很多学习外语的同学都一定会听过“区域国别研究”这个术语,它可以说是时下非常热门的一个学科,也是国家对外交流中非常重要的智库支持,我们学习外语的同学先天具有外语的优势,懂得外语自然更容易了解一个国家或者区域的情况,相关的行业也是我们今后就业升学时的一个好去处,今天我们就来带大家来看看这个时下最火的区域国别研究。

เคยสงสัยหรือไม่ว่า การจะเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ในสิ่งนั้นมากแค่ไหน การเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ “ประเทศ” สักประเทศหนึ่ง ก็เป็นอีกหนึ่งความเชี่ยวชาญที่น่าสนใจศึกษาไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่โลกเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด ทุกประเทศต่างก็ต้องติดต่อสัมพันธ์กันในทุกมิติ การมีความเข้าใจในประเทศต่างๆ ที่ลึกซึ้ง และรอบด้าน จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
有没有疑惑过,要 想成为一件事情的专家需要学习和拥有多少知识,成为一个国家的专家也是一种非常有意思的专长,尤其是世界各国联系密切,各国在各个方面都在发生联系,对其他国家深刻全面的了解认识可以增加对外交往的顺畅程度。

แล้วการที่จะเรียนรู้ประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง? การเรียนแบบ “Area Studies” หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า “อาณาบริเวณศึกษา” เป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์การเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างของการศึกษาแบบ Area Studies มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนั้นสหรัฐอเมริกาต้องการรู้จักประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตะวันตกให้มากขึ้น จึงมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Area Studies ด้วยเป้าหมายหลักทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวก็ได้ขยับขยายไปสู่ประเทศอื่นๆ ในเวลาต่อมา เรียกได้ว่าสาขา Area Studies ก็คือการเรียนรู้เพื่อทำความรู้จักประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน หรือการศึกษาแบบสหวิทยาการ พูดง่ายๆ ก็คือศึกษาในทุกๆ ด้าน แต่ละแง่มุมที่จะได้ศึกษาในสาขา Area Studies จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย
要想深入全面地研究一个国家,都需要学习什么呢?“区域国别研究”可以很好地解答成为某个国家专家的问题,区域国别研究的例子在第二次世界大战就有了,当时美 国需要研究各个非西方国家,所以开设了区域国别研究的课程,主要的目的是研究国际政治和经济,这个学科后来发展到其他国家,被称为区域国别研究学科,目的是为了全面深入地研究某一个国家,或者叫做多学科研究,简单的说就是研究所有方面,区域国别研究都要学习什么,来看看吧!

ประวัติศาสตร์
 

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆ ทำให้รู้จักภูมิหลังของประเทศว่าเผชิญกับเหตุการณ์อะไรมาบ้าง มีความภาคภูมิใจ หรือความหวาดระแวงในเรื่องอะไร การศึกษาประวัติศาสตร์ทำให้เราเข้าใจปัจจุบันของประเทศนั้นๆ มากขึ้น และทำให้รู้ว่าการปฏิสัมพันธ์กับประเทศนั้นๆ ควรดำเนินไปอย่างไรให้ถูกทาง และไม่ซ้ำรอยความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
学习某个国家的历史会让我们了解到这个国家过去经历了哪些背景,对哪些事情骄傲或者惧怕,学习该国的历史会帮助我们更好地理解国家的现状,让我们和这个国家的互动 能够更顺畅,不会重蹈覆辙。

 

การเมืองการปกครอง
 

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “การเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์” ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ละประเทศย่อมมีเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง หากเราเรียนรู้ และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของประเทศนั้นๆ รูปแบบทางการเมือง การบริหารและจัดสรรนโยบายต่างๆ ก็จะทำให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริง และประสานผลประโยชน์ระหว่างประเทศได้อย่างราบรื่น
很多人可能听说过:“政治是利益的游戏。”这也是不可否认的,每个国家都会参杂国家政治利益,如果学习了解一个国家真正的需要,学习国家的政治体制和管理政策 ,就会让我们真正了解到国家之间的需求和利益关系,更顺利地展开利益沟通。

