เลย的3种用法


第一种用法:动词(ก. กริยา)

ก.过,超,超过,超越
เลยเวลาแล้ว时间已过
สูงเลยหัวฉัน高过我的头


第二种用法:形容词(ว. วิเศษณ์)

ว.(1)根本,完全,丝毫(多用于否定句)
ไม่รู้เลย一点不知道
เป็นไปไม่ได้เลย完全不可能

(2)的确;确实
เขาพูดภาษาไทยได้ไม่เลวเลย他的泰语的确讲得不错


第三种用法:连词 (สัน.  สันธาน)

สัน.就,便,因此

เขาไม่มาฉันเลยมาคนเดียว他不来,我就一个人来了


固定搭配:

เลยตามเลย ว.放任自流,听其自然
เลยเถิด ว.过火,过分,越轨
เลยธง ว.过火,走得太远
 

以上内容摘自《泰汉字典》,沪江泰语整理,未经允许请勿转载。