1

 ในวันซึ่งมีอากาศร้อนจัดวันหนึ่ง มีนกกาตัวหนึ่งรู้สึกระหายน้ำเป็นอย่างมาก
  nai wan seung mee aa-gaat ron jat wan neung mee nok gaa dtua neung roo seuk-ra-hai-nam bpen yaang maak
  On a very hot summer day, there was a crow that felt very thirsty.

  一个非常炎热的夏季的一天一只乌鸦觉得很渴

2

มันจึงบินออกไปหาน้ำดื่มเพื่อดับกระหาย
man jeung bin ok bpai haa nam deum peua dap gra-hai
She flew out to look for some water.
它一边飞一边找些水喝。

3

นกกาบินไปจนถึงหนองน้ำแห่งหนึ่ง แต่มันก็ต้องผิดหวังเพราะน้ำแห้งขอด
nok gaa bin bpai jon teung nong nam haeng neung dtae man gor dtong pit wang pror nam haeng kot
The crow came to a pond, but she was disappointed, as the pond was dry.
这只乌鸦来到一个池塘,但是它很失望,因为池塘是干的。

4

เจ้านกกาจึงบินต่อไปยังลำธารอีกแห่งหนึ่ง แต่ในลำธารนั้นก็เหือดแห้งเช่นเดียวกัน
jao nok gaa jeung bin dtor bpai yang lam taan eek haeng neung dtae nai lam taan nan gor heuat haeng chen dieow gan
Then she flew to a stream but again there was no water in the stream.
然后它来到一条小溪边,但是那里也没有水。

5

ทันใดนั้นเองมันก็เหลือบไปเห็นเหยือกน้ำใบหนึ่งตั้งอยู่ไม่ไกล นกกาจึงรีบบินตรงไปที่เหยือกน้ำนั้น
tan dai nan eng man gor leuap bpai hen yeuak nam bai neung dtang yoo mai glai nok gaa jeung reep bin dtrong bpai tee yeuak nam nan
By chance the crow saw a pitcher nearby. She flew straight to the pitcher
这只乌鸦很偶然地看见一个瓶子,它径直往那个瓶子飞去。

6

แต่เมื่อมันบินไปถึง มันก็พบว่ามีน้ำเหลืออยู่ในเหยือกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
dtae meua man bin bpai teung man gor pop waa mee nam leua yoo nai yeuak piang lek-noy tao nan
But when it arrived at the pitcher, there was only a little water in it.
但是当它到达那里时,它发现瓶子里只有一点水。

7

 เจ้านกกาจึงเอาปากของมันแหย่ลงไปในเหยือก แต่ปากของมันก็แตะไม่ถึงน้ำ
jao nok gaa jeung ao bpaak kong man yae long bpai nai yeuak dtae bpaak kong man gor dtae mai teung nam
The crow put its mouth into the pitcher but she could not reach the water.
乌鸦把它的嘴放进瓶子里,但是不能够着水。

8

มันพยายามมุดหัวลงไปในเหยือกให้มากแต่ก็ยังไม่ถึงน้ำอยู่ดี
man pa-yaa-yaam moot hua long bpai nai yeuak hai maak dtae gor yang mai teung nam yoo dee
She tried to put her head into the pitcher. But she still could not reach the water.
它试着把头放进去,但是还是失败了。

9

มันจึงเกิดความคิดรีบบินไปคาบก้อนกรวดแล้วหย่อนลงไปในเหยือกน้ำ
man jeung gert kwaam kit reep bin bpai kaap gon gruat laew yon long bpai nai yeuak nam
She had an idea! She flew away to pick up some pebbles and dropped them in the pitcher.
乌鸦突然灵机一动,它飞去叼了几个石头然后扔进瓶子里。

10

จนในที่สุดระดับน้ำก็ขยับสูงขึ้นจนเกือบถึงปากเหยือก
jon nai tee soot ra-dap nam gor ka-yap soong keun jon geuap teung bpaak yeuak
Finally the water reached the rim of the pitcher.
最后,水终于到达瓶口。

11

คราวนี้นกกาก็สามารถดื่มกินน้ำได้อย่างสบาย
krao nee nok gaa gor saa-maat deum gin nam dai yaang sa-bai
So the crow could drink the water easily.
乌鸦最终喝到了水。

12

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: ต้องรู้จักใช้ปัญญา จึงจะสามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้
ni-taan reuang nee son hai roo waa : dtong roo jak chai bpan-yaa jeung ja saa-maat gae bpan-haa hai loo luang bpai dai
The moral of this story is: You must solve a problem through thinking.
这个故事告诉我们,你必须通过思考来解决问题。