 

เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
经济、 贸易、投资

จากการศึกษาการเมืองการปกครองที่ทำให้เรารู้ถึงผลประโยชน์แห่งชาติแล้ว เมื่อศึกษาลงรายละเอียดต่อไป จะพบว่าผลประโยชน์แห่งชาติส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ การทำความเข้าใจถึงทรัพยากรที่แต่ละประเทศมีอยู่ และความต้องการทรัพยากร จะนำมาสู่การค้า การลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการประเทศนั้นๆ อย่างแท้จริง และนำพาเม็ดเงินอันมหาศาลให้กับประเทศได้
学习国家的政治体制可以让我们了解到一个国家的国家利益,当继续深入学习后,就会发现国家大部分的利益都是经济和国家资源的分配,了解每个国家掌握的资源 和对资源的需求,会反映出一个国家贸易和投资的真正目的,把大量的资金引入自己的国家。

 

ภาษาที่สาม
第三 语言

การเรียนแบบ Area Studies แน่นอนว่าภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะภาษาของประเทศที่ศึกษา เพราะการจะทำความเข้าใจประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างลึกซึ้ง ก็ควรที่จะเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการทำความเข้าใจประเทศจีน แต่ไม่สามารถอ่านภาษาจีนได้ การเรียนรู้จีนก็จะมาจากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ที่ถูกมุมมองตะวันตกครอบงำก็เป็นได้ หากสามารถอ่าน เขียนภาษาของประเทศที่ศึกษาได้ ก็จะสามารถทำความเข้าใจแง่มุมต่างๆ จากประเทศนั้นได้โดยตรง
学习区域国别 研究语言肯 定是非常重要的,尤其是所研究国家的语言,因为可以让我们更深刻地了解这个国家,应该学习这个国家的语言和文化,例如,如果想要了解中国,但是不会读中文,需要从英文文献中了解中国,那学到的就是西方眼中的中国,如果可以读写中文,就可以直接进行学习研究。

 

การสื่อสารทางวัฒนธรรม
 化交流

นอกจากความสามารถทางด้านภาษาที่จะทำให้เข้าใจประเทศนั้นๆ ได้มากขึ้นแล้ว วัฒนธรรมก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการเข้าถึงประเทศต่างๆ แต่ละประเทศต่างก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองให้ศึกษา แต่สิ่งที่มากไปกว่าการรู้และเข้าใจวัฒนธรรม ก็คือความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงความแตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกัน นำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอย่างรอบด้าน
除了语言可以让我 们更加了解该国家之外,文化也是另一个了解别国的工具,每个国家都有自己独特的文化可以研究,但是比了解文化更进一层的就是进行跨文化交流,建立各个方面的联系,带来高质量全方位的国际交往。

เมื่อมีความเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของ Area Studies แต่ละพื้นที่อย่างรอบด้าน ก็เหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆ และสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาษา การสื่อสารทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือการทำธุรกิจข้ามชาติ เป็นต้น หากถามว่าจบไปทำงานอะไรได้บ้าง? คำตอบก็คือทำได้หลากหลายอาชีพมากๆ เช่น ผู้ประสานงานด้านธุรกิจ (Business Coordinator) นักการตลาด (Marketer) เจ้าของธุรกิจ (Business Owner) ครู-อาจารย์ (Instructor-Teacher) นักเขียน-นักแปล-ล่าม (Writer-Translator-Interpreter) ผู้สื่อข่าว (Correspondent) นักประชาสัมพันธ์ (PR Specialist) เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew) ฯลฯ
当了解了区域国别研究的各个角度之后,就好像是为我们打开了机会的大门,可以将所学到的知识应用到各个领域中,例如语言、跨文化交际、对外关系或者国际贸易等等。如果要问毕业了可以从事什么职业,答案就是可以从事多种职业,例如业务协调员、市场专员、企业所有人、教师、作者、译者、记者、公关、国际机构从业者、机组人员等等。

 

大家对这个充满前景的学科有一定的了解了吗?

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,图片来自元子/澜澜/玲子/Oriana,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。