反义词คำตรงข้าม
1、白ขาว-黑ดำ
2、昼กลางวัน-夜กลางคืน
3、去ไป-来มา
4、进เข้า-出ออก
5、近ใกล้-远ไกล
6、长ยาว-短สั้น
7、胖อ้วน-瘦ผอม
8、直ตรง-曲โค้ง
9、干แห้ง-湿เปียก
10、进เดินหน้า-退ถอยหลัง
11、前หน้า-后หลัง
12、真จริง-假ปลอม
13、有มี-无ไม่มี
14、男ผู้ชาย-女ผู้หญิง
15、横แนวนอน-竖แนวตั้ง
16、生ดิบ-熟สุก
17、生มีชีวิต-死ตาย
18、升ลอยขึ้น-降ตกลง
19、高สูง-低ต่ำ
20、沉จมน้ำ-浮ลอยน้ำ
21、旧เก่า-新ใหม่
22、慢ช้า-快เร็ว
23、买ชื้อ-卖ขาย
24、左ซ้าย-右ขวา
25、老อายุมาก-幼อายุน้อย
26、贫จน-富รวย
27、正ตรง-歪เอียง
28、轻เบา-重หนัก
29、清ใส-浊ขุ่น
30、硬แข็ง-软อ่อน
31、香หอม-臭เหม็น
32、薄บาง-厚หนา
33、对ถูก-错ผิด
34、先ก่อน-后หลัง
35、好ดี-坏เลว
36、旱แห้งแล้ง-涝น้ำท่วม
37、苦ขม-甜หวาน
38、淡จืด-浓ข้น
39、美สวย-丑ขี้เหร่
40、单เดี่ยว-双คู่
41、公ส่วนรวม-私ส่วนตัว
42、反ด้านกลับ-正ด้านหน้า
43、胜ชนะ-败แพ้
44、省ประหยัด-费สิ้นเปลือง
45、善ดีงาม-恶เลวร้าย
46、爱รัก-恨เกลียด
47、同เหมือน-异แตกต่าง
48、深ลึก-浅ตื้น
49、分แบ่ง , แยก-合ร่วม , รวม
50、呼หายใจออก-吸หายใจเข้า
51、敢กล้า-怕กลัว
52、开เปิด-闭ปีด
53、内ข้างใน-外ข้างนอก
54、饿หิว-饱อิ่ม
55、暗มืด-明สว่าง
56、凹เว้า-凸นูน
57、因มูลเหตุ-果ผลลัพธ์
58、动ไหว-静นิ่ง
59、利คม-钝ทื่ด
60、赚กำไร-赔ขาดทุน
61、闲ว่าง-忙ยุ่ง
62、寒หนาว-暑ร้อน
63、冷หนาว-热ร้อน
64、满เต็ม-空ว่าง
65、得ได้รับ-失สูญเสีย
66、头หัว-尾หาง
67、拉ดึง-推ผลัก
68、初ต้น-底ปลาย
69、早เช้า-晚สาย
70、穿สวม-脱ถอด
71、公ตัวผู้-母ตัวเมีย
72、是ใช่-非ไม่ใช่
73、吞กลืน-吐คาย
74、缩หด-胀ขยาย
75、攻โจมตี-守ปกป้อง
76、漂亮สวย-难看ขี้เหร่
77、清洁สะอาด-肮脏สกปรก
78、含糊คลุมเครือ-清楚ชัดเจน
79、成功สำเร็จ-失败ล้มเหลว
80、胜利ชนะ-失败แพ้
81、正确ถูกต้อง-错误ผิดพลาด
82、软弱อ่อนแอ-强壮แข็งแรง
83、赞美ชมเชย-贬责ตำหนิ
84、文明มีอารยธรรม-野蛮ป่าเถื่อน
85、小心ระมัดระวัง-粗心ประมาท , สะเพร่า
86、容易ง่าย-困难ยาก
87、乐观มองโลกในแง่ดี-悲观มองโลกในแง่ร้าย
88、悲伤โศกเศร้า-喜悦เบิกบานใจ
89、安全ปลอดภัย-危险อันตราย
90、被动ฝ่ายถูกกระทำ-主动ฝ่ายกระทำ
91、愚笨โง่เขลา-聪明ฉลาด
92、天然เกิดโดยธรรมชาติ-人造ทำด้วยฝีมือมนุษย์
93、开始เริ่มต้น-结束สิ้นสุด , จบ
94、简单เรียบง่าย-复杂ซับซ้อน
95、快乐มีความสุข-忧愁เป็นทุกข์
96、醒来ตื่น-睡觉หลับ
97、喜欢ชอบ-讨厌เบื่อหน่าย ,ไม่ชอบ
98、如愿สมหวัง-失望ผิดหวัง
99、增加เพิ่มขึ้น-减少ลดลง
100、方便สะดวก-麻烦ลำบาก , ยุ่งยาก