足球运动是世界上第一运动,它体现了运动中力量和速度的完美结合。它就像是自然界中的猎豹,它奔跑的速度、节奏、动感、力量以及舒展的线条都给人一种美的享受。泰国的足球魅力运动又是什么时候开始的呢?一起来康康

คำว่า “ดัดจริต” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า “แสร้งทำกิริยาหรือวาจาให้เกินควร” ซึ่งมีความหมายในแง่ลบ แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 คำนี้อาจมีความหมายในแง่บวก เพราะมีการใช้คำว่า “ดัดจริต” มาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน คือ “โรงเรียนดัดจริต”
“ดัดจริต”一词,皇家学院词典给的定义是:说话做事做作得过分,有贬义意思。 但在拉玛五世国王统治时期,“ดัดจริต”可能含有褒义的意思,因为这一词被用来命名学校,称作“Dadjarit School”。 
ข้อมูลของโรงเรียนดัดจริตมีกล่าวถึงในประวัติของ ขุนประสิทธิ์วิทยกร (ศักดิ์ คุปตะวาณิช) โดยทายาทของขุนประสิทธิ์วิทยกร เล่าไว้ว่า
提及这所学校的历史, Khun Prasit Vitthayakorn家族的继承人 Khun Prasit Vitthayakorn (Sak Khubtavanich) 说:
“พ่อ (ขุนประสิทธิ์วิทยกร – ศักดิ์ คุปตะวาณิช) เดิมชื่อ ‘ฮก’ เป็นบุตรนายเป๊งและนางเง็ก คุปตะวาณิช…เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2442…ยามเยาว์วัยพ่อได้รับการศึกษาจากโรงเรียนประถมดัดจริต ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสามเสน ตรงข้ามกับปากถนนสังคะโลก เยื้องกับโรงพยาบาลวชิรในปัจจุบันนี้
“父亲(Khun Prasit Vittayakorn – Sak Khubtavanich),原名叫Hok,是Bang先生和 Ngek 小姐的儿子,出生于 1899 年 6 月 28 日。父亲小时候,就在 Datjarit 小学上学。 Datjarit 小学在Samsen路,Sangkhalok路口对面,今天Vachira医院斜对面。

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาล ขึ้นอยู่กับกระทรวงธรรมการในสมัยนั้น พระสรรพการหิรัญกิจ (ต่อมาเป็นพระอรรถวสิษฐ์สุธี ในรัชกาลที่ 6) เป็นผู้สร้างให้และเป็นผู้อุปถัมภ์ เมื่อได้ศึกษาอยู่ 3 ปี สำเร็จประถมแล้ว ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดเบ็ญจมบิตร…”
这所学校是一所公立学校,归当时的教育部门管。 Phra Sabphakarn Hirankit (后拉玛 6 世王统治时期称为 Phra Atthavasit Suthi)是创办和赞助人。 经过3年的学习,完成了小学,升入Wat Benchamabit中学学习……”
สันนิษฐานว่า โรงเรียนดัดจริตก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ริมถนนสามเสน เยื้องกับวชิรพยาบาล หรือบริเวณสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายในปัจจุบัน แต่ภายหลัง (ไม่ทราบปีที่แน่ชัด) ได้โอนย้ายไปอยู่กับโรงเรียนวัดราชผาติการาม หรือวัดส้มเกลี้ยง เชิงสะพานกรุงธน (สะพานซังฮี้) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งโรงเรียนเดิม
据推测,Datjarit 学校成立于拉玛五世王时期,位于Samsen路,在Vachira医院斜对面,现在的Uthenthawai校友会附近。但后来(确切时间未知)搬到了Wat Ratchaphatikaram 或称Wat Som Kliang学校,即在 Krung Thon桥(Sang Hee Bridge) 下面 ,离原校址不远。
ข้อมูลของโรงเรียนดัดจริตมีไม่มากนัก ในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2452 (นับศักราชอย่างใหม่จะตรงกับ พ.ศ. 2453) ระบุว่า “พระสรรพการหิรัญกิจ ผู้อุปการะโรงเรียนดัดจริต ให้ฟุตบอล์หนึ่งลูก ราคา 5 บาท เป็นสมบัติแก่โรงเรียนดัดจริต ครูใหญ่โรงเรียนดัดจริตได้รับไว้แล้ว” 
关于Datjarit学校的信息不多,在 1909 年 1 月 30 日的政府公报(按新纪元算法应该是1910 年)中说:“学校赞助人Phra Sabphakarn Hirankit  赠送了一个价值5铢的足球作为 Datjarit 学校的财产,校长收下了。”

โดยสรุปแล้ว โรงเรียนดัดจริตก่อตั้งโดย พระสรรพการหิรัญกิจ (เชย อิศรภักดี) ผู้จัดการคนแรกของบุคคลัภย์ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ในเวลาต่อมา และเป็นเจ้าของป๊ากสามเสน สวนสนุกแห่งแรกในกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณวชิรพยาบาล ซึ่งก็อยู่เยื้องกับโรงเรียนดัดจริตนั่นเอง
总之,Datjarit 学校是由Book club (后来泰国商业银行)的第一任经理,曼谷第一家游乐园Park Samsen(现位于Vachira医院附近,Datjarit 学校附近) 的老板 ——Phra Sabphakarn Hirankit (Chey Isaraphakdi)创办的。
ที่น่าสนใจคือ โรงเรียนแห่งนี้ได้รับบริจาค “ลูกฟุตบอล” จากผู้อุปถัมภ์ของโรงเรียน ตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 แสดงว่า กีฬาฟุตบอลเริ่มเข้าสู่สยามตั้งแต่ช่วงนั้นแล้ว ดังนั้น นักเรียนของโรงเรียนดัดจริตจึงอาจเป็นนักเรียนในยุคแรก ๆ ของสยามอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ได้เล่นกีฬาฟุตบอล
有趣的是,自从拉玛五世王末期这所学校从学校的赞助商那里收到“足球”的捐赠起能说明,足球在那时候开始传入暹罗,因此Datjarit 学校的学生可能是暹罗第一批踢足球的学生。

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。