คำวิเศษณ์分为คำคุณศัพท์(形容词)和คำกริยาวิเศษณ์(副词),但是一般都用คำวิเศษณ์表示,所以遇到需要仔细辨认,此คำวิเศษณ์非彼คำวิเศษณ์:

การใช้ประโยคต่างๆ เพื่อการสื่อสารในภาษาไทย จำเป็นที่จะต้องมี "คำวิเศษณ์" ทำหน้าที่ขยายคำต่างๆ ในประโยค ทำให้ผู้พูด และผู้ฟัง เข้าใจความหมายในสิ่งที่กำลังสนทนาอย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งคำวิเศษณ์แบ่งออกเป็น 10 ชนิด โดยแต่ละชนิดก็มีหน้าที่แตกต่างกัน
泰语中的句子为了表达必须要用“副词/形容词”来修饰句子中的词,让说话者和听者更清楚地理解对话中的内容,“副词/形容词”有10种,功能各不相同。

คําวิเศษณ์คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ทำไมจึงมีความสำคัญ?
“副词/形容词”是什么?有什么作用?有什么重要性?

คำวิเศษณ์ คือ คำที่ขยายคำนาม คำกริยา คำสรรพนาม เพื่อบ่งชี้ลักษณะต่างๆ ให้มีความละเอียดชัดเจน และเข้าใจง่ายมากขึ้น เช่น การบอกขนาด รูปทรง จำนวน ปริมาณ สี กลิ่น รส ฯลฯ 
“副词/形容词”用来修饰名词、动词和代词,以补充特征描述,让人更容易理解,如:大小、形状、数量、重量、颜色、气味、味道等。 
ยกตัวอย่าง : หยิบปากกาให้หน่อย vs หยิบปากกาด้ามสีขาวให้หน่อย
例:麻烦给我拿一下笔VS麻烦给我拿一下白色的笔
การใส่คำวิเศษณ์เข้าไปในประโยคจะทำให้ผู้รับสารเข้าใจอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
句中用了“副词/形容词”作修饰,信息接收者会理解得更清楚。

หน้าที่ของคำวิเศษณ์ ในการขยายคำต่างๆ สามารถแบ่งได้ง่ายๆ ดังนี้
“副词/形容词”的修饰功能,可以简单分为以下几种:
1. คำวิเศษณ์ขยายคำนาม
形容词修饰名词

เช่น คนอ้วนกินข้าวเยอะ, นักเรียนหลายคนเล่นฟุตบอล
如:人胖就吃得多,很多学生踢球
2. คำวิเศษณ์ขยายคำสรรพนาม
形容词修饰代词

เช่น พวกเธอทั้งหมดช่วยกันขนของ, ฉันเองที่ทำเรื่องไม่ดีแบบนี้
如:她们所有的人帮忙搬运东西,做了坏事儿的我
3. คำวิเศษณ์ขยายกริยา
副词修饰动词

เช่น ครูสอนศิลปะวาดรูปสวย, พี่สาวร้องเพลงไพเราะ
如:美术老师画画很好看,姐姐唱歌好听

4. คำวิเศษณ์ขยายคำวิเศษณ์
副词修饰形容词

เช่น ลายมือของเขาสวยมากจริงๆ, บ้านหลังนั้นสวยสุดๆ ไปเลย
如:他的字迹很漂亮,那座房子太漂亮了
5. คำวิเศษณ์ที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดง
谓语成分中的形容词修饰词

เช่น เธอสูงกว่าคนอื่นๆ, อาหารจานนี้อร่อย
如:她比别人高,这盘食物很美味。

คําวิเศษณ์มีกี่ชนิด แต่ละชนิดใช้อย่างไร?
“副词/形容词”有几种类型?怎么用?

คำวิเศษณ์แบ่งออกเป็น 10 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีหน้าที่ในการอธิบาย และบอกลักษณะของคำต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป โดยคำวิเศษณ์ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
“副词/形容词”分10种,每一种描绘的性质不同,常用的分类如下:
1. ลักษณะวิเศษณ์ 
性状形容词

หมายถึง คําวิเศษณ์บอกอาการ โดยจะบอกลักษณะต่างๆ เช่น สี ชนิด ขนาด รูปทรง กลิ่น รส ความรู้สึกต่างๆ เช่น
指描述性状的形容词,描述各种特征,如颜色、类型、大小、形状、气味、味道、感觉等。
例:

- โทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋าสะพายสีดำ
-黑色单肩包中的手机
- แก้วน้ำใบใหญ่มีความจุมากกว่าแก้วน้ำใบเล็ก
-大杯子比小杯子容量大。
2. กาลวิเศษณ์
时间副词

หมายถึง คำวิเศษณ์บอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น วันนี้ เมื่อวาน ปัจจุบัน อดีต อนาคต เป็นต้น เช่น
是描述时间的副词,如早、晚、下午、傍晚、今天、昨天、现在、过去、未来等等。
例:

- เมื่อวานฉันตื่นสาย
-昨天我起晚了。
- พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของพ่อ 
-明天是爸爸的生日。 


3. สถานวิเศษณ์
地点副词

หมายถึง คำวิเศษณ์บอกสถานที่ เช่น เหนือ ใต้ กลาง ออก ตก ซ้าย ขวา บน ล่าง เป็นต้น
指描述地点的副词,如:北、南、中、东、西、左、右、上、下等等。
例:

- บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียน
- 我家在学校附近。
- แมวนอนอยู่ใต้โต๊ะ
- 猫躺在桌子底下。

4. ประมาณวิเศษณ์
数量副词

หมายถึง คำวิเศษณ์บอกจำนวน หรือปริมาณ เช่น ตัวเลข มาก น้อย หลาย เยอะ บ่อยๆ เป็นต้น
指描述数或量的副词,如:数字、多、少、一些、很多、经常等等。
例:

- น้องได้เงินไปโรงเรียนวันละ 50 บาท
- 弟弟每天拿着50铢去上学。
- สมชายแอบงีบหลับในห้องเรียนอยู่บ่อยๆ 
- 颂猜经常在教室里打盹。 


5. ประติเษธวิเศษณ์ 
否定副词

หมายถึง คำวิเศษณ์ที่แสดงความปฏิเสธ เช่น ไม่ ไม่ใช่ ไม่ได้ เป็นต้น
表示否定的副词, 如不、不是、不能等等 。
例:
- เขาไม่ได้ชอบพอกับฉัน
- 他不够喜欢我。
- เธอไม่ใช่คนที่ฉันรัก
- 她不是我爱的人。
6. ประติชญาวิเศษณ์
应答语副词

หมายถึง คำวิเศษณ์ที่ใช้แสดงการขานรับ เช่น ครับ ค่ะ เป็นต้น 
指用来表示应答的副词, 如:是的,没错等等。
例:

- รับทราบครับ ผมจะทำตามคำสั่งเดี๋ยวนี้
-收到,我一会儿就按要求做。
- วันนี้ฉันทำอาหารหลายเมนูค่ะ
-今天我煮了很多菜。


7. นิยมวิเศษณ์
指称副词

หมายถึง คำวิเศษณ์ที่บอกความชี้เฉพาะ เช่น โน่น นี่ นั่น นั้น เป็นต้น
指特指副词,如:那里、这里、那儿、那等等。
例:

- ที่นั่นขายของที่เธออยากได้
-那儿有她想要的东西卖。
- ผู้ชายคนนั้นเคยก่อคดีลักทรัพย์มาก่อน
-那个男的之前偷过东西。


8. อนิยมวิเศษณ์
泛指副词

หมายถึง คำวิเศษณ์ที่บอกความไม่ชี้เฉพาะ เช่น ใคร ไหน อะไร เป็นต้น เช่น
指称不具体的副词,如:谁、哪里、什么等等。
例:

- เขาอยากจะไปที่ไหนก็เรื่องของเขา
-他想去哪儿是他的事。
- เธออยากขับรถคันไหนก็ได้
-她想开哪辆车都行。


9. ปฤจฉาวิเศษณ์
疑问副词

หมายถึง คำวิเศษณ์แสดงคำถาม และความสงสัย เช่น อะไร อย่างไร ทำไม เมื่อไหร่ เท่าไร เป็นต้น
指表达疑问和疑惑的副词,如什么、怎样、为什么、什么时候、多少等等。
例:

- คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ซื้อมาราคาเท่าไร?
- 这台电脑花了多少钱?
- ทำไมป่านนี้แล้วเขายังไม่มาหาฉัน?
-为什么他到现在还没来找我?


10. ประพันธวิเศษณ์
连接副词

หมายถึง คำวิเศษณ์ที่เชื่อมคำ หรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น ที่ ซึ่ง อัน เพื่อให้ เป็นต้น 
指连接词或句子,让它们有联系的副词,如:的,地,为了等等。
例:

- พ่อปลูกต้นไม้เพื่อให้มีร่มเงาในบริเวณบ้าน
-为了让房子在树荫下,爸爸种了树。
- หนังสือเล่มที่พระอาจารย์มอบให้ มีคุณค่าอันหาที่สุดมิได้
-大师送的书是无价的。
นอกเหนือจากคำวิเศษณ์ที่ยกตัวอย่างมาแล้ว ยังมีคําวิเศษณ์ขยายเฉพาะ ที่ทำหน้าที่ขยายคำใดคำหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อบอกลักษณะของคำคำนั้นให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีก เช่น ราคาแพงหูฉี่ เส้นด้ายยาวเฟื้อย ทาแป้งแดงแจ๋ ถ่านไม้สีดำปี๋ หิมะสีขาวโพลน ฯลฯ คำวิเศษณ์ยังมีอีกมากมายนับไม่ถ้วน ที่เรามักนำมาใช้พูดในชีวิตประจำวัน ถือเป็นความหลากหลายทางภาษาที่ช่วยให้มีคำต่างๆ ใช้อธิบายความหมายได้สมบูรณ์มากขึ้น
除了上述提到的,还有特殊的“副词/形容词”,用于修饰特定词,以便更清楚地描述这个东西的性质,如ราคาแพงหูฉี่(昂贵的价格) เส้นด้ายยาวเฟื้อย(超级长的线 )ทาแป้งแดงแจ๋(擦着红彤彤的粉 )ถ่านไม้สีดำปี๋(黑乎乎的炭) หิมะสีขาวโพลน(洁白的雪)等等,常用的多到根本列举不完,它们都有助于意思表达更完整。

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自thairath,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。