ผมชื่อหลี่หมิง อายุ ๒๐ปี เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง คณะภาษาเอเชีย-แอฟริกา ผมเรียนภาษาไทย ชั้นภาษาไทยเรามีนักศึกษา๙คน เป็นนักศึกษาหญิง๒คนและนักศึกษาชาย๗คน

我叫李明,今年20岁,我是北京外国语大学东方语系的学生。我学的是泰语,我们泰语班一共有九个学生,其中女生两个男生七个。


พวกเราบางคนมาจากภาคใต้ บางคนมาตจากภาคเหนือ บางคนมาจากเมืองซันโถว บางคนเป็นคนปักกิ่ง ผมเองเป็นคนซันโถว พวกเราเป็นเพื่อนและสนิทกันเหมือนพี่น้อง เรารักและช่วยเหลือกันเสมอ

我们中一些来自南方一些来自北方,有的来自汕头,有的是北京人。我自己就是汕头人。我们大家情同手足,互相关爱且经常互相帮助。

【注释】
บาง…บาง…:一些…另一些…;有的…有的…
e.g.หนังสือบนโต๊ะนี้ บางเล่มเป็นของผม บางเล่มเป็นของเขา 桌上的这些书 一些是我的 一些是他的
เอง:语气助词,起强调作用,表“自己、本人”的意思
e.g.เขาเองก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกัน 他自己也不清楚这件事
เสมอ:副词,表示某种情况经常发生
e.g.เราควรทบทวนบทเรียนเสมอ ไม่งั้นจะลืม 我们应该经常复习课文,不然会忘记


เรามีอาจารย์หลายคน อาจารย์ของเราทุกคนเป็นคนดีมาก ท่านสอนหนังสือด้วยความตั้งใจจริงและมีเมตตา เวลาเรามีปัญหา อาจารย์ก็จะอธิบายให้เราฟัง เวลาอ่านคำไหนไม่ออก หรือออกเสียงไม่ชัด อาจารย์ก็จะบอกให้เรารู้และช่วยแก้ไขข้อบกพรอง อาจารย์รักเราทุกคน เราทุกคนก็รักและเคารพอาจารย์มาก

我们有好几位老师,每一位人都很好。他们都十分认真地教书且很和蔼。当我们遇到问题的时候老师会为我们讲解。当我们遇到哪个词不会读或者发音不准的时候,老师就会告诉我们、帮助我们纠正缺点。老师爱我们每一个人,我们每一个人也都十分敬爱老师。

【注释】
ท่าน:第二、第三人称的尊称,也可作量词,意为“位”
e.g.ท่านเป็นอธิการบดี และก็เป็นคณบดีของคณะเราด้วย 他是校长,同时也是我们系的系主任
e.g.รัฐมนตรี๒ท่าน 两位总理
ด้วย:前引一个名词作状语,说明进行某个行为时的状况。
e.g.ทุกคนมองดูเขาด้วยความแปลกใจ 大家都好奇地看着他
ความ:名词前缀。用在动词或形容词前,使其变成抽象名词。
e.g. ความคิด思想 ความเห็น意见 ความรู้知识 ความเร็ว速度
เวลา…ก็…:连词短语"当…的时候,…就…"