1

มีพวกเด็กๆกลุ่มหนี่งพึ่งเรียนวันสุดท้ายของเทอมเสร็จ แต่พ่อจ้างครูแจ๋มมาสอนตอนปิดเทอม
  mee puak dek dek gloom nee nga-peung rian wan soot tai kong tay om set dtae por jaang kroo jae ma-maa son dton bpit tay om
  There was a group of children who had finished studying at the end of term. But their father employed a teacher called Jam to come and teach his children during the holidays.

有一群孩子刚刚学期结束了要放假,但是他们的爸爸聘请了一个叫Jam的老师来给这群孩子补课。

2

พอครูแจ๋มสอนเสร็จเด็กๆก็ไปเดินในเส้นทางลับ
    por kroo jae ma-son set dek dek gor bpai dern nai sen taang lap
    After Teacher Jam had finished teaching, the children went to explore the secret passageway.
在Jam老师下课之后,孩子们都迫不及待的去探索秘密通道。

3

  พอไม่มีคนอยู่ ครูแจ๋มก็ขโมยเอกสารของพ่อไป
    por mai mee kon yoo kroo jae ma-gor ka-moi ek-ga-saan kong por bpai
    The house was now empty. Teacher Jam steals their father's documents
房间里面没有人,Jam老师偷了他们爸爸的文件。

4

พวกเด็กออกจากทางลับก็เห็นครูแจ๋มกำลังถือใบเอกสารอยู่
    puak dek ok jaak taang lap gor hen kroo jae ma-gam-lang teu bai ek-ga-saan yoo
    The children came out of the secret passageway and saw Teacher Jam holding their father's documents.
孩子们从秘密通道跑出来,发现Jam老师正在拿着他们爸爸的文件。

5

พวกเด็กๆเห็นเช่นนั้นจึงวางแผนเอาเอกสารของพ่อคืน
    puak dek dek hen chen nan jeung waang-paen ao ek-ga-saan kong por keun
    The children made a plan to get the documents back.
孩子们于是计划要把爸爸的文件拿回来。

6

คืนนี้ เด็กๆไปห้องครูแจ๋มตอนที่ครูแจ๋มหลับอยู่ แล้วเอาใบเอกสารของพ่อคืน
    keun nee dek dek bpai hong kroo jae ma-dton-tee kroo jae ma-ha-lap yoo laew ao bai ek-ga-saan kong por keun
    That night, the children went to Teacher Jam's bedroom while he was sleeping and took their father's documents.
当天晚上,孩子们趁着Jam老师熟睡之后跑到他的房间把文件拿回来了。

7

พอได้เอกสารมาก็สั่งให้หมาไปกัดครูแจ๋ม
    por dai ek-ga-saan maa gor sang hai maa bpai gat kroo jaem
    After they got the documents back, the children commanded their dog to attack the teacher.
在拿回文件之后,孩子们命令他们的狗狗去咬Jam老师。

8

 พวกเด็กๆได้เอกสารแล้วจึงนำไปคืนพ่อ “พ่อขอบใจมากนะลูก เพราะเอกสารนี้เป็นบัญชีเงินจำนวนมาก ถ้าไม่ได้ลูกพวกเราคงต้องอดตายอดกยากไปตลอดชีวิต” แล้วครอบครัวนี้ก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุข
    puak dek dek dai ek-ga-saan laew jeung nam bpai keun por “por kop jai maak na look pror ek-ga-saan nee bpen ban-chee ngern jam-nuan maak taa mai dai look puak rao kong dtong ot dtai ot ga-yaak bpai dta-lot chee-wit” laew krop krua nee gor dai yoo gan yaang mee kwaam sook
    The children returned the documents to their father. "Thank you very much children. This document is our bank book and if we lost it we would have starved." This family is now very happy.
孩子们把文件还给爸爸,爸爸高兴的说:“谢谢你们,我的孩子,这份文件是我们的存折,如果丢了我们全家都要挨饿。”