听说系统的总结和记忆,有助于高效学习~赶紧来拿下泰语代词!

 

คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้เรียกแทนคำนามที่ผู้พูด หรือผู้เขียนได้กล่าวถึง ใช้แทนชื่อที่เข้าใจกันอยู่แล้ว ไม่ต้องยกมากล่าวซ้ำอีก ซึ่งประโยคสื่อสารต่างๆ ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน ก็มักจะมีคำสรรพนามแทนบุคคลประกอบอยู่ด้วยเสมอ
代词是用来代替说话者或笔者所提到的名词,用于代替已经理解,不用再提的词。我们常用的各种日常交流语句,一般会有人称代词。
คำสรรพนามแทนบุคคล ทั้ง 7 ชนิด มีหน้าที่อะไร ใช้อย่างไร?
有哪7 种人称代词?如何使用?

คําสรรพนาม 7 ชนิด เป็นการแบ่งประเภทชนิดของคำนามในประโยคสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือการเขียน ก็จะช่วยให้การเรียบเรียงประโยคลื่นไหล ไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อผู้ที่เรากล่าวถึงซ้ำไปซ้ำมา โดยคำสรรพนามแทนบุคคล ทั้ง 7 ชนิด มีดังนี้
这7种代词是按句子中的名词来分类的。无论用于口语还是写作,都有助于句子的流畅,不必一遍又一遍重复强调人的名字。7种人称代词如下:

1. บุรุษสรรพนาม : สรรพนามที่ใช้ในการพูด
人称代词:口语中使用的代词

เป็นคำสรรพนามที่ใช้สำหรับพูดจาสื่อสารกัน ระหว่างผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่ถูกกล่าวถึง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่
用于称呼说者、 听者和被提及的人。代词有 3 种类型:
สรรพนามบุรุษที่ 1 : ใช้แทนผู้ส่งสาร (ผู้พูด) เช่น ดิฉัน ฉัน กระผม ผม ข้าพเจ้า เรา หนู เป็นต้น
第一人称代词:用于代替传递信息者(说者),如ดิฉัน ฉัน กระผม ผม ข้าพเจ้า เรา หนู(“我”的不同表达)等。
สรรพนามบุรุษที่ 2 : ใช้แทนผู้รับสาร (ผู้ฟัง หรือผู้ที่เราพูดด้วย) เช่น ท่าน คุณ เธอ แก มึง เป็นต้น
第二人称代词:用于代表信息接收者(听者),如เช่น ท่าน คุณ เธอ แก มึง(“你”的不同表达)等。
สรรพนามบุรุษที่ 3 : ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง เช่น ท่าน เขา เธอ มัน แก เป็นต้น
第三人称代词:用于代替被提及的人,如ท่าน เขา เธอ มัน แก(她,他,它)等。
2. ประพันธสรรพนาม : สรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยค 
连接代词:用于连接句子的代词

เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่ง และสามารถเชื่อมประโยค 2 ประโยคเข้าด้วยกัน เช่น ผู้ชายที่นั่งอยู่ในแท็กซี่ เป็นเพื่อนของฉัน
用于代替前面已经提过,想重复说的名词,还可以将两个句子连在一起,如:坐在出租车里的男生是我朋友。
3. วิภาคสรรพนาม : สรรพนามบอกความชี้ซ้ำ
描述代词:重复代词 
  
เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเอ่ยซ้ำอีก และสามารถแสดงความหมายแยกออกเป็นส่วนๆ ได้ เช่น นักเรียนห้องนั้นต่างแย่งกันตอบคำถาม เป็นต้น
用于代替前面已经提过的名词,免得再说一遍,还能把“一部分一部分”的意思表达出来,如:教室里的学生争先恐后地回答问题,等等。

4. นิยมสรรพนาม : สรรพนามชี้เฉพาะ 
指示代词:特指代词

เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงที่อยู่ โดยเป็นการระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เธอเป็นนางสาวไทยในปีนี้, บ้านหลังนั้นเป็นของผู้อำนวยการ เป็นต้น  
用于指代前面已经提过的,表述处所的名词,以便更明确描述,如:她是今年的泰国小姐;那栋房子是导演的,等等。
5. อนิยมสรรพนาม : สรรพนามบอกความไม่เจาะจง 
不定代词:不特指的代词
 
เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนนาม กล่าวถึงโดยไม่ได้เจาะจง หรือต้องการคำตอบ เช่น ใครก็ได้ช่วยปิดหน้าต่างหน่อย, อะไรๆ ก็ไม่เป็นไปอย่างที่หวัง เป็นต้น 
指的是不特指,不需要答案的代词,如:谁都可以,帮忙关一下窗子;什么都不如意,等等。
6. ปฤจฉาสรรพนาม : สรรพนามที่เป็นคำถาม 
疑问代词:问句里面的代词

เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนนาม เพื่อต้องการคำตอบที่ชัดเจน เช่น หนังสือของใครวางอยู่บนโต๊ะ, อะไรอยู่ในกล่องใบนี้, ไหนของที่ฉันฝากซื้อ เป็นต้น  
用于代替名词的代词,是要明确回答的,如:谁的书在桌上;这盒子里是什么;拜托帮我买的东西在哪儿,等等。
7. สรรพนามที่เน้นตามความรู้สึกของผู้พูด
强调说话人感受的代词

เป็นคำสรรพนามใช้บอกความรู้สึกของผู้พูด ที่มีต่อบุคคลที่ถูกกล่าวถึงได้ เช่น อาจารย์ท่านเป็นคนมีจิตใจเมตตา, สมศักดิ์มันเป็นคนไม่เอาถ่าน เป็นต้น
用来描述说话者对被提及的人的感受,如:你的老师是一个富有同情心的人,Somsak 是个一无是处的人,等等。

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคำสรรพนาม ซึ่งก็คือ กลุ่มคำที่มีคำสรรพนามนำหน้า ใช้ทั้งเรียกแทนตนเอง เรียกผู้อื่น เรียกสัตว์ และสิ่งของ เช่น
此外,还有一组,即带有前缀代词的词,用于自称,称呼他人、动物和物品,如:
- เราทุกคน รู้สึกยินดีที่ได้มาในวันนี้
-今天来到这里,我们都很高兴。
- พวกท่านทั้งหลาย เชิญรับประทานอาหารให้เต็มที่
-各位,请尽情地享受美食哦!
- ท่านอาจารย์ มานานแล้วหรือยัง
-老师来很久了吧?
- มันทั้งหมด วิ่งเร็วมากๆ 
-它们都跑得很快。 
คําสรรพนามทั้งหมดในภาษาไทยมีให้เลือกใช้มากมาย โดยจะต้องคำนึงถึงระดับภาษาให้เหมาะสมแก่กาลเทศะ เช่น การใช้ภาษาระดับทางการ, กึ่งทางการ, ไม่เป็นทางการ รวมถึงภาษาระดับกันเอง การใช้คำสรรพนามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารไม่ติดขัด อีกทั้งจะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ส่ง-ผู้รับสารได้เป็นอย่างดี
泰语中有很多代词,使用要看场合选择正确的代词,像正式、半正式、非正式包括关系密切的人之间的对话等场合。用对代词有助于交流,还有助于谈话者相互理解。

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自thairath,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。