หมู่บ้านซือเสียน ตำบลเซี่ยหยาง อำเภอหย่งติ้ง เมืองหลงเอี๋ยน ของมณฑลฮกเกี้ยนเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของชาวแคะ ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างมณฑลฮกเกี้ยนกับกวางตุ้ง ตั้งแต่เมื่อ 500 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน มีคนแซ่อู๋ จาง โหลและเจิ้ง กว่า 1,500 คนพำนักอยู่ที่นี่ และยังเป็นบ้านเกิดของบรรพบรุษชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไต้หวันด้วย
福建省龙岩市永定县思贤村是客家族久负盛名的古寨之一,位于福建省和广东省的交界处,距今已有500年历史了。这里曾居住过吴、张、娄和郑姓的居民超过1500人,还是中国海外人民和台湾人民的祖先家乡所在。