดูอบอุ่นและใกล้ชิดมากกว่าเรียกอาจารย์
觉得比起“อาจารย์”,被学生叫“ครู”更显亲切温暖

เวลาที่เราเป็นนักเรียน นักศึกษา ก็เหมือนกันจะชอบเวลาที่ "อาจารย์" เรียกตัวเองว่า "ครู" มาก ๆ
表示自己做学生的时候,也很喜欢老师自称“ครู”

เพราะเหมือนกับเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมและเป็นกันเองมากกว่าท่านเรียกตัวเองว่า อาจารย์
因为同样比起自称“อาจารย์”,老师自称“ครู”更显亲密和友好

 

但以上规则只适用第一次见面称呼,之后还得根据老师的个人喜好称呼比较好~

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自intrend,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。