每年的7月29日都是一年一度的“国家泰语日”,每到这段时间就会有很多的学术活动,旨在让人们认识到泰语的重要性,对于喜欢泰语的小伙伴来说,它的重要性自然不言而喻。那么你对这个纪念日了解多少呢?为什么选择了7.29呢?一起来了解一下吧!

ภาษาเป็นระบบการสื่อสารที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องใช้ภาษาในการติดต่อ บอกความประสงค์ ความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้แก่กัน ภาษาไทยก็เป็นภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการแสดงความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากภาษาอื่น
语言是人类一种重要的交流系统,因为人类利用语言互相联系、表达目的和想法、交流经验知识。泰语是泰国人用来展示学识、表达观点、交流经验和文化的语言工具,有着与其他语言不同的独特之处。

โดยภาษาไทยเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ่อขุนรามคำแหงได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1826 โดยมีพยัญชนะไทย 44 ตัว (21 เสียง), สระ 21 รูป (32 เสียง), วรรณยุกต์ 5 เสียง คือ เสียงสามัญ เอก โท ตรี และจัตวา
泰语是东南亚 最古老的语言,兰甘亨大帝在公元1283年创制了泰语字母,一共有44个辅音字母(21个辅音音素),21个元音字母(32个元音音素),五个声调,分别是低平调、低降调、高降调、高平调和升调。

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
国家泰语 日是每年的7月29日,旨在纪念1962年普密蓬阿杜德国王在朱拉隆功大学文学院与专家进行了“泰语词汇使用问题”的讨论。

ประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ
国家泰语 日的来源

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ"
朱拉隆功大学泰语保护运动委员会认识到了泰语的价值的重要性,担心泰语使用中的各种问题,为了唤醒泰国人对泰语价值和重要性的意识,希望人们能携手保护泰 语,让泰语长久存在,所以向泰国政府提出申请将每年的7月29日定为国家泰语日。内阁在1999年1月13日通过了“每年7月29日为国家泰语日”的决议。

ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
国家泰语 日的重要性

ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสาร มี่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญในการติดต่อและผูกพันต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยได้รับผลกระทบ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ทำให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไขและป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ การใช้ภาษาไทยของเราก็จะยิ่งเสื่อมลง จะส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยเป็นทวีคูณ
泰语是泰国的民族语言,是泰民族的重要特征,应该受到保护让其永久长存,现代的学术和科技都取得了长足的进步,新的交流技术日新月异,对泰国人的日 常生活造成了很大的影响,包括口语和书面语,导致泰语出现了很多不正确的使用方法,这种问题如果不及早解决和预防,泰语的使用就会更加有问题,会让泰语的独特性和价值加倍受到削弱。

วัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยแห่งชาติ
国家泰语 日的目的

 • เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
 • 为了纪 念作为学者及泰语专家的普密蓬阿杜德国王,以及王室对于泰语使用的关注与恩德。
 • เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542
 • 为了纪 念1999年12月5日普密蓬阿杜德国王的72岁诞辰。
 • เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
 • 激发 泰国人认识到泰语的重要性与价值,共同保护作为泰国民族的特点及无价之宝的泰语,让其永久长存。
 • เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
 • 提升泰语使 用的效率,包括在学术和职业方面,还包括让各个阶段的泰语教学都能够获得更大的成果。
 • เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ
 • 让政府部门和 民间机构都有机会参与到各种活动当中,通过各种形式向大众传播泰语知识,让民众了解泰语作为国家语言和全民交流工具的地位。

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีวันภาษาไทยแห่งชาติ คาดว่าจะมีผลดีสืบเนื่องหลายประการ คือ
设立国家泰语日的 意义:

 • การมี “วันภาษาไทยแห่งชาติ” จะทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย และร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน เผยแพร่ และเน้นย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ “ภาษาประจำชาติ” ของคนไทยทุกคน และร่วมมือกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องงดงามอยู่เสมอ
 • 设立国家泰语日可以 让包括政府和民间的各部门,尤其是教育部和大学,意识到泰语的重要性,共同举办活动,提升意识,进行传播,强调让民众认识到民族语言的重要性,共同保护泰语,正确使用泰语。
 • บุคคลในวงวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษา และวงการสื่อสาร ช่วยกันกวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มิให้ผันแปรเปลี่ยนแปลง จนเกิดความเสียหายแก่คุณลักษณะของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
 • 其他与泰语有关的职业 ,尤其是教育、传媒行业,要共同监督正确合适地使用泰语,不要让其变化,导致作为国家标志的泰语受到负面影响。
 • ผลสืบเนื่องในระยะยาว คาดว่าปวงชนชาวไทยทั่วประเทศจะตื่นตัวและสนใจที่จะร่วมกันฟื้นฟู ทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
 • 长此以往,全 国的泰国人都能够更加觉醒,关心泰语的恢复和保护,让作为泰国人标志和文化遗产的泰语能够与泰民族一同长存。

กิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ
国家泰语日 的活动

กิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา,หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ, การอภิปรายทางวิชาการ, การประกวดแต่งคำประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา การเล่านิทาน เป็นต้น
国家泰语日的活动,包括学 校、政府机构、私人部门都会组织各类活动,包括展览、学术讨论、诗词创作比赛、写作比赛、唱诗比赛、讲故事等等。

ภาษาไทยถือเป็นภาษาแห่งชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ เพราะบางประเทศไม่มีแม้กระทั่งภาษาที่เป็นของตัวเอง ดังนั้นเราควรอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษา หากเราคนไทยไม่ช่วยกันรักษาไว้ สักวันหนึ่งอาจจะไม่มีภาษาไทยให้ลูกหลานใช้ก็เป็นได้
泰语是民族语 言,也是泰民族值得骄傲的特征,因为某些国家没有自己的民族语言,因此我们应该保护泰语,让我们的子孙后代学习泰语,如果我们泰国人不共同保护泰语,总有一天我们的子孙后代可能就没有机会再用泰语了。

 

评论区里告诉我们你和泰语的故事吧!

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。